SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
6
4
3
5
7
0
Chương trình - báo cáo 11 Tháng Sáu 2021 2:15:00 CH

Năm 2020 - Chỉ số cải cách hành chính của Sở xếp loại xuất sắc

Ngay sau khi Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính, Sở đã ban hành kế hoạch và các đơn vị trực thuộc đều ban hành kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính. Các chương trình, kế hoạch, văn bản về cải cách hành chính của Thành phố và ngành đã được Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở và cấp ủy phòng ban, đơn vị phổ biến, quán triệt, tập huấn kịp thời cho công chức, viên chức và người lao động toàn ngành thông qua các hình thức đa dạng như: lồng ghép vào các cuộc họp nội bộ, tại hội nghị các chuyên đề, sơ kết, tổng kết…

Công tác cải cách hành chính của ngành đã đạt được những kết quả nhất định, có đổi mới và ngày càng tiến bộ. Hầu hết các cấp ủy, thủ trưởng các phòng ban, đơn vị đều nhận thức rõ hơn về mục đích, ý nghĩa, vai trò nhiệm vụ và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính; xem cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để phục vụ nhân dân tốt hơn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành. Năm 2020, Chỉ số cải cách hành chính của Sở được Ủy ban nhân dân Thành phố công bố tại Quyết định số 1815/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2021, xếp loại xuất sắc. Tại Hội nghị triển khai công tác cải cách hành chính hướng tới xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư của Thành phố vào ngày 07 tháng 5 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tặng Bằng khen cho 2 tập thể: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Thủy sản.

Đồng thời, thực hiện Quyết định số 3879/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận – huyện trên địa bàn Thành phố, Sở ban hành kế hoạch đánh giá Chỉ số cải cách hành chính theo 2 khối đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Sở ban hành Quyết định số 166/QĐ-SNN ngày 23 tháng 4 năm 2021 công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 cho 14 đơn vị trực thuộc và tặng Giấy khen cho 8 tập thể, 18 cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác cải cách hành chính.

Công tác cải cách thể chế, tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đã trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành 01 văn bản (Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2020 bãi bỏ Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2014 và Quyết định số 53/2015/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2015 về ban hành Bảng giá các loại lâm sản và động vật rừng thông thường còn sống sau khi xử lý tịch thu trên địa bàn Thành phố). Đồng thời, tiếp tục rà soát, thực hiện 40 văn bản quy phạm pháp luật là các cơ chế, chính sách của ngành còn hiệu lực (chính sách hỗ trợ cho hợp tác xã nông nghiệp mới thành lập, chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị...)

- Công tác cải cách thủ tục hành chính, đã trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quyết định công bố danh mục 50 thủ tục hành chính và 24 quy trình nội bộ trên 125 thủ tục hành chính của ngành. 125 thủ tục hành chính đã triển khai niêm yết, công khai tại bộ phận “một cửa” và thực hiện theo hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. 125 thủ tục hành chính cấp tỉnh, trong đó có 50 thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết là Ủy ban nhân dân tỉnh - thành, 26 thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp tỉnh và 49 thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết cơ quản quản lý Nhà nước chuyên ngành (các chi cục trực thuộc). Có 42 thủ tục có phát sinh hồ sơ/125 thủ tục hành chính; năm 2020 tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả: 8.568 hồ sơ/8.568 hồ sơ, đạt 100% (trong đó trên 80% hồ sơ giải quyết trước hạn). Tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả đúng hạn 20 thủ tục hành chính trên dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là: 1.201 hồ sơ/1.260 hồ sơ (đạt 95,3%). 98,5% người dân, doanh nghiệp đánh giá hài lòng (thông qua phiếu khảo sát) trong công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Công tác cải cách tổ chức bộ máy và chế độ công vụ, triển khai xây dựng phương án sắp xếp, tổ chức bộ máy các phòng ban, chi cục theo quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ và các đơn vị sự nghiệp theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở hiện có 6 phòng ban và 17 đơn vị trực thuộc. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là 1.205 người.

Công tác cải cách tài chính công, 15 đơn vị trực thuộc, có 8 đơn vị hành chính thực hiện theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ, 6 đơn vị thực hiện theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ và đơn vị (Trung tâm Công nghệ sinh học) thực hiện theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, có 300 hộp thư điện tử công vụ được công chức, viên chức các phòng ban, đơn vị sử dụng thường xuyên trong hoạt động công vụ. Năm 2020, đã tiếp nhận 12.000 văn bản đến và phát hành 5.000 văn bản đi qua phần mềm quản lý văn bản hồ sơ công việc đến các sở ngành, quận huyện và các đơn vị liên quan. Sở và các đơn vị trực thuộc ứng dụng 40 phần mềm, trong đó có 18 phần mềm do các đơn vị tự xây dựng (xây dựng nông thôn mới, theo dõi chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị, bản đồ số hóa vùng sản xuất rau – hoa cây kiểng...).

 

Đ.K


Số lượt người xem: 242    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm