SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
4
6
9
9
9
9
Gương điển hình tiên tiến 05 Tháng Tám 2022 4:15:00 CH

Thực hiện Đề án tổ chức Phong trào thi đua sáng tạo và các giải thưởng sáng tạo Thành phố năm 2022

Căn cứ Kế hoạch số 2714/KH-SNN ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai thực hiện Đề án tổ chức Phong trào thi đua sáng tạo và các giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025,

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Kế hoạch số 2714/KH-SNN trong năm 2022 với các nội dung sau đây:

 

 

 

 

 

 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 

 

 

 

 

 

 

1. Mục đích

- Đề ra các nội dung, nhiệm vụ cụ thể để thực hiện trong năm 2022 để tập trung thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Đề án tổ chức Phong trào thi đua sáng tạo và các giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025 của Thành phố trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Tuyên truyền vận động các phòng ban, các đơn vị, công chức, viên chức và người lao động tích cực hưởng ứng Phong trào thi đua sáng tạo, Giải thưởng sáng tạo.

- Kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong Phong trào thi đua sáng tạo, Giải thưởng sáng tạo trong năm 2022.

 

 

 

 

 

 

 

2. Yêu cầu

- Triển khai sâu rộng Phong trào thi đua sáng tạo và Giải thưởng sáng tạo với hình thức, nội dung, tiêu chí thi đua thiết thực phù hợp với tình hình thực tiễn và chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban Sở, đơn vị thuộc Sở, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Thành phố, Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Lãnh đạo các phòng ban Sở, Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua sáng tạo và Giải thưởng sáng tạo trong năm 2022; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, báo cáo kết quả triển khai thực hiện và kịp thời phát hiện mô hình mới, nhân tố mới, cách làm hay để bồi dưỡng, nhân rộng và tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân, làm tiền đề để có sản phẩm tham gia Giải thưởng lần thứ 3 - năm 2023.

 

 

 

 

 

 

 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

 

 

 

 

 

 

 

1. Phong trào thi đua sáng tạo

Phát động Phong trào thi đua sáng tạo với các nội dung cụ thể như sau:

- Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Phong trào thi đua sáng tạo và các Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030 của Thành phố, mục tiêu, nhiệm vụ của ngành giai đoạn 2021 - 2025 nói chung, mục tiêu, nhiệm vụ của ngành năm 2022 nói riêng nhằm phát huy, tận dụng các nguồn lực, phát huy tính sáng tạo to lớn trong từng phòng ban, các đơn vị và đối tượng quản lý.

- Tuyên truyền nội dung, tiêu chí theo từng lĩnh vực sáng tạo (7 lĩnh vực: phát triển kinh tế, quốc phòng an ninh, quản lý nhà nước, truyền thông, văn học nghệ thuật, khoa học kỹ thuật, khởi nghiệp sáng tạo) nhằm tăng hiệu quả phát huy sáng kiến và đáp ứng với quá trình triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án của ngành; đề án xây dựng, phát triển và xây dựng Thành phố trở thành đô thị thông minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Kịp thời biểu dương các mô hình tiêu biểu và có kế hoạch nhân rộng trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

 

 

 

 

 

 

 

2. Giải thưởng sáng tạo

- Kiện toàn Hội đồng, điều chỉnh quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định các giải pháp sáng kiến để xét chọn sáng kiến tiêu biểu, chấm giải ở cấp Sở, sau đó chọn các hồ sơ thật sự tiêu biểu để đăng ký tham gia cấp Thành phố được tổ chức năm 2023.

- Tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích, phát huy nguồn lực sáng tạo, trong từng phòng ban, đơn vị, tích cực nghiên cứu các ý tưởng, sáng kiến, mô hình sản phẩm mang tính sáng tạo; các giải pháp sáng tạo trong việc thực hiện các đề án, dự án hợp tác quốc tế, trong hoạt động điều tra cơ bản, thông tin dữ liệu, dự báo và nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ; các giải pháp mang ý tưởng sáng tạo, đổi mới, có tác dụng làm tăng hiệu quả công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; rà soát, trình công nhận các sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp Thành phố và toàn quốc đối với các sáng kiến đã được công nhận phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở, đến nay đủ điều kiện để đề xuất công nhận phạm vi ảnh hưởng cấp cao hơn.

- Xây dựng đề án Giải thưởng Nông nghiệp vàng.

- Chuẩn bị sản phẩm tham gia Giải thưởng Bông lúa vàng lần thứ 4 và Danh hiệu Doanh nghiệp vì nhà nông do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức (nếu có).

- Tham gia các hoạt động cấp Thành phố.

 

 

 

 

 

 

 

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

 

 

 

 

 

 

 

1. Trưởng phòng ban, đơn vị, Khối trưởng các Khối thi đua thuộc Sở

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tổ chức quán triệt, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

- Kịp thời lựa chọn những công trình, giải pháp, sáng kiến đã được ứng dụng trong thực tiễn và đem lại hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng rộng rãi để tôn vinh, đăng ký tham gia dự thi Giải thưởng.

- Rà soát các sáng kiến đủ điều kiện trình công nhận phạm vi ảnh hưởng cấp Thành phố và toàn quốc đối với các sáng kiến đã được công nhận phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở, đến nay đủ điều kiện để đề xuất công nhận phạm vi ảnh hưởng cấp cao hơn.

2. Trung tâm Công nghệ sinh học: Rà soát các công trình nghiên cứu khoa học, các giải pháp, sáng kiến cải tiến về khoa học công nghệ có hiệu quả của Trung tâm; đặc biệt là những công trình, giải pháp, sáng kiến đã được ứng dụng trong thực tiễn và đem lại hiệu quả, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Thành phố để đăng ký tham gia dự thi Giải thưởng lần thứ 3 - năm 2023.

3. Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp

- Xây dựng đề án Giải thưởng “Nông nghiệp vàng Thành phố Hồ Chí Minh”, phấn đấu trong năm 2023 và các năm tiếp theo lựa chọn được những sản phẩm, nhóm sản phẩm, hàng hóa đặc sản địa phương đã đạt giải thưởng nông nghiệp vàng và đủ tiêu chuẩn tham gia Giải thưởng sáng tạo.

- Đề xuất những sản phẩm tham gia Giải thưởng Bông lúa vàng lần thứ 4 và Danh hiệu Doanh nghiệp vì nhà nông do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức (nếu có).

 

 

 

 

 

 

 

4. Phòng Khoa học Công nghệ

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tập trung đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chương trình phát triển giống cây con và nông nghiệp công nghệ cao, chương trình chuyển đổi số của ngành,… nhằm phát hiện, tập hợp các ý tưởng, mô hình sản phẩm mang tính sáng tạo để tham gia Giải thưởng sáng tạo.

- Phối hợp Văn phòng Sở nghiên cứu, tham mưu bổ sung nhiệm vụ của Hội đồng sáng kiến Sở để thực hiện thẩm định các sáng kiến đủ điều kiện tham gia dự thi Giải thưởng sáng tạo; bắt đầu thẩm định ngay từ đợt xét phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến đợt 1 năm 2022.

- Tổng hợp, trình công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp Thành phố và toàn quốc.

 

 

 

 

 

 

 

5. Văn phòng Sở

 

 

 

 

 

 

 

 

- Phối hợp Phòng Khoa học và Công nghệ tổng hợp những công trình nghiên cứu, giải pháp (sáng kiến), tác phẩm tiêu biểu; các sản phẩm, nhóm sản phẩm, hàng hóa đặc sản địa phương đã đạt giải thưởng “Nông nghiệp vàng” và đủ tiêu chuẩn tham gia Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh (theo 7 nhóm lĩnh vực: phát triển kinh tế, quốc phòng an ninh, quản lý nhà nước, truyền thông, văn học nghệ thuật, khoa học kỹ thuật, khởi nghiệp sáng tạo) để gửi hồ sơ tham gia dự thi Giải thưởng lần thứ 3 - năm 2023.

- Tổng hợp những sản phẩm đủ tiêu chuẩn để tham gia xét tặng Giải thưởng Bông lúa vàng lần thứ 4 và Danh hiệu Doanh nghiệp vì nhà nông do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức (nếu có).

- Theo dõi, đôn đốc và báo cáo thường xuyên, kịp thời về tình hình triển khai thực hiện phong trào thi đua tại các phòng ban, đơn vị; đồng thời, tham mưu Giám đốc Sở biểu dương, tôn vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu vào cuối năm 2022.

- Tổng hợp báo cáo thực hiện Phong trào thi đua sáng tạo và Giải thưởng sáng tạo năm 2022.

6. Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Sở và các đơn vị phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp vận động, công chức, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua đạt được hiệu quả thiết thực, góp phần cùng Thành phố xây dựng giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh là giải thưởng tiêu biểu, xứng tầm của Thành phố.


Số lượt người xem: 714    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm