SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
8
3
5
2
5
4
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 21 Tháng Sáu 2013 8:50:00 SA

phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm 2013

 

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2013, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố báo cáo sơ kết phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm 2013 trong toàn Sở như sau:

I/ Kết quả triển khai thực hiện:

1/ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố đã tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2013 trong toàn Sở nhằm hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt theo chủ đề của cả nước do Trung ương phát động “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm” với khẩu hiệu hành động của thành phố “Đồng tâm - hiệp lực, vượt khó - thành công”, tạo động lực để vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố năm 2013, đặc biệt là góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả 6 chương trình đột phá do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX đề ra và các nội dung trọng tâm của Nghị quyết kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố lần thứ bảy (khoá VIII) đề ra; đồng thời tổ chức triển khai các hoạt động lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2013) và chào mừng kỷ niệm Ngày truyền thống thi đua yêu nước 11/6/2013, theo nội dung tại Kế hoạch số 6148/UBND-VX ngày 27 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố.

2/ Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và nội dung đổi mới về công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Kết luận số 83-KL/TW của Ban Bí thư và thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TW ngày 21 tháng 5 năm 2004 của Bộ Chính trị. Tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nội dung cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”. Chú trọng nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh trong việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua; quan tâm công tác phát hiện, tuyên truyền về các mô hình, sáng kiến, nhân tố mới và nhân rộng điển hình tiên tiến tạo sự lan toả rộng lớn trong phong trào thi đua yêu nước trong các phòng ban, đơn vị thuộc Sở.

3/ Tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Cả thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào thi đua tiếp tục thực hiện “Năm an toàn giao thông”, gắn với phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; phong trào “Toàn dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân tham gia đấu tranh, trấn áp tội phạm”.

4/ Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành chính nhà nước; đề ra các giải pháp đảm bảo sự quản lý, điều hành thống nhất, thông suốt, công khai, minh bạch, dân chủ, hiệu quả, thân thiện, tiến tới phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế nhằm đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của nông dân, doanh nghiệp, tổ chức về những vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở. Tiếp tục duy trì có hiệu quả việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Sở.

5/ Sở đã ban hành văn bản số 191/SNN-TĐKT ngày 31 tháng 1 năm 2013 về chia cụm thi đua và hướng dẫn hoạt động của các Cụm thi đua năm 2013 nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của 4 cụm thi đua thuộc Sở, trong đó chú trọng tổ chức các sinh hoạt chuyên đề để giao lưu, trao đổi và học tập kinh nghiệm lẫn nhau.

6/ Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng; nâng cao phẩm chất đạo đức và năng lực của đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị.

 

7/ Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Sở và của các đơn vị phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp vận động cán bộ, công chức, viên chức và lao động tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua, để phong trào thi đua yêu nước thực sự là phong trào hành động cách mạng của quần chúng, góp phần tích cực vào phong trào thi đua yêu nước của thành phố.

 

II/ Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu của ngành:

          Công tác thi đua của các đơn vị trực thuộc và phong trào thi đua yêu nước của cán bộ, công chức, viên chức và lao động trong toàn Sở đã góp phần đạt được một số kết quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển của ngành trong 6 tháng đầu năm 2013. Cụ thể:

Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp trên địa bàn thành phố trong 06 tháng đầu năm 2013 duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, tăng 5,9% so cùng kỳ 2012, trong đó trồng trọt tăng 3,8%, chăn nuôi tăng 4,3%, lâm nghiệp tăng 7,5%, thủy sản tăng 8,5%, dịch vụ nông nghiệp tăng 4%.

Cơ cấu kinh tế nông nghiệp tiếp tục chuyển dịch theo hướng giảm diện tích trồng lúa một vụ, hiệu quả kém sang các các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện của thành phố như hoa lan, cây kiểng, cá cảnh, rau an toàn, chăn nuôi bò sữa… Về chuyển dịch cơ cấu trong 6 tháng đầu năm 2013: Trồng trọt chiếm tỉ lệ 24% (cùng kỳ năm 2012: 24,3%), chăn nuôi: 37,5% (cùng kỳ năm 2012: 38,4%), dịch vụ nông nghiệp: 6,2% (cùng kỳ năm 2012: 6,3%), thủy sản: 31,5% (cùng kỳ năm 2012: 30,1%).

Về công tác quản lý, điều hành, trong 6 tháng đầu năm 2013, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố đã tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IXKế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015, với nhiệm vụ tập trung: “Phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại, hiệu quả, bền vững; tăng cường ứng dụng công nghệ sinh học, công tác dự báo, tập trung sản xuất giống cây trồng, giống vật nuôi, rau an toàn, cây kiểng, cá kiểng; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược biển; chỉ đạo xây dựng mô hình nông thôn mới văn minh, giàu đẹp”. Một số nhiệm vụ cụ thể đã triển khai thực hiện như sau:

- Tập trung tổ chức thực hiện Chỉ thị số 29/2012/CT-UBND ngày 28/12/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2013; Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 05/01/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2013; Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2013.

- Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố (Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 22/01/2009) thực hiện chương trình hành động số 43-CTr/TU ngày 20/10/2008 của Thành ủy về nông nghiệp-nông dân - nông thôn theo Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành TW Đảng khóa X.

- Tập trung xây dựng các mô hình nông thôn mới đúng tiến độ theo chủ trương của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố và chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới theo Quyết định số 800/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 18/03/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố giai đoạn 2010 – 2020)

- Tiếp tục tổ chức thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố (Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND ngày 03/04/2008) thực hiện Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 26/10/2007 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Ban chấp hành TW Đảng khóa X về Chiến lược biển Việt Nam trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục tập trung tổ chức thực hiện Chương trình và Chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013 – 2015; các chương trình mục tiêu, trọng điểm của ngành: phát triển bò sữa, rau an toàn, hoa - cây kiểng, cá cảnh, cá sấu, chương trình giống cây, giống con chất lượng cao giai đoạn 2011 – 2015 theo quy hoạch sản xuất nông nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn năm 2025,…

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 18/4/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong lĩnh vực nông nghiệp và ngành nghề nông thôn tại các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; Quyết định số 3639/QĐ-UBND ngày 16/7/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong lĩnh vực phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố đến năm 2020”; Quyết định số 3286/QĐ-UBND 26/6/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt “Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới thuộc Chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 - 2020”.

- Triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và dịch hại trên cây trồng; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật, thực vật, thủy sản; công tác phòng, chống triều cường; công tác quản lý bảo vệ rừng, động vật hoang dã và phòng, chống cháy rừng trong mùa khô năm 2013; chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng mô hình phát triển sản xuất, trong đó chú trọng đến các đối tượng hợp tác xã, hộ nghèo và cận nghèo.

III/ Công tác khen thưởng:

Trong 6 tháng đầu năm 2013, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố đã trình các cấp xét khen thưởng thành tích các mặt công tác sau đây:

1/ Trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2012 cho 03 tập thể và 12 cá nhân.

2/ Trình Ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng:

- Khen thưởng thành tích công tác năm 2012, trong đó, tặng Cờ Thi đua của Thành phố cho 04 đơn vị, công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2012 cho 76 tập thể, công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp thành phố” năm 2012 cho 19 cá nhân, tặng Bằng khen cho 14 tập thể và 54 cá nhân; tặng huy hiệu thành phố Hồ Chí Minh cho 5 cá nhân.

- Khen thưởng 3 gương tập thể, 3 cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố giai đoạn 2011 – 2013.

- Trình khen thưởng cấp Nhà nước, gồm: Trình Chủ tịch Nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 02 tập thể và 02 cá nhân; trình Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 04 tập thể và 01 cá nhân.

3/ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khen thưởng:

a/ Công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 262 cá nhân.

b/ Tặng Giấy khen về thành tích trong công tác phối hợp phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh gia sứ,c gia cầm, thủy sản năm 2012 cho 15 tập thể và 11 cá nhân.

c/ Tặng Giấy khen về thành tích trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2012 cho 19 tập thể và 35 cá nhân.

d/ Tặng Giấy khen về thành tích công tác năm 2012 cho 36 tập thể và 233 cá nhân.

4/ Tổng hợp, trình UBND thành phố và Thủ tướng Chính phụ khen thưởng nhân Hội nghị Tổng kết xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2012 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2013 trên địa bàn thành phố: Bằng khen UBND thành phố cho 33 tập thể và 78 cá nhân; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 4 tập thể và 03 cá nhân.

5/ Khen thưởng khác:

- Trình Ban chỉ đạo 127 thành phố xét khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại năm 2012: Bằng khen BCĐ TW cho 3 cá nhân, bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể.

- Đề nghị Công an thành phố trình xét tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an khen 05 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện phong trào an ninh tổ quốc.

- Trình Cục An toàn thực phẩm xét trình Bộ Y tế tặng Bằng khen cho 01 tập thể có thành tích trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép.

 

          IV/ Phương hướng công tác thi đua 6 tháng cuối năm 2013:

- Cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên chức phát huy truyền thống yêu nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua do thành phố và Sở phát động, góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch nhiệm vụ công tác được giao trong năm 2013. Thực hiện tốt việc khen thưởng theo thẩm quyền của Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở.

- Thường xuyên kiểm tra, theo dõi sát các phong trào thi đua để hạn chế những thiếu sót; đồng thời để kịp thời phát hiện, bồi dưỡng những điển hình tiên tiến, những nhân tố mới của phong trào. Tiến hành công tác sơ kết, tổng kết một cách nghiêm túc, đánh giá đúng thực chất tác dụng của phong trào, phổ biến và nhân rộng những cách làm hay, những sáng kiến, cải tiến mang lại hiệu quả thiết thực.

- Từng đơn vị trực thuộc Sở tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; thi đua tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong quản lý nhà nước; tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức “Trung thành – Sáng tạo - Tận tụy – Gương mẫu”; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, không để xảy ra tham ô, lãng phí trong đơn vị.

- Tổ chức tập huấn công tác thi đua – khen thưởng cho cán bộ chuyên trách thi đua của các đơn vị trong toàn Sở.

 

- Hoàn thành tốt 2 nội dung đã đăng ký với Khối năm 2013: Xây dựng nông thôn mới và Cải cách hành chính.

- Báo cáo chuyên đề: Cả thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới.

 


Số lượt người xem: 10427    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm