SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
1
1
5
0
1
2
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 03 Tháng Giêng 2019 10:10:00 SA

Kết quả triển khai các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2018

1. Về công tác cải cách hành chính và nâng cao trình độ công chức, viên chức

- Tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và các văn bản pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính có liên quan.

- Tiếp tục công bố thủ tục hành chính đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Bộ phận tiếp nhận - trả kết quả và đăng công khai trên website của Sở, của các đơn vị trực thuộc (nếu có).

- Thực hiện đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015 – 2021 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ. Trong năm 2018, Sở đã cử ước khoảng 340 lượt công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo do Sở Nội vụ và các Sở ban ngành thành phố tổ chức (tỷ lệ 100% đạt yêu cầu cuối khóa học). Nội dung đào tạo, bồi dưỡng gồm: Trung cấp chính trị, tin học, tiếng Anh, quản lý nhà nước, nghiệp vụ đấu thầu, cảm tình đảng, lãnh đạo - quản lý, nghiệp vụ thanh tra, nghiệp vụ kế toán…

2. Về hiện đại hoá hành chính

-  Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan hành chính Nhà nước:

+ Sở đã ban hành Kế hoạch số 435/KH-SNN ngày 13 tháng 02 năm 2018 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý Nhà nước tại Sở năm 2018 và Kế hoạch số 768/KH-SNN ngày 28/3/2018 về triển khai Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến 2025” năm 2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”

 - Cơ quan Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc ứng dụng 37 phần mềm. Toàn Sở có khoảng 400 hộp thư điện tử được Sở Thông tin và Truyền thông cấp. 100% công chức, viên chức các phòng ban, đơn vị đều sử dụng thư điện tử trong công việc.

 - Về áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính: Cơ quan Văn phòng Sở và 06 chi cục trực thuộc (Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi và Thú y, Kiểm lâm, Thủy sản, Thủy lợi, Phát triển nông thôn) đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và đang triển khai nâng cấp theo phiên bản ISO 9001:2015, ISO điện tử đối với 130 thủ tục hành chính của ngành.

3. Về công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo

Sở đã ban hành Kế hoạch số 3327/KH-SNN ngày 20 tháng 12 năm 2017 về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và thanh tra năm 2018.

- Tổng số cuộc thanh tra thực hiện: 05 cuộc (kỳ trước chuyển sang: không có; triển khai trong kỳ báo cáo: 05 cuộc). Thanh tra chuyên ngành: Từ ngày 15/12/2017 đến ngày 15/10/2018 tại các đơn vị được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành của Sở đã triển khai thực hiện 52 cuộc thanh tra, kiểm chuyên ngành tại 13.284 cơ sở, doanh nghiệp. Kết quả đã phát hiện 163 vụ vi phạm hành chính và đã xử lý 160 trường hợp vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt là 1.900.700.000 đồng, đã chuyển 03 vụ vi phạm cho cơ quan chức năng.

- Về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo: Năm 2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiếp nhận và có văn bản xử lý, giải quyết đối với 14 đơn bao gồm 04 đơn tố cáo (nặc danh), 03 đơn khiếu nại (trong đó có 02 đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết), 07 đơn phản ánh, kiến nghị, đạt tỷ lệ 100%, không có đơn tồn đọng. Không để xảy ra khiếu kiện đông người, phức tạp, điểm nóng và vượt cấp.

4. Về các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp:

Năm 2018 các doanh nghiệp ước sản xuất được khoảng 20.000 tấn hạt giống phục vụ cho khoảng 1.100.000 ha diện tích gieo trồng; trong đó, các chế phẩm sinh học phuc vụ khoảng 10.000 ha diện tích gieo trồng. Bình quân giai đoạn 2016-2017 các doanh nghiệp sản xuất hạt giống tăng 49,4%/năm; trong đó, giống rau tăng 15,3%/năm. Năm 2018 có 215 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm và thủy sản thành lập mới, tăng 2,4% so với cùng kỳ. Tính lũy tiến từ tháng 8 năm 2016 (từ khi có Quyết định số 3907/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố) đến nay thành phố có 487 doanh nghiệp thành lập mới. Tổng số doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nông, lâm và thủy sản đang hoạt động tại thành phố hiện nay 1.453 doanh nghiệp.

Chương trình mỗi nhà nông một website: Đã xây dựng website cho 25 đơn vị (tăng 16% so với cùng kỳ). Lũy tiến từ đầu chương trình đến nay đạt 196 đơn vị. Thiết kế logo, nhãn hiệu, bao bì: Đã hỗ trợ thiết kế logo, nhãn hiệu, bao bì cho 40 đơn vị (tăng 25% so với cùng kỳ). Lũy tiến đạt 250 đơn vị hỗ trợ logo, nhãn hiệu, bao bì. Thiết kế và in ấn tờ gấp (ấn phẩm quảng bá): Đã thiết kế ấn phẩm quảng bá cho 47 đơn vị (tăng 36,2% so với cùng kỳ). Lũy tiến đạt 216 đơn vị.

Công tác hỗ trợ kết nối tiêu thụ nông sản: Đến nay có tổng cộng 10 địa điểm tổ chức chợ phiên nông sản an toàn (tăng 7 địa điểm so cùng kỳ). Trong 11 tháng, tổ chức 175 kỳ chợ phiên, có 3.326 đơn vị, với 3.699 gian hàng (bình quân mỗi kỳ chợ phiên có 19 đơn vị, 21 gian hàng). Lũy tiến đến nay đã tổ chức 269 kỳ chợ phiên, có 5.206 lượt đơn vị, với 5.965 gian hàng. Qua các kỳ chợ phiên các đơn vị đã kết nối tiêu thụ nông sản đạt 146 hợp đồng, đơn đặt hàng với giá trị khoảng 16,83 tỷ đồng/tháng.

Đã hỗ trợ đánh giá chứng nhận VietGAP và TCVN cho 181 cơ sở và cấp giấy chứng nhận VietGAP và TCVN 11892-1:2017 cho 79 cơ sở trên với tổng diện tích canh tác là 190,80 ha, tương đương 758,11 ha diện tích gieo trồng, sản lượng dự kiến 16.658 tấn/năm. Tính lũy tiến đến nay, tổng số cơ sở sản xuất rau, quả trên địa bàn thành phố đã được chứng nhận VietGAP là 1.141 tổ chức, cá nhân, với tổng diện tích canh tác là 1.685,25 ha, tương đương 12.194,2 ha diện tích gieo trồng, sản lượng dự kiến 260.728 tấn/năm.

 

Đã chứng nhận VietGAHP cho 12 hộ chăn nuôi bò sữa của HTX Bò sữa Tân Thông Hội với diện tích 1,4 ha, tổng đàn 370 con và 07 hộ chăn nuôi heo với diện tích ước tính 1 ha, tổng đàn 70 con. Tính lũy tiến đến nay, tổng đàn heo được chứng nhận VietGAHP trên địa bàn thành phố 130.500 con (chiếm tỷ lệ 45% trên tổng đàn heo trên địa bàn thành phố); tổng đàn bò chứng nhận VietGAHP trên địa bàn thành phố 1.170 con (chiếm tỷ lệ 1% trên tổng đàn bò trên địa bàn thành phố)…

 

5. Công tác đào tạo cho lao động nông thôn

Đã đào tạo nghề cho 600 lao động nông thôn trên địa bàn quận huyện vùng ven thành phố, 383 lao động nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 1.244 nông dân được tập huấn về quản lý dịch hại tổng hợp trên cây trồng; 80 cán bộ kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất và nghiên cứu về chăn nuôi bò sữa, kỹ thuật trồng rau, hoa kiểng và nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao; 160 người thuộc các doanh nghiệp, hợp tác xã ứng dụng những công nghệ, kỹ thuật sản xuất tiên tiến, quản lý triển khai dự án sản xuất, kinh doanh nông nghiệp và phương pháp tiếp cận, tìm kiếm thị trường ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.

Đã cử 13 lượt cán bộ tham dự tham gia khóa đào tạo bồi dưỡng về nông nghiệp công nghệ cao ở nước ngoài (Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc), 02 lượt cán bộ tham gia khóa đào tạo ngắn hạn trong nước về chẩn đoán bệnh trên cây trồng bằng sinh học phân tử Nhìn chung, trong năm qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố đã tiếp tục nâng cao các hoạt động cải cách thủ tục hành chính gắn kết với việc ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong quản lý hành chính, các hoạt động tuyên truyền tập huấn, phổ biến pháp luật, thanh tra, kiểm tra, thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách hỗ trợ cho các cá nhân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, cần nâng cao chất lượng các trụ sở các cơ quan đã xuống cấp và bộ phận một cửa các đơn vị có diện tích nhỏ, ảnh hưởng phần nào trong công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, 05 chi cục (cơ quan hành chính) đang hoạt động  theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ cũng gây khó khăn trong việc triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

 

 

Bùi Duy Ninh

 

 


Số lượt người xem: 1226    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm