SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
1
5
6
9
8
5
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 17 Tháng Hai 2012 4:40:00 SA

Kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2012

Năm 2012 là năm thứ hai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015, với nhiệm vụ tập trung: “Phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại, hiệu quả, bền vững; tăng cường ứng dụng công nghệ sinh học, công tác dự báo, tập trung sản xuất giống cây trồng, giống vật nuôi, rau an toàn, cây kiểng, cá kiểng; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược biển; chỉ đạo xây dựng mô hình nông thôn mới văn minh, giàu đẹp”. Một số nhiệm vụ cụ thể đã triển khai thực hiện trong tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2012 như sau:


I.- Công tác chỉ đạo điều hành tập trung:

  
- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Quyết định số 169/QĐ-BNN-KH ngày 01 tháng 02 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ; Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2012; Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2012 về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố; Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2012 (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Quyết định số 16/QĐ-SNN-VP ngày 16 tháng 01 năm 2012 về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành và Chương trình công tác năm 2012 của Sở).

- Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố (Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 22/01/2009) thực hiện chương trình hành động số 43-CTr/TU ngày 20/10/2008 của Thành ủy về nông nghiệp-nông dân - nông thôn theo Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành TW Đảng khóa X.

          - Tập trung xây dựng các mô hình nông thôn mới đúng tiến độ theo chủ trương của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố và chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới theo Quyết định số 800/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng các xã điểm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2011 – 2015 tại 5 huyện.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố (Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND ngày 03/04/2008) thực hiện Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 26/10/2007 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Ban chấp hành TW Đảng khóa X về Chiến lược biển Việt Nam trên địa bàn thành phố.

          - Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, phấn đấu tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp thành phố năm 2012 đạt chỉ tiêu đề ra.

- Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình và chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị giai đoạn 2011 – 2015, các chương trình mục tiêu phát triển bò sữa, rau an toàn, hoa - cây kiểng, cá cảnh, cá sấu, chương trình giống cây, giống con chất lượng cao giai đoạn 2011 – 2015 theo quy hoạch sản xuất nông nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn năm 2025 đã được phê duyệt.

- Triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và dịch hại trên cây trồng; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật, thực vật, thủy sản; công tác phòng chống triều cường; công tác quản lý bảo vệ rừng, động vật hoang dã phòng chống cháy rừng trong mùa khô.

II.- Tình hình sản xuất nông nghiệp:

1.- Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp 02 tháng đầu năm 2012:

Tốc độ tăng trưởng: Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp trên địa bàn thành phố trong tháng 02 năm 2012 ước đạt 282,8 tỉ đồng, lũy kế 02 tháng đầu năm 2012 ước đạt 572,9 tỉ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ 2011, trong đó:

+ Trồng trọt: giá trị sản xuất ước đạt 220 tỉ đồng, tăng 7,9% so cùng kỳ.

+ Chăn nuôi: giá trị sản xuất ước đạt 215 tỉ đồng, tăng 4,7% so cùng kỳ.

+ Lâm nghiệp: giá trị sản xuất ước đạt 4,4 tỉ đồng, xấp xỉ cùng kỳ.

+ Thủy sản: giá trị sản xuất ước đạt 88,5 tỉ đồng, tăng 5,9% cùng kỳ.

+ Dịch vụ nông nghiệp: đạt 45 tỉ đồng, tăng 10,3% so cùng kỳ.

+ Dịch vụ thủy sản: đạt 5 tỉ đồng, tăng 33,3% so cùng kỳ.

2.- Trồng trọt:

2.1.- Rau Đông Xuân: Diện tích gieo trồng trong vụ đến nay ước đạt 4.964 ha, tăng 14,6% so với cùng kỳ; trong đó rau an toàn là 4.864 ha, tăng 14,6% so với cùng kỳ.

2.2.- Hoa, cây kiểng: Tổng diện tích hoa, cây kiểng đến nay là 1.172 ha, tăng 8,1% so với cùng kỳ; trong đó mai: 490 ha, tăng 1,4%; lan: 189 ha, tăng 9,2%; hoa nền: 150 ha, tăng 25%; kiểng, bonsai: 343 ha, tăng 11,5% so với cùng kỳ.

          2.3.- Cỏ thức ăn gia súc: Tổng diện tích gieo trồng đến nay là 3.300 ha, xấp xỉ cùng kỳ.

2.4.- Lúa Đông Xuân: Diện tích gieo trồng vụ đến nay ước đạt 5.628 ha, tăng 5,1% so với cùng kỳ.

2.5.- Cây cao su: Tổng diện tích cao su đến nay là 3.500 ha, xấp xỉ cùng kỳ.

2.6.- Cây ăn trái: Tổng diện tích cây ăn trái đến nay ước 9.958 ha, tăng 1,6% so với cùng kỳ.

3. Chăn nuôi:

3.1. Gia súc:

- Bò: Tổng đàn 106.165 con, tăng 2,8% so với cùng kỳ; trong đó, đàn bò sữa 82.599 con, tăng 6,2% so với cùng kỳ; riêng cái vắt sữa 41.000 con, xấp xỉ cùng kỳ.

- Trâu: Tổng đàn 5.445 con, tăng 6,4% so với cùng kỳ.

- Heo: Tổng đàn 334.066 con, bằng 94,1% so với cùng kỳ; trong đó, nái sinh sản là 46.139 con, bằng 98,1% so với cùng kỳ.

3.2. Chăn nuôi khác:

- Chim Yến: Sản lượng Yến trong 02 tháng đầu năm 2012 đạt 80 kg, tăng 29% so với cùng kỳ.

- Cá sấu: Tổng đàn cá sấu trên địa bàn thành phố hiện nay khoảng 175.200 con, xấp xỉ cùng kỳ.

4. Về thủy sản:

- Tổng sản lượng thủy sản trong 02 tháng đầu năm 2012 ước đạt 7.060 tấn, tăng 1,7% so với cùng kỳ, trong đó:

+ Sản lượng nuôi trồng: 3.810 tấn, tăng 7,6% so cùng kỳ.

+ Sản lượng đánh bắt: 3.250 tấn, giảm 4,4% so cùng kỳ.

+ Cá cảnh: 12 triệu con, tăng 26,3% so cùng kỳ. Số lượng cá cảnh xuất khẩu trong tháng 02/2012 là 839.555 con, nâng tổng số cá cảnh xuất khẩu trong 02 tháng đầu năm 2012 là 1.426.651 con, tăng 2,8% so cùng kỳ.

5.- Tình hình đầu tư xây dựng cơ bản chuyên ngành:

Tổng vốn đã được giao năm 2011 là 505.001 triệu đồng, gồm 09 dự án chuyển tiếp, 03 chuẩn bị thực hiện dự án, 03 dự án vốn ODA, 08 dự án chuẩn bị đầu tư02 dự án quy hoạch. Riêng Công ty TNHH Một thành viên Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi được ghi vốn 05 dự án chuyển tiếp, 01 dự án khởi công mới, 01 chuẩn bị thực hiện dự án và 01 dự án chuẩn bị đầu tư với tổng kinh phí là 98.033 triệu đồng. Theo báo cáo của các chủ đầu tư, tính đến ngày 10/02/2012, kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư năm 2011 như sau:

- Giá trị khối lượng thực hiện: 490.000 triệu đồng; đã giải ngân đến ngày 10/02/2012 là 472.378/ 505.001 triệu đồng, đạt 93,5% kế hoạch, trong đó đền bù 299.059 triệu đồng. Cụ thể giá trị khối lượng đã giải ngân như sau:

+ Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình thuộc Sở: 289.454/ 308.300 triệu đồng, đạt 94% KH.

+ Trung tâm Nước Sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn: 33.621/ 41.000 triệu đồng, đạt 82% KH.

+ Trung tâm Quản lý và Kiểm định giống cây trồng, vật nuôi: 37.168/ 40.000 triệu đồng, đạt 93% KH.

+ Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp: 737/ 2.000 triệu đồng, đạt 37% KH.

+ Trung tâm Công nghệ Sinh học: 10.775/ 11.095 triệu đồng, đạt 97% KH.

+ Trung tâm Thủy sản thành phố: 100.000/ 100.880 triệu đồng, đạt 97% KH.

+ Chi cục Lâm nghiệp: 200/ 200 triệu đồng, đạt 100% KH.

+ Ban Quản lý dự án QSEAP: 454/ 800 triệu đồng, đạt 57% KH.

+ Công ty TNHH Một thành viên Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi: 83.299/ 98.033 triệu đồng, đạt 85% kế hoạch.

III.- Kết quả hoạt động một số lĩnh vực chuyên ngành:

          1.- Lĩnh vực chăn nuôi – thú y:

  - Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 365/CT-TTg ngày 14/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; Chỉ thị số 3713/CT-BNN-QLCL ngày 15/12/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản phục vụ tiêu dùng dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012; Chỉ thị 3587/CT-BNN-KH ngày 05/12/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường các biện pháp nhằm bình ổn giá cả, thị trường trước và sau Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012; Chỉ thị số 34/2011/CT-UBND ngày 14/11/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về đón Tết Nhâm Thìn năm 2012; Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 03/01/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai “Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2012 tại thành phố, từ ngày 10/01/2012 đến 10/02/2012.

- Triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công điện số 04/CĐ-BNN-TY ngày 05/02/2012 về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh cúm gia cầm; Công văn số 258/BNN-TY ngày 09/02/2012 về việc triển khai Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường toàn quốc, với thời gian từ ngày 15/02/2012 đến ngày 15/03/2012.

- Triển khai mô hình điểm quản lý thực phẩm theo "Chuỗi thực phẩm an toàn - Chuỗi thịt heo, thịt gà và trứng gà" theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1325/TTg-KGVX ngày 04/8/2011 về Đề án xây dựng mô hình thí điểm quản lý thực phẩm theo Chuỗi thực phẩm an toàn tại thành phố Hồ Chí Minh. Chi cục Thú y cũng đã và đang tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh PRRS, Lở mồm long móng và Cúm gia cầm; triển khai công tác tuyên truyền và tăng cường kiểm tra tình hình dịch tễ tại các khu vực chăn nuôi nhập cư, khu vực giáp ranh các tỉnh, ổ dịch cũ...; quản lý tình hình nhập xuất đàn gia súc - gia cầm; thống kê, cập nhật dữ liệu đàn gia súc; tiêm phòng và thu phí tiêm phòng; kiểm tra hiệu giá kháng thể sau tiêm phòng, tăng cường hoạt động hệ thống giám sát dịch bệnh đến từng hộ, cơ sở chăn nuôi, đảm bảo các trường hợp dịch bệnh được phát hiện nhanh và xử lý kịp thời.

- Chi cục Thú y đã phối hợp tốt với đoàn liên ngành và lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra, phát hiện một số trường hợp vi phạm trong vận chuyển, giết mổ trái phép động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch với số lượng lớn. Trong tháng 02/2012, số trường hợp xử phạt vi phạm hành chính là 282 trường hợp với tổng số tiền phạt 312.250.000 đồng (giảm 19,2% số trường hợp và tăng 5,7% số tiền phạt so với cùng kỳ năm 2011). Các hành vi vi phạm chủ yếu tập trung việc vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật không có giấy chứng nhận kiểm dịch, không dấu kiểm soát giết mổ, không chấp hành tiêm phòng bắt buộc theo quy định; đặc biệt các trường hợp trốn tránh kiểm dịch tại các Trạm Kiểm dịch động vật đầu mối giao thông có xu hướng ngày càng tăng.

2.- Lĩnh vực trồng trọt - bảo vệ thực vật:

- Tiếp tục triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2011 – 2012. Chi cục Bảo vệ thực vật tập trung thực hiện công tác kiểm tra theo dõi tiến độ sản xuất, sinh trưởng cây lúa và rau, điều tra phát hiện, dự tính dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng vụ Đông Xuân 2011 – 2012. Hàng tuần, qua các phương tiện thông tin đại chúng đã thông tin và hướng dẫn cho bà con nông dân các biện pháp phòng trị sinh vật hại cây trồng kịp thời, hiệu quả.

          - Xây dựng Kế hoạch kiểm tra các loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn thành phố năm 2012 và Kế hoạch tập huấn văn bản pháp luật và nhận diện các loài ngoại lai xâm hại cho Phòng Kinh tế các quận, huyện, cán bộ kỹ thuật và nông dân.

- Về công tác thanh tra chuyên ngành: Trong tháng 02/2012 đã tiến hành thanh, kiểm tra 01 đợt với 27 cơ sở mua bán thuốc, kết quả không có cơ sở vi phạm. Thanh, kiểm tra 01 đợt với 68 hộ nông dân đang sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng; kết quả chưa phát hiện có hộ nào vi phạm.

- Về công tác giám sát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật bằng phương pháp phân tích nhanh GT-TestKit: đã kiểm tra 827 mẫu (trong đó, 67 mẫu tại vùng sản xuất, 760 mẫu tại 03 chợ đầu mối kinh doanh nông sản); kết quả có 824 mẫu âm tính và 03 mẫu dương tính với dư lượng thuốc bảo vệ thực vật; hiện đang tiến hành phân tích định lượng.

- Tình hình hoa kiểng phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012: Diện tích sản xuất hoa - cây kiểng trên địa bàn thành phố năm 2011 đạt 2.010 ha, tăng 100 ha (5,2%) so với năm 2010; trong đó diện tích sản xuất hoa, cây kiểng phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012 ước khoảng 1.177,1 ha, tăng  4,93% so với cùng kỳ. Diện tích tăng tập trung vào hoa lan, bonsai, cây kiểng và hoa nền.

Ước sản lượng hoa kiểng phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012 khoảng 470 ngàn chậu bonsai và kiểng cổ (tăng 17,5% so với cùng kỳ); 2,5 triệu chậu lan (tăng 8,7% so với cùng kỳ); 3 triệu cành lan (tăng 11,1% so với cùng kỳ); 6,4 triệu chậu hoa nền (tăng 3,2% so với cùng kỳ) và 1,5 triệu chậu mai (không tăng so với cùng kỳ).

3. Lĩnh vực lâm nghiệp - kiểm lâm:

- Tiếp tục quản lý công tác xây dựng, phục hồi, sử dụng và phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất với tổng diện tích rừng, đất lâm nghiệp và cây lâm nghiệp phân tán trên địa bàn thành phố hiện nay là 42.523,27 ha (theo Quyết định số 4109/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt số liệu chi tiết diện tích rừng, đất lâm nghiệp và cây lâm nghiệp phân tán trên địa bàn thành phố năm 2010).

- Chi cục Lâm nghiệp tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất cây giống phân tán năm 2012 là 300.000 cây các loại phục vụ nhu cầu trồng cây phân tán của các đơn vị trên địa bàn thành phố; đến nay đã gieo ươm, chăm sóc 70.000 cây bóng mát và 50.000 cây kiểng. Đồng thời, Chi cục đang tham gia chỉ đạo, giám sát thi công Công trình trồng 500.000 cây chống sạt lở ven sông, kênh, rạch trên địa bàn thành phố.

- Thực hiện công tác tuyên truyền vận động nhân dân về bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ động vật hoang dã, trong tháng 02/2012, Chi cục Kiểm lâm đã tổ chức tuyên truyền cho 700 lượt người (luỹ kế trong 02 tháng đầu năm 2012 là 1.432 lượt người); tổ chức 77 lượt tuần tra bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã (luỹ kế 160 lượt); phối hợp với chủ rừng thực hiện 19 lượt tuần tra bảo vệ rừng trên địa bàn (luỹ kế 35 lượt); phối hợp với các xã và lực lượng giáp ranh tuần tra truy quét bảo vệ rừng 06 lượt (luỹ kế 19 lượt).

- Về công tác kiểm tra, quản lý lâm sản và động vật hoang dã, trong tháng, Chi cục Kiểm lâm đã tổ chức kiểm tra 79 lượt với 25 cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh gỗ, lâm sản (luỹ kế 202 lượt/ 65 cơ sở) và kiểm tra 15 lượt buôn bán động vật hoang dã trái phép (luỹ kế 35 lượt). Kết quả, đã lập biên bản 06 vụ vi phạm và đã xử phạt vi phạm hành chính 06 vụ (luỹ kế từ đầu năm đến nay đã xử phạt vi phạm hành chính 19 vụ).

- Về công tác cứu hộ động vật hoang dã, hiện nay, tại Trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi có 137 cá thể thuộc 28 loài đang được chăm sóc cứu hộ.

4.- Lĩnh vực Thủy sản – Bảo vệ nguồn lợi thủy sản:

- Tiếp tục phối hợp các sở - ngành, quận - huyện triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, gồm các nội dung: Quy hoạch vùng và công nhận cho các hộ nông dân nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy định; triển khai Chương trình hỗ trợ khai thác xa bờ ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa và DK1.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư số 28/2011/TT-BNNPTNT về quy định việc chứng nhận thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Châu Âu; Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT về kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản; Thông tư số 15/2011/TT-BNNPTNT về Quy chế thông tin đối với tàu cá hoạt động trên biển; Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT về kiểm tra chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản; Quyết định số 1503/QĐ-BNN-TCTS về quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt tại Việt Nam (VietGAP); Quyết định số 1617/ QĐ-BNN-TCTS về hướng dẫn áp dụng VietGAP đối với nuôi thương phẩm cá tra, tôm sú, tôm thẻ chân trắng.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quy hoạch vùng nuôi tôm thẻ chân trắng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 và Chương trình phát triển cá cảnh giai đoạn 2011 – 2015 theo quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Triển khai Chương trình giám sát dịch bệnh cá cảnh và Chương trình nuôi tốt cá cảnh giai đoạn 2011 – 2015.

- Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tiếp tục phối hợp với Bộ đội Biên phòng thành phố thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và các hoạt động nghề cá trên vùng biển thành phố Hồ Chí Minh. Trong tháng, Chi cục tiến hành kiểm tra 60 phương tiện đánh bắt thủy sản, đã phát hiện và xử lý 12 trường hợp vi phạm bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

- Tổng số tàu thuyền trên địa bàn thành phố là 1.685 chiếc, với tổng số thuyền viên là 6.641 người; trong đó, tổng số tàu thuyền có công suất lớn hơn 90 CV là 131 chiếc, với tổng số thuyền viên là 1.316 người; tổng số tàu thuyền có công suất từ 20 CV đến 90 CV là 688 chiếc, với tổng số thuyền viên là 2.676 người; tổng số tàu thuyền có công suất nhỏ hơn 20 CV là 866 chiếc, với tổng số thuyền viên là 2.649 người.

5.- Lĩnh vực thủy lợi – phòng chống lụt bão:

- Kiểm tra thực địa tình hình quản lý, vận hành công trình thủy lợi nhằm phục vụ công tác phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn, đảm bảo nước phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2011 2012.

- Tổ chức trực ban để thường xuyên theo dõi diễn biến của thời tiết nguy hiểm, triều cường nhằm triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả. Phối hợp với Sở Giao thông - Vận tải và các quận, huyện liên quan kiểm tra và đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xử lý 62 vị trí sạt lở trên địa bàn thành phố, nhất là 29 vị trí đặc biệt nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở cao.

- Tổng hợp đề xuất đầu tư phương tiện, trang thiết bị phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2012 của các sở - ngành thành phố.

- Tiếp tục tham gia Chương trình “Thành phố Hồ Chí Minh phát triển hướng về phía biển thích ứng với biến đổi khí hậu”, hiện đang triển khai thu thập số liệu. Cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2011 2015 theo Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2011.

6.- Lĩnh vực phát triển nông thôn:

- Về kinh tế tập thể: Tính đến tháng 02/2012, trên địa bàn thành phố có 53 Hợp tác xã và 220 Tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Chi cục Phát triển nông thôn đang triển khai các nội dung Phát triển kinh tế tập thể năm 2012 tại 5 huyện và 52 xã; tập trung hoàn thành tiêu chí số 13 về kinh tế tập thể trong năm 2012.

- Về thực hiện chính sách: Phối hợp với các quận, huyện hoàn thành dự toán kinh phí hỗ trợ cấp bù lãi vay năm 2012 theo Quyết định 36/2011/QĐ-UBND ngày 10/6/2011 của UBND thành phố ban hành Quy định về Chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 – 2015. Trong 02 tháng đầu năm 2012, có 20 phương án được phê duyệt theo Quyết định 36/2011/QĐ-UBND, bao gồm 134 hộ vay vốn với tổng vốn đầu tư là 60 tỷ đồng, trong đó tổng vốn vay được hỗ trợ lãi suất là 42 tỷ đồng. Lũy kế từ khi triển khai Quyết định 36/2011/QĐ-UBND đến nay đã có 254 phương án, 1.498 hộ, tổng vốn đầu tư 742 tỷ đồng, tổng vốn vay được hỗ trợ lãi suất là 447 tỷ đồng.

- Về xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục phối hợp với Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới các huyện, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới của 06 xã xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới về tiến độ thực hiện và điều chỉnh các nội dung Đề án thí điểm. Đối với 22 xã xây dựng đề án đợt 1 năm 2011, hiện đang tiếp tục phối hợp với Ban Chỉ đạo các huyện Ban Quản lý các xã theo dõi tình hình chỉ đạo phê duyệt đề án củay ban nhân dân thành phố và đang tổng hợp nhu cầu vốn năm 2012. Đối với 30 xã còn lại, hiện đang tiếp tục phối hợp với Ban Chỉ đạo các huyện Ban Quản lý các xã hoàn thành các đề án để trình y ban nhân dân thành phố phê duyệt.

- Về phát triển ngành nghề nông thôn: Xây dựng và triển khai kế hoạch Phát triển ngành nghề nông thôn tại 6 xã thực hiện mô hình thí điểm nông thôn mới (Tân Thông Hội, Xuân Thới Thượng, Nhơn Đức, Thái Mỹ, Lý Nhơn, Tân Nhựt) và tại 13 xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2 (Trung An, Tân Thạnh Đông, Tân Thạnh Tây, Qui Đức, Trung Lập Hạ, Nhuận Đức, An Nhơn Tây, Phước Thạnh, Tân Phú Trung, Tân Hiệp, Bình Lợi, Bình Chánh, Xuân Thới Sơn) trong năm 2012. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp và ngành nghề nông thôn lần thứ VI – năm 2012.

          - Về diêm nghiệp, đang xây dựng đề án “Tăng cường năng lực quản lý chất lượng muối tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 2015”.

7.- Lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn:

- Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn hiện đang quản lý khai thác 123 trạm cấp nước tập trung, phục vụ nước sinh hoạt cho 300.228 nhân khẩu của 53.078 hộ dân ngoại thành. Trong tháng đã lắp đặt thêm 93 đồng hồ nước cho các hộ sử dụng (luỹ kế từ đầu năm đến nay đã lắp đặt thêm 393 đồng hồ nước).

- Về chương trình vệ sinh môi trường nông thôn, Trung tâm đã triển khai kế hoạch năm 2012 đến 05 huyện ngoại thành của thành phố, tổ chức 05 lớp huấn luyện Kỹ năng phát triển cộng đồng, hợp đồng và cấp phát 600 thùng rác cho các xã. Trung tâm cũng đã cung cấp số liệu vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội cho Uỷ ban nhân dân 05 huyện để cấp phát hỗ trợ lãi suất cho nhân dân.

8.- Hoạt động tư vấn và hỗ trợ nông nghiệp:

          - Tham gia triển lãm tại Festival làng nghề ở Đà Lạt từ ngày 29/12/2011 đến ngày 03/01/2012; tổ chức cho các nhà vườn, hộ nông dân đăng ký tham gia Chợ hoa Tết Nhâm Thìn 2012 tại Công viên 23/9; tổ chức tham gia gian hàng của thành phố trong ngày hội Tam nông tại Công viên Lê Văn Tám từ ngày 05/01 đến ngày 08/01/ 2012; tham gia gian hàng chung của Dự án CIDA tại Hội chợ mua sắm Tết năm 2012 tại Nhà thi đấu Phú Thọ từ ngày 08/01 đến ngày 13/01/2012.

- Thực hiện chương trình “Nông dân hội nhập” với chủ đề “Chuẩn bị thực phẩm an toàn ngày tết”; phát sóng chương trình “Nông nghiệp nông thôn” với chủ đề “Nông nghiệp công nghệ cao” và “Chung kết Hội thi - Triển lãm Bò sữa thành phố Hồ Chí Minh lần thứ III, năm 2011”.

- Về kết quả chứng nhận VietGAP: Lũy kế từ năm 2009 đến nay, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp đã tổ chức chứng nhận VietGAP cho 134 tổ chức, cá nhân (là xã viên của 3 Hợp tác xã Nhuận Đức, Ngã 3 Giòng, Thỏ Việt; 04 công ty và các nông hộ), với tổng diện tích là 74,3003 ha; tổng sản lượng thu hoạch rau, củ, quả các hộ sản xuất theo quy trình VietGAP ước đạt 8.924 tấn/năm.

9.- Hoạt động quản lý và kiểm định giống cây trồng, vật nuôi:

          - Về công tác quản lý và kiểm định giống vật nuôi: Tiếp tục tổ chức bình tuyển, lập lý lịch cho đàn bò tại các nông hộ chăn nuôi bò sữa, nhất là các xã nông thôn mới và các xã chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp; khảo sát và theo dõi khả năng sinh sản, phối giống, năng suất sữa bò nông hộ; khảo sát, đánh giá chất lượng đời sau các dòng tinh bò sữa; đánh giá tiến bộ di truyền giống heo theo phương pháp BLUP; giám định heo đực giống khai thác thụ tinh nhân tạo.

- Về công tác quản lý và kiểm định giống cây trồng: Phòng Kiểm nghiệm giống cây trồng của Trung tâm được đưa vào vận hành từ năm 2008, đến nay đã có nhiều kết quả khả quan trong công tác kiểm nghiệm hạt giống; trong 2 tháng đầu năm 2012, đã tiến hành kiểm nghiệm được 30 mẫu. Tiếp tục sưu tập 03 giống hoa sứ; đang tiếp tục nhân giống và chăm sóc các giống sưu tập hoa kiểng và cây ăn trái từ năm 2010 đến nay. Kết quả thử nghiệm giống cây trồng mới đã bổ sung thêm 02 giống cải củ 45 ngày của Công ty Đại Địa, giống dưa hấu HMN 388 của Công ty Trang Nông có năng suất cao, chất lượng phù hợp với thị trường.

IV.- Một số nhận xét, đánh giá chung:

- Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp tục chuyển dịch theo hướng nông nghiệp đô thị. Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp trên địa bàn thành phố trong 02 tháng đầu năm 2012 duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, tăng 6,5% so cùng kỳ 2011, trong đó trồng trọt tăng 7,9%, chăn nuôi tăng 4,7%, thủy sản tăng 5,9%, dịch vụ nông nghiệp tăng 10,3%, dịch vụ thủy sản tăng 33,3%. Một số chỉ tiêu chủ yếu tăng khá như diện tích gieo trồng rau tăng 14,6%, diện tích cây hoa kiểng tăng 8,1% (trong đó mai tăng 1,4%, lan tăng 9,2%, hoa nền tăng 25%, kiểng, bonsai tăng 11,5%), sản lượng cỏ thức ăn gia súc tăng 5,1%, đàn bò sữa tăng 6,2%, sản lượng nuôi thủy sản tăng 7,6%, cá cảnh tăng 26,3%,…

- Hiện nay, tình hình dịch bệnh Lở mồm long móng và Cúm gia cầm trên cả nước có dấu hiệu tái phát và lây lan mạnh, riêng bệnh PRRS tạm thời được khống chế. Tuy nhiên, tình hình dịch tễ đàn gia súc, gia cầm của thành phố tương đối ổn định, không phát hiện hộ chăn nuôi xảy ra dịch bệnh. Dự báo trong thời gian tới, tình hình có thể sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là thời điểm hiện nay đang giai đoạn chuyển mùa và tình hình vận chuyển, tái sản xuất động vật trong chăn nuôi sau dịp Tết Nguyên đán sẽ tăng cao, dễ làm phát sinh một số các dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; vì thế sự phối hợp của toàn thể các lực lượng, ban ngành địa phương trong công tác phòng, chống và xử lý triệt để các ổ dịch ngay từ khi phát sinh là vấn đề cần tập trung thực hiện, nhằm giảm nguy cơ dịch bệnh sẽ lây lan trên diện rộng.

- Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm soát chất lượng ngay từ khâu sản xuất tiếp tục được tăng cường; tập trung cho đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Thìn – 2012.

- Tập trung thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống triều cường; tổ chức trực ban 24/24 giờ để cảnh báo, ứng phó, phòng tránh tại các điểm xung yếu; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình đê bao, phòng chống lụt bão.

- Vụ Đông Xuân 2011 – 2012 đang phát triển ổn định, phù hợp với kế hoạch chương trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao, phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất tại thành phố.

- Tình hình rừng trên địa bàn thành phố tiếp tục ổn định, hoạt động quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã, phòng chống cháy rừng được tăng cường và duy trì thường xuyên.

- Trong 02 tháng đầu năm, mặc dù chưa được Ủy ban nhân dân thành phố ghi vốn đầu tư xây dựng cơ bản, tuy nhiên các chủ đầu tư vẫn tiếp tục triển khai các công tác chuẩn bị thực hiện dự án: Trung tâm Công nghệ Sinh học đang triển khai công tác thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các Dự án xây dựng khu nhà lưới, nhà kính nuôi cấy tế bào thực vật, Dự án xây dựng khu nghiên cứu Trung tâm Công nghệ Sinh học,…; Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn đang trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Chương trình cấp nước sinh hoạt nông thôn giai đoạn 2012 – 2015; Ban quản lý Trung tâm Thủy sản đang tiếp tục triển khai công tác đền bù giải phóng mặt bằng.

V.- Chương trình công tác tháng 3 năm 2012:

Trong tháng 03 năm 2012, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tập trung chỉ đạo điều hành một số mặt công tác chính sau đây:

1.- Tiếp tục tổ chức triển khai Chương trình hành động số 43-CTr/TU ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.

2.- Tiếp tục tập trung xây dựng các mô hình nông thôn mới đúng tiến độ theo chủ trương của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố và chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới theo Quyết định số 800/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo đẩy mạnh phát triển ngành nghề và dịch vụ ở nông thôn, xây dựng và phát triển làng nghề ở nông thôn. Hỗ trợ, bù lãi suất tín dụng chương trình khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị.

3.- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2012; Kế hoạch chỉ đạo, điều hành và Chương trình công tác năm 2012 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2012 về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố; Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2012.

          4.- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, phấn đấu tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp thành phố năm 2012 đạt chỉ tiêu đề ra.

5.- Chỉ đạo sản xuất Vụ Đông Xuân 2011 – 2012 theo tiến độ, đẩy mạnh triển khai chương trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất có hiệu quả kinh tế cao, phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất tại thành phố.

6.- Tiếp tục tổ chức, thực hiện đúng tiến độ và hiệu quả các chương trình mục tiêu: chương trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị; phát triển bò sữa, rau an toàn, hoa - cây kiểng, cá cảnh, cá sấu, chương trình giống cây, giống con chất lượng cao giai đoạn 2011 – 2015; chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật, thực vật, thủy sản ...

          7.- Tập trung thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân thành phố; đặc biệt là Công điện số 04/CĐ-BNN-TY ngày 05/02/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh cúm gia cầm và Công văn số 258/BNN-TY ngày 09/02/2012 về việc triển khai Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường toàn quốc. Tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; nhất là bệnh Lở mồm long móng và Cúm gia cầm; xử lý triệt để các trường hợp xảy ra dịch ngay từ khi phát sinh, quyết tâm không để xảy ra dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

8.- Tập trung chỉ đạo phòng, chống hạn, phục vụ sản xuất Vụ Đông Xuân 2011 – 2012 có hiệu quả.

9.- Tiếp tục triển khai các chương trình khuyến nông chuyển giao khoa học kỹ thuật phục vụ chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, khuyến nông 3 giảm, chương trình khuyến nông xóa đói giảm nghèo.

10.- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 1685/CT-TTg, ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ; Chỉ thị số 3714/CT-BNN-TCLN ngày 15/12/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường chấn chỉnh hoạt động của lực lượng Kiểm lâm; Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản; Chỉ thị số 11/2011/CT-UBND ngày 18/3/2011 của Uỷ ban nhân dân thành phố về tăng cường các biện pháp bảo tồn, phát triển bền vững Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ. Triển khai thực hiện Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng; Quyết định số 509/QĐ-UBND ngày 03/02/2012 phê duyệt Chương trình quản lý bảo vệ, phòng cháy và chữa cháy rừng thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015.

11.- Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình xây dựng cơ bản chuyên ngành trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trong mùa khô để hoàn thành đúng kế hoạch.

12.- Đảm bảo an toàn tuyệt đối tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại các đơn vị. Xây dựng kế hoạch để thực hiện tốt “Tuần lễ quốc gia về An toàn lao động và Phòng chống cháy nổ”.

 


Số lượt người xem: 5022    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm