SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
0
6
2
5
4
7
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 01 Tháng Tám 2016 2:50:00 CH

Ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành Chương trình xây dựng nông thôn mới

 

Ngày 22 tháng 7 năm 2016, Ban Chỉ đạo của Thành ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới ban hành Kế hoạch số 02/KH-BCĐTUVCTXDNTM về chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016.

          Với mục tiêu tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu trong năm 2016, 02 xã còn lại (xã Vĩnh Lộc A và xã Vĩnh lộc B, huyện Bình Chánh) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 2 huyện còn lại (huyện Cần Giờ và huyện Bình Chánh) được công nhận huyện nông thôn mới. Ban hành Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn Thành phố giai đoạn 2016-2020; ban hành và triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 – 2020; đồng thời, phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí về nông thôn mới tại 5 huyện và 56 xã. Duy trì và giữ vững các tiêu chí đã đạt được; thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí; trong đó chú trọng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững; rà soát quy hoạch nông thôn mới gắn với cảnh quan môi trường nông thôn; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng nông thôn.

          Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016 là tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng các nhóm tiêu chí quy hoạch, hạ tầng kinh tế - xã hội, kinh tế và tổ chức sản xuất, văn hóa – xã hội và môi trường, hệ thống chính trị và an ninh trật tự xã hội.

          Ban Chỉ đạo của Thành ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới giao nhiệm vụ cho từng Sở ngành, hội đoàn thể, 5 huyện và 56 xã xây dựng nông thôn mới theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của từng đơn vị. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các Sở ngành liên quan và các huyện rà soát, bổ sung, xây dựng quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp; hướng dẫn thực hiện quy hoạch phát triển nông nghiệp. Phối hợp UBND 5 huyện xây dựng thí điểm mô hình hợp tác xã nông nghiệp tiên tiến, hiện đại phù hợp tình hình sản xuất, lợi thế sản xuất trên địa bàn từng huyện. Đẩy mạnh công tác chuyển giao các ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp cho người dân nông thôn. Rà soát, bổ sung các cơ chế, chính sách, quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị để người dân vay vốn phát triển sản xuất cây giống, con giống, theo hướng an toàn, vệ sinh thực phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường.

          Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Thành phố là cơ quan thường trực, giúp Ban Chỉ đạo của Thành ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới tổng hợp các kế hoạch, nội dung thực hiện cụ thể của từng Sở ngành tham gia thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2016 và giai đoạn 2016 – 2020. Phối hợp các Sở ngành tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố giải quyết các kiến nghị của các huyện liên quan đến việc thay đổi quy mô, vốn đầu tư,… các công trình cơ sở hạ tầng đã được phê duyệt trong đề án nông thôn mới của các xã. Hướng dẫn, đôn đốc Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới các huyện, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới các xã triển khai xây dựng Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới cấp huyện, xã giai đoạn 2016 – 2020 và tổ chức thẩm định đề án cấp huyện, xã trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt. Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn Thành phố và Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 – 2020. Tham mưu triển khai phong trào “Thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Chương trình xây dựng nông thôn mới, các tiêu chí, các chính sách, văn bản của Trung ương, Thành phố để các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân tham gia, thực hiện có hiệu quả. Theo dõi, đôn đốc, rà soát, tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện của các Sở ngành, các ban Thành ủy và huyện cho đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo của Thành ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới để xem xét, chỉ đạo.

 

 

Đặng Kiệt


Số lượt người xem: 3205    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm