SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
9
8
6
1
8
6
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 08 Tháng Mười 2006 2:35:00 CH

Phòng Kế hoạch Tài chính

1/. Chức năng:

Tham mưu, tổng hợp giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn phù hợp với chiến lược, quy hoạch và kế hoạch chung của thành phố và các Bộ, ngành. Dự báo thị trường, khả năng chuyển đổi cơ cấu sản xuất của ngành; kinh tế đối ngoại và chương trình hợp tác với các tỉnh bạn.

2/. Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án quy hoạch và phát triển ngành đã được phê duyệt; đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện.

- Xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn của ngành và hướng dẫn của các đơn vị trong ngành thực hiện.

- Nắm vững thông tin kinh tế thị trường khu vực trong và ngoài nước để giúp Sở và các đơn vị thực hiện công tác xúc tiến thương mại, kinh tế đối ngoại và chương trình hợp tác với các tỉnh.

- Tổng hợp tiến độ thực hiện kế hoạch hàng tháng, quý, năm. Thống kê tổng hợp số liệu về tình hình sản xuất kinh doanh, tiến độ sản xuất nông lâm ngư nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và phát triển nông thôn, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và các ngành có liên quan.

- Tổng hợp tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp, giao cấp đất nông nghiệp theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chung của thành phố. Theo dõi kết quả giải quyết các kiến nghị của Hội đồng nhân dân thành phố, hội đồng nhân dân và cử chi các quận, huyện liên quan đến ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch công tác, dự toán thu chi ngân sách hàng năm; hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị sự nghiệp trực thộc thực hiện chế tự chủ theo quy định.

- Tổ chức kiểm tra quyết toán, thẩm định kinh phí thực hiện các chương trình, mục tiêu phát triển ngành.

- Tổng hợp Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các đơn vị trực thuộc để xây dựng trình Giám đốc sở duyệt Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của sở; đồng thời tổng hợp kết quả thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các đơn vị trực thuộc để báo cáo theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền.

      - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở giao.


Số lượt người xem: 11215    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm