SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
0
2
1
5
7
3
Tin tức tổng hợp 30 Tháng Sáu 2023 9:55:00 SA

Từ ngày 31/5 đến hết ngày 20/6/2023: Sở Nông nghiệp và PTNT Thành phố Hồ Chí Minh chính thức tiếp nhận hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng “Bông lúa vàng Việt Nam” lần thứ 4 - năm 2023

Từ ngày 31/5/2023: Sở Nông nghiệp và PTNT Thành phố Hồ Chí Minh chính thức tiếp nhận hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng “Bông lúa vàng Việt Nam” lần thứ 4 - năm 2023

Ngày 22 tháng 5 năm 2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 2011/QĐ-BNN-TCCB  về phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động xét tặng và trao Giải thưởng “Bông lúa vàng Việt Nam” lần thứ 4 - năm 2023.

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ xét chọn, trao tặng Giải thưởng cho các tập thể, cá nhân là tác giả của: các phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích; công trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; các giống cây trồng, vật nuôi, vật tư kỹ thuật nông nghiệp, máy móc thiết bị, hàng hoá thủ công mỹ nghệ; các thương hiệu hàng hoá nông nghiệp có uy tín; các mô hình tổ chức sản xuất nông nghiệp tiêu biểu, các tổ hợp tác, hợp tác xã, tổ, nhóm nông dân sản xuất theo mô hình mới, hiệu quả, phát triển kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn, các sản phẩm OCOP quốc gia...để tạo sức lan tỏa trong cộng đồng; nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tiêu thụ hàng hóa và có đóng góp quan trọng trong việc góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của nông dân, xây dựng nông thôn mới.

Giải thưởng “Bông lúa vàng Việt Nam” là Giải thưởng duy nhất trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức xét chọn, tôn vinh và công nhận Giải thưởng. Thông qua hoạt động tôn vinh góp phần làm rõ hơn, sâu sắc hơn vai trò của nông nghiệp - nông dân - nông thôn là ba thành tố có quan hệ mật thiết, gắn bó, không thể tách rời, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với tiến trình phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững theo hướng “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế nông thôn. Tôn vinh những sản phẩm đạt Giải thưởng “Bông lúa vàng Việt Nam” là cách thức thể hiện sự đánh giá, ghi công, tri ân của Đảng, Nhà nước, của xã hội đối với những tập thể, cá nhân, tác giả, nhóm tác giả hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp đã và đang đồng hành, sát cánh và có nhiều công lao đóng góp đối với sự nghiệp phát triển nông nghiệp và nông thôn Việt Nam.

Về đối tượng xét Giải thưởng “Bông lúa vàng Việt Nam” lần thứ 4 - năm 2023, được chia thành 04 nhóm, cụ thể như sau:

a) Nhóm các sản phẩm là các phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích; công trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

b) Nhóm các sản phẩm là giống cây trồng, vật nuôi, vật tư kỹ thuật nông nghiệp, máy móc thiết bị, hàng hóa thủ công mỹ nghệ.

c) Nhóm các sản phẩm là các thương hiệu hàng hóa nông nghiệp có uy tín; các sản phẩm OCOP quốc gia.

d) Nhóm sản phẩm là các mô hình về tổ chức sản xuất nông nghiệp có sản phẩm mới, tiêu biểu, các tổ hợp tác, hợp tác xã, tổ, nhóm, nông dân sản xuất theo mô hình mới, hiệu quả, sản phẩm góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Quy trình xét chọn cấp cơ sở (đối với các tập thể, cá nhân có các sản phẩm thuộc đối tượng xét Giải thưởng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh):

Bước 1 (từ ngày 31 tháng 5 năm 2023 đến hết  ngày 20 tháng 6 năm 2023):

- Lập bản đăng ký xét tặng Giải thưởng “Bông lúa vàng Việt Nam” lần thứ 4 - năm 2023 (Mẫu số 4, ban hành theo Thông tư số 06/2014/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 02 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 - Lập báo cáo tóm tắt thuyết minh, mô tả sản phẩm (Mẫu số 5, ban hành theo Thông tư số 06/2014/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 02 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).Lưu ý cần tham khảo tiêu chí chấm điểm của nhóm sản phẩm tương ứng (Phụ lục II, ban hành theo Thông tư số 06/2014/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 02 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Gửi hồ sơ về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, địa chỉ: số 176 đường Hai Bà Trưng, phường Đakao, Quận 1, email snn@tphcm.gov.vn

Lưu ý: Có thể lập hồ sơ tóm tắt với những thông tin cơ bản nhất của Mẫu số 4 và Mẫu số 5; thời gian nhận hồ sơ có thể kéo dài hơn

 

Bước 2 (từ ngày 21 tháng 6 năm 2023 đến hết  ngày 30 tháng 6 năm 2023):

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các tập thể, cá nhân có các sản phẩm đủ điều kiện hoàn thiện lại bản đăng ký xét tặng Giải thưởng; báo cáo thuyết minh, mô tả sản phẩm phù hợp với tiêu chí chấm điểm; bổ sung các tài liệu có liên quan đến sản phẩm.

Một bộ hồ sơ đầy đủ của sản phẩm tham dự Giải thưởng lúc này bao gồm:

 

- Bản đăng ký đề nghị xét tặng Giải thưởng

- Báo cáo thuyết minh, mô tả sản phẩm

- Văn bản xác nhận (khoản 2 Điều 5 của Thông tư số 06/2014/TT-BNNPTNT)

 - Các mẫu hình ảnh, tài liệu của sản phẩm

- Bản sao các chứng nhận thành tích (nếu có)

- Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

 

Bước 3 (từ ngày 01 tháng 7 đến ngày 15 tháng 7 năm 2023):

Hội đồng cấp cơ sở (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức họp xét, lựa chọn những sản phẩm tiêu biểu nhất.

Tiếp tục hướng dẫn các tập thể, cá nhân có các sản phẩm tiêu biểu nhất hoàn thiện lại bản đăng ký xét tặng Giải thưởng; báo cáo thuyết minh, mô tả sản phẩm phù hợp với tiêu chí chấm điểm; bổ sung các tài liệu có liên quan đến sản phẩm.

Trên cơ sở danh sách do Hội đồng cấp cơ sở đề xuất, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ lập hồ sơ trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 20 tháng 7 năm 2023.

 

Quy trình xét chọn cấp Bộ:

Bước 1: Lấy ý kiến bình xét của nhân dân trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, Báo Nông nghiệp Việt Nam đối với các sản phẩm được Hội đồng xét tặng cấp cơ sở trình Bộ.

Bước 2: Hội đồng xét tặng chuyên ngành do Bộ trưởng quyết định thành lập, có nhiệm vụ xét, chấm điểm các sản phẩm sau khi đã lấy ý kiến của nhân dân;

 

Bước 3: Hội đồng xét tặng cấp Bộ do Bộ trưởng quyết định thành lập, có nhiệm vụ xét chọn các sản phẩm do Hội đồng xét tặng chuyên ngành chấm điểm đạt từ 85 điểm trở lên.

Trên cơ sở danh sách do Hội đồng xét tặng cấp Bộ trình, Bộ trưởng xem xét, quyết định tặng Giải thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Tham khảo kết quả giải thưởng “Bông lúa vàng Việt Nam” lần thứ 1 - năm 2012

Tham khảo kết quả giải thưởng “Bông lúa vàng Việt Nam” lần thứ 2 - năm 2015

Tham khảo kết quả giải thưởng “Bông lúa vàng Việt Nam” lần thứ 3 - năm 2018

Thông tư số 06/2014/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 02 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về xét tặng Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam

Quyết định số 2011/QĐ-BNN-TCCB ngày 22 tháng 5 năm 2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động xét tặng và trao Giải thưởng “Bông lúa vàng Việt Nam” lần thứ 4 - năm 2023

 Nguyễn Phúc Sang.

 


Số lượt người xem: 2159    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm