SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
9
8
6
2
0
3
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 08 Tháng Mười 2006 2:35:00 CH

Phòng Tổ chức Cán bộ

1/. Chức năng:

Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về công tác tổ chức, bộ máy, công tác cán bộ theo phân cấp. Thực hiện các chính sách chế độ đối với các cán bộ, viên chức của Sở; công tác bảo vệ nội bộ, phòng cháy chữa cháy và các đoàn ra nước ngoài trong phạm vi quản lý của Sở.

2/. Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu, đề xuất với Giám đốc Sở các phương án sắp xếp tổ chức bộ máy (tách, nhập, thành lập, giải thể, chuyển đổi, đổi tên, bổ sung nhiệm vụ),công tác cán bộ theo phân cấp

- Hướng dẫn và theo dõi các đơn vị trực thuộc xây dựng quy chế tổ chức hoạt động, thực hiện quy chế dân chủ và quy chế quy định nội bộ.

- Thể chế hoá các văn bản pháp lý, các quy định về tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ trình Giám đốc Sở ban hành, đồng thời triển khai thực hiện các văn bản đó trong phạm vi của Sở

- Nhận xét, quy hoạch đào tạo bồi dưỡng sử dụng cán bộ theo phân cấp

- Quản lý đội ngũ công chức, viên chức, tham gia xây dựng cơ cấu ngạch công chức, viên chức; thực hiện tiêu chuẩn hoá theo chức danh và kiểm tra công tác tổ chức cán bộ theo phân cấp

- Xây dựng kế hoạch biên chế quỹ tiền lương hành chính-sự nghiệp của các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc. Duyệt biên chế và quỹ tiền lương hàng quý theo quy định của thành phố đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp

- Thực hiện các chính sách của nhà nước đối với cán bộ công chức, viên chức nhân viên thuộc phạm vi Sở quản lý như: bổ nhiệm. bổ nhiệm lại, luân chuyển, tiếp nhận, chuyển công tác, nâng lương, xử lý kỷ luật và bảo hiểm xã hội…

- Quản lý hồ sơ nhân sự và các loại hồ sơ tài liệu về tổ chức theo phân cấp

- Triển khai công tác bảo vệ nội bộ, phòng cháy chữa cháy và bảo hộ lao động. Quản lý đoàn ra công tác nước ngoài trong phạm vi của Sở

- Thư ký Hội đồng bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức, viên chức theo quy định của pháp luật

- Thực hiện sơ kết, tổng kết công tác tổ chức cán bộ của Sở hàng năm và thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền

      - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở giao


Số lượt người xem: 11451    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm