SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
3
3
5
3
6
3
Chương trình - báo cáo 23 Tháng Giêng 2019 8:30:00 SA

Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019

 

Thực hiện Quyết định số 6058/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố năm 2019;

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 178/KH-SNN ngày 18/01/2019 về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019, như sau: 

I.  MỤC TIÊU

 

1. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động cải cách hành chính các cấp. Phát huy sự sáng tạo, cải tiến trong cải cách hành chính để phục vụ người dân và doanh nghiệp.

2. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết các thủ tục hành chính của ngành đúng hẹn đạt 100%.

3. 6/6 đơn vị trực thuộc cài đặt phần mềm đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp và thực hiện tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích. Mức độ đánh giá hài lòng của người dân, doanh nghiệp trên phần mềm đạt 95% trở lên.

4. Phấn đấu 35% trở lên hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trên dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; trong đó có từ 10% trở lên số hồ sơ được tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích, có từ 15% trở lên số hồ sơ được trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

5. Tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất 50% các phòng ban, đơn vị trực thuộc, đặc biệt kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính; đề xuất xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp của công chức, viên chức trong thi hành công vụ.

6. Hoàn thiện quy trình, nâng cao chất lượng phối hợp giữa các phòng ban, đơn vị trực thuộc.

7. Chỉ số cải cách hành chính Parindex xếp loại tốt.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Chủ đề năm 2019.

 

Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội.

2. Các nhiệm vụ trọng tâm.

 

a) Công tác chỉ đạo, điều hành:

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Sở và các đơn vị trực thuộc theo quy định mới, phù hợp với yêu cầu công tác của ngành.

 

- Chủ động phát hiện những mô hình, gương điển hình, sáng tạo trong cải cách hành chính để nhân rộng tại từng đơn vị và trong phạm vi Sở bằng nhiều hình thức như khảo sát, phát động các đợt thi đua cao điểm về cải cách hành chính.

- Tiếp tục chấn chỉnh, khắc phục các thiếu sót, triển khai hiệu quả công tác đánh giá chỉ số cải cách hành chính của ngành. Đánh giá và công khai kịp thời kết quả chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của các đơn vị trực thuộc.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức chuyên trách thực hiện công tác cải cách hành chính tại các phòng ban, đơn vị trực thuộc.

- Thực hiện việc đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trên phần mềm, màn hình cảm ứng đối với sự phục vụ của công chức, viên chức tại các phòng ban, đơn vị trực thuộc.

- Thành lập đoàn và thường xuyên kiểm tra đột xuất, khảo sát chuyên đề về các hoạt động cải cách hành chính trong việc chấp hành quy chế, nội quy và quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động tại các phòng ban, đơn vị trực thuộc. Đặc biệt chú trọng kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính.

b) Cải cách thể chế:

- Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu xây dựng, trình Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố ban hành văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện, chú trọng việc đánh giá tác động các chính sách, các thủ tục hành chính của ngành đã được Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố ban hành.

- Rà soát, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, kịp thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi hoặc bãi bỏ những văn bản có nội dung chồng chéo, trái quy định, không còn phù hợp.

- Tổ chức thực hiện hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân ngoại thành, theo dõi tình hình thi hành pháp luật của ngành theo Quyết định số 5682/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố.

c) Cải cách thủ tục hành chính:

- Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, bộ phận đầu mối tiếp nhận hồ sơ trong quy trình liên thông giải quyết thủ tục hành chính:

+ Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các chi cục trực thuộc.

+ Xử lý kịp thời, dứt điểm với phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; chủ động và phối hợp với các đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông.

+ Thực hiện nghiêm quy định về xin lỗi trong trường hợp giải quyết hồ sơ trễ hạn; tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy định về xin lỗi, công chức, viên chức thiếu ý thức phục vụ người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch.   

- Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:

 

+ Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 4541/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

+ Cung cấp cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính của ngành kết nối với cổng “Một cửa điện tử” của thành phố.

+ Thực hiện cơ chế một cửa liên thông giữa phòng ban với đơn vị và giữa các đơn vị với nhau.

+ Thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính và trả kết quả theo yêu cầu của người dân, doanh nghiệp thông qua hệ thống bưu điện trên địa bàn thành phố.

- Triển khai có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, bảo đảm tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính của ngành.

- Chủ động rà soát, kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính, đề xuất giải pháp cải cách thủ tục hành chính của ngành. Tập trung thực hiện các thủ tục hành chính của ngành trên dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo Quyết định số 4910/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Tập trung cải cách thủ tục hành chính trong nội bộ từng phòng ban, đơn vị trực thuộc và giữa các phòng ban với đơn vị với nhau.

d) Cải cách tổ chức bộ máy:

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị trực thuộc theo Quyết định số 3287/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố gắn với việc rà soát và kiểm tra việc thực hiện nghiêm nghỉ 02 tuyển 01 theo đúng quy định.

- Triển khai thực hiện hiệu quả việc ủy quyền được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Sở theo thẩm quyền, chức năng được giao.

- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị sắp xếp các phòng, trạm trực thuộc tại các đơn vị phù hợp với quy chế tổ chức và hoạt động của từng đơn vị.

- Xây dựng quy chế phối hợp, phân công, phân cấp rõ ràng giữa các phòng ban, đơn vị để nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng phòng ban, đơn vị.

e) Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức:

- Thực hiện có hiệu quả kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị của Sở.

 

- Thực hiện tốt quy định đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với công chức, viên chức tại các phòng ban, đơn vị trực thuộc làm cơ sở chi thu nhập tăng thêm, nhằm động viên, khuyến khích, phát huy tối đa tiềm năng, khả năng cống hiến.

- Quy định rõ và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, của công chức, viên chức tương ứng với trách nhiệm và có chế tài nghiêm đối với hành vi vi phạm pháp luật, đạo đức công vụ.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả quy định về chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học về làm việc tại Trung tâm Công nghệ sinh học gắn với chương trình đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử và thực thi công vụ của công chức, viên chức tại các phòng ban, đơn vị và phòng, trạm trực thuộc đơn vị.

f) Cải cách tài chính công:

- Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

- Triển khai thực hiện chính sách thu nhập tăng thêm cho công chức, viên chức tại các phòng ban, đơn vị trực thuộc theo quy định tại Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16/3/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố.

- Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả sử dụng kinh phí, tài sản Nhà nước; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch về tài chính công.

g) Hiện đại hóa nền hành chính:

- Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin của ngành theo kiến trúc chính quyền điện tử thành phố. Triển khai theo thứ tự ưu tiên các hạng mục ứng dụng công nghệ thông tin của ngành tích hợp dữ liệu kế hoạch “Xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh”.

- Tiếp tục thực hiện hệ phần mềm quản lý văn bản hồ sơ công việc, phần mềm đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính của ngành. Triển khai duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và ISO điện tử.

- Triển khai công tác đảm bảo an toàn thông tin của ngành, ngăn chặn, khắc phục kịp thời các sự cố an toàn thông tin.

- Tiếp tục sửa chữa trụ sở cơ quan làm việc tại các đơn vị trực thuộc; trang bị phương tiện làm việc cần thiết cho công chức, viên chức tại bộ phận một cửa để thực hiện tốt nhiệm vụ, giải quyết nhanh công việc cho người dân, doanh nghiệp.

h) Công tác truyền thông:

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 3811/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (từ nay đến cuối nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X). Ban hành kế hoạch thông tin tuyên truyền công tác cải cách hành chính.

- Biên soạn và phát hành tờ bướm thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính nhất là thủ tục hành chính thực hiện trên dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích phù hợp với nội dung tuyên truyền cho từng đối tượng người dân, doanh nghiệp và công chức, viên chức của ngành.

- Cải tiến nội dung chuyên mục cải cách hành chính và các chuyên mục khác tại trang thông tin điện tử của Sở và các đơn vị trực thuộc, giới thiệu các mô hình, điển hình hay trong thực hiện cải cách hành chính.

- Kết hợp các lớp tập huấn, hội thảo của ngành tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách và thủ tục hành chính của ngành đến với người dân, doanh nghiệp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

 

- Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 thật chi tiết, phân công cụ thể công chức, viên chức thực hiện, thời gian thực hiện và thời gian hoàn thành; dự trù kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch trong dự toán ngân sách hàng năm của đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt (ban hành kế hoạch trước ngày 25/01/2019).

- Đánh giá và lấy hiệu quả thực hiện công tác cách hành chính để làm căn cứ, điều kiện xét được hưởng thu nhập tăng thêm cho công chức, viên chức theo quy định tại Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16/3/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố.

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, quy tắc ứng xử, năng lực xây dựng văn bản… cho đội ngũ công chức, viên chức tại các phòng, trạm trực thuộc. Chịu trách nhiệm trước Đảng ủy Sở, Ban Giám đốc Sở về kết quả thực hiện cải cách hành chính trong phạm vi quản lý.

- Triển khai thực hiện hiệu quả các tiêu chí, tiêu chí thành phần của chỉ số cải cách hành chính theo lĩnh vực được giao. Phân công cụ thể các phòng, trạm trực thuộc và công chức, viên chức phụ trách các tiêu chí, tiêu chí thành phần để triển khai thực hiện hiệu quả, định kỳ báo cáo giải trình và cung cấp tài liệu kiểm chứng theo quy định.

- Tham mưu Sở xây dựng, trình Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố văn bản quy phạm pháp luật (cơ chế, chính sách của ngành) và rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Đối với các đơn vị sự nghiệp khẩn trương thực hiện các thủ tục nội bộ theo hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (thời gian hoàn thành trong quý 2/2019).

- Đối với 6 chi cục chuyên ngành:

+ Xây dựng tờ bướm tuyên truyền các thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của từng đơn vị. Mở chuyên mục thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên trang thông tin điện tử của đơn vị tích hợp với trang dịch vụ công của thành phố.

+ Đầu tư trang thiết bị, cài đặt phần mềm và triển khai đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp liên thông với phần mềm đánh giá hài lòng của thành phố (thời gian hoàn thành trong quý 1/2019).

+ Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và ISO điện tử các thủ tục hành chính của từng chi cục.

+ Thủ trưởng 3 chi cục (Chăn nuôi và Thú y, Trồng trọt và BVTV, Thủy sản) chỉ đạo các Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Thủy sản các huyện ngoại thành đầu tư máy tính, máy scan và nối mạng hệ thống Internet, phân công công chức, viên chức trực giờ hành chính để hỗ trợ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp trên địa bàn đến thực hiện quy trình nộp hồ sơ trên dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (thời gian hoàn thành trong quý 2/2019).  

- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, năm 2018 gửi về Văn phòng Sở bằng file PDF qua hộp thư điện tử (dmkiet.snn@tphcm.gov.vn) theo đúng thời gian quy định tại Công văn số 2003/SNN-VP ngày 25/7/2018 của Sở (lưu ý không nhận văn bản giấy).

2. Giao các phòng ban Sở.

 

Tham mưu Ban Giám đốc Sở chỉ đạo triển khai thực hiện, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực, cụ thể như sau:

a) Văn phòng Sở:

- Bộ phận Cải cách hành chính - Tổng hợp:

+ Xây dựng kế hoạch và tổng hợp kết quả thực hiện hàng quý, năm trên phần mềm cải cách hành chính của thành phố.

+ Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, biên soạn tờ bướm tuyên truyền cải cách hành chính, cải tiến nội dung chuyên mục tuyên truyền cải cách hành chính trên trang thông tin điện tử của Sở.

+ Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính tại các phòng ban, đơn vị trực thuộc.

 

+ Tổ chức kiểm tra đột xuất, định kỳ việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại các đơn vị, phòng trạm trực thuộc đơn vị. Tham mưu Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Sở họp giao ban định kỳ hàng quý, trường hợp việc triển khai không đúng tiến độ có thể tham mưu họp hàng tháng, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính hiệu quả, kịp thời.

+ Triển khai thực hiện hiệu quả các tiêu chí, tiêu chí thành phần ở 2 nội dung chỉ số cải cách hành chính của ngành (công tác chỉ đạo, điều hành và hiện đại hóa nền hành chính); đồng thời tổng hợp, chấm điểm và cung cấp tài liệu kiểm chứng trên phần mềm cải cách hành chính của thành phố.

+ Hỗ trợ đơn vị duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và ISO điện tử đối với các thủ tục hành chính của ngành.

+ Đôn đốc đơn vị thực hiện các phần mềm chuyên ngành để tích hợp dữ liệu theo kế hoạch “Xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh”.

 

+ Khẩn trương có văn bản gửi Bưu điện thành phố về việc thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Bộ phận Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Sở:

+ Chủ động tham mưu và hướng dẫn phát động các phong trào thi đua về cải cách hành chính.

+ Xây dựng thang điểm đưa vào tiêu chí tổ chức đánh giá thi đua khen thưởng (lưu ý thang điểm phải có điểm thưởng, điểm trừ).

- Bộ phận Pháp chế:

+ Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; kế hoạch và triển khai công tác kiểm soát, rà soát và đơn giản hóa thủ tục hành chính.

+ Thực hiện báo cáo kết quả kiểm soát thủ tục hành chính trên phần mềm. Thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân ngoại thành, theo dõi tình hình thi hành pháp luật của ngành.

+ Tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại 6 chi cục trực thuộc theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

+ Triển khai thực hiện tiêu chí, tiêu chí thành phần ở 2 nội dung trong chỉ số cải cách hành chính: Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, cải cách thủ tục hành chính.

b) Phòng Tổ chức Cán bộ:

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức cho hệ thống chính trị của Sở và tổng hợp báo cáo theo đúng thời gian quy định.

- Chuẩn hóa tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn và các tiêu chuẩn khác theo quy định cho công chức, viên chức phù hợp vị trí việc làm của từng phòng ban, đơn vị trực thuộc.

- Chủ trì, phối hợp các phòng ban, đơn vị tham mưu xây dựng và ban hành quy chế phối hợp giải quyết công việc giữa các phòng ban với đơn vị và giữa đơn vị với các đơn vị trực thuộc (thời gian hoàn thành trong quý 1/2019).

- Triển khai thực hiện tiêu chí, tiêu chí thành phần ở 2 nội dung trong chỉ số cải cách hành chính: Cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức.

c) Phòng Kế hoạch Tài chính:

- Tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

- Hướng dẫn các đơn vị về kinh phí thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019.

- Định kỳ kiểm tra, hướng dẫn đơn vị sử dụng kinh phí, quản lý tài sản Nhà nước hiệu quả và đúng quy định.

- Triển khai thực hiện tiêu chí, tiêu chí thành phần ở nội dung cải cách tài chính công trong chỉ số cải cách hành chính.

- Chủ trì, phối hợp các phòng ban, đơn vị tham mưu xây dựng cơ sở dữ liệu của ngành để khi cần thiết sử dụng chung (thời gian hoàn thành trong quý 2/2019).

d) Thanh tra Sở tham mưu Ban Giám đốc Sở thanh tra việc chấp hành thực hiện công tác cải cách hành chính tại các phòng ban, đơn vị trực thuộc.

3. Công đoàn, Đoàn Thanh niên Sở đẩy mạnh công tuyên truyền mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính của ngành đến với đoàn viên, người dân và doanh nghiệp. Đồng thời đưa công tác cải cách hành chính vào thang điểm đánh giá thi đua của Công đoàn, Đoàn Thanh niên và tất cả đoàn viên trực thuộc./.


Số lượt người xem: 144    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm