SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
4
7
0
1
8
9
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 03 Tháng Tư 2019 9:30:00 SA

Vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Bộ phận Cơ quan Văn phòng Sở trong công tác cải cách hành chính

1. Đặc điểm tình hình.

Đảng bộ Bộ phận Cơ quan Văn phòng Sở có 6 chi bộ trực thuộc gồm: Chi bộ Văn phòng Sở, Chi bộ Kế hoạch Tài chính, Chi bộ Tổ chức Cán bộ, Chi bộ Khoa học và Công nghệ, Chi bộ Quản lý Đầu tư và Chi bộ Thanh tra Sở. Tổng số có 43 đảng viên, trong đó có 14 đảng viên nữ.

Đảng bộ Bộ phận Cơ quan Văn phòng Sở là cơ quan tham mưu Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lãnh đạo chính quyền thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi, thủy sản và phát triển nông thôn; xây dựng nông thôn mới; phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; an toàn nông sản, lâm sản, thủy sản và muối trong quá trình sản xuất, các dịch vụ công thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

2. Công tác quán triệt và triển khai thực hiện.

Xác định tầm quan trọng của Chương trình cải cách hành chính trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 – 2020, với mục tiêu là “Đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, ứng dụng có hiệu quả thành tựu phát triển khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ thông tin; chú trọng cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp”. Trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính được Đảng ủy Bộ phận Cơ quan Văn phòng Sở cụ thể hóa vào Chương trình công tác hàng năm để lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tại 6/6 chi bộ trực thuộc. Đảng ủy phân công một đồng chí Phó Bí thư phụ trách, lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy Chi bộ Văn phòng Sở là bộ phận thường trực tham mưu triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính của ngành.

Sau khi Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai phổ biến và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X nhiệm kỳ 2016 – 2020; Chương trình hành động số 18-CTrHĐ/TU ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thành ủy thành phố về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Dân - Chính – Đảng thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhiệm kỳ 2016 – 2020. Đảng ủy Bộ phận Cơ quan Văn phòng Sở đã tổ chức quán triệt và triển khai cho 6/6 chi bộ trực thuộc, đảng viên, công chức và người lao động tại Cơ quan Văn phòng Sở thực hiện công tác cải cách hành gồm 6 nội dung: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức - viên chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính.

3. Kết quả thực hiện.

Từ việc nhận thức đúng đắn về công tác cải cách hành chính, thời gian qua Đảng ủy Bộ phận Cơ quan Văn phòng Sở đã có nhiều giải pháp tham mưu Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lãnh đạo chính quyền triển khai thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, được Ủy ban nhân dân thành phố đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của ngành xếp loại Tốt 3 năm 2016, 2017, 2018. Năm 2018 được Ủy ban nhân dân thành phố tặng Bằng khen về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố.

Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy Chi bộ Văn phòng chủ trì, phối hợp các Chi Đảng bộ trực thuộc tham mưu xây dựng quy chế, kế hoạch chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính đảm bảo yêu cầu và đúng quy định. Công tác cải cách hành chính được các Chi Đảng bộ thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các chỉ tiêu đều thực hiện hoàn thành mục tiêu đề ra. Thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra đột xuất, định kỳ về công tác cải cách hành chính gắn với hoạt động công vụ. Tổ chức kiểm tra các phòng ban, đơn vị trực thuộc trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như nội quy, quy chế của cơ quan, của ngành, của đơn vị. Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn bộ phận chuyên môn lập sổ sách cập nhật, ghi chép đầy đủ, theo dõi chặt chẽ đối với việc tiếp nhận và trả hồ sơ trước hạn, đúng hạn cho người dân, doanh nghiệp.

Đã xây dựng, trình Thành phố ban hành và triển khai thực hiện 40 văn bản quy phạm pháp luật là các cơ chế, chính sách phát triển ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đều tuân theo đúng quy trình thể chế hóa đường lối, chủ trương của ngành. Thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo ngành, lĩnh vực quản lý do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố ban hành để kịp thời tham mưu, đề xuất chỉnh sửa, bổ sung hoặc thay thế những nội dung không còn phù hợp hoặc trái quy định của pháp luật.

Trong công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính, Đảng ủy đặc biệt chú trọng đến việc lãnh đạo các chi bộ xây dựng các chương trình, kế hoạch cải cách thủ tục hành chính. Qua đó, tạo điều kiện cho các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính với các nội dung trọng tâm, trọng điểm. Nhờ đó, công tác cải cách thủ tục hành chính tại đơn vị từng bước được triển khai đồng bộ và hiệu quả; quy trình giải quyết công việc, mức phí, lệ phí được niêm yết công khai, minh bạch, đơn giản, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch.

Trên cơ sở các bộ thủ tục hành chính của ngành đã được Trung ương công bố, đến nay đã trình Ủy ban nhân dân thành phố công bố danh mục 60/110 thủ tục hành chính theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ. Các thủ tục hành chính đều thực hiện đúng quy định trong việc niêm yết, công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trang thông tin điện tử của Sở và các đơn vị trực thuộc. Có 24/60 thủ tục hành chính của ngành đủ cơ sở pháp lý, điều kiện thực hiện trên dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 kết hợp với dịch vụ bưu chính công ích.

Cùng với việc đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, công tác tổ chức bộ máy được sắp xếp lại theo hướng tinh giảm gọn nhẹ; chức năng, nhiệm vụ được quy định đầy đủ, rõ ràng hơn. Kiện toàn sắp xếp các phòng ban Sở từ 08 phòng giảm xuống còn 06 phòng (giảm 02 phòng); 07 chi cục giảm còn 06 chi cục (giảm 01 chi cục); các tổ chức sự nghiệp từ 06 đơn vị sắp xếp thành 07 đơn vị (tăng 01 đơn vị). Kiện toàn, sắp xếp 81 phòng, trạm thuộc đơn vị còn 51 phòng, trạm (giảm 30 phòng, trạm). Chỉ đạo ổn định, đi vào hoạt động của Ban Quản lý dự án Chuyên ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ban hành lại quy chế tổ chức, hoạt động và đề án vị trí việc làm của 15/15 đơn vị trực thuộc. Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động được nâng lên. Đặc biệt là trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, kiến thức quản lý Nhà nước, khả năng phối hợp và xử lý công việc ngày một tốt hơn, đáp ứng yêu cầu quản lý, nhiệm vụ chính trị của ngành.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin không ngừng được tăng cường đầu tư. Đã triển khai xây dựng, đi vào hoạt động phần mềm quản lý văn bản hồ sơ công việc và các phần mềm chuyên ngành, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, tiết kiệm chi phí, phục vụ tốt, hiệu quả hơn, khoa học trong công tác chỉ đạo, điều hành của ngành. Đầu tư trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện 24 thủ tục trên dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Kết quả bước đầu khi người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến của ngành được hưởng thụ dịch vụ thuận lợi, tiết kiệm chi phí cũng như thời gian đăng ký làm các thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh.

4. Bài học kinh nghiệm.

Từ thực tiễn tham mưu Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lãnh đạo, chỉ đạo các Chi Đảng bộ trực thuộc thực hiện công tác cải cách hành chính của ngành trong thời gian qua, Đảng ủy Bộ phận Cơ quan Văn phòng Sở đúc kết những bài học kinh nghiệm như sau:

Thứ nhất, xác định thực hiện Chương trình cải cách hành chính là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, vai trò Đảng lãnh đạo; sự gương mẫu, tiên phong, nòng cốt của đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy Chi Đảng bộ phải sâu sát, cụ thể, thường xuyên tìm tòi, phát hiện những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả. Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo mạnh mẽ hơn về năng lực, nội dung, phương pháp, lề lối làm việc của từng cấp ủy Chi Đảng bộ và của từng đảng viên.

Thứ hai, công tác cải cách hành chính là công việc liên quan đến trách nhiệm phục vụ của đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức đối với người dân, doanh nghiệp. Công tác rà soát, tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đơn giản hóa thủ tục hành chính, hiện đại hóa nền hành chính cho người dân, doanh nghiệp là một trong những nội dung quan trọng của công tác cải cách hành chính. Muốn làm được điều đó cần chú trọng nâng cao kỹ năng soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, kỹ năng rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức là người trực tiếp tham mưu thực hiện công tác này.

Thứ ba, Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức trực tiếp triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính phải có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có trình độ, năng lực, kỹ năng công tác, thực sự tiên phong, gương mẫu, tâm huyết, sâu sát cơ sở. Nâng cao chất lượng việc xây dựng và triển khai của mỗi cấp ủy, sự kết hợp giữa cấp ủy với chính quyền trong việc tham mưu tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính ở mỗi cấp được nhanh chóng, hiệu quả. Nhờ đó, việc nắm thông tin và xử lý thông tin của các cấp ủy sẽ đạt hiệu quả cao, vai trò, uy tín và trách nhiệm của các cấp ủy ngày càng được nâng lên.

Đ.K


Số lượt người xem: 2273    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm