SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
8
3
5
9
5
6
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 16 Tháng Sáu 2013 4:35:00 CH

Chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng chính quyền đô thị giai đoạn 2011 - 2015 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

I. SƠ KẾT 02 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GẮN VỚI MỤC TIÊU XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ GIAI ĐOẠN 2011 – 2015

 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính:

1.1. Từ năm 2011 đến tháng 6 năm 2013, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành sau đây:

- Quyết định số 351/QĐ-SNN-VP ngày 22/9/2011 về Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2015 nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 14/05/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng chính quyền đô thị giai đoạn 2011 – 2015.

- Triển khai thực hiện Văn bản số 319/UBND-KSTTHC ngày 19/01/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố.

- Triển khai thực hiện Quyết định số 510/QĐ-UBND ngày 03/02/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Kế hoạch thực hiện rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012 tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Kế hoạch số 314/KH-SNN-VP ngày 06/3/2012 về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2012 nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 776/QĐ-UBND ngày 16/02/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành kế hoạch công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố năm 2012.

- Kế hoạch số 1302/KH-SNN-VP ngày 13/8/2012 về thực hiện chương trình cải cách hành chính tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2011 – 2020 nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 22/6/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Chương trình cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2020.

- Quyết định số 41/QĐ-SNN ngày 31/01/2013 về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành và Chương trình công tác năm 2013 của Sở (để triển khai thực hiện 02 văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố: Chỉ thị số 29/2012/CT-UBND ngày 28/12/2012 về tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2013; Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 05/01/2013 về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố; Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2013).

 - Kế hoạch số 203/KH-SNN ngày 01/02/2013 về Triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2013 và thực hiện Chỉ số cải cách hành chính;

 - Kế hoạch số 731/KH-SNN ngày 03/5/2013 về Tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính và công tác kiểm soát, đánh giá các thủ tục hành chính năm 2013;

 - Kế hoạch số 761/KH-SNN ngày 06/5/2013 về Kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2013;

 - Công văn số 850/SNN-VP ngày 16/5/2013 về việc tiếp tục triển khai thực hiện “Ngày pháp luật”.

- Tổ chức triển khai thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tại văn bản số 4958/VP-KSTTHC ngày 29/6/2012 về việc triển khai thực hiện nội dung Công văn số 3937/VPCP-KSTT ngày 04/6/2012 của Văn phòng Chính phủ về ban hành mẫu báo cáo về tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và hướng dẫn niêm yết công khai thủ tục hành chính, nội dung và địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị.

- Đăng ký chương trình xây dựng văn bản pháp luật năm 2011, 2012, 2013 và triển khai cho các đơn vị trực thuộc tiến hành dự thảo theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố.

Nhìn chung, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính một cách kịp thời để triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên đến tất cả các phòng ban, đơn vị thuộc Sở; lồng ghép giao ban công tác cải cách hành chính vào hội nghị giao ban công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình sản xuất nông nghiệp – phát triển nông thôn hàng tháng của Sở.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trọng tâm sau đây:

- Triển khai và tiếp tục thực hiện các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố, gồm:

   + Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 14/5/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị giai đoạn 2011 – 2015;

  + Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 22/6/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2020;

  + Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 24/01/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố năm 2013.

  + Văn bn s 319/UBND-KSTTHC ngày 19/01/2012 v đy mnh công tác ci cách th tc hành chính trên đa bàn thành ph.

 

3. Công tác thi đua, khen thưởng gắn với thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của Sở. Tiêu chí cải cách hành chính được đưa vào tiêu chí đánh giá chấm điểm, bình xét xếp hạng thi đua hàng năm, là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả thi đua của các phòng ban, đơn vị thuộc Sở.

 

2. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính:

2.1. Cải cách thể chế:

a. Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật:

          - Từ năm 2011 đến tháng 6 năm 2013, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì soạn thảo, trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật sau đây:

 

1. Chỉ thị số 04/2011/CT-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2011của UBND thành phố về tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng và cây phân tán năm 2011.

 

2. Chỉ thị số 07/2011/CT-UBND ngày 01 tháng 03 năm 2011 của UBND thành phố về đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

 

3. Chỉ thị số 10/2011/CT-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2011 của UBND thành phố về tăng cường các biện pháp phòng trừ rầy nâu và bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa năm 2011 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

 

4. Chỉ thị số 11/2011/CT-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2011 của UBND thành phố về tăng cường các biện pháp  bảo tồn, phát  triển bền vững khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn cần Giờ.

 

 

5. Chỉ thị số 12/2011/CT-UBND ngày 9 tháng 4 năm 2011 của UBND thành phố về tăng cường biện pháp phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2011 trên địa bàn thành phố.

 

 

6. Chỉ thị số 14/2011/CT-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2011 của UBND thành phố về triển khai thực hiện Nghị định số 95/2010/NĐ-CP.

 

7. Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố.

 

8. Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về Quy chế Tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

9. Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về thay thế bảng III và bảng IV bảng giá tính mức giá xử phạt vi phạm hành chính và làm cơ sở tính giá khởi điểm bán đấu giá động vật hoang dã và lâm sản khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được quy định tại Điều 1 của Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố.

 

10. Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về Phê duyệt Chương trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 - 2015.

 

11. Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố  về việc ban hành Chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 - 2020.

 

12. Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2011 của UBND Thành phố Ban hành Quy chế quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo  của các tổ chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố, đặt tại địa bàn cấp huyện với Ủy ban nhân dân cấp huyện; các nhân viên kỹ thuật, cộng tác viên công tác trên địa bàn cấp xã với Ủy ban nhân dân cấp xã.

 

13. Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2011 của UBND Thành phố Phê duyệt Đề án Quản lý bảo vệ, phát triển các loại rừng và cây xanh thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

 

14. Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND ngày 7 tháng 6 năm 2011 của UBND Thành phố  về ban hành quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống, xử lý sát lỏ bờ sông, bờ biển trên địa bàn thành phố.

 

15. Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 10/06/2011 của UBND Thành phố về chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 – 2015.

16. Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND ngày 29-7-2011  của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố các định mức kinh tế - kỹ thuật sử dụng cừ vách nhựa uPVC trong xây dựng công trình đê bao, bờ kè phòng chống sạt lở, triều cường, ngập nước kết hợp giao thông nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

17. Quyết định số 59/2011/QĐ-UBND ngày 21-9-2011 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn thành phố.

 

18. Chỉ thị số 29/2011/CT-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2011 của UBND thành phố về tăng cường thực hiện các biện pháp để quản lý, bảo vệ và phát triển các loài động vật hoang dã trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

19. Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 03/02/2012 về phê duyệt Đề án trồng rừng và cây xanh thành phố giai đoạn 2011 – 2015, định hướng đến năm 2020.

20. Chỉ thị số 04/2012/CT-UBND ngày 18/2/2012 về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

21. Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 28/02/2012 về thành lập và ban hành Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của lực lượng quản lý đê nhân dân tại phường - xã - thị trấn (nơi có đê) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

22. Chỉ thị số 08/2012/CT-UBND ngày 29/2/2012 về tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố năm 2012.

23. Chỉ thị số 09/2012/CT-UBND ngày 13/3/2012 về tăng cường các biện pháp bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng và cây phân tán năm 2012.

24. Chỉ thị số 09/2012/CT-UBND ngày 13/3/2012 về tăng cường các biện pháp bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng và cây phân tán năm 2012.

25. Chỉ thị số 05/2013/CT-UBND ngày 05/3/2013 về tăng công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố

26. Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 11/3/2013 về điều chỉnh giá nước sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

27. Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 20/3/2013 về ban hành Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013 – 2015

28. Chỉ thị số 07/2013/CT-UBND ngày 17/4/2013 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

b. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật:

- Thực hiện giai đoạn 3 Đề án 30, Sở đã ban hành Văn bản số 1108/SNN-VP ngày 28/7/2011, để triển khai thực hiện việc sửa đổi bổ sung, công bố bộ thủ tục hành chính nhằm thực hiện các Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi bổ sung, bãi bỏ một số thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ (Thông tư số 17/2011/TT- BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011; Thông tư số  18/2011/TT- BNNPTNT ngày 06 tháng 04 năm 2011; Thông tư số 19/2011/TT- BNNPTNT ngày 06 tháng 04 năm 2011; Thông tư số 20/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 04 năm 2011; Thông tư số 21/2011/TT- BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011; Thông tư số 22/2011/TT- BNNPTNT ngày 06 tháng 04 năm 2011; Thông tư số 23/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 04 năm 2011; Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 04 năm 2011; Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 04 năm 2011).

- Sở đã ban hành văn bản số 261/SNN-VP Ngày 23/8/2011 về việc thống kê, rà soát, chuẩn hoá và công bố thủ tục hành chính để tiến hành thống kê, rà soát, chuẩn hoá và dự thảo văn bản để trình UBND thành phố công bố các thủ tục hành chính đã được quy định tại Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 10/06/2011 về chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố.

- Báo cáo rà soát kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ (Văn bản số 1556/SNN-VP ngày 19/10/2011 và văn bản số 1867/SNN-VP ngày 07/12/2011).

- Thực hiện Công văn số 1955/STP-KTrVB ngày 04/5/2012 của Sở Tư pháp thành phố về việc cho ý kiến xử lý văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp pháp luật; sau khi xem xét, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản số 738/SNN-VP ngày 09/5/2012 gửi Sở Tư pháp về việc đề xuất xử lý văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp pháp luật, cụ thể:

+ Đề xuất bãi bỏ Chỉ thị số 37/1998/CT-UB-KT ngày 16/10/1998 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện Quyết định số 67/QĐ-BNN-KHTC của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn “quy định tạm thời về sản xuất rau an toàn”. Lý do: Ngày 15 tháng 10 năm 2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN về ban hành quy định quản lý, sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn. Do đó căn cứ pháp lý của Chi thị số 37/1998/CT-UB-KT đã thay đổi, nội dung không còn phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương.

+ Đề xuất công bố hết hiệu lực Chỉ thị số 06/2006/CT-UBND ngày 10/3/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động trồng cây xanh và tổ chức “Hội thi Môi trường Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2006 – 2010. Lý do: Cuộc vận động trồng cây xanh và tổ chức “Hội thi Môi trường Xanh - Sạch - Đẹp” đã thực hiện đến hết năm 2010. Ngày 30/9/2011, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị tổng kết Hội thi Môi trường Xanh - Sạch - Đẹp năm 2010, giai đoạn 2006 – 2010. Ngày 12/5/2011, Ủy ban nhân dân thành phố đã có Quyết định số 2367/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua “Công trình Xanh - Sạch - Đẹp” năm 2011 trên địa bàn thành phố. Do đó Chỉ thị số 06/2006/CT-UBND đã hết hiệu lực thi hành.

- Tổ chức rà soát quy định về kiểm tra, kiểm soát, quản lý, gây nuôi động vật hoang dã trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và báo cáo kết quả thực hiện (Văn bản số 180/BC-SNN-CCKL ngày 06/8/2012).

- Góp ý dự thảo một số Nghị định, Thông tư ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và một số văn bản khác.

c. Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật:

- Ban hành Kế hoạch số 771/KH-SNN-VP ngày 02/6/2011 về triển khai thực hiện công tác kiểm tra việc tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2011.

- Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo yêu cầu tại văn bản số 3130/VP-KSTTHC ngày 18/05/2011 của Văn phòng UBND thành phố.

 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức công tác tự kiểm tra, kiểm tra theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đối với các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành có nội dung thuộc lĩnh vực được giao phụ trách. Kết quả: Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 10/06/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 – 2015 có quy định thủ tục hành chính cần sửa đổi bổ sung theo quy định của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hoàn tất việc đánh giá tác động quy định về thủ tục hành chính, thẩm định văn bản và đã trình Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô  thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 - 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 10/6/2011 của Ủy ban nhân dân dân thành phố.

 

2.2. Cải cách thủ tục hành chính:

a. Tiếp tục thực hiện Giai đoạn 3 Đề án 30 về cải cách thủ tục hành chính theo chỉ đạo của TW và thành phố, thực hiện sửa đổi, bổ sung điền “biểu mẫu 1” và công bố thủ tục hành chính đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành. Góp ý dự thảo một số Nghị định, Thông tư ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và một số văn bản khác.

b. Tổ chức quán triệt thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và các văn bản pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính có liên quan. Lưu ý khi dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính, phải thực hiện việc đánh giá tác động và thẩm định thủ tục hành chính theo quy định và hướng dẫn của Phòng kiểm soát thủ tục hành chính Văn phòng UBND thành phố.

c. Xây dựng kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2012 theo chỉ đạo của Văn phòng UBND thành phố, tổ chức triển khai Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở có giải quyết thủ tục hành chính; tiếp nhận ý kiến góp ý quy định thủ tục hành chính theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ.

 

d. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về dự thảo Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành/sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh; cụ thể: 11 thủ tục hành chính đề nghị công bố ban hành mới; 55 thủ tục hành chính đề nghị sửa đổi, bổ sung; 11 thủ tục hành chính đề nghị thay thế; 16 thủ tục hành chính đề nghị bị thay thế và 21 thủ tục hành chính đề nghị bãi bỏ.

 

đ. Tổ chức thực hiện rà soát nhóm thủ tục hành chính: Thủ tục, quy định có liên quan về chấp thuận, thỏa thuận đối với các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực quản lý chuyên ngành thuộc Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan về thực hiện dự án đầu tư (Đầu tư - Đất đai - Xây dựng).

e. Thực hiện niêm yết công khai bộ 129 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị (đã được UBND thành phố công bố tại Quyết định số 4261/QĐ-UBND ngày 11/9/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 4601/QĐ-UBND ngày 18/10/2010 về việc công bố sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 3033/QĐ-UBND ngày 09/6/2012 về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh), đăng công khai trên website của đơn vị (nếu có) và các hình thức khác.

g. Thực hiện Văn bản số 1841/UBND-KSTTHC ngày 24 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức thực hiện rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012 tại thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức thực hiện như sau:

Căn cứ Phụ lục điều chỉnh, bổ sung danh mục rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012 được ban hành kèm theo Văn bản số số 1841/UBND-KSTTHC ngày 24 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở đã tổ chức triển khai rà soát “Thủ tục, quy định có liên quan về chấp thuận, thỏa thuận đối với các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực quản lý chuyên ngành”, gồm các thủ tục riêng lẻ sau:

-         Cấp phép xã nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi.

                    - Gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép xã thải vào hệ thống công trình thủy lợi.

                    - Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi được quy định tại khoản 1, 2, 6, 7, 8, 10 Điều 1 Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004.

                    - Cấp giấy phép cho việc khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

                    - Cấp giấy phép cho các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, trừ các trường hợp sau:

a)     Các loại xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe cơ giới dùng cho người tàn tật;

b)     Xe cơ giới đi trên đường giao thông công cộng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;

c)      Xe cơ giới đi qua công trình thủy lợi kết hợp đường giao thông công cộng có tải trọng, kích thước phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế của công trình thủy lợi.

                    - Cấp giấy phép cho các hoạt động nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

                    - Cấp giấy phép cho hoạt động trồng cây lâu năm thuộc loại rễ ăn sâu trên 1m trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

                    - Cấp giấy phép cho hoạt động trồng cây lâu năm thuộc loại rễ ăn sâu trên 1m trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

h. Bên cạnh đó, các đơn vị thuộc Sở tiếp tục công khai danh sách, địa chỉ và nội dung dịch vụ nông nghiệp của các đơn vị như sau:

- Chi cục Thú y: Xét nghiệm theo yêu cầu khách hàng; dịch vụ khử trùng tiêu độc; khám, chuẩn đoán, điều trị, phẩu thuật, tiêm phòng các loại bệnh trên chó, mèo; khám, chuẩn đoán, điều trị, tiêm phòng các loại bệnh trên gia súc, gia cầm và dịch vụ thú y bò sữa.

- Chi cục Bảo vệ thực vật: Hướng dẫn, tiếp nhận và giao trả hồ sơ thuộc lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật; thực hiện kiểm tra kiểm dịch thực vật nội địa; thực hiện các bước công nhận vùng rau an toàn theo trình tự thủ tục quy định; thực hiện kiểm tra dư lượng thuốc trừ sâu trong rau quả.

- Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn: Cung cấp nước sinh hoạt nông thôn.

- Công ty Quản lý khai thác dịch vụ thuỷ lợi: Cung cấp cây, con giống, vật tư, thiết bị nông nghiệp, đặc biệt chuyên ngành hoa lan;  tư vấn kỹ thuật thiết kế, thi công các mô hình trồng hoa lan, mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả cao.

- Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp: Cung cấp thông tin nông nghiệp; xúc tiến thương mại; dịch vụ tư vấn và hoạt động huấn luyện, đào tạo.

g.- Kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; tiếp nhận giải quyết công văn đi đến:

- Kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Cơ quan Văn phòng Sở như sau:

+     Hồ sơ tiếp nhận từ đầu năm 2011 đến cuối tháng 10 năm 2012: 553 hồ sơ.

+     Hồ sơ đã giải quyết: 550 hồ sơ.

+     Còn tồn: 03 hồ sơ (còn trong hạn giải quyết).

+     Giải quyết đúng luật, đúng hẹn: 100% hồ sơ; trong đó, giải quyết trước hẹn 549 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,81%.

+     Thống kê kết quả đánh giá của khách hàng, mức độ hài lòng đạt 98%.

Trong năm 2011, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  tiếp nhận 3.970 văn bản đến và phát hành 3.144 văn bản đi các loại. Photocopy 561.701 bản (văn bản các loại); về công tác lưu trữ: đã thu thập, kiểm tra và sắp xếp, thực hiện tốt chế độ bảo quản tài liệu trong kho; đưa vào lưu trữ 80 hộp hồ sơ, trong đó có 37 hộp hồ sơ đi và 43 hộp hồ sơ đến.

- Thực hiện trong 10 tháng năm 2012, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận 4.530 văn bản đến, phát hành 2.690 văn bản đi các loại.

2.3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước:

2.3.1. Về tổ chức bộ máy:

- Trình Sở Nội vụ thành phố về việc rà soát Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố (được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành tại Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2011, thay thế Quyết định số 90/2006/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2006; triển khai thực hiện Quy chế quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 18/3/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư 23/2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Xây dựng Đề án kiện toàn, sắp xếp các Chi cục trực thuộc Sở.

- Triển khai thực hiện Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về việc chuyển Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước thành phố.

 

- Xây dựng trình Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Nội vụ thành phố Phương án kiện toàn, sắp xếp các Chi cục trực thuộc theo quy định mới ban hành liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm thủy sản, hoạt động thanh tra chuyên ngành nông nghiệp trên địa bàn thành phố và thực hiện Luật Cán bộ công chức.        

 

- Thành lập Phòng Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Sở trên cơ sở đổi tên và bổ sung chức chức năng, nhiệm vụ của Phòng Thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tham mưu cho lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quản lý chất lượng nông lâm thủy sản và muối trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

2.3.2. Thành lập và kiện toàn các ban chỉ đạo:

- Tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố quyết định điều chỉnh bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo và kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo nông thôn mới; thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp - nông thôn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; thành lập Ban chỉ đạo, Hội đồng thẩm định thực hiện chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn thành phố; trình hồ sơ thành lập Ban chỉ đạo trồng rừng, bảo vệ rừng và phát triển cây xanh trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011- 2020.

 

- Trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các Quyết định: kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch hành động khẩn cấp phòng, chống dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở người; kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; thành lập Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch đề án thứ nhất của Thủ tướng Chính phủ về “tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở nông thôn”; thành lập Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo trồng rừng, bảo vệ rừng và phát triển cây xanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2020.

 

- Sở ban hành quyết định thành lập Tổ công tác thực hiện mô hình thí điểm áp dụng quy trình thực hành sản xuất tốt cho thịt lợn và thịt gà thuộc Dự án “Xây dựng và kiểm soát chất lượng nông sản thực phẩm”; thành lập Ban Quản lý dự án hợp phần thực hiện dự án phát triển nông thôn mới tại huyện Củ Chi giai đoạn 2011-2013; kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của Sở; sửa đổi Quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp; thành lập Tổ chỉ đạo triển khai thực hiện sản xuất rau theo quy trình VietGAP trên địa bàn TP.HCM; thành lập Ban Tổ chức Hội thi trái ngon – An toàn Nam Bộ lần 4, năm 2012 tại TP.HCM; đổi tên và kiện toàn nhân sự Ban quản lý dự án hợp phần “Phát triển nông thôn mới tại huyện Củ Chi, TP.HCM” giai đoạn 2011 – 2013 do Tập đoàn Chinfon tài trợ; ban hành Quy chế hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Sở và Ban Quản lý Dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (Lifsap).

- Tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định kiện toàn Ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ; kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc Chương trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp thành phố giai đoạn 2011 - 2015.

- Kiện toàn Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Sở theo Quyết định số 167/QĐ-SNN ngày 09/4/2013 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2.3.3. Công tác tham gia quản lý hội:

- Phối hợp thường xuyên với các Hội theo phân công quản lý tại Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về phân công quản lý Nhà nước đối với các tổ chức Hội trên địa bàn thành phố (Sở được giao trách nhiệm Quản lý nhà nước đối với 06 Hội bao gồm: Hội Làm vườn và Trang trại thành phố; Hội Hoa Lan Cây Cảnh thành phố; Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp thành phố; Hội Sinh vật Cảnh thành phố; Hội Thủy lợi thành phố và Hội Cá cảnh thành phố). Hội Cá cảnh thành phố đang tiến hành các thủ tục tổ chức Đại hội nhiệm kỳ II (2013 - 2017); Hội Thú ý đang lập các thủ tục tổ chức Đại hội nhiệm kỳ I (2013 - 2017).

- Sở đã nhận 03 hồ sơ xin thành lập Hội, Hiệp hội, gồm: Hội Yêu động vật, Hội Sản xuất kinh doanh nguyên liệu thức ăn chăn nuôi - thủy sản và Hiệp hội Sinh vật cảnh Thành tựu. Căn cứ Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và xem xét hồ sơ xin thành lập Ban vận động thành lập hội, Sở đã có văn bản từ chối cho phép thành lập.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác Hội năm 2013.

2.4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức:

2.4.1. Về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ:

Thực hiện đúng quy định, quy trình hồ sơ thủ tục “Một cửa” và theo Quy chế của Sở đã ban hành tại Quyết định số 580/QĐ-SNN-TCCB ngày 17 tháng 11 năm 2008, kết quả bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cụ thể như sau:

 

2.4.2 Về quản lý cán bộ, công chức, viên chức:

- Đối với các thí sinh đã đạt kỳ thi tuyển công chức năm 2012: Sở đã ban hành quyết định tuyển dụng 03 công chức ngạch cán sự; bổ nhiệm ngạch cho 06 công chức ngạch cán sự và lập thủ tục gửi Sở Nội vụ thành phố bổ nhiệm ngạch cho 05 công chức ngạch chuyên viên.

- Số thí sinh đạt kỳ thi tuyển ngạch Kế toán tại các đơn vị sự nghiệp trong năm 2012 là 04 người, Sở đang tiến hành lập hồ sơ bổ nhiệm ngạch theo quy định.

- Thực hiện thủ tục hồ sơ trình Sở Nội vụ thành phố bổ nhiệm ngạch đối với 01 cán bộ quy hoạch dài hạn của Thành ủy đã được Ủy ban nhân dân thành phố công nhận kết quả xét tuyển về công tác tại Trung tâm Công nghệ sinh học, sau khi đủ thời gian tập sự tại đơn vị.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức tại Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn theo Công văn số 97/SNV-CCVC ngày 02/02/2012 của Sở Nội vụ thành phố. Kết quả đến nay cơ bản đã hoàn thành việc cập nhật dữ liệu, hiện đang hoàn chỉnh số liệu cập nhật lương của từng cán bộ, công chức, viên chức để tiến hành nâng bậc lương thường xuyên theo quy định.

 

- Hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập bổ sung năm 2012 theo Nghị định 68/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch, tài sản thu nhập, báo cáo kết quả cho Thanh tra thành phố, Sở Nội vụ thành phố. 

 

- Thực hiện đánh giá công chức năm 2012 theo qui định.

 

2.4.3. Thực hiện chế độ, chính sách cán bộ, công chức, viên chức.

- Sở đã làm thủ tục gửi Sở Nội vụ ban hành Quyết định giải quyết nghỉ hưu cho 01 người của cơ quan văn phòng Sở.

- Lập thủ tục gửi Sở Nội vụ thành phố thẩm định nâng lương trước hạn năm 2012 đối với công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc, bao gồm: 60 người, trong đó: diện Sở Nội vụ thành phố: 04 người, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 56 người.

- Lập thủ tục gửi Sở Nội vụ đã ban hành nâng bậc lương trước hạn cho công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu: 03 người của Chi cục Thú y.

 

 

4. Công tác đào tạo, bồi dưỡng:

- Tập trung tiếp tục thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2011 - 2015 của Sở tại Quyết định số 445/QĐ-SNN-TCCB ngày 22/11/2011 về ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 14/5/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố, về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố giai đoạn 2011 – 2015.

- Sở đã lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức đăng ký tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng bao gồm: lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 2: 01 người và đối tượng 3 là 11 người (01 nữ); lớp nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành: 61 (20 nữ); lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tại chức: 03 người nữ; lớp cử nhân Chính trị (văn bằng 2) hệ tại chức: 07 người; lớp bồi dưỡng tiếng Anh trình dộ B và C: 18 người (04 nữ).

- Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp hiện nay có 8 ngành đào tạo với 23 lớp và 864 học sinh. Ngoài ra, Trường đang tiếp tục liên kết đào tạo với trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Đắk Lắk và Trung Tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Đắk Lắk, chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013 là 240 học viên.

 

- Triển khai thực hiện văn bản số 12-KH/TU ngày 10/8/2011 của Thành uỷ về kế hoạch tổng kết 02 Nghị quyết của Bộ Chính trị (khoá IX) về công tác quy hoạch cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý.

- Đẩy nhanh tiến độ cập nhật và kiểm tra hoàn chỉnh Chương trình quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức tại Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn theo công văn số 97/SNV-CCVC ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Sở Nội vụ thành phố.

- Hoàn chỉnh hồ sơ bổ sung về quy hoạch cán bộ diện Sở quản lý giai đoạn 2006 – 2015 theo đúng quy trình, thủ tục quy hoạch cán bộ các chức danh diện Sở quản lý.

- Thực hiện thủ tục trình Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố bổ nhiệm lại 02 công chức (Giám đốc và Phó Giám đốc Sở).

- Sở đã ban hành quyết định bổ nhiệm: Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Chánh Thanh tra Sở (thay cho các đ/c Trưởng phòng nghỉ chính sách); điều động và bổ nhiệm Phó Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở, Phó Chánh Văn phòng Sở; Giám đốc Trung tâm Khuyến nông, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý và Kiểm định giống cây trồng - vật nuôi,  Phó Chi cục Trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Thú y, Kế toán Trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, Quyền Giám đốc Trung tâm Khuyến nông, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão. Trình Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Nội vụ ban hành quyết định bổ nhiệm lại Phó Chi cục trưởng và Kế toán trưởng Chi cục Kiểm lâm, Kế toán trưởng Trung tâm Công nghệ sinh học..

- Sở đã ban hành quyết định bổ nhiệm lại các chức danh: Trưởng Phòng thủy sản (nay là Phòng XQLCLNLS và Thủy sản), Chi cục Trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật, Giám đốc Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi và Phòng chống lụt bão.

- Biệt phái công chức giữ chức vụ: Phó Giám đốc, Kế toán Trưởng Ban Quản lý dự án Nâng cao chất lượng và an toàn sản phẩm nông nghiệp và Phát triển chương trình khí sinh học (QSEAP - BPD).

- Sở Nội vụ thành phố ban hành quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc, Kế toán Trưởng Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương; Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu Trưởng trường Trung cấp kỹ thuật nông nghiệp

- Hoàn thành báo cáo tình hình thực hiện chương trình Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố gửi Sở Nội vụ. Năm 2011, cử 110 người dự học các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và chuyên môn do thành phố, ban ngành tổ chức, tập trung vào đối tượng là công chức, viên chức, hợp đồng dài hạn . Năm 2012, cử 35 công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn theo kế hoạch đào tạo chung của thành phố. Cử 11 cán bộ theo học lớp cao cấp chính trị do Thành ủy tổ chức năm 2009 – 2011. Tiếp tục thực hiện chương trình đào tạo nguồn nhân lực Công nghệ sinh học của thành phố (văn bản phê duyệt số 415/UBND-CNN ngày 03 tháng 02 năm 2009), trong năm 2011 đã cử 06 viên chức học nước ngoài chương trình Tiến sĩ, Thạc sĩ lĩnh vực công nghệ sinh học. Ngoài ra, theo chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị trực thuộc, trong năm các đơn vị đều có tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng ngắn ngày về nghiệp vụ cho cán bộ, công chức trong từng lĩnh vực như: Bảo vệ thực vật, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, khuyến nông, khuyến lâm, Thú y, Thủy nông, Thủy lợi, Thanh tra chuyên ngành… nhằm cập nhật thường xuyên kiến thức phục vụ tốt hơn nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện thủ tục hồ sơ bổ nhiệm ngạch 65 viên chức sau khi hết thời gian tập sự tại các đơn vị; chuyển xếp ngạch lương 01 công chức cho Chi cục Kiểm lâm.

 

- Nâng lương trước hạn 2011: 56 người; nâng lương thường xuyên 6 tháng đầu năm 2012: 180 người (diện UBND thành phố, Sở Nội vụ và Sở Nông nghiệp và PTNT ra quyết định). 

 

- Lập hồ sơ cử 10 người thi tuyển công chức hành chính năm 2011 và cử 23 người dự thi tuyển công chức hành chính và ngạch kế toán năm 2012.

 

2.5. Cải cách tài chính công:

 

- Cơ quan Văn phòng Sở và Chi cục Kiểm lâm thực hiện khoán biên chế hành chính theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP.

- 05 đơn vị thực hiện chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu: Trường Trung cấp kỹ thuật nông nghiệp, Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản và Chi cục Thuỷ lợi và Phòng chống lụt bão thực hiện tự chủ tài chính theo cơ chế tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên; Chi cục Thú y và Trung tâm Nước Sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn thực hiện tự chủ theo cơ chế tài chính tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên.

2.6. Hiện đại hóa hành chính:

a. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước:

- Hoàn thành lắp đặt thiết bị (phần cứng) Dự án “ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”.

- Tổ chức thực hiện nâng cấp website Sở.

- Toàn Sở có 08 trang web được kết nối với nhau (Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Công nghệ sinh học, Trung tâm Quản lý và Kiểm định giống cây trồng vật nuôi, Chi cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Phát triển nông thôn, Chi cục Thú y, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp, Chi cục Thuỷ lợi và Phòng chống lụt bão), cung cấp thông tin hoạt động của ngành, hoạt động trang web của Sở ngày càng có nhiều thông tin phong phú, giúp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước và phục vụ người dân, phổ biến kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, thông tin hoạt động của ngành, trong đó các quy định, quy trình và thủ tục hành chính trên các lĩnh vực hoạt động của Sở, được duy trì hoạt động thường xuyên và luôn cập nhật thông tin mới. Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão đưa trang web vào hoạt động phục vụ công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở ứng dụng công nghệ thông tin, trang bị thiết bị vi tính các loại, nối mạng nội bộ, nối mạng Internet, trao đổi hồ sơ văn bản qua mạng, lưu trữ tài liệu trên mạng nội bộ để dùng chung, góp phần tiết kiệm giấy tờ và thời gian giải quyết công việc.

- Tiếp tục thực hiện dự án Tăng cường công tác thông tin khuyến nông và thị trường của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố.

b.- Về áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính:

- Cơ quan Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục đưa vào thực hiện 28 quy trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đã được cấp chứng chỉ ISO như sau:

1.           Thẩm định và phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình.

2.           Thẩm định và phê duyệt Dự án đầu tư (nhóm C).

3.           Thẩm định và phê duyệt Dự án đầu tư (nhóm B).

4.           Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch đấu thầu dự án.

5.           Tiếp nhận công bố hợp quy phân bón.

6.           Đăng ký chỉ định, chỉ định lại tổ chức chứng nhận VietGAP cho sản phẩm trồng trọt.

7.           Đăng ký chỉ định, chỉ định lại tổ chức chứng nhận VietGAHP trong chăn nuôi bò sữa, heo và gia cầm.

8.           Đăng ký chỉ định, chỉ định lại tổ chức chứng nhận sản phẩm cây trồng.

9.           Đăng ký cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa thức ăn chăn nuôi và chất bổ sung vào thức ăn chăn nuôi xuất khẩu.

10.      Tiếp nhận công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi.

11.      Giải quyết khiếu nại - tố cáo.

12.      Thẩm định và trình duyệt dự toán thu chi ngân sách hàng năm của các đơn vị trực thuộc Sở.

13.      Thẩm định và trình duyệt điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách hàng năm của các đơn vị trực thuộc Sở.

14.      Thẩm định và trình duyệt điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch hàng năm của các đơn vị trực thuộc Sở.

15.      Thẩm định, trình duyệt mua sắm phương tiện, thiết bị mới, sửa chữa tài sản cố định của các đơn vị trực thuộc Sở.

16.      Thông báo xét duyệt quyết toán của các đơn vị trực thuộc Sở.

17.      Xem xét yêu cầu bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ công chức lãnh đạo.

18.      Xem xét yêu cầu giải quyết tiếp nhận, chuyển công tác, thôi việc đối với cán bộ công chức.

19.      Xem xét yêu cầu giải quyết cán bộ công chức đi nước ngoài.

20.      Xem xét yêu cầu giải quyết xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

21.      Xem xét yêu cầu giải quyết hợp đồng lao động trong chỉ tiêu và theo Nghị định 68/CP.

22.      Giải quyết chế độ nâng bậc lương trước khi nghỉ hưu.

23.      Xem xét bổ nhiệm ngạch công chức, viên chức do thi tuyển, xét tuyển.

24.      Xét duyệt biên chế và quỹ tiền lương.

25.      Xem xét nâng ngạch không qua thi đối với công chức, viên chức khi có thông báo nghỉ hưu.

26.      Xem xét công nhận kết quả xét tuyển viên chức.

27.      Quản lý và tổ chức thực hiện văn bản đến và đi theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở.

28.      Thông báo và theo dõi tiến độ thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở.

- Trung tâm Chứng nhận Phù hợp – QUACERT đã tiến hành đánh giá giám sát Hệ thống quản lý chất lượng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố lần 2 – ngày 14 tháng 8 năm 2012 và đã có văn bản số 2600/TB-QUACERT ngày 27 tháng 8 năm 2012 về việc duy trì chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

- Toàn Sở có 06 đơn vị đã được chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, thực hiện theo cơ chế “một cửa” gồm: Văn phòng Sở, Chi cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Thú y, Chi cục Lâm nghiệp, Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Hiện nay, có 02 đơn vị đang xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, thực hiện theo cơ chế “một cửa” gồm: Chi cục Thủy lợi và Phỏng chống lụt bão và Chi cục Kiểm lâm.

 

III.      NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã quán triệt thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Quyết định số 79/2011/QĐ-UBND ngày 13/12/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, theo đó việc xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có thủ tục hành chính phải thực hiện đúng quy định, trước khi trình Ủy ban nhân dân thành phố phải trình Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thẩm định về thủ tục hành chính và trình Sở Tư pháp thẩm định về quy phạm pháp luật.

- Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về việc thực hiện công tác cải cách hành chính nói chung và công tác Kiểm soát thủ tục hành chính nói riêng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tích cực, khẩn trương tổ chức thực hiện, có chương trình kế hoạch, phân công cán bộ phụ trách và phối hợp chặt chẽ với Tổ Đề án 30 thành phố, nay là Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính để hoàn thành công tác thống kê, rà soát, chuẩn hoá, đơn giản hoá thủ tục hành chính.

- Sở đã nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 32/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường các biện pháp thực hiện công tác hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Tại Cơ quan Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị trực thuộc tiếp tục duy trì hoạt động có hiệu quả về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008.

- Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở và các đơn vị trực thuộc thường xuyên thực hiện việc lấy ý kiến phản ánh, kiến nghị, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân.

 

IV.      CHƯƠNG TRÌNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2013

 

-  Tiếp tục thực hiện Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 14/05/2011 của UBND thành phố về ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng chính quyền đô thị giai đoạn 2011 – 2015 (Quyết định số 351/QĐ-SNN-VP ngày 22/9/2011 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2015).

 

- Tổ chức thực hiện Chương trình cải cách hành chính năm 2013 theo Chương trình, Kế hoạch của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố.

          -  Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 22/01/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 43-CTr/TU ngày 20/10/2008 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn.

- Tiếp tục tổ chức quán triệt thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và các văn bản pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính có liên quan.  Lưu ý khi dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính, phải thực hiện việc đánh giá tác động và thẩm định thủ tục hành chính theo quy định và hướng dẫn của Phòng kiểm soát thủ tục hành chính Văn phòng UBND thành phố.

- Thực hiện niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị (Đã được UBND thành phố công bố tại Quyết định số 4261/QĐ-UBND ngày 11/9/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 4601/QĐ-UBND ngày 18/10/2010 về việc công bố sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh), đăng công khai trên website của đơn vị (nếu có) và các hình thức khác.

- Thường xuyên tổ chức thống kê, rà soát, chuẩn hoá và kịp thời công bố sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính được cơ quan thẩm quyền ban hành theo quy định để tổ chức, cá nhân có liên quan biết và thực hiện.

- Xây dựng kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2013 theo chỉ đạo của Văn phòng UBND thành phố, tổ chức triển khai Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở có giải quyết thủ tục hành chính; tiếp nhận ý kiến góp ý quy định thủ tục hành chính theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ.

- Thực hiện kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và kế hoạch soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 của UBND thành phố.

- Ứng dụng thành tựu công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan, đơn vị, tăng cường công tác truyền thông về cải cách hành chính.

 

- Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc duy trì và mở rộng hoạt động Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Tăng cường thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công tác đào tạo, thi đua khen thưởng, kỷ luật, tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công tác tài chính của đơn vị theo quy định; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến cán bộ công chức trong đơn vị./.

 


Số lượt người xem: 2917    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm