SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
1
1
5
1
2
1
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 06 Tháng Ba 2013 3:20:00 CH

Tuyên truyền, phổ biến danh mục các văn bản pháp luật áp dụng trong việc triển khai, thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và thanh tra

Nhằm nâng cao kiến thức pháp luật và ý thức chấp hành các quy định pháp luật, Thanh tra Sở thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến danh mục các văn bản pháp luật về khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và thanh tra như sau:

 

        

          1. Các văn bản pháp luật tuyên truyền, phổ biến.       

          1.1. Về khiếu nại, tố cáo.

- Luật Khiếu nại ngày 25/11/2011;

- Luật Tố cáo ngày 11/11/2011;

          - Nghị định 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;

          - Nghị định 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo.

          1.2. Về phòng chống tham nhũng.

- Luật phòng, chống tham nhũng ngày 29/11/2005;

          - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 04/8/200;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 23/11/2012;

- Nghị định số 107/2006/NĐ-CP, ngày 22/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan,tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức,đơn vị do mình quản lý, phụ trách;

- Nghị định số 120/2006/NĐ-CP , ngày 20/10/2006 của Thủ tướng Chỉnh phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng;

- Nghị định số 47/2007/NĐ-CP, ngày 27/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng; về vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng.

          1.3. Về thanh tra.

          - Luật Thanh tra ngày 29/11/2010;

          - Nghị định 86/2011/NĐ-CP ngày 22/09/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thanh tra;

          - Nghị định 07/2011/NĐ-CP ngày 22/09/2011 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành.

2. Đối tượng tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật .

          - Đối tượng áp dụng: Cấp ủy, Ban giám đốc, trưởng phó các phòng ban, Công đoàn, Đoàn thanh niên và cán bộ công chức được giao thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thanh tra và pháp chế của các đơn vị thuộc Sở.

          - Đối tượng mở rộng: toàn bộ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của đơn vị thuộc Sở.

          3. Hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật: Tổ chức tập huấn (theo thông báo đăng ký của cơ quan tổ chức); đăng tải các văn bản pháp luật trên trang Web của Sở và các đơn vị trực thuộc; phát hành tài các văn bản pháp luật đến các đơn vị.

Trên đây là nội dung tuyên truyền, phổ biến danh mục các văn bản pháp luật để các đơn vị trực thuộc Sở nghiên cứu, áp dụng trong việc triển khai, thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và thanh tra./.


Số lượt người xem: 5363    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm