SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
4
7
0
7
3
1
Gương điển hình tiên tiến 05 Tháng Tám 2022 10:00:00 SA

Triển khai thực hiện Đề án tổ chức phong trào thi đua sáng tạo và các giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025

Căn cứ Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Đề án tổ chức Phong trào thi đua sáng tạo và các giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030;

Căn cứ Kế hoạch 2201/KH-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai thực hiện Đề án tổ chức phong trào thi đua sáng tạo và các giải thưởng sáng tạo Thành phố giai đoạn 2021 - 2025;

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án tổ chức phong trào thi đua sáng tạo và các giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025 với các nội dung sau đây:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 

1. Mục đích

- Triển khai đồng bộ và có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Đề án tổ chức Phong trào thi đua sáng tạo và các giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025 của Thành phố trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 nói chung và Nghị Quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Tuyên truyền vận động các phòng ban, các đơn vị, công chức, viên chức và người lao động, người dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua sáng tạo, Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

- Kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua sáng tạo, giải thưởng sáng tạo trong ngành.

 

2. Yêu cầu

- Phong trào thi đua sáng tạo và các giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh phải được triển khai sâu rộng với hình thức, nội dung, tiêu chí thi đua thiết thực phù hợp với tình hình thực tiễn và chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban Sở, đơn vị thuộc Sở, Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Lãnh đạo các phòng ban Sở, Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện Phong trào thi đua sáng tạo và các giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, báo cáo kết quả triển khai thực hiện và kịp thời phát hiện mô hình mới, nhân tố mới, cách làm hay trong phong trào thi đua sáng tạo và các giải thưởng sáng tạo để bồi dưỡng, nhân rộng và tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân.

 

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

1. Đối tượng

- Tập thể, công chức, viên chức, người lao động các phòng ban Sở, các đơn vị thuộc Sở và Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Tập thể, cá nhân là chủ sở hữu và đồng sở hữu các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm, dịch vụ sáng tạo liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp tham gia và đạt Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

 

2. Nội dung

Chủ đề xuyên suốt với khẩu hiệu hành động: “Thi đua lao động sáng tạo để xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, hiện đại”.

2.1. Phong trào thi đua sáng tạo

 

- Tổ chức phát động Phong trào thi đua sáng tạo nhằm phát huy, tận dụng các nguồn lực, phát huy tính sáng tạo to lớn trong từng phòng ban, các đơn vị và đối tượng quản lý.

- Tập trung tuyên truyền nội dung, tiêu chí theo từng lĩnh vực sáng tạo nhằm tăng hiệu quả phát huy sáng kiến và đáp ứng với quá trình triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án của ngành; đề án xây dựng, phát triển và xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2.2. Giải thưởng sáng tạo

- Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng công tác tổ chức phát động và xét giải thưởng hiện có của ngành, các sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp thành phố và toàn quốc, trong đó ưu tiên thực hiện Giải thưởng “Nông nghiệp vàng”, góp phần cùng Thành phố xây dựng Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh là giải thưởng tiêu biểu, xứng tầm của Thành phố.

- Tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích, phát huy nguồn lực sáng tạo, trong từng phòng ban, đơn vị, tích cực nghiên cứu các ý tưởng, mô hình sản phẩm mang tính sáng tạo, tham gia các giải thưởng chuyên ngành Sở và tham gia Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức theo định kỳ, Giải thưởng “Bông lúa vàng” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức,…

- Phát hiện, lựa chọn các giải pháp sáng tạo trong việc thực hiện các đề án, dự án hợp tác quốc tế, trong hoạt động điều tra cơ bản, thông tin dữ liệu, dự báo và nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ; các giải pháp mang ý tưởng sáng tạo, đổi mới, có tác dụng làm tăng hiệu quả công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Tăng cường tuyên truyền, khuyến khích các đối tượng tham gia giải thưởng sáng tạo, góp phần tăng số lượng tập thể, cá nhân đăng ký tham gia giải thưởng và tăng số lượng, chất lượng các công trình, sản phẩm, dịch vụ sáng tạo đạt giải.

 

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

 

1. Phong trào thi đua sáng tạo

- Tăng cường công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Phong trào thi đua sáng tạo và các giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030 của Thành phố nói chung và mục tiêu, nhiệm vụ của ngành giai đoạn 2021 - 2025; có kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể theo từng năm để đảm bảo việc thực hiện Phong trào thi đua của Thành phố thật sự có hiệu quả.

- Thực hiện báo cáo đánh giá kết quả triển khai phong trào thi đua sáng tạo theo định kỳ hằng năm; cuối quý II năm 2023 tổ chức sơ kết, để tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phong trào thi đua; cuối năm 2025 tổ chức tổng kết giai đoạn 2021 - 2025, triển khai kế hoạch giai đoạn 2025 - 2030.

- Kịp thời biểu dương và nhân rộng các mô hình phong trào thi đua sáng tạo tiêu biểu trong giai đoạn 2021 - 2025.

 

2. Giải thưởng sáng tạo

- Kiện toàn Hội đồng, điều chỉnh quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định các giải pháp sáng kiến để xét chọn sáng kiến tiêu biểu, chấm giải ở cấp Sở, sau đó chọn các hồ sơ thật sự tiêu biểu để đăng ký tham gia cấp Thành phố.

- Phấn đấu đến năm 2025 có từ 5-10 hồ sơ đăng ký tham gia giải thưởng cấp Thành phố; trong đó có từ 3-5 công trình, sản phẩm, dịch vụ sáng tạo đạt giải thưởng và đưa vào ứng dụng trong thực tiễn (dự kiến Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần 3 được tổ chức vào năm 2023).

- Nghiên cứu, kịp thời áp dụng mức tiền thưởng phù hợp với tình hình từng thời điểm, tính chất, mức độ sáng tạo đối với từng công trình, tác phẩm đạt giải.

- Tham gia các hoạt động cấp Thành phố.

 

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

 

1. Tiến độ thực hiện

 

 

- Năm 2021: Ban hành kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021 - 2025; quán triệt và tuyên truyền Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh; kiện toàn Hội đồng sáng kiến Sở; có sản phẩm tham gia Giải thưởng lần 2 - năm 2021.

- Năm 2022: Xây dựng kế hoạch năm 2022, phát động phong trào thi đua giai đoạn 2021 - 2025, phong trào thi đua năm 2022; xây dựng quy chế và kế hoạch tổ chức Giải thưởng Nông nghiệp vàng lần thứ nhất - năm 2021, tham gia Giải thưởng Bông lúa vàng lần thứ 4 - năm 2022 và Danh hiệu Doanh nghiệp vì nhà nông do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức (nếu có).

- Năm 2023: Xây dựng Kế hoạch năm 2023, phát động phong trào thi đua năm 2023, lựa chọn các sản phẩm tham gia Giải thưởng lần 3 - năm 2023, sơ kết giai đoạn 2021 - 2023 (Quý 1/2023).

- Năm 2024: Xây dựng kế hoạch năm 2024, phát động phong trào thi đua năm 2024, tổ chức Giải thưởng Nông nghiệp vàng lần thứ 2 - năm 2024.

- Năm 2025: Tổng kết giai đoạn 2021 - 2025 (Quý I/2025).

 

2. Phân công thực hiện

 

 

2.1. Văn phòng Sở

- Xây dựng kế hoạch cụ thể theo từng năm để thực hiện Đề án tổ chức phong trào thi đua sáng tạo và các giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025; tổ chức phát động thi đua vào đầu mỗi năm, thực hiện chế độ báo cáo năm, sơ kết và tổng kết giai đoạn 2021 - 2025 theo đúng quy định.

- Phối hợp Phòng  Khoa học và Công nghệ tổng hợp những công trình nghiên cứu, giải pháp (sáng kiến), tác phẩm tiêu biểu; các sản phẩm, nhóm sản phẩm, hàng hóa đặc sản địa phương đã đạt giải thưởng “Nông nghiệp vàng” và đủ tiêu chuẩn tham gia Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh theo 7 nhóm lĩnh vực: phát triển kinh tế, quốc phòng an ninh, quản lý nhà nước, truyền thông, văn học nghệ thuật, khoa học kỹ thuật, khởi nghiệp sáng tạo để gửi hồ sơ tham gia dự thi Giải thưởng được tổ chức theo định kỳ.

- Tổng hợp những sản phẩm đủ tiêu chuẩn để tham gia xét tặng Giải thưởng “Bông lúa vàng” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức.

2.2. Phòng Khoa học Công nghệ

- Tập trung đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chương trình phát triển giống cây con và nông nghiệp công nghệ cao, chương trình chuyển đổi số của ngành,… nhằm phát hiện, tập hợp các ý tưởng, mô hình sản phẩm mang tính sáng tạo, tham gia các giải thưởng chuyên ngành và tham gia Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức theo định kỳ.

- Phối hợp Văn phòng Sở nghiên cứu, tham mưu bổ sung nhiệm vụ của Hội đồng sáng kiến Sở để thực hiện thẩm định các sáng kiến đủ điều kiện tham gia dự thi giải thưởng sáng tạo.

2.3. Trung tâm Công nghệ sinh học

Thường xuyên rà soát các công trình nghiên cứu khoa học, các giải pháp, sáng kiến cải tiến về khoa học công nghệ có hiệu quả của Trung tâm; đặc biệt là những công trình, giải pháp, sáng kiến đã được ứng dụng trong thực tiễn và đem lại hiệu quả, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Thành phố để đăng ký tham gia dự thi giải thưởng.

2.4. Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp

Chủ trì tham mưu tổ chức Giải thưởng “Nông nghiệp vàng Thành phố Hồ Chí Minh”, lựa chọn những sản phẩm, nhóm sản phẩm, hàng hóa đặc sản địa phương đã đạt giải thưởng nông nghiệp vàng và đủ tiêu chuẩn tham gia giải thưởng sáng tạo gửi về Văn phòng Sở tham gia dự thi giải thưởng sáng tạo.

2.5. Trưởng phòng ban, đơn vị, Khối trưởng các Khối thi đua thuộc Sở.

- Tổ chức quán triệt Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Đề án tổ chức Phong trào thi đua sáng tạo và các giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030, Quyết định số 4515/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh, kế hoạch này và triển khai thực hiện kế hoạch hàng năm của Sở về thực hiện Đề án tổ chức phong trào thi đua sáng tạo và các giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

- Kịp thời lựa chọn những công trình, giải pháp, sáng kiến đã được ứng dụng trong thực tiễn và đem lại hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng rộng rãi để tôn vinh, đăng ký tham gia dự thi giải thưởng.

2.6. Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Sở và các đơn vị phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp vận động, công chức, viên chức, người lao động, người dân (tùy theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị) tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua đạt được hiệu quả thiết thực, góp phần cùng Thành phố xây dựng giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh là giải thưởng tiêu biểu, xứng tầm của Thành phố.

2.7. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở có nhiệm vụ tổ chức kiểm tra, đôn đốc và báo cáo thường xuyên, kịp thời về tình hình triển khai thực hiện phong trào thi đua tại các phòng ban, đơn vị; đồng thời, tham mưu Giám đốc Sở biểu dương, tôn vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua sáng tạo, giải thưởng sáng tạo trong ngành.


Số lượt người xem: 1915    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm