SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
1
4
2
5
6
7
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 16 Tháng Chín 2019 10:20:00 SA

Xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2017-2020

Căn cứ Kế hoạch số 7545/KH-UBND ngày 23/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 – 2020;

Nhằm kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng và tuyên dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn Ngành nông nghiệp và PTNT, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2017-2020 với các nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng và tuyên dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt là nhiệm vụ trọng tâm trong việc đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động phong trào thi đua.

- Qua các phong trào thi đua nhằm phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến, nhân tố mới, kinh nghiệm, mô hình hay, việc làm mới, sáng kiến mới thực sự mang lại hiệu quả, giúp tiết kiệm ngân sách, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

- Cấp ủy Đảng, chính quyền các đơn vị cần tập trung, nghiêm túc triển khai thực hiện, đạt hiệu quả trên tinh thần tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức.

II. NỘI DUNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Mỗi phòng ban, đơn vị cần tập trung xây dựng và lựa chọn các mô hình, gương điển hình tiên tiến; làm tốt công tác tuyên truyền, giới thiệu nêu gương học tập các điển hình để nhân rộng. Tiếp tục phát hiện các nhân tố mới thực sự nổi trội trong các phong trào thi đua được quần chúng suy tôn để biểu dương và đề nghị các hình thức khen thưởng, cụ thể như sau:

1. Đối tượng:

- Tập thể, cá nhân các phòng ban, đơn vị thuộc Sở, Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác dịch vụ thủy lợi, Ban Quản lý dự án chuyên ngành nông nghiệp và PTNT được tập thể thừa nhận, suy tôn, có tác dụng nêu gương học tập

- Là những nhân tố mới, trong các khối thi đua, trong phòng ban, đơn vị; những điển hình xuất sắc trong phong trào thi đua; kinh nghiệm, mô hình hay, việc làm mới, sáng kiến mới thực sự mang lại hiệu quả, giúp tiết kiệm ngân sách, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

- Tổ hợp tác, Hợp tác xã nông dân sản xuất giỏi, hộ sản xuất giỏi,…

2. Tiêu chí xây dựng điển hình tiên tiến:

Trên cơ sở các phong trào thi đua thường xuyên, phong trào thi đua theo chuyên đề do cấp trên và Sở phát động, các nhiệm vụ chuyên môn hàng năm của các phòng ban, đơn vị để chủ động phát hiện, xây dựng điển hình tiên tiến với các tiêu chí cụ thể sau:

a)     Đối với tập thể điển hình tiên tiến

- Tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn,…

- Dẫn đầu trong phong trào thi đua, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch, hoặc có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; giải pháp công tác; áp dụng KHCN mới để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ; tiết kiệm ngân sách, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

- Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Tích cực thực hiện công tác xã hội, công tác an sinh xã hội

- Tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh

b) Tổ hợp tác, Hợp tác xã nông dân sản xuất giỏi, hộ sản xuất giỏi,…

- Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương

- Thực hiện sản xuất kinh doanh, áp dụng tiến bộ KHKT có hiệu quả hoặc có cách làm mới mang lại hiệu quả cao

- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và vệ sinh môi trường

- Cố gắng vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo từ nguồn thu nhập chính đáng đúng quy định của pháp luật. Có tinh thần tương thân, tương ái cùng giúp đỡ nhau để phát triển.

- Hộ sản xuất giỏi phải đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa nhiều năm liên tục hoặc gia đình văn hóa tiêu biểu

c) Cá nhân (công chức, viên chức, người lao động):

- Chấp hành tốt các chủ turơng, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị và địa phương

- Gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đặc biệt tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Năng động, sáng tạo, có nhiều sáng kiến, kinh nghiệm, giải pháp hữu ích, đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác, học tập, nghiên cứu, thực hiện nhiệm vụ, giúp tiết kiệm ngân sách, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn

* Đối với cá nhân là người đúng đầu là điển hình tiên tiến phải gắn với tiêu chí điển hình của tập thể đó.

3. Quy trình xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến:

a) Phát hiện, lựa chọn, đăng ký mô hình, gương điển hình tiên tiến

- Các phòng ban, đơn vị căn cứ tiêu chí, kết quả thực hiện các phong trào thi đua để lựa chọn, gửi danh sách đăng ký về Sở (thông qua Thường trực Hội đồng thi đua Khen thưởng)

- Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Sở trên cơ sở danh sách đăng ký sẽ lựa chọn 03-05 mô hình, điển hình tiên tiến có khả năng nhân rộng để đăng ký với Thành phố (thông quan Ban Thi đua Khen thưởng Thành phố)

- Bộ phận làm công tác thi đua khen thưởng các đơn vị có trách nhiệm tổng hợp, theo dõi thông tin về các gương điển hình của cấp mình; Hội đồng Thi đua Khen thưởng các đơn vị đánh giá khả năng, mức độ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân so với quy định tiêu chuẩn và tiêuc hí chung để xem xét, khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng các danh hiệu, hình thức thi đua phù hợp với thành tích đạt được.

b) Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến:

Trên cơ sở đã đăng ký, các đơn vị xây dựng kế hoạch để bồi dưỡng, nhân rộng. Kế hoạch cần xác định rõ trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng.

c) Đánh giá công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình:

- Cấp đơn vị: đánh giá định kỳ 6 tháng, 9 tháng và năm chung với hoạt động thi đua khen thưởng; tổ chức tuyên dương, khen thưởng tại Hội nghị công chức, viên chức hàng năm. Thực hiện chế độ báo cáo chung với báo cáo thi đua định kỳ trong năm (6 tháng, 9 tháng và năm kèm tóm tắt thành tích đạt được).

- Cấp Sở: Định kỳ hàng quý lựa chọn và gửi về Thành phố các gương điển hình theo quy định tổ chức sơ kết vào cuối năm 2018, hàng năm sẽ lựa chọn các điển hình để giới thiệu, tuyên dương, khen thưởng tại Hội nghị tổng kết ngành.

III. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Trưởng phòng ban, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở, Công ty TNHH MTV QLKT dịch vụ thủy lợi, Ban Quản lý dự án chuyên ngành nông nghiệp và PTNT nghiên túc triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2017-2020 của Sở; lựa chọn, đăng ký danh sách điển hình về Sở vào cuối tháng 12/2017.

2. Trưởng Khối thi đua thuộc Sở xem đây là nội dung trọng tâm trong hoạt động của Khối, triển khai thực hiện và tổ chức sơ kết, đánh giá công tác xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong Khối và gửi kết quả về Sở vào cuối quý 3 hàng năm.

3. Văn phòng Sở (Thường trực Hội đồng thi đua Khen thưởng) tổng hợp các gương điển hình gửi về Thành phố (thông qua Ban Thi đua Khen thưởng Thành phố) trước ngày 30 tháng 11 hàng năm.


Số lượt người xem: 2876    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm