SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
8
3
5
2
9
5
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 29 Tháng Sáu 2013 9:20:00 SA

Chương trình giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020 như sau:

I. Tình hình thực hiện Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND:

1. Tình hình thực hiện:

Với mục tiêu là tập trung công tác giáo dục, tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và lao động trong toàn Sở về thay đổi nhận thức và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông; xây dựng và hình thành nếp sống văn hóa giao thông trong cộng đồng, góp phần từng bước cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông, trong 02 năm 2011 - 2012 và những tháng đầu năm 2013, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai các nội dung trọng tâm sau:

1.1. Phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2011 – 2015, tầm nhìn đến năm 2020. Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 1269/KH-SNN-VP ngày 25 tháng 8 năm 2011 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai thực hiện Quyết định số 25/2011/ QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2011 – 2015, tầm nhìn đến năm 2020.

1.2. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố về Kế hoạch thực hiện “Năm an toàn giao thông 2012” và Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2012. Các cấp ủy Đảng, Thủ trưởng cơ quan, các phòng ban, đơn vị, Ban chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành Đoàn thanh niên và Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh từ Sở đến các đơn vị trực thuộc Sở xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng phải tập trung thực hiện và phải thực hiện thành công.

1.3. Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 221/KH-SNN-VP ngày 20 tháng 02 năm 2012 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai thực hiện Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2012.

 

1.4. Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 158/KH-SNN-VP ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai thực hiện Quyết định số 295/QĐ-UBND ngày 17/01/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tri số 18-TT/TU ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Nhận xét, đánh giá:

a. Những mặt làm được:

 

- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở tham gia tích cực việc tổ chức quán triệt nội dung Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 12 tháng 7 năm 2007 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo lập lại kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về giao thông trên địa bàn thành phố.

- Triển khai có hiệu quả các nội dung công việc như xây dựng các chương trình tuyên truyền, phổ biến về nếp sống của người dân đô thị, trách nhiệm với cộng đồng, trách nhiệm với xã hội, tập trung vào các mục tiêu chính: xây dựng ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông; xây dựng ý thức giao tiếp, ứng xử văn minh nơi công cộng...

- Tập trung vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong toàn Sở đi lại bằng phương tiện vận tải hành khách công cộng hoặc phương tiện không có động cơ thay cho phương tiện cơ giới cá nhân, ít nhất 01 ngày trong tuần kể từ cuối tháng 8 năm 2011, tiến tới việc đi lại bằng phương tiện vận tải hành khách công cộng ít nhất 03 ngày trong tuần vào năm 2015 và ít nhất 05 ngày trong tuần vào năm 2020; từng bước giảm dần số lượng phương tiện giao thông cá nhân và thay bằng phương tiện vận tải hành khách công cộng để góp phần kéo giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố. Hiện nay, toàn Sở với 18 đơn vị trực thuộc, có gần 1.800 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, trong đó có khoảng 350 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã tích cực hưởng ứng cuộc vận động tham gia đi xe buýt (chiếm 19,5%) và trên 40 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thường xuyên sử dụng xe đạp.

- Vào các Tháng an toàn giao thông hàng năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố đều có phát động đợt cao điểm phong trào toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông; từng bước xây dựng thói quen cư xử đúng pháp luật, có văn hóa khi tham gia giao thông; tạo môi trường giao thông trật tự, an toàn và văn minh; góp phần kéo giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, tại cổng ra vào trụ sở của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố đã có treo 01 băng-rôn tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông với nội dung như sau: “An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi người, mọi nhà”. Trước cổng ra vào của các đơn vị trực thuộc Sở cũng đều có treo băng-rôn với những khẩu hiệu tương tự. Qua đó, giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tự giác chấp hành quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đi đúng phần đường, làn đường, tuân thủ quy định về tốc độ, dừng đỗ xe đúng quy định; không vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

- Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố giao trách nhiệm Trưởng các phòng ban Sở và Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở thường xuyên giáo dục cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị và vận động người thân trong gia đình cùng gương mẫu tự giác chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông; xây dựng nếp văn hóa giao thông gắn với nội dung thực hiện nếp sống văn minh đô thị, biết tôn trọng, nhường nhịn, giúp đỡ người khác và có thái độ ứng xử đúng mực, văn minh, lịch sự khi tham gia giao thông; tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở sử dụng phương tiện giao thông cộng cộng. Các phòng ban, đơn vị thuộc Sở đều có chương trình thường xuyên phổ biến các quy định của pháp luật trật tự an toàn giao thông cho mọi thành viên trong đơn vị; đưa tiêu chí về đảm bảo trật tự an toàn giao thông vào nội dung thi đua ở đơn vị, có kế hoạch khen thưởng, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông và không xét các danh hiệu thi đua và khen thưởng với mọi hình thức đối với những người vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông.

- Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Sở và của các đơn vị trực thuộc Sở phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp tiếp tục có những đợt tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên gương mẫu chấp hành pháp luật giao thông khi tham gia giao thông, đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy và không uống rượu bia khi điều khiển các phương tiện giao thông; vận động cán bộ, công chức, viên chức và lao động tích cực hưởng ứng việc đi lại bằng phương tiện vận tải hành khách công cộng hoặc phương tiện không có động cơ thay cho phương tiện cơ giới cá nhân. Trong đó, Đoàn Thanh niên Sở là đơn vị chủ lực trong tất cả các chương trình hành động, kết hợp chặt chẽ với các đơn vị trực thuộc Sở để tham gia vận động tuyên truyền, xây dựng ý thức nếp “văn hóa giao thông” và nếp sống văn minh đô thị trong lực lượng thanh niên, phát huy tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, thường xuyên có các mô hình sinh hoạt sinh động, đổi mới phong cách hoạt động, tạo sân chơi lành mạnh thu hút thanh niên tham gia có tổ chức.

- Riêng đối với Trường Trung cấp kỹ thuật nông nghiệp (đơn vị trực thuộc Sở), Ban Giám hiệu nhà trường đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở trong việc tổ chức quản lý chặt chẽ học sinh, sinh viên về chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông; lồng ghép chương trình giáo dục về an toàn giao thông, ý thức công dân khi tham gia giao thông, chấp hành luật giao thông, có văn hóa ứng xử, văn minh nơi công cộng…; tuyên truyền và phát động phong trào về giữ gìn trật tự an toàn giao thông, vệ sinh công cộng trước cổng trường; tuyên truyền vận động học sinh, sinh viên đi học bằng xe buýt, xe đạp hoặc đi bộ; thường xuyên nhắc nhở, đưa thông tin liên quan đến trật tự an toàn giao thông vào dịp khai giảng năm học, nội dung sinh hoạt đầu tuần, lễ chào cờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đoàn; quy định việc đánh giá đạo đức đối với học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông.

b. Những mặt hạn chế:

Công tác vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Sở đi lại bằng phương tiện vận tải hành khách công cộng hoặc phương tiện không có động cơ thay cho phương tiện cơ giới cá nhân còn gặp khó khăn vì một số lý do cụ thể như sau:

- Một số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở khá xa các trạm xe buýt, hoặc không có tuyến xe buýt phù hợp để đi đến nơi làm việc.

- Một số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở cách rất xa nơi làm việc nên không thể sử dụng phương tiện không có động cơ thay cho phương tiện cơ giới cá nhân.

- Một số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải đưa đón con em đi học nên bắt buộc phải sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân.

c. Bài học kinh nghiệm:

- Cần tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 34/2010/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Tại các buổi họp giao ban định kỳ hàng tuần phải lồng ghép việc đánh giá kết quả của công tác tuyên truyền, giáo dục về Luật Giao thông đường bộ.

- Tập trung tuyên truyền vào các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Trung ương và Thành phố về an toàn giao thông. Tuyên truyền mạnh mẽ và thường xuyên tác hại của việc lạm dụng rượu, bia đối với trật tự an toàn xã hội, quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, gắn máy.

- Các đoàn thể trong cơ quan, đơn vị cần có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp để thường xuyên tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên gương mẫu chấp hành pháp luật giao thông khi tham gia giao thông

Nhìn chung, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố đã tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2011 – 2015, tầm nhìn đến năm 2020. Trong những năm gần đây, toàn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố không để xảy ra vụ tai nạn giao thông nào.

II. Kế hoạch thực hiện Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND trong 03 năm tiếp theo:

1. Nhiệm vụ:

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2011 – 2015, tầm nhìn đến năm 2020.

- Triển khai thực hiện Quyết định số 295/QĐ-UBND ngày 17/01/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tri số 18-TT/TU ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh..

- Nhiệm vụ tập trung: Tiếp tục vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong toàn Sở đi lại bằng phương tiện vận tải hành khách công cộng hoặc phương tiện không có động cơ thay cho phương tiện cơ giới cá nhân, ít nhất 01 ngày trong tuần, tiến tới việc đi lại bằng phương tiện vận tải hành khách công cộng ít nhất 03 ngày trong tuần vào năm 2015 và ít nhất 05 ngày trong tuần vào năm 2020; từng bước giảm dần số lượng phương tiện giao thông cá nhân và thay bằng phương tiện vận tải hành khách công cộng để góp phần kéo giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố.

2. Giải pháp:

a. Tập trung tuyên truyền đến tận cơ sở, đơn vị trực thuộc về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Trung ương và Thành phố về an toàn giao thông. Tuyên truyền mạnh mẽ và thường xuyên tác hại của việc lạm dụng rượu, bia đối với trật tự an toàn xã hội, quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, gắn máy.

b. Triển khai tốt và có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến về nếp sống của người dân đô thị, trách nhiệm với cộng đồng, trách nhiệm với xã hội, tập trung vào các mục tiêu chính: xây dựng ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông; xây dựng ý thức giao tiếp, ứng xử văn minh nơi công cộng...

c. Phát động có chiều sâu về phong trào kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động của Sở tham gia đi xe buýt; đưa tiêu chí về tham gia đi xe buýt vào việc xét thi đua – khen thưởng hàng năm của đơn vị.

d. Trường trung cấp kỹ thuật nông nghiệp tiếp tục lồng ghép chương trình giáo dục về an toàn giao thông, ý thức công dân khi tham gia giao thông, chấp hành luật giao thông, có văn hóa ứng xử, văn minh nơi công cộng…; tuyên truyền và phát động phong trào về giữ gìn trật tự an toàn giao thông, vệ sinh công cộng trước cổng trường; tuyên truyền vận động học sinh, sinh viên đi học bằng xe buýt, xe đạp hoặc đi bộ.

e. Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Sở và của các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp vận động cán bộ, công chức, viên chức và lao động tích cực hưởng ứng việc đi lại bằng xe buýt.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2011 – 2015, tầm nhìn đến năm 2020 theo chỉ đạo./.

 


Số lượt người xem: 4984    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm