SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
0
2
1
6
2
6
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 06 Tháng Chín 2020 4:05:00 CH

Tổng hợp phân công nhiệm vụ thành viên Ban Giám đốc Sở

1. Giám đốc Sở - Ông Đinh Minh Hiệp

a) Lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi mặt hoạt động của Sở theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

 

b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác, cụ thể như sau:

- Các quyết định, các văn bản quy định việc phân công, phân cấp và ủy quyền trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm, các chương trình, dự án, công trình quan trọng trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, quy hoạch vùng, các quy hoạch phát triển ngành của cả nước.

- Công tác tài chính, kế toán; cân đối, điều chỉnh dự toán ngân sách vốn sự nghiệp hàng năm.

- Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ, quản lý công chức, viên chức và người lao động tại Sở.

- Công tác cải cách hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở, đảm bảo phù hợp với mục tiêu và nội dung Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Hoạt động ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp.

c) Phụ trách phòng chuyên môn, đơn vị:

- Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Tổ chức cán bộ, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chi cục Phát triển nông thôn.

- Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Công nghệ sinh học, Ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Rừng ngập mặn Cần Giờ.

d) Phụ trách trực tiếp các Đề án, Chương trình, Kế hoạch:

(1) Chương trình phát triển giống cây, con và nông nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2020 – 2030;

(2) Chương trình phát triển nông nghiệp giai đoạn 2019 - 2025 theo hướng cơ cấu lại và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp;

(3) Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa trên địa bàn vùng nông thôn Thành phố giai đoạn 2021 – 2025;

(4) Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn vùng nông thôn Thành phố giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030;

(5) Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu theo đặc thù vùng nông thôn Thành phố giai đoạn 2021 – 2025;

(6) Chương trình phát triển nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

(7) Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy về bảo đảm an ninh lương thực trên địa bàn Thành phố đến năm 2030;

(8) Chương trình chuyển đổi số, Đề án xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh;

(9) Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển ngành muối giai đoạn 2021 – 2030;

(10) Chương trình khuyến nông trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 – 2025;

(11) Kế hoạch phát triển nhóm sản phẩm chủ lực ngành nông nghiệp Thành phố;

(12) Đề án phát triển hợp tác xã nông nghiệp đang hoạt động hiệu quả trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 4007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố;

(13) Kế hoạch thực hiện Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và

nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

2. Phó Giám đốc Sở - Ông Nguyễn Xuân Hoàng

a) Thủ trưởng Cơ quan Văn phòng Sở, điều hành chung các hoạt động của Cơ quan Văn phòng Sở.

b) Phụ trách các lĩnh vực:

- Quản lý nhà nước về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, thẩm định nội bộ chủ trương đầu tư các dự án, thẩm định dự án đầu tư; kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư các dự án thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Công tác thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai, quản lý môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

c) Phụ trách phòng chuyên môn, đơn vị:

- Văn phòng Sở, Phòng Quản lý đầu tư, Chi cục Thủy lợi.

- Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;  Ban Quản lý Trung tâm Thủy sản, Công ty LDTH Lâm Hà, Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương.

- Theo dõi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.

d) Quản lý nhà nước Hội Khoa học và Kỹ thuật Thủy lợi Thành phố.

e) Phụ trách trực tiếp các Đề án, Chương trình, Kế hoạch:

(1) Kế hoạch phòng, chống thiên tai trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030;

(2) Kế hoạch thực hiện Chiến lược thủy lợi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

(3) Đề án phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, thiết kế mẫu, thiết kế điển hình công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng trên địa bàn Thành phố;

(4) Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

(5) Đề án tăng cường bảo vệ chất lượng nước công trình thủy lợi do Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý;

(6) Kế hoạch tổng thể phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố;

(7) Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố theo Quyết định số 3089/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố;

3. Phó Giám đốc Sở - Ông Dương Đức Trọng

a) Phụ trách các lĩnh vực:

- Công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, xây dựng các đề án, chương trình, mô hình sản xuất nông nghiệp, hợp tác trong và ngoài nước trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Quản lý nhà nước về trồng trọt và bảo vệ thực vật, quản lý giống cây trồng, phân bón, quản lý sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật, quản lý thuốc bảo vệ thực vật, chất lượng, an toàn thực phẩm.

- Công tác quản lý và phát triển rừng, giống cây lâm nghiệp, sử dụng, bảo vệ rừng, phát triển diện tích cây xanh trên địa bàn Thành phố, công tác gây nuôi, cứu hộ động vật hoang dã.

- Công tác phát triển giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản; công tác đào tạo nguồn nhân lực ngành nông nghiệp.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

b) Phụ trách phòng chuyên môn, đơn vị:

- Phòng Khoa học và Công nghệ, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Kiểm lâm.

- Ban Quản lý rừng phòng hộ Bình Chánh - Củ Chi, Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi và thủy sản, Trường Trung cấp Kỹ thuật nông nghiệp,

c) Quản lý nhà nước Hội Ngành nghề nông nghiệp, Hội Sản phẩm Nông nghiệp sạch Thành phố, Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Thành phố.

d) Phụ trách trực tiếp các Đề án, Chương trình, Kế hoạch:

(1) Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển trồng trọt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn Thành phố;

(2) Kế hoạch thực hiện Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 - 2030 trên địa bàn Thành phố;

(3) Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

(4) Kế hoạch trồng rừng và cây xanh phân tán trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 – 2025;

(5) Chương trình phát triển cá sấu và động vật hoang dã trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 – 2025;

(6) Chương trình quản lý, kiểm tra, kiểm soát lâm sản trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 – 2025;

(7) Kế hoạch phát triển công nghiệp sinh học trong ngành nông nghiệp trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 – 2030 theo Quyết định số 4176/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố;

(8) Kế hoạch về đào tạo phát triển nguồn nhân lực công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2022 – 2025 theo Kế hoạch số 1519/KH-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố;

(9) Chương trình đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp Thành phố giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025 theo Quyết định 257/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố;

(10) Kế hoạch thực hiện Đề án bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn Thành phố theo Quyết định số 1034/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố;

4. Phó Giám đốc Sở - Ông Nguyễn Hữu Hoài Phú

a) Phụ trách các lĩnh vực:

- Công tác thanh tra và kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn..

- Hướng dẫn sản xuất chăn nuôi, quản lý giống vật nuôi, quản lý thức ăn chăn nuôi, môi trường chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh động vật, thủy sản, xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, quản lý thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y; khai thác thủy sản, bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản, hướng dẫn sản xuất nuôi trồng thủy sản, giống thủy sản, thức ăn, nguyên liệu, chất bổ sung thức ăn thủy sản, quản lý môi trường nuôi, các sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản.

- Công tác hỗ trợ cho các thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn nâng cao năng lực cạnh tranh, kỹ năng và kiến thức về thị trường, xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ cho chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

b) Phụ trách các phòng chuyên môn, đơn vị:

- Thanh tra Sở, Chi cục Chăn nuôi và Thú y; Chi cục Thủy sản.

- Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp.

c) Quản lý nhà nước Hội Chăn nuôi và Thú y Thành phố, Hội Yến sào thành phố, Hội Thủy sản Thành phố.

d) Phụ trách trực tiếp các Đề án, Chương trình, Kế hoạch:

(1) Chương trình giám sát và xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên bàn Thành phố giai đoạn 2021 – 2025;

(2) Kế hoạch phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2022 2030;

(3) Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn năm 2045;

(4) Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thủy sản đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

(5) Chương trình xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm chủ lực ngành nông nghiệp và sản phẩm OCOP trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 – 2025;

(6) Định mức hỗ trợ từng loại dự án, hạng mục, công trình đối với doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn Thành phố;

(7) Kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ tiêm phòng vaccine cho gia súc trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 – 2025;

(8) Đề án tái cơ cấu lại chăn nuôi heo trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2020 – 2025;

(9) Chương trình phát triển giống bò thịt trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

(10) Kế hoạch phòng chống bệnh dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2020 – 2025 theo Quyết định số 3992/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố;

(11) Chương trình phòng chống bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 1303/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố;

(12) Chương trình phòng, chống bệnh dại trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2022 – 2030 theo Quyết định số 1464/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố.Số lượt người xem: 24391    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm