SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
4
8
8
0
3
1
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 04 Tháng Chín 2019 10:25:00 SA

Nhiệm vụ công tác cải cách hành chính các tháng cuối năm 2019

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Báo cáo số 128/BC-UBND ngày 23/8/2019 về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong các tháng cuối năm 2019. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân quận huyện tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động cải cách hành chính các cấp. Tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Thành ủy và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X về Chương trình cải cách hành chính trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 – 2020. Triển khai thực hiện các đề án tại Kế hoạch số 8127/KH-UBND ngày 29/12/2017 về triển khai các nội dung, đề án thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố. Triển khai kế hoạch thực hiện đề án “Xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4…

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các phòng ban, đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện hiệu quả, đạt được các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong tâm công tác cải cách hành chính của ngành trong các tháng cuối năm 2019, cụ thể như sau:

- Thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 theo Quyết định số 6058/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố và Kế hoạch số 178/KH-SNN ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Sở về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019. Thực hiện đạt được 8 chỉ tiêu, nhiệm vụ của công tác cải cách hành chính mà Giám đốc Sở đã ký kết tại Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019 của thành phố vào ngày 19/02/2019. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu tại các phòng ban, đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động cải cách hành chính; phát huy sự sáng tạo, cải tiến trong công tác cải cách hành chính để phục vụ người dân, doanh nghiệp.

- Thực hiện 7 mục tiêu, 39 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính của ngành thuộc 6 nội dung: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, xây dựng và nâng cao đội ngũ cán bộ công chức - viên chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính.

- Thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng, số lượng công tác soạn thảo, trình thành phố ban hành văn bản quy phạm pháp luật và công bố danh mục thủ tục hành chính theo các quy định hiện hành. Đẩy mạnh công tác khảo sát sự hài lòng (bằng phiếu khảo sát) của người dân, doanh nghiệp trong sự phục vụ của các đơn vị, công chức và viên chức.

- Tiến hành kiện toàn nhân sự, ban hành quy chế hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ. Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân thành phố công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Sở.

- Thực hiện các giải pháp thực hiện chỉ số cải cách hành chính ParIndex; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

 

- Xây dựng đề án, phương án cải cách tổ chức bộ máy theo tinh thần của Nghị quyết số 18 và 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII; Nghị quyết, kế hoạch của thành phố gắn với thực hiện đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015 – 2021 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ.

- Thực hiện 100% văn bản qua phần mềm quản lý văn bản hồ sơ công việc, hộp thư điện tử đến các sở ban ngành, quận huyện và đơn vị liên quan. Thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4 và bưu chính công ích các hồ sơ thủ tục hành chính; hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 và ISO điện tử, phần mềm một cửa – một cửa liên thông thực hiện thủ tục hành chính.

- Triển khai phần mềm Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố theo Kế hoạch số 786/KH-SNN ngày 26/3/2018 của Sở về thực hiện đề án “Xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến 2025 trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn”.

Với quyết tâm toàn thể công chức, viên chức và người lao động của ngành sẽ nỗ lực thực hiện đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2019 với chủ đề: Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội”, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào thi đua cao điểm về cải cách hành chính của thành phố.

Đ.K


Số lượt người xem: 624    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm