SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
0
7
3
3
4
2
6
Tin tức tổng hợp 13 Tháng Bảy 2017 3:55:00 CH

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về thực hiện công tác cải cách hành chính. Trong đó tập trung thực hiện 06 nhiệm vụ trọng tâm: cải cách thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức - viên chức, tài chính công và hiện đại hóa hành chính. Kết quả đạt được:

Về cải cách thể chế, Sở đã xây dựng, trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành 09 văn bản về kế hoạch, chương trình, đề án của ngành. Trong đó có 01 văn bản quy phạm pháp luật, đó là Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành hướng dẫn thực hiện quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Hiện đang lấy ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, để trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt 02 văn bản quy phạm pháp luật: Quy định hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi giai đoạn 2017-2020; sửa đổi một số điều của Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định Chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị.

Công tác cải cách thủ tục hành chính, Sở đã bàn giao 07 thủ tục hành chính cho Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố (thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản), gồm: Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm lần đầu; Xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm; Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm; Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản; Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp trước 6 tháng tính đến ngày giấy chứng nhận ATTP hết hạn); Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên giấy chứng nhận); Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật tại các cơ sở sơ chế, chế biến, kinh doanh (trừ cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ) vận chuyển ra khỏi địa bàn thành phố. Đang rà soát, trình Ủy ban nhân dân Thành phố chuẩn hóa 116 thủ tục hành chính, trong đó có 101 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở (lĩnh vực chăn nuôi thú y, thủy sản, trồng trọt và BVTV, thủy lợi, lâm nghiệp, phát triển nông thôn…).

101 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở trong thời gian qua đã công bố, niêm yết tại bộ phận tiếp nhận trả kết quả “một cửa”, website của Sở và các đơn vị trực thuộc. Tại bộ phận “một cửa” trong 6 tháng đã tiếp nhận 59.527 hồ sơ của người dân, doanh nghiệp; giải quyết đúng hạn 59.515 hồ sơ, (còn 12 hồ sơ trong hạn giải quyết). 03 chi cục (Thú y, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Thủy sản) giải quyết 62 hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp thuộc 11 thủ tục hành chính trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Cơ cấu tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao đội ngũ công chức – viên chức của Sở hiện nay thực hiện theo Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố, gồm Cơ quan Văn phòng Sở (6 phòng ban chuyên môn) và 14 đơn vị trực thuộc, gồm 06 Chi cục chuyên ngành, 01 văn phòng điều phối, 04 Trung tâm, 01 Trường Trung cấp Kỹ thuật nông nghiệp; 02 Ban Quản lý. Tổng số công chức, viên chức là 1.368 người.  Đã phê duyệt đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo danh mục vị trí việc làm theo Quyết định số 2077/QĐ-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Nội vụ. Sở đã cử 381 lượt (trong đó có 151 nữ) công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Sở Nội vụ và các Sở ban ngành thành phố tổ chức.

Công tác cải cách tài chính công: Hiện Sở đang thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ cho 03 đơn vị: Cơ quan Văn phòng Sở, Chi cục Kiểm lâm và Văn phòng Điều phối Nông thôn mới. 05 đơn vị (Chi cục Thú y, Chi cục Trồng trọt và BVTV, Chi cục Thủy sản, Chi cục Thủy lợi, Chi cục Phát triển nông thôn) đang trình các cấp xem xét, chấp thuận chủ trương thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP. 07 đơn vị còn lại (Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Công nghệ sinh học, Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi và thủy sản, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp, Ban quản lý Trung tâm thủy sản, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bình Chánh – Củ Chi, Trường Trung cấp Kỹ thuật nông nghiệp) tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ (thay thế bởi Nghị định số 16/2015/NĐ-CP).

Về hiện đại hoá hành chính, các phòng ban, đơn vị đều sử dụng thư điện tử công vụ (do Sở Thông tin và Truyền thông cấp) trong công việc. Sở đã phát hành thư mời qua hộp thư điện tử đến các Sở ngành, quận huyện và một số văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố trên phần mềm quản lý văn bản, Email đến các phòng ban, đơn vị trực thuộc. Website Sở 11 đơn vị (Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Công nghệ sinh học, Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi và thủy sản, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Phát triển nông thôn, Chi cục Thú y, Chi cục Thủy sản, Chi cục Thuỷ lợi, Chi cục Kiểm lâm, Trường Trung cấp Kỹ thuật nông nghiệp) cung cấp thông tin hoạt động của ngành.  Cơ quan Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc đang tiếp tục ứng dụng 22 phần mềm trong quản lý của ngành, đáp ứng được nhu cầu công việc, thuận tiện cho việc truy cập, quản lý dữ liệu của ngành. Các thủ tục hành chính của ngành đều thực hiện ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Cơ quan Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc (Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Thú y, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Thủy sản, Chi cục Thủy lợi).

Đ.K


Số lượt người xem: 292    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm