SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
4
8
8
0
9
9
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 21 Tháng Giêng 2010 10:15:00 SA

Kế hoạch phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2010

-
 
  -

I. YÊU CẦU

1. Công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phải được tiến hành chủ động và thường xuyên, đồng thời ứng phó kịp thời để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

2. Luôn quán triệt và thực hiện có hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và “ba sẵn sàng” (chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả).

3. Nâng cao năng lực xử lý tình huống, chỉ huy, điều hành tại chỗ để ứng phó thiên tai đạt hiệu quả của các cấp, các ngành, nhất là các cơ quan, chính quyền cơ sở trực tiếp quản lý và giảm nhẹ thiên tai.

4. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng, tránh ứng phó thiên tai kịp thời đến các tầng lớp nhân dân; nâng cao nhận thức, trách nhiệm cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng, tránh thiên tai của toàn dân trên địa bàn thành phố.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Lập kế hoạch chi tiết, phân kỳ giai đoạn triển khai Chương trình hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 của thành phố. Xây dựng Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 của thành phố.

2. Kiện toàn, củng cố tổ chức Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành; xây dựng Quy chế hoạt động tìm kiếm cứu nạn – cứu hộ trên địa bàn thành phố.

3. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các phương án, kế hoạch chi tiết cụ thể trong công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả do bão, áp thấp nhiệt đới, lốc xoáy, triều cường, mưa lớn, thiên tai gây ra, bao gồm:

- Phương án phòng, tránh ứng phó khi bão đổ bộ vào thành phố (Phương án số 72/PA-PCLB ngày 08 tháng 4 năm 2009).

- Phương án chủ động phòng, chống, ứng phó tình trạng ngập úng do mưa lớn, triều cường trên địa bàn thành phố (Phương án số 56/PA-PCLB ngày 12 tháng 3 năm 2009).

- Phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động thủy sản trên địa bàn thành phố (Phương án số 58/PA-PCLB ngày 17 tháng 3 năm 2009).

- Phương án Ứng phó khắc phục hậu quả động đất, sóng thần và sự cố tràn dầu của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố.

- Phương án tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.

4. Thành lập và tổ chức hoạt động lực lượng quản lý đê nhân dân trên địa bàn các quận – huyện xung yếu. Xây dựng lực lượng tình nguyện, xung kích tại cơ sở trong công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

5. Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành phố; nâng cao năng lực tự tổ chức ứng phó sự cố thiên tai trên địa bàn phường – xã – thị trấn đạt hiệu quả.

6. Quản lý, đầu tư, duy tu, đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng xây dựng các dự án, công trình trọng điểm về phòng, chống lụt, bão, phòng, chống sạt lở, ngăn triều, tiêu thoát nước và hệ thống công trình đê bao, thủy lợi. Trồng cây chắn sóng, bảo vệ bờ bao, đê bao, kè và bờ sông, kênh, rạch trên địa bàn thành phố.

7. Tổ chức tuyên truyền, tập huấn, diễn tập về công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố.

8. Xây dựng Đề án quy hoạch tổng thể lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố đến năm 2015 và tầm nhìn năm 2020; lập kế hoạch quản lý, đầu tư trang bị bổ sung các phương tiện, trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn – cứu hộ.

9. Xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố theo chương trình mục tiêu quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 158/2008/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2008.

10. Huy động mọi nguồn lực tài chính cho công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn – cứu hộ. Tăng cường quản lý, thu nộp, sử dụng có hiệu quả Quỹ Phòng, chống lụt, bão để giải quyết cấp bách và kịp thời các sự cố thiên tai.

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Biện pháp phi công trình:

1.1. Tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm công tác phòng, chống lụt, bão năm 2009 và triển khai kế hoạch năm 2010, đặc biệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý tình huống thiên tai, bão đổ bộ vào địa bàn thành phố, triều cường, ngập úng trên diện rộng, sự cố tràn dầu, sập đổ công trình, sơ tán, di dời dân, hoạt động phối hợp tìm kiếm cứu nạn – cứu hộ.

1.2. Triển khai kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 của thành phố, theo đó, xác định các kịch bản, lộ trình, chú trọng việc lồng ghép các biện pháp phòng, chống thiên tai vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các sở - ngành, quận - huyện. Đồng thời, xây dựng Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 của thành phố.

1.3. Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chỉ thị về công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2010 trên địa bàn thành phố.

1.4. Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố, các sở - ngành, đơn vị, quận - huyện, phường - xã - thị trấn tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các kế hoạch, phương án chi tiết, cụ thể trong công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả do bão, áp thấp nhiệt đới, lốc xoáy, triều cường, mưa lớn, thiên tai gây ra, công tác phối hợp hoạt động tìm kiếm cứu nạn - cứu hộ; quản lý, kiểm soát chặt chẽ, an toàn tàu thuyền hoạt động trên sông, biển.

1.5. Củng cố, kiện toàn và xây dựng Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố, sở - ban - ngành, quận - huyện, phường - xã - thị trấn theo hướng thống nhất công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở mỗi cấp, mỗi ngành, hình thành các tiểu ban chuyên môn trực thuộc Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão; xây dựng Quy chế hoạt động tìm kiếm cứu nạn – cứu hộ trên địa bàn thành phố.

1.6. Thành lập và đưa vào hoạt động lực lượng quản lý đê nhân dân trên địa bàn các quận – huyện xung yếu. Trong thời gian lực lượng quản lý đê nhân dân chưa được thành lập, các quận – huyện chỉ đạo các phường – xã – thị trấn phân công nhiệm vụ cho Ban điều hành các ấp - khu phố, tổ dân phố theo dõi và vận động nhân dân sống xung quanh khu vực bờ bao thường xuyên tham gia kiểm tra và kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương để huy động lực lượng, phương tiện, vật tư xử lý ngay từ đầu các nguyên nhân có thể dẫn đến bể bờ, tràn bờ.

1.7. Xây dựng Đề án quy hoạch tổng thể lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố đến năm 2015 và tầm nhìn năm 2020. Lập kế hoạch quản lý, đầu tư mua sắm các phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn – cứu hộ cho các đơn vị chuyên trách, các đơn vị, địa phương trọng điểm, có nguy cơ thường xuyên xảy ra thiên tai.

1.8. Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành phố; nâng cao năng lực tự tổ chức ứng phó sự cố thiên tai tại cơ sở đạt hiệu quả, trước hết là Ủy ban nhân dân các phường – xã – thị trấn.

1.9. Xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố theo chương trình mục tiêu quốc gia, hạn chế những tác động của biến đổi khí hậu đến môi trường, sản xuất, cuộc sống của người dân.

1.10. Triển khai kế hoạch trồng cây chắn sóng, bảo vệ bờ bao, đê bao, đê biển, kè và phòng chống sạt lở bờ sông, kênh, rạch trên địa bàn các quận - huyện, nhất là các công trình phòng chống triều cường đã được đầu tư, các khu vực thường xảy ra sạt lở. Tăng cường nghiên cứu đề xuất các giải pháp chống bồi lấp cửa sông, rạch, nạo vét lòng dẫn, tăng cường khả năng thoát nước, kết hợp giao thông thủy.

1.11. Thực hiện Luật Đê điều, Luật Đất đai, Pháp lệnh Phòng chống lụt bão, Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi, các địa phương, đơn vị chức năng kiểm tra và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống lụt, bão, lấn chiếm hành lang bảo vệ bờ và lòng sông, kênh, rạch (theo Quyết định số 150/2004/QĐ-UB ngày 06 tháng 9 năm 2004 của UBND thành phố); tình trạng xây dựng, san lấp kênh, rạch, mặt bằng trái phép gây tắc nghẽn dòng chảy (theo Quyết định số 319/2003/QĐ-UB ngày 26 tháng 12 năm 2003 của UBND thành phố). Mức độ và hình thức xử phạt thực hiện theo Nghị định số 140/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về việc quy định xử phạt hành chính các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, Nghị định số 04/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực phòng, chống lụt, bão.

1.12. Các sở - ban - ngành, đơn vị thành phố, Ủy ban nhân dân các quận – huyện, phường – xã – thị trấn tập trung chỉ đạo và kiểm tra thực hiện các công tác trọng tâm sau đây:

a) Tổ chức trực ban theo Quyết định số 02/QĐ-PCLB ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố trong thời gian có bão, áp thấp nhiệt đới, lốc xoáy, mưa lớn, triều cường, các cảnh báo thiên tai để nắm chắc diễn biến tình hình, đề phòng tình huống xấu và chuẩn bị phương án ứng phó thích hợp, hiệu quả. Đồng thời, theo dõi và thông tin kịp thời diễn biến tình hình khí tượng, thủy văn, triều cường, dự báo bão, áp thấp nhiệt đới, thiên tai cho các địa phương, đơn vị và nhân dân trong khu vực biết để kịp thời ứng phó, chủ động thực hiện các phương án, kế hoạch phòng, chống lụt, bão, thiên tai - tìm kiếm cứu nạn của địa phương, đơn vị mình.

b) Tăng cường tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị thực hiện kế hoạch phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn trước mùa mưa, bão tại các đơn vị trực thuộc, cơ sở, các quận - huyện, phường - xã - thị trấn.

c) Thường xuyên tổ chức tập huấn, hướng dẫn, tuyên truyền để nâng cao nhận thức cộng đồng về ứng phó với lụt, bão, thiên tai, biến đổi khí hậu đến tận phường - xã - thị trấn, ấp - khu phố, tổ dân phố nhất là các hộ dân đang sinh sống, sản xuất tại các khu vực xung yếu, ven biển, ven sông, thường xuyên ngập úng, sạt lở. Thành lập các tổ, đội thanh niên xung kích, tình nguyện làm công tác tuyên truyền, thông tin, cảnh báo và ứng cứu, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn ban đầu tại các quận - huyện, phường - xã - thị trấn.

d) Trang bị, nâng cấp hệ thống, phương tiện thông tin liên lạc, mạng điện tử; phương tiện, thiết bị dự báo, cảnh báo. Bảo vệ hệ thống thông tin liên lạc, thiết bị điện, trạm biến thế, vấn đề an toàn trong sử dụng điện; khắc phục sửa chữa ngay khi xảy ra sự cố đường dây tải điện và có phương án đảm bảo nguồn điện dự phòng; từng bước ngầm hóa hệ thống đường dây điện, thông tin liên lạc.

đ) Kiểm tra hoạt động của các bến đò ngang, đò dọc, nhất là việc trang bị các phương tiện cứu sinh, thiết bị an toàn và đảm bảo tải trọng cho phép của các tàu, thuyền khi hoạt động trên sông, biển.

e)Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước, Công ty Thoát nước đô thị, Công ty Quản lý khai thác dịch vụ Thủy lợi phối hợp với các quận - huyện có kế hoạch tập trung lực lượng, vật tư, trang thiết bị sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống, sử dụng hiệu quả các cống ngăn triều, trạm bơm, máy bơm đã được thành phố trang bị để chống úng ngập, bảo đảm việc vận hành kịp thời và bảo vệ an toàn tuyệt đối các công trình chống ngập, tiêu thoát nước, chống hạn hán, xâm nhập mặn.

g) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ tăng cường quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ Cần Giờ nhằm phát huy tác dụng phòng, chống, giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra thiên tai, bão, sóng thần, biến đổi khí hậu, góp phần cải thiện tình trạng ô nhiễm không khí, môi trường của thành phố.

h) Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ và huyện Nhà Bè khẩn trương hoàn chỉnh Dự án, xác định lộ trình, giải pháp thực hiện di dời các hộ dân có nhà ở ven sông, ven biển có nguy cơ bị sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp bởi thiên tai. Tập trung tổ chức di dời trước mùa mưa bão năm 2010 đối với những hộ dân đang sinh sống trong khu vực nguy hiểm đã được cảnh báo. Đồng thời, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án di dời dân tại xã đảo Thạnh An vào đất liền theo chủ trương Chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

1.13. Công tác quản lý, thu, nộp, sử dụng, quyết toán Quỹ Phòng, chống lụt, bão:

Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã - thị trấn, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố và các doanh nghiệp, công dân phi nông nghiệp thực hiện nghiêm túc quy định của Chính phủ ban hành Quy chế thành lập và hoạt động của Quỹ Phòng, chống lụt, bão địa phương (theo Nghị định 50/CP ngày 10 tháng 05 năm 1997) và Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố.

a) Báo cáo kết quả thu, nộp và sử dụng Quỹ Phòng, chống lụt, bão năm 2009 trong quý I năm 2010.

b) Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế thành phố và Ủy ban nhân dân các quận - huyện thống kê, kiểm tra, đối chiếu số đối tượng công dân và doanh nghiệp nộp Quỹ Phòng, chống lụt, bão năm 2010 trình Ủy ban nhân dân thành phố giao chỉ tiêu thu trong quý I năm 2010.

c) Các quận - huyện, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố Quyết định giao chỉ tiêu thu Quỹ Phòng, chống lụt, bão của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố năm 2010 để tổ chức thu Quỹ, trích nộp và phân bổ, sử dụng đúng theo quy định hiện hành.

d) Nguồn Quỹ Phòng, chống lụt, bão phải được sử dụng đúng mục đích và quyết toán đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định (Luật Kế toán, Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão, Nghị định 50/CP của Chính phủ, Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố và các quy định khác).

đ) Ủy ban nhân dân các quận - huyện thống kê số đối tượng công dân năm 2011 và các doanh nghiệp giải thể, bỏ trụ sở, chuyển đổi địa chỉ hoạt động… báo cáo Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố trước ngày 30-11-2010 để chuẩn bị cho kế hoạch giao chỉ tiêu thu Quỹ năm 2011.

1.14. Các sở - ngành, đơn vị và quận - huyện thực hiện chế độ báo cáo về Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố:

a) Báo cáo định kỳ:

-     Báo cáo sơ kết công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 6 tháng đầu năm 2010 (thực hiện trước ngày 25 tháng 6) và 9 tháng đầu năm 2010 (thực hiện trước ngày 25 tháng 9);

-     Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2010 (thực hiện trước ngày 20 tháng 12 năm 2010).

b) Báo cáo đột xuất: đối với tình hình khẩn cấp có lụt, bão, thiên tai (lốc xoáy, ngập úng, sạt lở, triều cường…) xảy ra, phải báo cáo ngay bằng điện thoại, fax và sau đó báo cáo chính thức bằng văn bản về tình hình thiệt hại, biện pháp khắc phục hậu quả do lụt, bão, thiên tai gây ra và kiến nghị giải quyết.

2. Biện pháp công trình:

2.1. Các quận ven, huyện ngoại thành:

a) Công tác gia cố, nâng cấp, duy tu công trình phòng, chống lụt, bão, công trình thủy lợi:

-     Thường xuyên tổ chức kiểm tra các công trình phòng, chống lụt, bão, công trình thủy lợi, công trình nuôi trồng thủy sản. Kịp thời gia cố, sửa chữa, nâng cấp, duy tu bảo đảm an toàn cho các công trình, hệ thống bờ bao khi mực nước dâng cao do triều cường, xả lũ, mưa lớn; đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình phòng, chống lụt, bão đã có chủ trương đầu tư trong năm 2009 và năm 2010, đặc biệt là các công trình bờ bao thực hiện theo thiết kế định hình. Lưu ý tập trung, rà soát các khu vực xung yếu, trọng điểm có nguy cơ xảy ra bể bờ, tràn bờ trong các đợt triều cường năm 2010, cụ thể: quận 12 (phường An Phú Đông, phường Thạnh Lộc, phường Thạnh Xuân), quận Thủ Đức (phường Hiệp Bình Phước, phường Hiệp Bình Chánh, phường Tam Phú, phường Tam Bình, phường Linh Đông, phường Trường Thọ), quận Bình Thạnh (phường 28), quận Gò Vấp (phường 15, phường 13, phường 6, phường 5), huyện Củ Chi (xã Bình Mỹ), huyện Hóc Môn (xã Nhị Bình).

-     Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão các quận - huyện, phường - xã - thị trấn tập trung kiểm tra, yêu cầu và hỗ trợ các chủ đầu tư, các hộ dân thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tham gia nâng cấp, duy tu, sửa chữa bờ bao nằm trong khu đất do mình quản lý, sử dụng; đảm bảo không để gây tràn, bể và sạt lở bờ bao. Đối với các chủ đầu tư xây dựng dự án hạ tầng khu dân cư, các hộ dân có đất nhưng bỏ hoang không sản xuất, không xây dựng công trình, không bảo vệ, duy tu bờ bao trên phần đất của mình, các địa phương có biện pháp xử lý kiên quyết: phạt hành chính, thu hồi hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất nếu quá thời gian quy định của pháp luật…

-       Trong tình huống cấp bách, các địa phương phải thực hiện gia cố tạm thời một số đoạn bờ bao để bảo đảm đối phó với các đợt triều cường, xả lũ theo phương châm “bốn tại chỗ", nguồn kinh phí thực hiện gia cố tạm thời do địa phương tạm ứng; mọi thủ tục hồ sơ, thanh quyết toán thực hiện theo các quy định hiện hành.

-       Đối với các kênh, rạch nội đồng thuộc khu vực đất công hoặc đất của các hộ dân đang sinh hoạt và sản xuất, các quận - huyện vận động dân hiến đất để xây dựng bờ bao. Đối với các công trình, các gói thầu chưa bàn giao mặt bằng thi công, yêu cầu địa phương phải thực hiện gia cố các vị trí xung yếu; đối với các công trình, các gói thầu đã được bàn giao mặt bằng thi công, chủ đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra gia cố các vị trí xung yếu, các đê quây, kênh dẫn dòng… để bảo đảm không gây bể và tràn bờ trong những đợt triều cường, xả lũ năm 2010.


b) Các địa phương có nguy cơ xảy ra sạt lở bờ sông, kênh, rạch ở mức độ cao và nghiêm trọng như: huyện Cần Giờ, huyện Nhà Bè, quận Bình Thạnh, quận Thủ Đức, quận 2, quận 7, quận 9 phải đẩy nhanh tiến độ các dự án chống sạt lở đang thực hiện; thường xuyên rà soát, kiểm tra và có kế hoạch đầu tư bảo vệ, làm kè chống sạt lở bờ sông, bờ biển theo hướng ổn định lâu dài, bền vững.


c) Đối với các dự án, công trình đang thi công trong mùa mưa bão phải lập kế hoạch, phương án, biện pháp bảo đảm tiến độ thi công, an toàn đê quây, kênh dẫn dòng và không gây ảnh hưởng đến các khu dân cư, các cơ sở sản xuất (trong và ngoài khu vực dự án), hạn chế thiệt hại khi có lụt, bão, triều cường, mưa lớn hoặc các thiên tai khác.

d) Triển khai các dự án nạo vét sông, kênh, rạch, đồng thời vận động nhân dân phát quang, nạo vét thông thoáng dòng chảy, tháo dỡ, dọn dẹp những vật cản trên bờ, lòng sông, kênh, rạch làm ách tắc dòng chảy, hạn chế đến việc tiêu thoát nước.

đ) Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức đẩy nhanh tiến độ dự án đê bao, cống ngăn triều bờ tả, bờ hữu sông Sài Gòn.

e) Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ khẩn trương hoàn thành và xây dựng quy chế quản lý, tổ chức, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả dự án xây dựng khu neo đậu cho tàu, thuyền tránh, trú bão. Đồng thời xác định các khu vực phân tán ven sông, ven biển an toàn để bố trí cho tàu, thuyền tại từng xã - thị trấn neo đậu trong mùa mưa bão.

g) Xây dựng bổ sung hệ thống mốc cảnh báo ngập lụt, mốc chỉ giới công trình thủy lợi tại những khu vực xung yếu trên địa bàn các huyện ngoại thành và quận ven.

2.2. Khu vực nội thành:

a) Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước chủ trì phối hợp các sở - ngành, đơn vị, địa phương thường xuyên kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước, nạo vét các hố ga, cống rãnh và sông, kênh, rạch bị bồi lắng; sửa chữa nắp cống, xây dựng mới hệ thống cống một chiều, lắp đặt các cửa van điều tiết nước…, nhất là tại các khu chợ, khu dân cư tập trung, bến xe, các trục lộ giao thông chính... nhằm đảm bảo cho việc tiêu thoát nước, ngăn triều trong mùa mưa bão.

b) Sở xây dựng, Công ty Điện lực thành phố, Tổng Công ty cấp nước thành phố cùng các sở - ngành, Ủy ban nhân dân quận – huyện thường xuyên kiểm tra việc sử dụng an toàn hệ thống điện, nước, kho tàng (vật tư, máy móc, hàng hóa…), khảo sát các chung cư cũ, xuống cấp, nhà ở tạm bợ ven sông, kênh, rạch để có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp, đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân các biện pháp chằng chống nhà cửa an toàn nhằm phòng tránh tốc mái, sụp đổ khi có giông, gió, lốc xoáy xảy ra.

c) Các nhà máy, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có các công trình đã và đang xây dựng phải có hệ thống tiêu thoát nước và hệ thống xử lý nước thải để không gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là nguồn nước.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy, Công an thành phố: phối hợp với Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố xây dựng Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn - cứu hộ trên địa bàn thành phố đến năm 2015 và tầm nhìn năm 2020; lập và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc lập kế hoạch năm 2010 về hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ của thành phố và quận - huyện. Hỗ trợ các địa phương, đơn vị trong công tác tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ để các tình huống diễn tập sát với thực tế, đạt hiệu quả cao. Thường xuyên kiểm tra và có kế hoạch  tổ chức tập kết, quản lý sử dụng các phương tiện, trang thiết bị để tham gia kịp thời, có hiệu quả công tác tìm kiếm cứu nạn - cứu hộ, đặc biệt là tại các khu vực xung yếu (trên biển, cửa biển, cửa sông, vùng ven biển, ven sông, vùng trũng thấp…). Sẵn sàng phối hợp với các đơn vị, hỗ trợ, chi viện cho các quận – huyện ngay khi có yêu cầu.

2. Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố:

a) Chủ trì và phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các quận - huyện và đơn vị liên quan triển khai thực hiện, đồng thời kiểm tra tiến độ các chương trình, dự án chống ngập để giải quyết tình trạng ngập nước trên địa bàn thành phố có hiệu quả. Đánh giá nguyên nhân ngập nước và tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố các giải pháp quản lý, phòng chống, khắc phục.

b) Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, cập nhật, đề xuất các tiêu chuẩn thoát nước, phương pháp xác định chỉ giới bảo vệ sông, kênh, rạch, quy định kỹ thuật nạo vét làm cơ sở thống nhất trong thiết kế, kiểm tra, thực hiện các dự án tiêu thoát nước trên địa bàn thành phố. Xây dựng hệ thống cống một chiều tại khu vực nội thành, quận ven như quận 6, quận 8, quận Bình Thạnh... Chuẩn bị kế hoạch huy động và bố trí chuẩn bị máy bơm nước tại các khu vực xung yếu để xử lý kịp thời các sự cố, không để xảy ra tình trạng ngập úng.

3. Sở Giao thông Vận tải:

a) Phối hợp với lực lượng công an và các địa phương kiểm tra, xử lý các phương tiện giao thông thủy làm sạt lở, lấn chiếm, san lấp sông, rạch trái phép; bảo đảm giao thông phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, di dời dân; cảnh báo, điều phối, kiểm soát an toàn giao thông thủy, bộ ở khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai hoặc khi có sự cố thiên tai.

b) Triển khai phương án, kế hoạch chặt tỉa cây xanh mục rỗng, sâu bệnh, dễ đổ ngã; không để ùn tắc giao thông do ngã, đổ cây xanh khi lốc xoáy, giông gió lớn, đảm bảo an toàn cho cầu, phà, có kế hoạch dự phòng huy động phương tiện vận tải đường bộ, đường thủy phù hợp với địa hình thành phố khi xảy ra bão, ngập lụt để kịp thời đáp ứng yêu cầu di chuyển dân cư, lực lượng cứu hộ - cứu nạn, cứu trợ. Phối hợp với Công an thành phố, Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố, Thành Đoàn có kế hoạch, phương án huy động lực lượng thực hiện cảnh báo an toàn khi xảy ra bão, ngập lụt trên các tuyến đường, công trình, khu dân cư.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường: điều chỉnh, bổ sung phương án phòng, khắc phục hậu quả động đất, sóng thần và xây dựng, cập nhật kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và lập bản đồ nhạy cảm phục vụ công tác ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn thành phố. Tổ chức hướng dẫn kiểm tra các cơ sở thuộc đối tượng bắc buộc phải xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu theo quy định của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn; phối hợp với Công an thành phố, Sở Giao thông Vận tải, huyện, quận ven và Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố kiểm tra, xử lý tình trạng xả thải gây ô nhiễm nguồn nước, khai thác cát trái phép.

5. Công ty Điện lực thành phố đảm bảo nguồn điện liên tục 24/24 giờ cho các cơ quan, đơn vị chỉ đạo, cảnh báo, dự báo phòng, chống lụt, bão, thiên tai và các địa phương, đơn vị bơm tiêu chống úng. Bảo vệ hệ thống điện, thiết bị điện, trạm biến thế, đặc biệt là vấn đề an toàn trong sử dụng điện; đồng thời, xử lý khắc phục nhanh chóng sự cố đường dây tải điện bị hư hỏng, chuẩn bị máy phát điện dự phòng khi thành phố bị ảnh hưởng của lụt, bão, thiên tai.

6. Tổng Công ty Cấp nước thành phố: đảm bảo an toàn mạng lưới, nguồn và lượng nước sạch cung cấp cho thành phố; dự kiến các phương án cung cấp nước sạch kịp thời cho các khu vực có khả năng bị cô lập khi xảy ra bão, ngập lụt sâu kéo dài do tổ hợp bất lợi triều cường, mưa lớn kết hợp xả lũ.

7. Sở Thông tin và Truyền thông: phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp thông tin di động kiểm tra các trạm tiếp sóng viễn thông, bảo đảm cho mạng thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, tiếp nhận, xử lý thông tin trong công tác phòng, chống, ứng phó lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thông suốt trong mọi tình huống nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại khi xảy ra thiên tai.

8. Sở Xây dựng: phối hợp với các sở - ngành, địa phương kiểm tra các nhà, xưởng, công trình, các công trường đang thi công (nhất là vấn đề an toàn đối với giàn dáo, cần cẩu…), chung cư xuống cấp không bảo đảm an toàn khi xảy ra mưa bão, lốc xoáy, giông gió. Phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc nghiên cứu xây dựng các quy định trong xây dựng nhà ở và thiết kế các mẫu nhà đảm bảo an toàn khi có bão. Phối hợp Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện di dời dân đến nơi an toàn theo Phương án được duyệt khi thiên tai xảy ra, cảnh báo các chủ đầu tư có công trình ngầm chuẩn bị và thực hiện tốt nhất phương án chống ngập khi mưa bão, triều cường.

9. Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Công thương, Hội Chữ thập đỏ thành phố: có kế hoạch đảm bảo dự trữ và chuẩn bị vật tư, thuốc men, nhiên liệu, hàng hóa, lương thực, thực phẩm… cần thiết để đảm bảo điều kiện sinh hoạt, đời sống, cứu tế cho nhân dân, xử lý vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh và an toàn cộng đồng trong vùng xảy ra thiên tai. Phối hợp Sở Tài chính xem xét cân đối nguồn ngân sách dự phòng để trình Ủy ban nhân dân thành phố chi hỗ trợ cho các địa phương khắc phục thiệt hại do lụt, bão, thiên tai gây ra; đồng thời, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các quận - huyện giải quyết các chính sách, chế độ trợ giúp đột xuất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi thiên tai theo quy định hiện hành.

10. Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính: cân đối, bố trí vốn đầu tư cho công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để các sở - ngành, quận - huyện triển khai thực hiện kịp tiến độ, đạt hiệu quả.

11. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch: tiếp tục triển khai cuộc vận động người dân kỹ năng bơi để mọi người tự cứu mình, cứu người khác bị nạn trước khi lực lượng cứu hộ đến cứu. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận - huyện kiểm tra, tháo dỡ các pa nô, biển quảng cáo, áp phích không an toàn, hư hỏng có nguy cơ gãy đổ, gây tai nạn.

12. Công an thành phố, Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố: triển khai các lực lượng để bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, các công trình trọng điểm, tài sản của nhân dân, Nhà nước và doanh nghiệp, ngăn ngừa các đối tượng xấu lợi dụng tình hình thiên tai để trộm cắp, cướp giật. Tăng cường lực lượng hướng dẫn, giải quyết, xử lý ách tắc giao thông trong thời gian xảy ra triều cường, mưa lớn, xả lũ gây ngập úng.

13. Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố, Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố phối hợp với Công ty TNHH một thành viên khai thác thủy lợi Dầu Tiếng và các đơn vị quản lý hồ chứa thủy điện thượng nguồn sông Đồng Nai, sông Bé điều tiết, giảm lũ, xả lũ hợp lý nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong việc phòng, chống úng ngập, lũ lụt và đẩy mặn cho hạ du trong mùa khô.

14. Đài Tiếng nói nhân dân thành phố: khi nhận được các thông báo về bão, áp thấp nhiệt đới… phải tổ chức phát tin 2 giờ một lần (vào đầu giờ), đối với các tin khẩn, công điện phải tổ chức phát ngay (đọc 2 lần), sau đó cứ mỗi giờ phát lại một lần (vào đầu giờ), liên tục cả ngày và đêm trên các hệ phát sóng của Đài. Khi chưa nhận được tin mới thì tiếp tục phát lại tin cũ cho đến khi nhận được tin mới hoặc theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố hoặc Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố.

15. Đài Truyền hình thành phố: khi nhận được các thông báo về bão, áp thấp nhiệt đới… thì phải tổ chức phát tin vào buổi truyền hình thời sự gần nhất, đối với các tin khẩn, công điện phải tổ chức phát ngay, sau đó cứ 2 giờ phát lại một lần (vào đầu giờ) liên tục cả ngày và đêm trên các kênh của Đài. Khi chưa nhận được tin mới thì tiếp tục phát lại tin cũ cho đến khi nhận được tin mới hoặc theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố hoặc Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố có kế hoạch liên hệ, hợp tác với Đài truyền hình kỹ thuật số Việt Nam để tiếp nhận, phát sóng một số chương trình chuyên đề về phòng, chống thiên tai, hiểm họa cho các khu vực nông thôn vùng sâu, vùng xa.

16. Các cơ quan thông tấn báo chí của thành phố (Sài Gòn giải phóng, Tuổi trẻ, Người lao động, Pháp luật…) tăng cường thực hiện công tác truyền tin, thông báo chính xác, kịp thời các thông tin dự báo, cảnh báo về thời tiết, lụt, bão, thiên tai. Khi nhận được các thông báo về bão, áp thấp nhiệt đới, thiên tai… phải đăng ngay trên số báo phát hành sớm nhất. Các cơ quan thông tấn báo chí tham gia đưa tin các nạn nhân vô danh để giúp cho việc truy tìm tung tích nạn nhân sau lụt, bão, thiên tai; đồng thời dành thời lượng và diện tích đưa tin hợp lý để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

17. Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các quận – huyện được phân công phụ trách và đơn vị mình thực hiện công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Tổ chức Đoàn kiểm tra cùng Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố để kiểm tra công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai – tìm kiếm cứu nạn tại các quận - huyện.

V. NGUỒN LỰC THỰC HIỆN

1. Ngân sách thành phố: đầu tư các công trình phòng, chống lụt, bão, thiên tai, tiêu thoát nước, thủy lợi, đê bao ngăn triều, chống ngập kết hợp giao thông nông thôn, công trình phòng chống sạt lở, dự án di dời dân, khu neo đậu tàu thuyền, mua sắm phương tiện, trang thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc phục vụ phòng, chống lụt, bão, thiên tai – tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra...

2. Quỹ Phòng, chống lụt, bão thành phố và quận – huyện: đầu tư gia cố cấp bách các công trình phòng, chống lụt, bão xung yếu, mua sắm trang thiết bị, tài liệu tuyên truyền, tập huấn, diễn tập, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai – tìm kiếm cứu nạn, khắc phục thiệt hại do sự cố thiên tai gây ra.

3. Ngân sách sở - ngành, đơn vị, quận - huyện, phường - xã - thị trấn: đầu tư, trang bị những điều kiện cần thiết phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền, phòng, chống lụt, bão, thiên tai – tìm kiếm cứu nạn, khắc phục sự cố ban đầu do thiên tai gây ra theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Ngoài các nguồn lực trên, công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn còn được thực hiện theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, sử dụng hiệu quả nguồn lực hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, nguồn kinh phí tài trợ, hợp tác của các tổ chức phi Chính phủ.

Văn phòng Ban chỉ huy PCLB TP – Chi cục Thủy lợi và PCLB.


Số lượt người xem: 14406    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm