SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
8
3
5
6
3
1
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 29 Tháng Sáu 2013 9:30:00 SA

03 năm việc thực hiện Chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng chính quyền đô thị giai đoạn 2011 – 2015

 

Căn cứ Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 14/05/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị giai đoạn 2011 – 2015; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo sơ kết 03 năm việc thực hiện Chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng chính quyền đô thị giai đoạn 2011 – 2015 trong phạm vi toàn Sở như sau:

 

 

A/. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

 

I/. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính:

1. Trong 03 năm 2011, 2012 và 2013, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã kịp thời ban hành các văn bản và triển khai thực hiện, gồm:

- Quyết định số 351/QĐ-SNN-VP ngày 22/9/2011 về Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2015.

- Kế hoạch số 314/KH-SNN-VP ngày 06/3/2012 về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2012.

- Kế hoạch số 1302/KH-SNN-VP ngày 13/8/2012 về thực hiện chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2020.

- Quyết định số 41/QĐ-SNN ngày 31/01/2013 về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành và Chương trình công tác năm 2013 của Sở.

 - Kế hoạch số 203/KH-SNN ngày 01/02/2013 về Triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2013 và thực hiện Chỉ số cải cách hành chính;

 - Kế hoạch số 731/KH-SNN ngày 03/5/2013 về Tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính và công tác kiểm soát, đánh giá các thủ tục hành chính năm 2013;

 - Kế hoạch số 761/KH-SNN ngày 06/5/2013 về Kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2013;

 - Công văn số 850/SNN-VP ngày 16/5/2013 về việc tiếp tục triển khai thực hiện “Ngày pháp luật”.

Hàng tháng, hàng quý Sở đã lồng ghép giao ban công tác cải cách hành chính vào hội nghị giao ban công tác chỉ đạo, điều hành tình hình sản xuất nông nghiệp – phát triển nông thôn.

 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trọng tâm sau đây:

- Triển khai và tiếp tục thực hiện các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố, gồm:

+ Quyết định số 510/QĐ-UBND ngày 03/02/2012 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012 tại thành phố.

+ Quyết định số 776/QĐ-UBND ngày 16/02/2012 về ban hành kế hoạch công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố năm 2012.

  + Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 22/6/2012 ban hành Chương trình cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2020;

  + Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 24/01/2013 ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố năm 2013.

  + Văn bản số 319/UBND-KSTTHC ngày 19/01/2012 về đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố.

  + Văn bản số 4958/VP-KSTTHC ngày 29/6/2012 về việc triển khai thực hiện nội dung Công văn số 3937/VPCP-KSTT ngày 04/6/2012 của Văn phòng Chính phủ về ban hành mẫu báo cáo về tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và hướng dẫn niêm yết công khai thủ tục hành chính, nội dung và địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị.

- Tiếp tục thực hiện các văn bản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, gồm:

 + Quyết định số 351/QĐ-SNN-VP ngày 22/9/2011 về ban hành Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2015;

 + Kế hoạch số 1302/KH-SNN-VP ngày 13/8/2012 về thực hiện Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2020.

 

3. Công tác thi đua, khen thưởng gắn với thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của Sở. Tiêu chí cải cách hành chính được đưa vào tiêu chí đánh giá chấm điểm, bình xét xếp hạng thi đua hàng năm, là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả thi đua của các phòng ban, đơn vị thuộc Sở.

 

 

II.- Cải cách thể chế hành chính:

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật:

Đăng ký chương trình xây dựng văn bản pháp luật năm 2011, 2012, 2013 và triển khai cho các đơn vị trực thuộc tiến hành dự thảo theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố. Trong 03 năm 2011, 2012 và 2013, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu soạn thảo, trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành và tổ chức thực hiện gần 30 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành (đính kèm Phụ lục).

2. Tham gia góp ý các dự thảo:

+ Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

+ Dự thảo sửa đổi Luật Đất đai

+ Dự thảo sửa đổi, thay thế Nghị định 91/2012/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về An toàn thực phẩm

+ Dự thảo Thông tư hướng dẫn thu thập, lưu trữ và báo cáo thông tin dịch bệnh động vật trên cạn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

+ Dự thảo Thông tư Ban hành quy trình kiểm soát giết mổ động vật dùng làm thực phẩm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

+ Quy chế phối hợp trong hoạt động giám định tư pháp.

+ Quy chế quản lý việc dẫn dụ, gây nuôi chim yến trên địa bàn thành phố.

+ Sổ tay hướng dẫn cơ sở cá cảnh an toàn dịch bệnh.

+ Một số văn bản khác theo yêu cầu của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể.

3. Công tác tuyên truyền:

- Triển khai phổ biến đến tất cả các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở các văn bản của TW và thành phố, gồm:

  + Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03/12/2012 của Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương"

  + Quyết định số 281/QĐ-UBND ngày 17/01/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố.

  + Quyết định số 1808/QĐ-UBND ngày 12/4/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2013.

  + Quyết định số 1953/QĐ-UBND ngày 18/4/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2013 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

  + Công văn số 06/HĐPH ngày 09/5/2013 của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật về việc tiếp tục triển khai thực hiện “Ngày pháp luật”.

4. Về công tác rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật:

 + Ban hành Kế hoạch số 771/KH-SNN-VP ngày 02/6/2011 về triển khai thực hiện công tác kiểm tra việc tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2011.

 + Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo yêu cầu tại văn bản số 3130/VP-KSTTHC ngày 18/05/2011 của Văn phòng UBND thành phố.

 

 + Tổ chức công tác tự kiểm tra, kiểm tra theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đối với các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành có nội dung thuộc lĩnh vực được giao phụ trách. Kết quả: Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 10/06/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 – 2015 có quy định thủ tục hành chính cần sửa đổi bổ sung theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính.

 + Báo cáo rà soát kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ (Văn bản số 1556/SNN-VP ngày 19/10/2011 và văn bản số 1867/SNN-VP ngày 07/12/2011).

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản số 738/SNN-VP ngày 09/5/2012 gửi Sở Tư pháp về việc đề xuất xử lý văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp pháp luật, cụ thể:

* Đề xuất bãi bỏ Chỉ thị số 37/1998/CT-UB-KT ngày 16/10/1998 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện Quyết định số 67/QĐ-BNN-KHTC của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn “quy định tạm thời về sản xuất rau an toàn”. Lý do: Ngày 15 tháng 10 năm 2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ban hành quy định quản lý, sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn.

* Đề xuất công bố hết hiệu lực Chỉ thị số 06/2006/CT-UBND ngày 10/3/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động trồng cây xanh và tổ chức “Hội thi Môi trường Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2006 – 2010. Lý do: Cuộc vận động trồng cây xanh và tổ chức “Hội thi Môi trường Xanh - Sạch - Đẹp” đã thực hiện đến hết năm 2010. Ngày 30/9/2011, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị tổng kết Hội thi Môi trường Xanh - Sạch - Đẹp năm 2010, giai đoạn 2006 – 2010. Ngày 12/5/2011, Ủy ban nhân dân thành phố đã có Quyết định số 2367/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua “Công trình Xanh - Sạch - Đẹp” năm 2011 trên địa bàn thành phố.

+ Tổ chức rà soát quy định về kiểm tra, kiểm soát, quản lý, gây nuôi động vật hoang dã trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và báo cáo kết quả thực hiện (Văn bản số 180/BC-SNN-CCKL ngày 06/8/2012).

+ Rà soát báo cáo vướng mắc trong việc thực hiện Thông tư số 27/2012/TT-BYT của Bộ Y tế về hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm.

+ Rà soát, đề xuất các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực An toàn thực phẩm, thú y, thức ăn chăn nuôi và giống vật nuôi.

 

III. Công tác cải cách thủ tục hành chính:

1. Công khai thủ tục hành chính:

 

+ Tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và các văn bản pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính có liên quan. 

 

+ Tiếp tục công bố thủ tục hành chính đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Bộ phận tiếp nhận - trả kết quả và đăng công khai trên website của Sở, của các đơn vị trực thuộc (nếu có).

2. Rà soát, xây dựng thủ tục hành chính:

+ Xây dựng kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2012 theo chỉ đạo của Văn phòng UBND thành phố, tổ chức triển khai Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở có giải quyết thủ tục hành chính; tiếp nhận ý kiến góp ý quy định thủ tục hành chính theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ.

+ Thực hiện giai đoạn 3 Đề án 30, Sở đã ban hành Văn bản số 1108/SNN-VP ngày 28/7/2011, để triển khai thực hiện việc sửa đổi bổ sung, công bố bộ thủ tục hành chính nhằm thực hiện các Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi bổ sung, bãi bỏ một số thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ.

+ Sở đã ban hành văn bản số 261/SNN-VP Ngày 23/8/2011 về việc thống kê, rà soát, chuẩn hoá và công bố thủ tục hành chính để trình UBND thành phố công bố các thủ tục hành chính đã được quy định tại Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 10/06/2011 về chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố.

+ Căn cứ Phụ lục điều chỉnh, bổ sung danh mục rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012 được ban hành kèm theo Văn bản số 1841/UBND-KSTTHC ngày 24 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở đã tổ chức triển khai rà soát “Thủ tục, quy định có liên quan về chấp thuận, thỏa thuận đối với các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực quản lý chuyên ngành”, gồm các thủ tục sau:

- Cấp phép xã nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi.

- Gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép xã thải vào hệ thống công trình thủy lợi.

- Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi được quy định tại khoản 1, 2, 6, 7, 8, 10 Điều 1 Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004.

- Cấp giấy phép cho việc khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

- Cấp giấy phép cho các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, trừ các trường hợp sau:

* Các loại xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe cơ giới dùng cho người tàn tật;

* Xe cơ giới đi trên đường giao thông công cộng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;

* Xe cơ giới đi qua công trình thủy lợi kết hợp đường giao thông công cộng có tải trọng, kích thước phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế của công trình thủy lợi.

- Cấp giấy phép cho các hoạt động nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

- Cấp giấy phép cho hoạt động trồng cây lâu năm thuộc loại rễ ăn sâu trên 1m trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

- Cấp giấy phép cho hoạt động trồng cây lâu năm thuộc loại rễ ăn sâu trên 1m trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

+ Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 3033/QĐ-UBND ngày 09/6/2012 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành,sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố.

+ Hoàn tất việc đánh giá tác động quy định về thủ tục hành chính, thẩm định văn bản và đã trình Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 - 2015 (Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 20/3/2013).

+ Hiện nay, Sở đang thực hiện rà soát các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Bảo vệ Thực vật đã công bố theo Quyết định số 1126/QĐ-BNN-BVTV ngày 20/5/2013 và số 1229/QĐ-BNN-BVTV, số 1230/QĐ-BNN-BVTV ngày 30/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

+ Bên cạnh đó, các đơn vị thuộc Sở tiếp tục công khai danh sách, địa chỉ và nội dung dịch vụ nông nghiệp của các đơn vị như sau:

- Chi cục Thú y: Xét nghiệm theo yêu cầu khách hàng; dịch vụ khử trùng tiêu độc; khám, chuẩn đoán, điều trị, phẩu thuật, tiêm phòng các loại bệnh trên chó, mèo; khám, chuẩn đoán, điều trị, tiêm phòng các loại bệnh trên gia súc, gia cầm và dịch vụ thú y bò sữa.

- Chi cục Bảo vệ thực vật: Hướng dẫn, tiếp nhận và giao trả hồ sơ thuộc lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật; thực hiện kiểm tra kiểm dịch thực vật nội địa; thực hiện các bước công nhận vùng rau an toàn theo trình tự thủ tục quy định; thực hiện kiểm tra dư lượng thuốc trừ sâu trong rau quả.

- Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn: Cung cấp nước sinh hoạt nông thôn.

- Công ty Quản lý khai thác dịch vụ thuỷ lợi: Cung cấp cây, con giống, vật tư, thiết bị nông nghiệp, đặc biệt chuyên ngành hoa lan;  tư vấn kỹ thuật thiết kế, thi công các mô hình trồng hoa lan, mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả cao.

- Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp: Cung cấp thông tin nông nghiệp; xúc tiến thương mại; dịch vụ tư vấn và hoạt động huấn luyện, đào tạo.

3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả là đầu mối thực hiện giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” của Cơ quan Văn phòng Sở. Các hồ sơ tiếp nhận được giải quyết đúng luật, đúng hẹn 100% hồ sơ; trong đó, giải quyết trước hẹn đạt tỷ lệ hơn 96%.

Thống kê kết quả đánh giá của khách hàng, mức độ hài lòng đạt trên 98%.

 

IV.- Công tác cải cách tổ chức bộ máy:

1. Về tổ chức bộ máy:

 - Trình Sở Nội vụ về việc rà soát Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố (được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành tại Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2011); triển khai thực hiện Quy chế quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 18/3/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố.

  - Sở ban hành quyết định thành lập Tổ công tác thực hiện mô hình thí điểm áp dụng quy trình thực hành sản xuất tốt cho thịt lợn và thịt gà thuộc Dự án “Xây dựng và kiểm soát chất lượng nông sản thực phẩm”; thành lập Ban Quản lý dự án hợp phần thực hiện dự án phát triển nông thôn mới tại huyện Củ Chi giai đoạn 2011-2013; sửa đổi Quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp; thành lập Tổ chỉ đạo triển khai thực hiện sản xuất rau theo quy trình VietGAP trên địa bàn thành phố; ban hành Quy chế hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Sở và Ban Quản lý Dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (Lifsap).

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư 23/2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

- Triển khai thực hiện Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về việc chuyển Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước thành phố.

 

- Trình Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Nội vụ thành phố Phương án kiện toàn, sắp xếp các Chi cục trực thuộc theo quy định mới ban hành liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm thủy sản, hoạt động thanh tra chuyên ngành nông nghiệp trên địa bàn thành phố và thực hiện Luật Cán bộ công chức.        

 

- Thành lập Phòng Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Sở trên cơ sở đổi tên và bổ sung chức chức năng, nhiệm vụ của Phòng Thủy sản.

2. Thành lập và kiện toàn các Ban Chỉ đạo.

- Tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố quyết định điều chỉnh bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo và kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo nông thôn mới; thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp - nông thôn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; thành lập Ban chỉ đạo, Hội đồng thẩm định thực hiện chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn thành phố; trình hồ sơ thành lập Ban chỉ đạo trồng rừng, bảo vệ rừng và phát triển cây xanh trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011- 2020; thành lập Ban Tổ chức Hội thi trái ngon – An toàn Nam Bộ năm 2011, 2012 và 2013; đổi tên và kiện toàn nhân sự Ban quản lý dự án hợp phần “Phát triển nông thôn mới tại huyện Củ Chi” giai đoạn 2011 – 2013 do Tập đoàn Chinfon tài trợ.

- Trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các Quyết định: kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch hành động khẩn cấp phòng, chống dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở người; kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; thành lập Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch đề án thứ nhất của Thủ tướng Chính phủ về “tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở nông thôn”; thành lập Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo trồng rừng, bảo vệ rừng và phát triển cây xanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2020; kiện toàn Ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ; kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc Chương trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp thành phố giai đoạn 2011 - 2015.

 

- Kiện toàn Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Sở theo Quyết định số 167/QĐ-SNN ngày 09/4/2013 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

3. Công tác tham gia quản lý Hội.

- Phối hợp thường xuyên với các Hội theo phân công quản lý tại Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về phân công quản lý Nhà nước đối với các tổ chức Hội trên địa bàn thành phố (Hội Làm vườn và Trang trại thành phố; Hội Hoa Lan Cây Cảnh thành phố; Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp thành phố; Hội Sinh vật Cảnh thành phố; Hội Thủy lợi thành phố và Hội Cá cảnh thành phố). Hội Cá cảnh thành phố đang tiến hành các thủ tục tổ chức Đại hội nhiệm kỳ II (2013 - 2017); Hội Thú ý đang lập các thủ tục tổ chức Đại hội nhiệm kỳ I (2013 - 2017).

- Sở đã nhận 03 hồ sơ xin thành lập Hội, Hiệp hội, gồm: Hội Yêu động vật, Hội Sản xuất kinh doanh nguyên liệu thức ăn chăn nuôi - thủy sản và Hiệp hội Sinh vật cảnh Thành tựu. Căn cứ Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và xem xét hồ sơ xin thành lập Ban vận động thành lập hội, Sở đã có văn bản từ chối cho phép thành lập.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác Hội hàng năm.

V. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức:

1. Về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ:

 

Thực hiện đúng quy định, quy trình hồ sơ thủ tục “Một cửa” và theo Quy chế của Sở đã ban hành tại Quyết định số 580/QĐ-SNN-TCCB ngày 17 tháng 11 năm 2008, kết quả bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cụ thể như sau:

- Sở đã ban hành quyết định bổ nhiệm: Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Chánh Thanh tra Sở (thay cho các đ/c Trưởng phòng nghỉ chính sách); điều động và bổ nhiệm Phó Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở, Phó Chánh Văn phòng Sở; Phó Chi cục Trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Thú y, Kế toán Trưởng Chi cục Phát triển nông thôn.

- Trình Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Nội vụ ban hành quyết định bổ nhiệm lại Phó Chi cục trưởng và Kế toán trưởng Chi cục Kiểm lâm, Kế toán trưởng Trung tâm Công nghệ sinh học, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý và Kiểm định giống cây trồng - vật nuôi.

- Sở đã ban hành quyết định bổ nhiệm lại các chức danh: Trưởng Phòng thủy sản, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật, Giám đốc Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi và Phòng chống lụt bão.

- Biệt phái công chức giữ chức vụ: Phó Giám đốc, Kế toán Trưởng Ban Quản lý dự án Nâng cao chất lượng và an toàn sản phẩm nông nghiệp và Phát triển chương trình khí sinh học (QSEAP - BPD).

- Thực hiện thủ tục gửi Sở Nội vụ ban hành quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc, Kế toán Trưởng Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương, Phó Hiệu Trưởng trường Trung cấp kỹ thuật nông nghiệp và trình Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố bổ nhiệm lại 02 công chức (Giám đốc và Phó Giám đốc Sở).

2. Về quản lý cán bộ, công chức, viên chức:

- Triển khai thực hiện văn bản số 12-KH/TU ngày 10/8/2011 của Thành uỷ về kế hoạch tổng kết 02 Nghị quyết của Bộ Chính trị (khoá IX) về công tác quy hoạch cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý.

- Đẩy nhanh tiến độ cập nhật và kiểm tra hoàn chỉnh Chương trình quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức tại Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn theo công văn số 97/SNV-CCVC ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Sở Nội vụ thành phố.

- Hoàn chỉnh hồ sơ bổ sung về quy hoạch cán bộ diện Sở quản lý giai đoạn 2006 – 2015 theo đúng quy trình, thủ tục quy hoạch cán bộ các chức danh diện Sở quản lý.

- Sở đã ban hành quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch và lập thủ tục gửi Sở Nội vụ thành phố bổ nhiệm ngạch cho các thí sinh đã đạt kỳ thi tuyển công chức năm 2012 theo đúng quy định và đúng thẩm quyền; đang tiến hành lập hồ sơ bổ nhiệm ngạch theo quy định cho số thí sinh đạt kỳ thi tuyển ngạch Kế toán tại các đơn vị sự nghiệp trong năm 2012.

- Thực hiện thủ tục hồ sơ trình Sở Nội vụ thành phố bổ nhiệm ngạch đối với 01 cán bộ quy hoạch dài hạn của Thành ủy đã được Ủy ban nhân dân thành phố công nhận kết quả xét tuyển về công tác tại Trung tâm Công nghệ sinh học, sau khi đủ thời gian tập sự tại đơn vị.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức tại Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn theo Công văn số 97/SNV-CCVC ngày 02/02/2012 của Sở Nội vụ thành phố. Kết quả đến nay cơ bản đã hoàn thành việc cập nhật dữ liệu, hiện đang hoàn chỉnh số liệu cập nhật lương của từng cán bộ, công chức, viên chức để tiến hành nâng bậc lương thường xuyên theo quy định.

 

- Hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập bổ sung năm 2012 theo Nghị định 68/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch, tài sản thu nhập, báo cáo kết quả cho Thanh tra thành phố, Sở Nội vụ thành phố. 

 

3. Thực hiện chế độ, chính sách cán bộ, công chức, viên chức.

- Sở đã thực hiện đầy đủ các thủ tục gửi Sở Nội vụ ban hành Quyết định giải quyết nghỉ hưu cho công chức, viên chức của Sở.

- Hàng năm, lập thủ tục gửi Sở Nội vụ thành phố thẩm định nâng lương trước hạn đối với công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc và cho công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu theo đúng quy định.

 

4. Công tác đào tạo, bồi dưỡng:

- Tập trung tiếp tục thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2011 - 2015 của Sở tại Quyết định số 445/QĐ-SNN-TCCB ngày 22/11/2011 về ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 14/5/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố, về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố giai đoạn 2011 – 2015.

- Sở đã lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức đăng ký tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng gồm: lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh; lớp nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành; lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tại chức; lớp cử nhân Chính trị (văn bằng 2) hệ tại chức; lớp bồi dưỡng tiếng Anh trình dộ B và C.

- Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp hiện nay có 8 ngành đào tạo với 23 lớp và 864 học sinh. Ngoài ra, Trường đang tiếp tục liên kết đào tạo với trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Đắk Lắk và Trung Tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Đắk Lắk, chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013 là 240 học viên.

 

VI.- Cải cách tài chính công:

1. Thực hiện khoán biên chế hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP gồm có: Cơ quan Văn phòng Sở và Chi cục Kiểm lâm.

2. Thực hiện chế độ tài chính áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:

 

+ Thực hiện tự chủ tài chính theo cơ chế tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên, gồm có: Trường Trung cấp kỹ thuật nông nghiệp và Chi cục Quản lý chất lượng - Bảo vệ nguồn lợi thủy sản; 

 

+ Thực hiện tự chủ theo cơ chế tài chính tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, gồm có: Chi cục Thú y và Trung tâm Nước Sinh hoạt - Vệ sinh môi trường nông thôn;

+ Thực hiện cơ chế tài chính ngân sách nhà nước đảm bảo 100% kinh phí hoạt động, gồm có: Chi cục Lâm nghiệp, Chi cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Phát triển nông thôn, Chi cục Thuỷ lợi - Phòng chống lụt bão, Trung tâm Khuến nông, Trung tâm Công nghệ sinh học, Trung tâm Tư vấn - hỗ trợ nông nghiệp, Trung tâm Quản lý, kiểm định giống cây trồng - vật nuôi và Ban Quản lý Trung tâm Thủy sản.

 

VII.- Hiện đại hoá nền hành chính:

1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính nhà nước:

- Hoàn thành lắp đặt thiết bị (phần cứng) Dự án “ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”.

- Tiếp tục thực hiện dự án Tăng cường công tác thông tin khuyến nông và thị trường của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố.

- Tổ chức thực hiện nâng cấp website của Sở. Toàn Sở hiện có 08 website được kết nối với nhau (Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm công nghệ sinh học, Trung tâm Quản lý và Kiểm định giống cây trồng vật nuôi, Chi cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Phát triển nông thôn, Chi cục Thú y, Trung tâm Tư vấn và hỗ trợ nông nghiệp, Chi cục thuỷ lợi và phòng chống lụt bão) cung cấp thông tin hoạt động của ngành. Hoạt động trang web của Sở ngày càng có nhiều thông tin, giúp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước và phục vụ người dân, phổ biến kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, thông tin hoạt động của ngành, trong đó các quy định, quy trình và thủ tục hành chính trên các lĩnh vực hoạt động của Sở, được duy trì hoạt động thường xuyên và luôn cập nhật thông tin mới.

- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở ứng dụng công nghệ thông tin, trang bị thiết bị vi tính các loại, nối mạng nội bộ, nối mạng Internet, trao đổi hồ sơ văn bản qua mạng, lưu trữ tài liệu trên mạng nội bộ để dùng chung, góp phần tiết kiệm giấy tờ và thời gian giải quyết công việc.

2. Về áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính:

- Cơ quan Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục thực hiện 25 quy trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

 

- Toàn Sở có 07 đơn vị đã được chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, thực hiện theo cơ chế “một cửa” gồm: Văn phòng Sở, Chi cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Thú y, Chi cục Lâm nghiệp, Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Chi cục Thủy lợi và phòng chống lụt bão, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp.

- Định kỳ, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp – QUACERT đã tiến hành đánh giá giám sát Hệ thống quản lý chất lượng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đã có văn bản số 2600/TB-QUACERT ngày 27 tháng 8 năm 2012 về việc duy trì chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

 

B/. NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã quán triệt thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Quyết định số 79/2011/QĐ-UBND ngày 13/12/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, theo đó việc xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có thủ tục hành chính phải thực hiện đúng quy định, trước khi trình Ủy ban nhân dân thành phố phải trình Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thẩm định về thủ tục hành chính và trình Sở Tư pháp thẩm định về quy phạm pháp luật.

- Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về việc thực hiện công tác cải cách hành chính nói chung và công tác Kiểm soát thủ tục hành chính nói riêng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tích cực, khẩn trương tổ chức thực hiện, có chương trình kế hoạch, phân công cán bộ phụ trách và phối hợp chặt chẽ với Tổ Đề án 30 thành phố - nay là Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính để hoàn thành công tác thống kê, rà soát, chuẩn hoá, đơn giản hoá thủ tục hành chính.

- Sở đã nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 32/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường các biện pháp thực hiện công tác hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

 

- Tại Cơ quan Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị trực thuộc tiếp tục duy trì hoạt động có hiệu quả về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008.

- Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở và các đơn vị trực thuộc thường xuyên thực hiện việc lấy ý kiến phản ánh, kiến nghị, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân.


Số lượt người xem: 5246    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm