SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
3
3
5
2
9
9
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 14 Tháng Chín 2011 4:15:00 CH

Kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn 9 tháng năm 2011 và kế hoạch quý IV năm 2011

-

I.- Kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành tập trung:

Căn cứ Kế hoạch chỉ đạo, điều hành và chương trình công tác của Sở năm 2011 (ban hành kèm theo Quyết định số 18/QĐ-SNN-VP ngày 21/01/2011), trong 6 tháng đầu năm 2011, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố đã tập trung đẩy mạnh tiến độ thực hiện các chương trình, đề án, dự án để chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2011 – 2015; triển khai chương trình hành động của Thành ủy và kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI trong lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; tập trung công tác tuyên truyền, vận động bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Một số nhiệm vụ cụ thể đã triển khai thực hiện trong 9 tháng năm 2011 như sau:

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai các hoạt động chuẩn bị Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011: vận động, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tăng cường theo dõi chặt chẽ tình hình chăn nuôi, kinh doanh, vận chuyển gia súc, gia cầm, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; kế hoạch cung ứng hoa kiểng phục vụ Tết,...

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 43-CTr/TU ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X. Tập trung xây dựng các mô hình nông thôn mới đúng tiến độ theo chủ trương của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố (đặc biệt là xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi) và chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới theo Quyết định số 800/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố (Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND ngày 03/04/2008) thực hiện Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 26/10/2007 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Ban chấp hành TW Đảng khóa X về Chiến lược biển Việt Nam trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/2011/CT-UBND ngày 12/01/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về tập trung triển khai các giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2011; Kế hoạch chỉ đạo, điều hành và Chương trình công tác năm 2011 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (ban hành kèm theo Quyết định số 18/QĐ-SNN-VP ngày 21/01/2011) thực hiện Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 12/01/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2011.

- Tập trung thực hiện Chỉ thị số 08/2011/CT-UBND ngày 02/3/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, ngân sách thành phố năm 2011.

- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/2011/CT-UBND ngày 01/3/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 10/2011/CT-UBND ngày 17/3/2011 về tăng cường các biện pháp phòng trừ rầy nâu và bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa năm 2011. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện đúng các quy định về sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thủy sản; tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình chăn nuôi, kinh doanh, vận chuyển gia súc, gia cầm, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-BNN-TCLN ngày 06/01/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô 2011 và Chỉ thị số 04/2011/CT-UBND ngày 10/02/2011 về tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng và cây phân tán năm 2011. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiểm tra, quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ lâm sản và động vật hoang dã.

- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/2011/CT-UBND ngày 09/4/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2011 trên địa bàn thành phố và Kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015.

- Tập trung công tác tuyên truyền, vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, đại biểu Hội đồng nhân dân xã, thị trấn nhiệm kỳ 2011 – 2016. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện nghiêm chế độ trực ban, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ tại cơ quan đơn vị trong thời gian tiến hành cuộc bầu cử.

- Sở đã tổ chức tổng kết tình hình sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2010, 5 năm 2006 – 2010 và triển khai kế hoạch năm 2011, 5 năm 2011 – 2015. Các đơn vị trực thuộc Sở đã tổ chức tốt Hội nghị Cán bộ Công chức hoặc Đại hội Công nhân viên chức năm 2011 đúng thời gian quy định.

- Triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu giai đoạn 2011 – 2015: chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phát triển bò sữa, rau an toàn, hoa - cây kiểng, cá cảnh, cá sấu, chương trình giống cây, giống con chất lượng cao, chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật, thực vật, thủy sản ...

- Chỉ đạo sản xuất Vụ Đông Xuân 2010 – 2011, vụ Hè Thu và vụ Mùa 2011 theo tiến độ, đẩy mạnh triển khai chương trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất có hiệu quả kinh tế cao, phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất tại thành phố. Tập trung chỉ đạo phòng, chống hạn, phục vụ sản xuất nông nghiệp có hiệu quả.

- Tiếp tục triển khai các chương trình khuyến nông chuyển giao khoa học kỹ thuật phục vụ chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, khuyến nông 3 giảm, chương trình khuyến nông xóa đói giảm nghèo.

- Tập trung xây dựng các chương trình, đề án, dự án và trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt theo đúng tiến độ. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

- Đoàn Thanh niên Sở phối hợp với Đoàn Chi cục Thú y, Đoàn Trường trung cấp kỹ thuật nông nghiệp và các đơn vị thuộc Sở triển khai kế hoạch hưởng ứng “Năm Thanh niên”, tập trung vào các hoạt động trong xây dựng nông thôn mới: trồng cây xanh, chuyển giao khoa học kỹ thuật, phổ biến cơ chế chính sách, hướng dẫn xử lý nước đảm bảo chất lượng và sức khỏe của người sử dụng.

II.- Tình hình sản xuất nông nghiệp:

1.- Về tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu nông lâm ngư nghiệp:

1.1.- Về tốc độ tăng trưởng:

Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp trên địa bàn thành phố trong 9 tháng năm 2011 ước đạt 2.325,5 tỉ đồng (giá cố định năm 1994), tăng 6,1% so cùng kỳ năm 2010. Trong đó:

- Trồng trọt: giá trị sản xuất ước đạt 664 tỉ đồng, tăng 6,1% so cùng kỳ.

- Chăn nuôi: giá trị sản xuất ước đạt 725 tỉ đồng, tăng 6,1% so cùng kỳ.

- Dịch vụ nông nghiệp: đạt 175 tỉ đồng, tăng 10,5% so cùng kỳ.

- Lâm nghiệp: giá trị sản xuất ước đạt 21 tỉ đồng, tăng 5% so cùng kỳ.

- Thủy sản: giá trị sản xuất ước đạt 740,5 tỉ đồng, tăng 5,1% so cùng kỳ. Trong đó khai thác đạt 110 tỉ đồng, tăng 1%; nuôi trồng đạt 610 tỉ, tăng 5,7%; dịch vụ thủy sản: đạt 20,5 tỉ đồng, tăng 9,6% so cùng kỳ.

1.2.- Về cơ cấu nông lâm ngư nghiệp:

Giá trị sản xuất 9 tháng năm 2011 ước đạt 7.169 tỉ đồng (theo giá thực tế), trong đó:

- Trồng trọt: 1.850 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng 25,8%.

- Chăn nuôi: 3.200 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng 44,6%.

- Dịch vụ nông nghiệp: 480 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng 6,7%.

- Lâm nghiệp: 39 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng 0,5%.

- Thủy sản: 1.600 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng 22,3%.

2.- Về trồng trọt:

            2.1.- Lúa: Diện tích gieo trồng trong 9 tháng năm 2011 đạt 16.716 ha, trong đó:

- Vụ Đông Xuân: Diện tích gieo trồng 5.408 ha, giảm 18,5% so cùng kỳ. Đã thu hoạch xong, năng suất đạt 5 tấn/ha, sản lượng 27.040 tấn, giảm 15,1% so cùng kỳ.

- Vụ Hè Thu: Diện tích gieo trồng 6.018 ha, giảm 18,5% so cùng kỳ. Đã thu hoạch xong, năng suất đạt 4,5 tấn/ha, sản lượng 27.081 tấn, tăng 1,9% so cùng kỳ.

- Vụ Mùa: Diện tích gieo trồng đến nay đạt 5.290 ha, tăng 5,8% so cùng kỳ.

            2.2.- Rau: Diện tích gieo trồng đạt 11.706 ha, tăng 2% so cùng kỳ, trong đó rau an toàn đạt 11.472 ha, tăng 2% so cùng kỳ. Cụ thể:

- Vụ Đông Xuân: Diện tích gieo trồng đạt 5.115 ha (trong đó rau an toàn là 4.604 ha), tăng 5,8% so cùng kỳ. Năng suất bình quân 22,7 tấn/ha, sản lượng đạt 116.111 tấn.

- Vụ Hè Thu: Diện tích gieo trồng đạt 3.800 ha (trong đó rau an toàn là 3.420 ha), tăng 4,5% so cùng kỳ. Năng suất bình quân 21,5 tấn/ha, sản lượng đạt 81.700 tấn.

- Vụ Mùa: Diện tích gieo trồng đến nay đạt 2.791 ha, giảm 7% so cùng kỳ. Năng suất bình quân ước đạt 22 tấn/ha, sản lượng ước đạt 39.600 tấn.

            2.3.- Hoa kiểng:

- Diện tích gieo trồng hoa kiểng trong 9 tháng năm 2011 ước đạt 1.800 ha, tăng 11,1% so cùng kỳ, trong đó mai: 530 ha (tăng 8,2% so cùng kỳ), lan: 200 ha (tăng 11,1% so cùng kỳ), hoa nền: 650 ha (tăng 8,3% so cùng kỳ), kiểng và bonsai: 420 ha (tăng 20% so cùng kỳ).

- Riêng trong dịp Tết nguyên đán Tân Mão năm 2011, diện tích sản xuất hoa, cây kiểng phục vụ Tết là 1.121,8 ha, tăng 17,6% so với cùng kỳ; tổng giá trị sản xuất cây kiểng phục vụ Tết Tân Mão tính theo giá thực tế khoảng 1.008,7 tỉ đồng (tăng 32,5% so với cùng kỳ).

            2.4.- Cỏ chăn nuôi: Diện tích hiện có 3.100 ha, tăng 10,7% so cùng kỳ. Sản lượng thu hoạch ước đạt 450.000 tấn, tăng 9,8% so cùng kỳ.

3.- Về chăn nuôi gia súc:

Tổng đàn gia súc trên địa bàn thành phố như sau:

3.1.- Bò: tổng đàn 106.389 con, tăng 1,8% so cùng kỳ; trong đó bò sữa: 81.342 con, tăng 4,3% so cùng kỳ. Sản lượng sữa bò tươi ước đạt 170.000 tấn, tăng 6,3% so cùng kỳ.

3.2.- Heo: tổng đàn 320.896 con, xấp xỉ cùng kỳ; trong đó nái sinh sản là 45.815 con.

3.3.- Trâu: tổng đàn 5.915 con, tăng 24,3% so cùng kỳ.

3.4.- Dê: 3.732 con, tăng 3,7% so cùng kỳ.

4.- Chăn nuôi khác:

4.1.- Nuôi chim yến lấy tổ: Sản lượng 9 tháng năm 2011 đạt 350 kg, tăng 29,6% so cùng kỳ.

4.2.- Cá sấu: Tổng đàn cá sấu trên địa bàn thành phố hiện nay khoảng 185.000 con, tăng 15,6% so cùng kỳ.

5.- Về thủy sản: Tổng sản lượng thủy sản trong 9 tháng năm 2011 ước đạt 36.018 tấn, tăng 4,8% so cùng kỳ. Trong đó:

          5.1.- Sản lượng khai thác: 17.250 tấn, xấp xỉ cùng kỳ.

5.2.- Sản lượng nuôi trồng: 18.768 tấn, tăng 9% so cùng kỳ. Trong đó, cá nước ngọt: 5.570 tấn (tăng 3% so cùng kỳ), tôm sú 1.990 tấn (đạt 84,5% so cùng kỳ), tôm thẻ chân trắng 7.180 tấn (tăng 59,6% so cùng kỳ), nghêu, sò: 1.800 tấn (giảm 35,7% so cùng kỳ).

5.3.- Cá cảnh: Sản lượng trong 9 tháng năm 2011 đạt 52 triệu con, tăng 10,6% so cùng kỳ. Số lượng cá cảnh xuất khẩu trong 9 tháng đạt 6,380 triệu con, tăng 17% so cùng kỳ. Đã có 4 đơn vị sản xuất cá cảnh được Cục Thú y công nhận an toàn dịch bệnh đủ điều kiện xuất khẩu vào thị trường Mỹ.

6.- Về diêm nghiệp:

Trong 9 tháng năm 2011, diện tích sản xuất muối ở huyện Cần Giờ là 1.567,2 ha, giảm 2,5% so cùng kỳ (trong đó, xã Long Hòa: 202,2 ha; xã Thạnh An: 400 ha; xã Lý Nhơn: 880 ha, xã Cần Thạnh: 85 ha); sản lượng đạt 82.000 tấn.

III.- Kết quả công tác một số lĩnh vực chuyên ngành:

1.- Lĩnh vực Trồng trọt – Bảo vệ thực vật:

            - Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/2011/CT-UBND ngày 17/3/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường các biện pháp phòng trừ rầy nâu và bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa năm 2011.

          - Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Công điện số 20/CĐ-BNN ngày 28/10/2010 về việc triển khai sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2010 – 2011; Công điện số 14/CĐ-BNN-BVTV ngày 19/5/2011 về việc tập trung phòng trừ, ngăn chặn tái bùng phát dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn – lùn xoắn lá trên lúa Hè Thu năm 2011 ở vùng đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam bộ; Kế hoạch số 4051/KH-BNN-BVTV ngày 07/12/2010 về thực hiện Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 21/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên phạm vi cả nước.

- Sơ kết chương trình hoa, cây kiểng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2006 – 2010 và định hướng đến năm 2015; xây dựng kế hoạch sản xuất, tiêu thụ hoa kiểng Tết Nguyên đán năm 2011; sơ kết tình hình sản xuất vụ Đông Xuân 2010 – 2011; theo dõi tình hình sản xuất, kinh doanh rau an toàn, công tác chứng nhận VietGAP cho rau, quả an toàn trên địa bàn thành phố; theo dõi tình hình khảo nghiệm phân bón của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

- Tập trung thực hiện công tác kiểm tra theo dõi tiến độ sản xuất, sinh trưởng cây lúa và rau, điều tra phát hiện, dự tính dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng, khoanh vùng những khu vực đã xuất hiện bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá những năm trước, theo dõi sát diễn biến của rầy nâu và bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá hại lúa trên đồng ruộng, tổ chức phòng trừ rầy nâu đồng loạt tại các khu vực có mức độ nhiễm cao. Hàng tuần, qua các phương tiện thông tin đại chúng đã thông tin và hướng dẫn cho bà con nông dân các biện pháp phòng trị sinh vật hại cây trồng kịp thời, hiệu quả.

- Tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về Vệ sinh - An toàn lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 13 năm 2011.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra kho nông sản mùa khô năm 2011 trên toàn thành phố. Trong 9 tháng năm 2011, Chi cục Bảo vệ thực vật đã tiến hành tổng kiểm tra kho nông sản của 59 doanh nghiệp, với sản lượng 78.345 tấn; có 37 doanh nghiệp báo cáo tự kiểm tra với tổng số 226.321 tấn nông sản các loại. Xây dựng kế hoạch tái kiểm tra kho nông sản và đã thực hiện tái kiểm tra 21 kho với khối lượng 56.293,7 tấn nông sản.

- Thực hiện công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Mão – 2011; tham gia đoàn thanh tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm với Sở Y tế tại các chợ đầu mối, doanh nghiệp, siêu thị mua bán, kinh doanh rau quả trên địa bàn thành phố; tăng cường công tác kiểm tra dư lượng tại vùng sản xuất rau; thực hiện công tác kiểm soát dư lượng trên rau quả hàng đêm tại các chợ đầu mối Bình Điền, Tân Xuân, Tam Bình.

- Thực hiện kế hoạch tăng cường công tác thanh kiểm tra thuốc bảo vệ thực vật, Chi cục Bảo vệ thực vật đã phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thanh, kiểm tra 02 đợt với 12 cơ sở mua bán thuốc, kết quả phát hiện 01 cơ sở vi phạm; Thanh tra chuyên ngành bảo vệ thực vật tiến hành kiểm tra 09 đợt với 176 cơ sở mua bán thuốc BVTV, kết quả phát hiện 09 cơ sở vi phạm; kiểm tra 09 đợt với tổng số 1.821 hộ nông dân đang sử dụng thuốc BVTV trên đồng ruộng, kết quả phát hiện 38 nông dân vi phạm sử dụng thuốc không đúng liều lượng và nồng độ.

2.- Lĩnh vực Chăn nuôi – Thú y:

  - Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Quyết định số 69/2010/QĐ-TTg ngày 03/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thẩm quyền, trình tự thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Triển khai Quy hoạch cơ sở giết mổ trên địa bàn thành phố đến năm 2020, định hướng 2025.

          - Phối hợp với Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính hoàn chỉnh Báo cáo 3 năm thực hiện chương trình bình ổn giá (2008 – 2010); triển khai kế hoạch bình ổn giá năm 2011 và Chương trình bình ổn giá đến năm 2015.

          - Báo cáo tình hình hoạt động của các doanh nghiệp tham gia Đề án chiến lược chăn nuôi tạo nguồn thực phẩm bình ổn giá năm 2010 theo Quyết định số 75/2008/QĐ-UBND ngày 24/10/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/2011/CT-UBND ngày 01/3/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình dịch bệnh vật nuôi trên địa bàn thành phố; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết nguyên đán Tân Mão – 2011. Tiếp tục phối hợp với các ban ngành tăng cường kiểm tra tại các Trạm Kiểm dịch động vật đầu mối giao thông, các địa bàn giáp ranh với các tỉnh nhằm xử lý các trường hợp kinh doanh, vận chuyển gia súc, gia cầm trái phép nhập về thành phố. Tăng cường công tác kiểm tra lâm sàng tại các cơ sở giết mổ, tổ chức kiểm tra dịch tễ tại các hộ chăn nuôi nhập cư, yêu cầu các hộ cam kết không nhập đàn nuôi mới, chấp hành tiêm phòng và khai báo kiểm dịch khi xuất nhập gia súc. Thực hiện lấy mẫu kiểm tra việc sử dụng các chất kích thích tố tăng trọng bị cấm sử dụng trong chăn nuôi; kiểm tra lấy mẫu xét nghiệm đánh giá điều kiện vệ sinh tại các chợ, cơ sở chế biến trên địa bàn các xã điểm để làm cơ sở chấn chỉnh, nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; tập huấn và hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi gia súc được công nhận cơ sở an toàn dịch bệnh áp dụng mô hình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP).

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 1163/KH-UBND ngày 18/3/2011 của UBND thành phố; Công văn số 10/BCĐTƯVSATTP ngày 28/4/2011 của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm và Kế hoạch số 40/KH-SNN-TS ngày 28/3/2011 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai thực hiện “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2011.

- Xây dựng chương trình nâng cao năng lực hoạt động ngành Thú y giai đoạn 2011 – 2015, trong đó bao hàm các nội dung chương trình xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh, chương trình giám sát dịch bệnh gia súc, thủy sản; chương trình thú y phục vụ phát triển bò sữa và vệ sinh thực phẩm có nguồn gốc động vật.

- Thực hiện Thông tư số 60/2010/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ lợn và Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 20/01/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Phương án “Quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015”; Chi cục Thú y đã tiến hành kiểm tra, đánh giá tại 23 cơ sở giết mổ gia súc trên địa bàn thành phố; nhìn chung, phần lớn các cơ sở giết mổ đều có ý thức chấp hành và khẩn trương chẩn chỉnh điều kiện vệ sinh thú y.

- Về công tác thú y thủy sản: Thực hiện công tác kiểm dịch nhập 464 lô tôm giống nhập với số lượng 295.880.000 PL từ các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hòa; kiểm dịch xuất với 1.199 giấy chứng nhận kiểm dịch tôm giống xuất về Nhà Bè, Cần Giờ và Long An gồm 279.635.000 PL. Hỗ trợ hóa chất xử lý dịch bệnh 317 trường hợp với diện tích ao nuôi tôm là 257,25 ha. Phối hợp cùng Cơ quan Thú y Vùng 6 kiểm tra, đánh giá việc duy trì các yêu cầu đối với 03 cơ sở sản xuất kinh doanh cá chép xuất khẩu (Cơ sở cá cảnh Ba Sanh, Cơ sở cá cảnh Châu Tống và Công ty CP Sài Gòn cá kiểng), tổng hợp báo cáo Cục Thú y làm cơ sở cấp giấy chứng nhận tái công nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với 03 cơ sở nói trên.

3.- Lĩnh vực Lâm nghiệp – Kiểm lâm:

Tiếp tục quản lý công tác xây dựng, phục hồi, sử dụng và phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất; phát triển lâm nghiệp xã hội, mảng xanh đô thị và quản lý bảo vệ rừng với tổng diện tích rừng, đất lâm nghiệp và cây lâm nghiệp phân tán trên địa bàn thành phố hiện nay là 41.634,04 ha; trong đó có 36.339,19 ha đất quy hoạch 3 loại rừng (theo Quyết định số 4109/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND thành phố Hồ Chí Minh) về việc phê duyệt số liệu chi tiết diện tích rừng, đất lâm nghiệp và cây lâm nghiệp phân tán trên địa bàn thành phố. Thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã, phòng cháy, chữa cháy rừng, không để xảy ra vụ việc vi phạm nghiêm trọng đến rừng. Tỷ lệ che phủ rừng (bao gồm cây lâm nghiệp trồng phân tán) là 18,76%; tỷ lệ che phủ rừng và cây xanh là 39,36%.

3.1.- Chi cục Lâm nghiệp đã triển khai thực hiện:

- Tiếp tục triển khai tuyên truyền thực hiện Quyết định số 89/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về triển khai thực hiện Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp, sản xuất cây giống theo chuỗi hành trình; tiếp tục cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống cây trồng lâm nghiệp, nguồn gốc lô cây con và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh cây giống lâm nghiệp. Chuẩn bị điều tra các cơ sở chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để phân tích thông tin và xây dựng phương pháp đề xuất quản lý nhà nước về ngành chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ trên địa bàn thành phố.

- Triển khai thực hiện Đề án bảo vệ, phát triển các loại rừng, cây xanh trên địa bàn thành phố đến năm 2020, định hướng năm 2025; xây dựng chương trình bảo vệ và phát triển rừng, cây xanh giai đoạn 2011 – 2015.

- Tổ chức điều tra, xây dựng kế hoạch sản xuất, cấp cây phân tán cho các đơn vị đăng ký nhận cây trồng. Đến nay, đã sản xuất được 250.000 cây giống các loại để cung cấp trồng cây phân tán năm 2011 (đạt 100% kế hoạch). Hiện đã xuất 242.700 cây cho 53 đơn vị nhận về trồng. Bên cạnh đó, đã cung cấp và hướng dẫn kỹ thuật trồng 305 cây Sao đen tặng kinh đô Phnômpênh, Campuchia (02 đợt).

- Thực hiện trồng cây sưu tập tại Vườn thực vật Củ Chi: trong năm 2010 đã trồng 5.484 cây; từ đầu năm 2011 đến nay đã trồng tiếp 3.287 cây các loại.

- Trồng chăm sóc rừng Bình Chánh: đã trồng dặm 1.108 cây trên diện tích 91 ha tại ấp 6 và 7, xã Tân Tạo; trồng dặm 1.600 cây trên diện tích 171 ha tại ấp 3.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân quận 9 và Ban quản lý Khu Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” trên địa bàn thành phố nhân ngày sinh nhật lần thứ 121 của Bác Hồ (19/5/1890 – 19/5/2011), tại Đền tưởng niệm các Vua Hùng. Tiếp tục trồng dặm và chăm sóc 6.037 cây cảnh quan trên diện tích 12,9 ha tại Đền tưởng niệm các Vua Hùng trong Khu Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc (kế hoạch trồng 6.313 cây). Chi cục Lâm nghiệp cũng đã phối hợp với Ban Quản lý Khu Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc trồng 100 cây Sưa do đồng chí Trương Tấn Sang tặng trồng tại Đền tưởng niệm các Vua Hùng.

- Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm nghiên cứu rừng ngập mặn Cần Giờ: đang triển khai lập dự án, thiết kế cơ sở nhằm xây dựng dự án với mục đích nghiên cứu hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ trên diện tích 165,78 ha.

- Về dự án trồng 500.000 cây ven rạch, sông, hiện đang tiếp tục triển khai sản xuất cây giống phục vụ trồng cây giai đoạn năm 2011. Đến nay, Chi cục Lâm nghiệp đã tạm ứng 32.234 cây giống cho các đơn vị, địa phương nhận trồng.

3.2.- Chi cục Kiểm lâm đã triển khai thực hiện:

- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-BNN-TCLN ngày 06/01/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2011; triển khai Chỉ thị số 04/2011/CT-UBND ngày 10/02/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng và cây phân tán năm 2011 đến các chủ rừng, UBND các huyện, xã có rừng và cây lâm nghiệp phân tán; theo dõi cập nhật hệ thống bản đồ trọng điểm cháy rừng; tổ chức trực ban 24/24 giờ tại Văn phòng Ban chỉ huy 2203 và các đơn vị thuộc Chi cục Kiểm lâm; phối hợp với chính quyền địa phương, chủ rừng, bộ đội biên phòng, công an, quân đội và các đơn vị giáp ranh tổ chức kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn. Tổ chức kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hoạt động sản xuất thủy sản, sản xuất muối và đào bắt địa sâm gây hại rừng tại Cần Giờ.

- Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN-KL và công văn số 970/BNN-KL ngày 14/4/2008 về quản lý gấu nuôi nhốt; Chỉ thị số 3417/CT-BNN-KL của Bộ Nông nghiệp và PTNT về tăng cường công tác quản lý động vật hoang dã.

- Trong 9 tháng năm 2011, Chi cục Kiểm lâm đã tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân về công tác bảo vệ phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ động vật hoang dã cho 12.461 lượt người và ký 989 bản cam kết bảo vệ rừng; tổ chức 753 lượt tuần tra bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã; phối hợp với chủ rừng thực hiện 216 lượt tuần tra bảo vệ rừng và 544 lượt kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn; phối hợp với các xã và lực lượng giáp ranh tổ chức 64 lượt tuần tra truy quét bảo vệ rừng; kiểm tra 1.151 lượt/ 469 cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến gỗ và lâm sản; tuần tra kiểm soát buôn bán động vật hoang dã trên đường phố 256 lượt. Trong 9 tháng đã kiểm tra phát hiện và lập biên bản 113 vụ vi phạm hành chính về các hành vi phá rừng, khai thác lâm sản, vận chuyển buôn bán gỗ và động vật hoang dã trái phép, trong đó đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 84 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước 1.402,947 triệu đồng).

- Tiếp tục phối hợp với Tổ chức Wildlife At Risk để xây dựng và nghiên cứu phát triển hệ thống chuồng trại cứu hộ động vật hoang dã phù hợp với yêu cầu cứu hộ, đáp ứng việc tiếp nhận, nuôi dưỡng động vật hoang dã thông qua công tác xử lý vi phạm hành chính và các tổ chức, cá nhân khác chuyển giao. Đồng thời, tổ chức chuyển giao, thả động vật hoang dã về môi trường tự nhiên sau khi cứu hộ thành công. Tính đến ngày 10/9/2011, tại Trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi có 141 cá thể thuộc 27 loài đang được chăm sóc cứu hộ.

4.- Lĩnh vực Thủy sản – Bảo vệ nguồn lợi thủy sản:

- Tiếp tục phối hợp các sở - ngành, quận - huyện triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, gồm các nội dung: Quy hoạch vùng và công nhận cho các hộ nông dân nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy định; tiếp tục rà soát hỗ trợ bảo hiểm thuyền viên, đóng mới tàu thuyền, thay máy mới.

- Triển khai thực hiện Thông tư số 28/2011/TT-BNNPTNT về quy định việc chứng nhận thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Châu Âu; Thông tư số 15/2011/TT-BNNPTNT về Quy chế thông tin đối với tàu cá hoạt động trên biển; Thông tư số 23/2011/TT-BNNPTNT và Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng thủy sản theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 25/10/2010 của Chính phủ.

- Triển khai thực hiện Quyết định số 1503/QĐ-BNN-TCTS về quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt tại Việt Nam (VietGAP); Quyết định số 1617/ QĐ-BNN-TCTS về hướng dẫn áp dụng VietGAP đối với nuôi thương phẩm cá tra, tôm sú, tôm thẻ chân trắng.

- Triển khai thực hiện Quy hoạch vùng nuôi tôm thẻ chân trắng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 và Chương trình phát triển cá cảnh giai đoạn 2011 – 2015 theo quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch liên kiểm bảo vệ nguồn lợi thủy sản gồm 11 tỉnh, thành ven biển Nam bộ. Tổ chức thực hiện 08 đợt công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn huyện Cần Giờ, kiểm tra 256 phương tiện, qua đó đã phát hiện và xử lý 41 vụ vi phạm.

- Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã triển khai công tác phối hợp với Bộ đội Biên phòng thành phố thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và các hoạt động nghề cá trên vùng biển thành phố Hồ Chí Minh; phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy về đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trật tự xã hội trong lĩnh vực thủy sản trên đường thủy nội địa thành phố; phối hợp với Cơ quan Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Nam bộ và Trung tâm vùng 4 tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình kiểm soát dư lượng chất độc hại tôm nuôi trên địa bàn huyện Cần Giờ, Nhà Bè và kiểm soát thu hoạch nhuyễn thể 2 mảnh vỏ tại huyện Cần Giờ.

5.- Lĩnh vực Thủy lợi – Phòng chống lụt bão:

5.1.- Công tác thủy lợi:

- Triển khai kế hoạch kiểm tra công tác quản lý, vận hành công trình thủy lợi trước tình hình xâm nhập mặn, diễn biến chua khu vực thành phố Hồ Chí Minh mùa khô 2010 2011. Khảo sát thực địa vị trí xây dựng mốc cảnh báo ngập lụt theo kế hoạch xây dựng mốc cảnh báo ngập lụt năm 2011.

- Tiếp tục theo dõi thời tiết, diễn biến về khí tượng thủy văn (hạn hán, mặn, chua), thủy triều, cảnh báo kịp thời phục vụ sản xuất nông nghiệp, theo dõi về nhu cầu dùng nước, cấp nước từ hồ Dầu Tiếng, cụ thể như sau:

+ Hồ Dầu Tiếng bảo đảm nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, phòng chống hạn, phòng cháy chữa cháy rừng và nhu cầu sinh hoạt của thành phố.

+ Tình hình xâm nhập mặn vào sông rạch yếu hơn nên không ảnh hưởng đến chất lượng nước vùng xung quanh trung tâm của thành phố; chất lượng nước trên các sông rạch của thành phố hiện nay được cải thiện tốt hơn so với các tháng trước.

- Tổng hợp công tác khảo sát đề xuất các công trình thủy lợi tại các xã thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới trên địa bàn các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè và Cần Giờ.

- Trình Ủy ban nhân dân thành phố về kinh phí xây dựng mốc chỉ giới công trình thủy lợi năm 2011 và đã triển khai xây dựng. Đến nay đã hoàn thành kế hoạch xây dựng 540 mốc và đang tiến hành nghiệm thu.

5.2.- Công tác phòng chống lụt bão:

- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/2011/CT-UBND ngày 09/4/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2011 trên địa bàn thành phố và Kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015.

- Phối hợp với các sở, ngành, quận, huyện kiểm tra công trình trước mùa mưa lũ tại các quận, huyện Thủ Đức, Bình Thạnh, 12, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ; kiểm tra bờ bao xung yếu tại địa bàn trọng điểm; kiểm tra, rà soát phương tiện trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn.

- Về tình hình thời tiết nguy hiểm: Trong 9 tháng năm 2011, trên địa bàn thành phố đã xuất hiện 02 đợt triều cường lớn. Để giảm thiểu tối đa các thiệt hại do triều cường, Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão đã tham mưu cho Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các sở, ngành liên quan khẩn trương thực hiện các biện pháp chủ động phòng, chống, ứng phó triều cường, cụ thể:

+ Ngày 22/01/2011, đỉnh triều cao nhất tại trạm Phú An là 1,45m (xuất hiện lúc 5 giờ), vượt mức báo động cấp II (0,05m). Đợt triều cường đã làm vỡ 1 đoạn bờ bao rạch Ông Đụng tổ 42, Kp 3, phường Thạnh Xuân, quận 12 thuộc dự án Bờ hữu sông Sài Gòn.

+ Ngày 20/02/2011, đỉnh triều cao nhất tại trạm Phú An là 1,47m (xuất hiện lúc 5 giờ 30), vượt mức báo động cấp II gây ngập úng.

  + Trên biển Đông đã xuất hiện 08 vùng thời tiết nguy hiểm, 03 cơn áp thấp nhiệt đới và 03 cơn bão, gây biển động mạnh. Để chủ động phòng, chống giảm thiểu tối đa các thiệt hại, Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão đã tham mưu cho Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố ban hành các văn bản, công điện để triển khai công tác phòng, chống bão, áp thấp nhiệt đới, thời tiết nguy hiểm; đồng thời, phối hợp với Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ tiến hành kiểm tra, nắm toàn bộ tàu thuyền, thường xuyên thông tin, liên lạc với tàu thuyền đang hoạt động trên biển, đặc biệt là các tàu thuyền đánh bắt xa bờ. Thường xuyên thông báo cho các chủ phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, diễn biến của bão, áp thấp nhiệt đới, vùng thời tiết nguy hiểm để chủ động phòng, tránh, thoát ra hoặc không đi vào vùng nguy hiểm và báo cáo nhanh cho Ủy ban nhân dân thành phố về công tác đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền.

- Về tiến độ thực hiện các công trình:

+ Đối với 135 công trình đê bao phòng, chống triều cường, đê bao kết hợp giao thông nông thôn, chống sạt lỡ bờ sông, tiêu thoát nước năm 2008 (theo Công văn số 4358/UBND-CNN ngày 10/7/2008 của UBND thành phố), đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 131/135 công trình (đạt 97,04%), đang thi công 03 công trình và đang chuẩn bị thi công 01 công trình.

+ Đối với 125 công trình đê bao phòng, chống triều cường, đê bao kết hợp giao thông nông thôn, chống sạt lở bờ sông, tiêu thoát nước năm 2009 (theo Công văn số 3777/UBND-CNN ngày 29/7/2009 của UBND thành phố), đến nay các địa phương đã phê duyệt 124/125 hồ sơ (đạt 99,2%); trong đó, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 116/125 công trình (đạt 92,8%), đang thi công 07 công trình, chuẩn bị thi công 01 công trình và đang thẩm định hồ sơ 01 công trình.

+ Đối với 59 công trình bờ bao phòng, chống triều cường kết hợp giao thông nông thôn, chống sạt lở bờ sông, tiêu thoát nước năm 2011 (Công văn số 1082/ UBND-CNN ngày 14/3/2011 của UBND thành phố): Đến nay đã phê duyệt 13/59 hồ sơ, đạt 22,03%, trong đó, hoàn thành và đưa vào sử dụng 07/59 công trình (đạt 11,86%), đang thi công 04/59 công trình (đạt 6,77%), đang chuẩn bị thi công 02/59 công trình, còn lại 46 công trình đang tiến hành lập và thẩm định hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật.

5.3.- Công tác quản lý môi trường và biến đổi khí hậu:

- Đã ban hành Kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố theo Quyết định số 04/QĐ-BCĐBĐKH ngày 15/11/2010 của Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu thành phố và đang tiếp tục triển khai thực hiện. Tổng hợp các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố phục vụ chương trình “Thành phố Hồ Chí Minh phát triển hướng về biển Đông”.

- Xây dựng Chương trình giảm ô nhiễm môi trường nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2011 2015 và đang triển khai thực hiện.

- Thực hiện công tác quản lý, bảo vệ chất lượng nguồn nước hệ thống công trình thủy lợi. Hoàn thành đợt 1 kiểm tra việc thực hiện các quy định trong giấy phép xả nước thải của các đơn vị sản xuất đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống thủy lợi Hóc Môn - Bắc Bình Chánh; hiện nay đã xây dựng kế hoạch kiểm tra đợt 2.

5.4.- Công ty TNHH một thành viên Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi:

- Diện tích phục vụ: 46.500 ha, trong đó diện tích tưới: 17.300 ha, diện tích tiêu, ngăn mặn, xổ phèn, trữ nước phòng chống cháy rừng: 29.000 ha. Công ty đã tổ chức điều tiết hợp lý, tiết kiệm nguồn nước tưới; đồng thời thực hiện tốt công tác tu sửa, nạo vét hệ thống kênh mương nên đảm bảo tưới tiêu chủ động hết diện tích, phục vụ thắng lợi sản xuất nông nghiệp trên khu tưới hệ thống Kênh Đông Củ Chi; đồng thời, vận hành công trình đảm bảo phục vụ tưới, ngăn mặn, xổ phèn, ngăn và tiêu thoát nước ô nhiễm, tích nước phòng chống cháy rừng trên địa bàn Hóc Môn – Bắc Bình Chánh.

- Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và đề xuất xử lý kịp thời các vi phạm công trình và xả thải gây ô nhiễm nguồn nước, đảm bảo chất lượng và khối lượng nước phục vụ đa mục tiêu. Trong 9 tháng năm 2011 đã phát hiện và phối hợp với địa phương lập biên bản 98 trường hợp vi phạm công trình.

- Về công tác duy tu sửa chữa công trình, từ đầu năm đến nay Công ty đã thực hiện: đất đào đắp: 1.700 m3, bê tông các loại: 80 m3, thép các loại 3.800 kg, phát hoang, rong cỏ 95 tuyến kênh: 390.000 m3, sửa chữa, bảo dưỡng cửa van: 50 bộ. Ngoài ra, còn huy động được hơn 20.000 ngày công của nhân dân tham gia quản lý, sửa chữa, nạo vét rong cỏ trên hệ thống kênh nội đồng.

6.- Lĩnh vực Phát triển nông thôn:

6.1.- Về kinh tế hợp tác: Tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tại 6 xã thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới giai đoạn 2009 – 2012; theo dõi, hỗ trợ tư vấn thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã tại 22 xã thực hiện xây dựng nông thôn mới trong năm 2011. Hỗ trợ thành lập 03 Hợp tác xã mới, gồm: HTX nông nghiệp Ngày Mới tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh; HTX hoa lan tại xã Hòa Phú, huyện Củ Chi; Tổ hợp tác Lan Việt tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi. Bên cạnh đó, Tổ HT se nhang tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè và Tổ HT nuôi thỏ tại xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi đã hoàn thành các thủ tục để thành lập hợp tác xã. Hướng dẫn sáng lập viên về thủ tục thành lập HTX sản xuất nấm tại tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi; hỗ trợ các HTX Bò sữa Tiến Thành, HTX nông nghiệp quận 9 HTX muối Tiến Thành liên kết trong tiêu thụ. Phối hợp với tổ chức SOCODEVI tổng hợp tình hình thực hiện, chuẩn bị cho chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2012 – 2017.

6.2.- Về kết quả thực hiện Đề án xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới:

- Tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Tại 06 xã thí điểm xây dựng nông thôn mới:

          + Đối với xã Tân Thông Hội (xã thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới do Trung ương chọn): Phối hợp với các đơn vị, sở ngành, Ban chỉ đạo huyện Củ Chi, Ban quản lý xã Tân Thông Hội tổ chức họp thống nhất phương án lộ trình thực hiện 4 tiêu chí còn lại (TC 5: Trường học; TC 6: Cơ sở vật chất văn hóa; TC 7: Chợ; TC 10: Thu nhập), hoàn thành vào cuối tháng 10 năm 2011. Bên cạnh đó, đã hoàn thành công tác tổng hợp số lượng và ngành nghề đào tạo cho lao động nông thôn của xã.

+ Đối với 05 xã điểm xây dựng nông thôn mới còn lại (do Thành phố chọn): Tiếp tục theo dõi và tiến hành triển khai thực hiện Đề án xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới tại 5 xã trong năm 2011. Xây dựng kế hoạch triển khai về phát triển kinh tế tập thể, ngành nghề nông thôn, phát triển cộng đồng, tuyên truyền chính sách. Tổng hợp số liệu, báo cáo về nhu cầu đào tạo nghề trên địa bàn 6 xã xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới trong năm 2011 và nhu cầu năm 2012.

- Đối với 22 xã nhân rộng trong năm 2011 (gồm 09 xã tại huyện Củ Chi, 05 xã tại huyện Hóc Môn, 04 xã tại huyện Bình Chánh, 02 xã tại huyện Nhà Bè và 02 xã tại huyện Cần Giờ): Hỗ trợ các xã hoàn thành việc xây dựng đề án phát triển nông thôn mới. Tiến hành điều tra, tổng hợp và phân tích số liệu về mức thu nhập của các hộ dân trên địa bàn 22 xã xây dựng nông thôn mới, làm cơ sở để xác định mức thu nhập của hộ trong quá trình xây dựng đề án; điều tra nhu cầu đào tạo nghề của từng xã. Hoàn thành công tác rà soát, khảo sát các công trình thủy lợi để tổng hợp danh sách đầu tư xây dựng công trình tại 22 xã.

- Đối với 30 xã còn lại: Tiến hành điều tra thu nhập hộ và nhu cầu đào tạo nghề tại 30 xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015. Xây dựng kế hoạch, đánh giá thực trạng các tiêu chí xã nông thôn mới tại các xã, từ đó phấn đấu đến quý VI/2011 sẽ hoàn thành đề án các xã.

- Tổ chức cho 34 xã nhân rộng Chương trình xây dựng nông thôn mới tại 04 huyện: Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ tiếp cận, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình thực hiện mô hình thí điểm xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, từ đó nghiên cứu, vận vào thực tiễn xây dựng mô hình nông thôn mới trên địa bàn đặc trưng của từng xã vùng ven đô thị.

6.3.- Về diêm nghiệp: Tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung theo Đề án quy hoạch sản xuất muối trên địa bàn thành phố đến năm 2020, tầm nhìn 202 đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, triển khai trong niên vụ muối 2010 – 2011; phương án thu mua muối còn tồn đọng trong niên vụ muối 2010 cho diêm dân. Tham mưu đề xuất thực hiện chính sách nhân rộng mô hình sản xuất muối trải bạt theo quy hoạch được duyệt. Phối hợp xây dựng đề án nâng cao năng lực hoạt động cho Hợp tác xã Muối Tiến Thành (xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ).

6.4.- Về ngành nghề nông thôn: Sơ kết 01 năm thực hiện Đề án thí điểm nuôi chim Yến trong nhà tại xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ để chuẩn bị cho Đề án quy hoạch phát triển nuôi chim Yến trong nhà. Triển khai kế hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tại 06 xã thí điểm xây dựng nông thôn mới năm 2011. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Dự án phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2011 – 2015 theo Quyết định phê duyệt của UBND thành phố. Tiếp tục triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến quy trình thực hiện thủ tục công nhận làng nghề, làng nghề truyền thống, nghề truyền thống, thủ tục thu hồi giấy công nhận làng nghề truyền thống trên địa bàn thành phố: hoàn thiện cẩm nang về quy trình thực hiện thủ tục công nhận làng nghề, làng nghề truyền thống.

6.5.- Về Chương trình liên tịch phát triển nông nghiệp - nông thôn ngoại thành: Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm Nghị quyết 47/NQLT-BNN-HLHPN về Hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất nâng cao thu nhập. Tổng kết thực hiện Nghị quyết Liên tịch giai đoạn 2006 – 2010; triển khai Nghị quyết Liên tịch giai đoạn 2011 – 2015 giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Thành Đoàn thành phố. Tổ chức thành công Hội thi “Tìm hiểu về an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp và làng nghề” lần thứ V - năm 2011.

6.6.- Về Chương trình Liên tịch phát triển nông nghiệp - nông thôn giữa TP.HCM với các tỉnh thành: Đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm về Chương trình hợp tác phát triển nông nghiệp, nông thôn 2009 - 2010 giữa Chi cục Phát triển nông thôn thành phố với các Chi cục PTNT Cần Thơ, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bạc Liêu và Cà Mau, triển khai ký kết hợp tác trong năm 2011. Các lĩnh vực hợp tác gồm: kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế tập thể, các mô hình kinh tế có hiệu quả,…

6.7.- Về công tác di dân và xóa đói giảm nghèo: Triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Dự án phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2011 – 2015 theo Quyết định phê duyệt của UBND thành phố. Xây dựng Đề án “Quy hoạch bố trí dân cư giai đoạn 2011 – 2015” theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

7.- Hoạt động cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn:

- Tiếp tục quản lý khai thác 121 Trạm cấp nước tập trung, phục vụ nước sinh hoạt cho 292.769 nhân khẩu của 51.871 hộ dân ngoại thành. Trong 9 tháng năm 2011 đã lắp đặt thêm 2.484 đồng hồ nước cho các hộ sử dụng.

- Triển khai phúc tra các hộ sử dụng nước không hợp vệ sinh tại 5 huyện, với tổng số 7.900 hộ.

- Hoàn thành xây dựng các Trạm cấp nước Bình Trị Đông A, Tân Tạo 2 và Nhơn Đức 2; đang thi công xây dựng các công trình: Trạm cấp nước Tân Nhựt 1, Cụm giếng 18 xã Phong Phú, Cải tạo hệ thống ống cấp nước thuộc Trạm cấp nước Hóc Môn. Đang lập báo cáo nâng cấp mở rộng các Trạm cấp nước Tân Nhựt 3, Bình Hưng Hòa B1; đang trình phê duyệt nâng cấp mở rộng Trạm cấp nước Bình Chánh 1.

- Thực hiện Dự án Bạn hữu trẻ em thành phố do UBND thành phố ký kết với tổ chức UNICEF và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì thực hiện.

        - Xây dựng kế hoạch và tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3/2011) tại Trường trung học cơ sở Tân Tạo, phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Tổ chức Lễ mít tinh của thành phố về Tháng hành động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường và Ngày Môi trường thế giới tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn; phối hợp với các huyện ngoại thành tổ chức Tháng hành động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường và Ngày Môi trường thế giới.

- Phối hợp Dự án QSEAP tổ chức hoàn thành 22 lớp tuyên truyền khí sinh học cho người dân tại 5 huyện ngoại thành. Hoàn thành 05 lớp Phát triển cộng đồng tại 5 huyện. Khảo sát và lập quy trình xử lý chất thải làng nghề Bánh tráng Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi.

- Hoàn thành tập huấn điều tra viên Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại 5 huyện. Triển khai thu thập thông tin cấp xã vào ngày 01/8/2011 và đã tiến hành hợp đồng thu thập thông tin của 63 xã, thị trấn.

8.- Hoạt động khuyến nông:

- Trong 9 tháng năm 2011, Trung tâm Khuyến nông tập trung các hoạt động hỗ trợ nông dân sản xuất, kinh doanh hoa kiểng phục vụ Tết Nguyên đán Tân Mão – năm 2011 và các hoạt động tại các xã nông thôn mới, cụ thể: Tổ chức 123 lớp tập huấn kỹ thuật; 19 lớp huấn luyện về đào tạo nghề, huấn luyện nghiệp vụ, khuyến nông 3 giảm; 45 chuyến tham quan, đưa nông dân các quận - huyện tham quan các mô hình sản xuất tiên tiến, hiệu quả; triển khai 15 cuộc hội thảo chuyên đề. Trung tâm cũng đã tổ chức 01 lớp đào tạo nghề lao động nông thôn “Kỹ thuật chăn nuôi bò sữa theo hướng GAHP”, thời lượng 30 buổi, cho 30 nông dân xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi.

- Xây dựng đề cương và triển khai thực hiện 108 mô hình khuyến nông các loại; trong đó có 15 mô hình rau an toàn, 25 mô hình hoa kiểng, 09 mô hình chăn nuôi bò sữa, 14 mô hình thủy sản, 06 mô hình cá cảnh, 26 mô hình đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi và 09 mô hình cơ giới hóa.

- Tiến hành khảo sát thu thập số liệu để xây dựng chương trình phát triển hoa cây kiểng và đề án phát triển cơ giới hóa ngành chăn nuôi bò sữa trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 – 2015.

- Tổ chức làm việc với các ban ngành địa phương để triển khai kế hoạch hoạt động khuyến nông năm 2011, đặc biệt công tác khuyến nông tại các xã xây dựng nông thôn mới.

- Tiếp tục theo dõi, hỗ trợ các mô hình trình diễn khuyến nông, mô hình thực nghiệm chuyển tiếp năm 2010.

- Duy trì thường xuyên chương trình phát thanh khuyến nông, tập san, tập tin, trang Web,….

- Chuẩn bị tổng kết Hội thi Môi trường xanh thành phố năm 2010.

9.- Hoạt động tư vấn và hỗ trợ nông nghiệp:

- Tổ chức khảo sát tình hình cung ứng và tiêu thụ các mặt hàng nông sản, hoa cây kiểng vào dịp Tết Tân Mão – 2011 nhằm xác định nhu cầu tiêu dùng và khả năng cung ứng. Tiến hành điều tra kênh tiêu thụ sản phẩm hoa cây kiểng, cá cảnh, rau, nấm trên địa bàn các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và các quận 7, 8, 12, Bình Tân, Gò Vấp, Thủ Đức.

- Phối hợp với Hội Nông dân thành phố tổ chức “Khu hoa cây kiểng của nông dân thành phố Hồ Chí Minh” tham gia chợ hoa Tết Tân Mão – 2011, tại công viên 23/9; xây dựng kế hoạch tham gia Lễ hội Lâm sản Việt Nam lần thứ I tại Quy Nhơn từ ngày 26 đến 29/3/2011; phối hợp với Viện nghiên cứu Cây ăn quả miền Nam và Công ty cổ phần du lịch Suối Tiên tổ chức Hội thi “Trái ngon an toàn Nam Bộ lần III - 2011”. Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và Liên minh Hợp tác xã thành phố tổ chức đưa tiểu thương các chợ hoa Đầm Sen và Hồ Thị Kỷ đến tham quan, giao lưu với các nhà vườn sản xuất hoa lan tại huyện Củ Chi nhằm tạo đầu ra, tiêu thụ sản phẩm.

- Đang triển khai công tác điều tra để thực hiện cẩm nang địa chỉ đỏ các điểm sản xuất - kinh doanh rau, nấm trên địa bàn thành phố.

- Thực hiện chương trình “Mỗi nhà nông 1 website”, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp đã thiết kế, xây dựng thêm 02 website và đã bàn giao cho Hợp tác xã nông nghiệp - sản xuất - thương mại - dịch vụ Đại Lộc, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh và Hợp tác xã Ngã Ba Giòng, huyện Hóc Môn; nâng tổng số website đã xây dựng cho các đơn vị đến nay là 40 đơn vị, trong đó có 10 đơn vị nằm trên địa bàn 6 xã xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới.

- Trong 9 tháng vừa qua, Trung tâm đã hoàn tất thiết kế, xây dựng logo và bao bì cho 10 đơn vị; lũy kế từ đầu chương trình đến nay là 30 đơn vị, trong đó có 06 đơn vị nằm trên địa bàn 6 xã xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới.

- Về Chương trình “Nhịp cầu nhà nông”, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp đã phát sóng 17 chương trình với các chủ đề nhằm thông tin các chủ trương, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp thành phố, các hoạt động nổi bật, thành công của ngành nông nghiệp thành phố, giới thiệu các mô hình sản xuất hiệu quả, ứng dụng thành công khoa học kỹ thuật, công nghệ cao trong sản xuất, lai tạo giống tốt, tiềm năng, rau an toàn, hoa, cây kiểng, cá cảnh, du lịch sinh thái.

- Về kết quả chứng nhận VietGAP: Trong 9 tháng năm 2011, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp đã tiến hành kiểm tra, đánh giá việc sản xuất theo quy trình VietGAP cho 38 hộ sản xuất rau và 01 hợp tác xã (trong tổng số 59 hộ và 01 hợp tác xã được Trung tâm Khuyến nông hỗ trợ, hướng dẫn); kết quả đã cấp giấy chứng nhận cho Hợp tác xã Ngã 3 Giòng - huyện Hóc Môn và 06 hộ sản xuất rau tại huyện Củ Chi; còn lại 06 hộ đang chờ kết quả phân tích sản phẩm và 26 hộ chưa đảm bảo tuân thủ sản xuất theo quy trình VietGAP. Lũy kế đến nay, Trung tâm đã chứng nhận VietGAP cho 83 tổ chức, cá nhân (là xã viên của 3 Hợp tác xã Nhuận Đức, Ngã 3 Giòng, Thỏ Việt, 04 công ty sản xuất rau, quả trên địa bàn thành phố và một số hộ sản xuất cá thể), với tổng diện tích là 56,7203 ha, tương đương 287,07 ha diện tích gieo trồng; tổng sản lượng thu hoạch rau, củ, quả các hộ sản xuất theo quy trình VietGAP ước đạt 7.426 tấn/năm.

10.- Hoạt động Công nghệ Sinh học:

- Tiếp tục thực hiện các công tác trọng tâm: tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực công nghệ sinh học của thành phố giai đoạn 2008 - 2012 (theo Văn bản số 797/UBND-CNN ngày 04/02/2008 của UBND thành phố); công tác đầu tư và thực hiện Dự án xây dựng Trung tâm Công nghệ Sinh học thành phố; triển khai Chương trình ứng dụng và phát triển Công nghệ Sinh học phục vụ Nông nghiệp - Nông thôn tại TP.HCM đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 và những đề tài nghiên cứu khác có tính chất ứng dụng trước mắt và lâu dài, định hướng theo 5 lĩnh vực gồm: CNSH Thực vật, CNSH Thủy sản, CNSH Y dược, CNSH Động vật, Công nghệ Vi sinh - Thực phẩm. Tiếp tục theo dõi các mô hình đã triển khai và chuẩn bị xây dựng một số mô hình mới tại 06 xã thí điểm xây dựng nông thôn mới.

- Về lĩnh vực công nghệ sinh học thực vật: Tập trung nhân nhanh giống Dendrobium, Phalaenopsis; đã nhân giống được 27.075 cây lan cấy mô và cung cấp cho các nhà vườn 21.502 cây con các loại. Đã thực hiện lai tạo được 14 cặp lai giữa lan Dendrobium nhập nội với các loại lan rừng trong bộ sưu tập của Trung tâm và theo dõi sự sinh trưởng phát triển của chúng. Ngoài ra còn tiếp tục thực hiện các nghiệp vụ: Lưu giữ nguồn gen một số giống lan rừng và khảo sát một số tổ hợp lai giữa giống lan nhập nội với lan rừng Việt Nam (Dendrobium)”, Tạo kit Elisa phát hiện nhanh hai loại virus ORSV và CyMV trên lan”,...

- Về lĩnh vực công nghệ sinh học thủy sản: Tiếp tục triển khai các nghiệp vụ: “Nghiên cứu tạo kit ELISA phát hiện các loại virus gây bệnh chính trên tôm nuôi: Đốm trắng (WSSV), Taura (TSV)”, “Nghiên cứu tạo kit RT-PCR và RT-LAMP phát hiện nhanh các virus gây bệnh Đỏ đuôi (Taura Syndrome Disease) và bệnh Đầu vàng (Yellow Head Disease) trên tôm”, Nghiên cứu thử nghiệm quy trình phân lập, nuôi và nhân sinh khối một số loài vi tảo thuộc nhóm tảo khuê phục vụ cho nuôi trồng thủy sản tại TP.HCMvà một số nghiệp vụ khác.

- Về lĩnh vực công nghệ sinh học y dược: “Nghiên cứu Kit PCR và realtime PCR chẩn đoán các vi khuẩn gây hại trên người trong thực phẩm”, “Phát triển kỹ thuật tạo phôi và cấy phôi cho bò sữa” và một số nghiệp vụ khác.

- Về lĩnh vực công nghệ sinh học vi sinh - thực phẩm: Phân lập và tuyển chọn một số chủng lactobacillus để sản xuất probiotic bổ sung vào thức ăn chăn nuôi; nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất một số chế phẩm vi sinh phục vụ sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh; nghiên cứu đa dạng hóa chế phẩm có chứa nấm đối kháng Trichoderma.

11.- Hoạt động Quản lý và Kiểm định giống:

- Công tác quản lý và kiểm định giống vật nuôi: Tiếp tục triển khai công tác bình tuyển giống bò sữa (đã thực hiện 3.970 con); khảo sát khả năng sinh sản, phối giống, năng suất sữa bò nông hộ (đã thực hiện 2.300 con); nhìn chung, đàn bò sữa được bình tuyển phần lớn là bò có phẩm giống từ ≥ F3, trọng lượng bò tơ trong độ tuổi bình tuyển tăng khoảng 12% so với những năm trước đây, với hơn 80% đàn bò sữa đạt chuẩn đặc cấp theo tiêu chuẩn 10 TCN 533-2002 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Khảo sát, đánh giá chất lượng đời sau các dòng tinh bò sữa (đã thực hiện 1.430 con). Tiếp tục nuôi kiểm định giống bò tại cơ sở Nhị Xuân với tổng đàn là 31 cái. Về công tác đánh giá tiến bộ di truyền giống heo theo phương pháp BLUP, Trung tâm Quản lý và Kiểm định giống cây trồng - vật nuôi đã tổ chức thu thập 03 đợt (gồm 3.970 con) số liệu đàn heo tại các xí nghiệp chăn nuôi heo quốc doanh; đã xử lý đánh giá di truyền các tính trạng của đàn heo giống 03 đợt và chuyển giao kết quả cho các trại. Hiện đang tiến hành thu thập đợt IV số liệu đàn heo tại các xí nghiệp chăn nuôi heo quốc doanh và mở rộng đối tượng thu thập số liệu ở các trại chăn nuôi heo ngoài quốc doanh.

- Công tác quản lý và kiểm định giống cây trồng: Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão – 2011, Trung tâm Quản lý và Kiểm định giống cây trồng - vật nuôi đã tham gia trưng bày sản phẩm hoa Đồng tiền tại Công viên 23/9. Trung tâm cũng đã phối hợp với Trạm Khuyến nông quận 12 – Gò Vấp chuyển giao thành công 3 giống hoa Đồng tiền tại phường 12, quận Gò Vấp, kết quả lượng giá mô hình trình diễn được nông dân đánh giá cao. Về kết quả thử nghiệm tính thích nghi giống cải bông tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, đã xác định 02 giống cải bông TN150 và TN169 của Công ty Trang Nông có năng suất cao, thời gian thu hoạch sớm và chất lượng phù hợp với thị hiếu. Hiện nay, Trung tâm đang tiếp tục chăm sóc duy trì vườn sưu tập cây ăn trái, hoa kiểng; theo dõi thử nghiệm tính thích nghi của một số giống rau mới trồng trong điều kiện nhà lưới và ngoài đồng tại Nhị Xuân. Về thử nghiệm tính thích nghi của một số giống hoa mới: đã thực hiện 4 giống hoa Đồng Tiền chậu với diện tích 250 m2, 11 giống hoa Lan với diện tích 400 m2; lũy kế từ đầu năm đến nay đã xác định 03 giống hoa Đồng Tiền cắt cành thích nghi trồng tại thành phố, cho sản phẩm hoa đẹp, phù hợp với thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Về sưu tập các giống hoa kiểng: đến nay đã sưu tập được 5 giống hoa Sứ cánh kép. Ngoài ra, Trung tâm đã tổ chức kiểm tra nhãn hiệu hàng hóa 3 cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng, lũy kế đến nay đã thực hiện 9 cơ sở; kết quả kiểm tra cho thấy cả 9 cơ sở điều tuân thủ các quy định về quản lý giống cây trồng.

- Đến nay, trên địa bàn thành phố có trên 60 doanh nghiệp và hộ trại sản xuất, kinh doanh giống, trong đó có 37 doanh nghiệp giống cây trồng, 23 doanh nghiệp và hộ trại giống vật nuôi, 36 trại giống thủy sản các loại,...

- Tiếp tục hỗ trợ Trung đoàn Gia Định sản xuất giống cây phục vụ cho sản xuất rau trồng trong nhà lưới dưới 2 hình thức: gieo khay và gieo sạ. Đã cấy xong cây con gieo đợt 1, đang tiến hành gieo đợt 2. Nhìn chung, cây phát triển tốt, lá xanh mượt, tỷ lệ cây đồng đều cao, ít sâu bệnh.

- Về Dự án xây dựng trại trình diễn và thực nghiệm bò sữa Israel: Đã tổ chức đấu thầu các gói thầu san lấp, xây lắp và Khu chuồng trại. Đồng thời, Trung tâm cũng đã thực hiện chọn lựa nhà thầu cho các gói thi công đường giao thông, hệ thống điện. Đến nay, đơn vị thi công san lấp đã thực hiện xong phần diện tích xây dựng 3,8 ha, đang tiến hành san lấp khu trồng cỏ.

12.- Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản:

- Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2011 (đợt 1) được Ủy ban nhân dân thành phố giao theo Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 25/01/2010 cho các chủ đầu tư trực thuộc Sở, gồm 08 dự án chuyển tiếp, 03 dự án vốn ODA, 02 dự án Quy hoạch, với kinh phí là 343.026 triệu đồng; riêng Công ty TNHH một thành viên Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi được ghi vốn 06 dự án chuyển tiếp với kinh phí 51.037 triệu đồng.

- Ngày 09/6/2011, Ủy ban nhân dân thành phố đã có Quyết định số 2954/ QĐ-UBND về đình hoãn và giảm tiến độ đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố; trong đó kế hoạch vốn đối với dự án Dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và Phát triển khí sinh học (QSEAP-BPD) giảm 2,1 tỷ đồng và dự án Xây dựng nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi An Phú - Phú Mỹ Hưng, Củ Chi giảm 2 tỷ đồng.

- Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2011 (đợt 2) được giao theo Quyết định số 3982/QĐ-UBND ngày 22/8/2011 cho các chủ đầu tư trực thuộc Sở, gồm 02 dự án chuyển tiếp, 03 dự án chuẩn bị thực hiện dự án, 08 dự án chuẩn bị đầu tư, với kinh phí 135.870 triệu đồng; riêng Công ty TNHH một thành viên QLKTDVTL được ghi vốn 02 dự án (gồm 01 dự án chuẩn bị thực hiện và 01 dự án chuẩn bị đầu tư), với kinh phí 30.500 triệu đồng.

- Như vậy, tổng kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2011 (đợt 1 và đợt 2) là 556.333 triệu đồng.

- Theo báo cáo của các chủ đầu tư, tính đến ngày 10/9/2011, kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư năm 2011 như sau: Giá trị khối lượng giải ngân là 127.067/ 556.333 triệu đồng, đạt 22,84% kế hoạch. Cụ thể giá trị khối lượng đã giải ngân như sau:

- Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình thuộc Sở: 79.579/ 308.300 triệu đồng, đạt 25,81% KH.

- Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn: 9.200/ 30.000 triệu đồng, đạt 30,67% KH.

- Trung tâm Quản lý và Kiểm định giống cây trồng, vật nuôi: 9.469/ 20.000 triệu đồng, đạt 47,35% KH.

- Công ty TNHH một thành viên Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi: 28.669/ 79.537 triệu đồng, đạt 36,05% KH.

13.- Hoạt động Ban quản lý Trung tâm Thủy sản:

- Kết quả triển khai thực hiện dự án tại xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ: Đã được Chính phủ đồng ý bổ sung cảng cá thuộc Trung tâm Thủy sản tại xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ vào hệ thống cảng cá theo Quyết định số 346/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hệ thống cảng cá, bến cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Văn bản số 256/TTg-KTN ngày 22/02/2011). Đã phối hợp đơn vị tư vấn hoàn chỉnh và trình Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định nhiệm vụ quy hoạch phân khu 1/2000; đã giải trình, bổ sung hồ sơ (lần 4) theo yêu cầu; hiện đang chờ kết quả thẩm định và phê duyệt.

- Sở Tài chính đã phê duyệt dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Thủy sản thành phố. Hiện nay, Ban Quản lý Trung tâm Thủy sản đã phối hợp với Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Cần Giờ tổng hợp số liệu, hoàn chỉnh Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đang trình thẩm định, phê duyệt.

- Kết quả giải quyết tồn đọng khu đất dự kiến đầu tư Trung tâm Thủy sản tại huyện Nhà Bè: Ban Quản lý Trung tâm Thủy sản đã phối hợp với Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Nhà Bè hoàn chỉnh Phương án đền bù điều chỉnh và đã được UBND huyện Nhà Bè phê duyệt, làm cơ sở cho đơn vị tư vấn kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán theo quy định. Hiện đang kiểm tra số liệu kiểm toán cung cấp để triển khai các bước tiếp theo về thanh quyết toán và bàn giao khu đất.

14.- Công tác tổ chức cán bộ:

- Triển khai thực hiện các Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố: Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 28/01/2011 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 18/3/2011 ban hành Quy chế quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo của ngành Nông nghiệp.

          - Tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố quyết định điều chỉnh bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo và kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo nông thôn mới; thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp - nông thôn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; thành lập Ban chỉ đạo, Hội đồng thẩm định thực hiện chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp giai đoạn 2011 – 2015 trên địa bàn thành phố, trình hồ sơ thành lập Ban chỉ đạo trồng rừng, bảo vệ rừng và phát triển cây xanh trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 – 2020.

- Sở đã ban hành quyết định thành lập Tổ công tác thực hiện mô hình thí điểm áp dụng quy trình thực hành sản xuất tốt cho thịt lợn và thịt gà thuộc Dự án “Xây dựng và kiểm soát chất lượng nông sản thực phẩm”; thành lập Ban Quản lý dự án hợp phần thực hiện dự án phát triển nông thôn mới tại huyện Củ Chi giai đoạn 2011 – 2013.

- Ban hành Quyết định giao chỉ tiêu biên chế năm 2011 và xây dựng kế hoạch biên chế năm 2012; Báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2010 và thực hiện đánh giá cán bộ công chức, viên chức năm 2010.

- Tổ chức hội nghị cán bộ công chức năm 2011 tại các đơn vị; tổ chức Tuần lế Quốc gia an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ lần thứ 13 năm 2011. Tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm (6/2009 – 6/2011) và phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc.

15.- Công tác thanh tra:

- Tiến hành 07 cuộc thanh kiểm tra, gồm 03 cuộc thanh tra hành chính và 04 cuộc thanh tra chuyên ngành về việc chấp hành các quy định về sản xuất kinh doanh giống cây trồng, phân bón và thức ăn chăn nuôi. Ngoài ra, Thanh tra chuyên ngành các Chi cục đã tổ chức và triển khai thực hiện 55 đợt thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, gồm 08 đợt thanh tra, kiểm tra về quản lý sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đối với 67 cơ sở, doanh nghiệp và 585 hộ nông dân; 1.214 lượt kiểm tra về lĩnh vực thú y, trong đó có 104 lượt kiểm dịch sản phẩm động vật tại các cơ sở kinh doanh và 32 lượt kiểm tra chấn chỉnh điều kiện vệ sinh thú y tại các cơ sở giết mổ; 05 đợt thanh tra, kiểm tra về bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn huyện Cần Giờ, đã kiểm tra 221 phương tiện; bên cạnh đó, Chi cục Kiểm lâm cũng đã tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến lâm sản, kinh doanh động vật hoang dã.

- Tổ chức tiếp 01 lượt công dân. Tiếp nhận 05 đơn khiếu nại, 02 đơn tố cáo, 02 đơn kiến nghị, 02 đơn xin trợ giúp, 01 đơn phản ánh; trong đó chỉ có 04 đơn thuộc thẩm quyền xử lý (gồm 02 đơn khiếu nại và 02 đơn tố cáo). Đối với 08 đơn còn lại không thuộc thẩm quyền xử lý, Thanh tra Sở đã có văn bản hướng dẫn người gửi đơn đúng cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

- Đã xây dựng và ban hành Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng năm 2011 của Sở.

16.- Công tác đào tạo:

16.1.- Chương trình đào tạo nâng cao năng lực cán bộ phụ trách nông nghiệp - nông thôn cấp phường, xã ngoại thành: Kết quả thực hiện như sau:

- Hệ đại học: Nhập học 121/140 học viên, đạt tỷ lệ 86,4% chỉ tiêu. Đã công nhận tốt nghiệp 93/121 học viên, đạt tỷ lệ 76,86% hiệu suất đào tạo.

- Hệ trung cấp: Nhập học 119/160 học viên, đạt tỷ lệ 74,4% chỉ tiêu. Đã công nhận tốt nghiệp 103/119 học viên, đạt tỷ lệ 86,55% hiệu suất đào tạo.

- Sở Nông nghiệp và PTNT đã báo cáo với Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổng kết chương trình đào tạo này.

16.2.- Chương trình đào tạo lao động nông thôn phục vụ xây dựng thí điểm xã nông thôn mới:

- Đã triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại các xã: Khóa học “Chăn nuôi heo – bò” tại xã Xuân Thới Thượng, khóa học “Cơ điện nông thôn” tại xã Thái Mỹ, khóa học “Kỹ thuật trồng rau, hoa, cây cảnh và bảo vệ thực vật” tại xã Tân Nhựt và xã Nhơn Đức. Khai giảng lớp chăn nuôi bò sữa tại xã Thái Mỹ vào đầu tháng 7/2011.

- Tập hợp số liệu và hoàn tất báo cáo tổng kết dạy nghề thí điểm tại 03 xã nông thôn mới (Thái Mỹ, Xuân Thới Thượng và Tân Nhựt).

- Khảo sát và làm việc với UBND các xã về kế hoạch đào tạo nghề các lớp mới: Lớp kỹ thuật trồng rau - hoa - cây cảnh - bảo vệ thực vật tại xã Xuân Thới Thượng; lớp kỹ thuật chăn nuôi heo, bò, nuôi cá tại xã Tân Nhựt; lớp chăn nuôi heo tại xã Long Thới; lớp chăn nuôi bò sữa tại xã Trung Lập Thượng, lớp chăn nuôi heo, bò tại xã Trung Lập Hạ, lớp chăn nuôi bò sữa, kỹ thuật trồng rau- hoa - cây cảnh - bảo vệ thực vật tại xã Phước Thạnh.

- Lập kế hoạch đào tạo nghề lao động nông thôn từ tháng 7/2011 đến tháng 12/2011 và dự trù kinh phí theo Quyết định số 1956/QĐ-TTCP của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó tổng số lớp cần đào tạo là 12 lớp với tổng số 420 học viên, thời gian đào tạo mỗi khóa 03 tháng ( chương trình 200 tiết).

IV.- Một số nhận xét, đánh giá chung:

Nhìn chung trong 9 tháng năm 2011, bên cạnh những thuận lợi vẫn còn nhiều khó khăn nhưng nhờ được sự quan tâm của Lãnh đạo Thành phố, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sự phối hợp của các sở ngành, quận huyện, sự nỗ lực của bà con nông dân, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành, chương trình công tác, sự phấn đấu tích cực vượt qua khó khăn của các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở nên sản xuất nông nghiệp vẫn tăng trưởng khá và ổn định; cơ cấu cây trồng, vật nuôi tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, phát triển nghề trồng rau, hoa - cây kiểng, nuôi bò sữa, cá sấu, cá cảnh. Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp trên địa bàn thành phố trong 9 tháng năm 2011 duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, tăng 6,1% so cùng kỳ 2010, trong đó trồng trọt tăng 6,1%, chăn nuôi tăng 6,1%, dịch vụ nông nghiệp tăng 10,5%, lâm nghiệp tăng 5%, thủy sản tăng 5,1%. Một số chỉ tiêu chủ yếu tăng khá như diện tích trồng Mai tăng 8,2%, diện tích trồng Lan tăng 11,1%, diện tích hoa nền tăng 8,3%, diện tích kiểng – bonsai tăng 20%, diện tích trồng cỏ thức ăn gia súc tăng 10,7%, diện tích rau an toàn tăng 2%, đàn bò sữa tăng 4,3%, sản lượng thịt heo hơi tăng 3,8%, sản lượng sữa bò tươi tăng 6,3%, nuôi chim Yến lấy tổ tăng 29,6%, tổng sản lượng thủy sản tăng 4,8%, cá cảnh tăng 10,6%, đàn cá sấu tăng 15,6% so cùng kỳ.

Công tác phòng chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi đã được thực hiện tốt, tăng cường công tác kiểm tra sinh vật hại trên đồng ruộng không để dịch bệnh xảy ra gây thiệt hại cho nông dân; chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh động vật, từ đó đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm thành phố, không xảy ra các ổ dịch bệnh lây lan trên diện rộng; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng nông sản, vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm soát chất lượng ngay từ khâu sản xuất, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đối với người tiêu dùng. Các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các tỉnh trong việc kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm các loại nông sản nhập vào thành phố. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm vẫn còn diễn biến phức tạp trong cả nước, để chủ động đối phó với nguy cơ phát sinh dịch bệnh gia súc, gia cầm, các ban ngành địa phương trên địa bàn thành phố cần phải tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống dịch một cách tích cực, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho các hộ chăn nuôi về các biện pháp phòng chống dịch, đẩy mạnh công tác tiêm phòng, đồng thời duy trì việc lập chốt kiểm tra tại các điểm nóng, tăng cường hiệu quả hoạt động các đoàn kiểm tra liên ngành.

Công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng được thực hiện khá tốt, đặc biệt rất chú trọng công tác tuyên truyền. Trong 9 tháng năm 2011, tình hình rừng trên địa bàn thành phố ổn định, không có xảy ra vụ việc cháy rừng; hoạt động bảo vệ rừng được duy trì thường xuyên; có sự phối hợp tốt giữa các lực lượng trên toàn địa bàn nên đạt hiệu quả cao trong quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và bảo vệ động vật hoang dã.

Tập trung thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống triều cường; tình hình khí tượng, thủy văn, xâm nhập mặn, diễn biến triều cường được theo dõi và dự báo thường xuyên chặt chẽ, kịp thời triển khai các biện pháp phòng và ứng phó; tổ chức trực ban 24/24 giờ để cảnh báo, ứng phó, phòng tránh tại các điểm xung yếu khi xảy ra áp thấp nhiệt đới, bão, triều cường,...

Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản chuyên ngành, trong thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, sự nỗ lực của các chủ đầu tư và chính quyền các địa phương nên tình hình triển khai thực hiện các dự án tương đối tốt; tuy nhiên, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án chưa được giải quyết triệt để làm kéo dài thời gian thi công và làm chậm tiến độ hoàn thành dự án. Dự án Công trình thủy lợi bờ hữu ven sông Sài Gòn (Nam và Bắc rạch Tra) và Dự án Nạo vét, cải tạo rạch Cầu Sa dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2011 nếu các địa phương (quận 12, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi) bàn giao đầy đủ mặt bằng thi công trong quý III/2011; tuy nhiên, vướng mắc hiện nay đối với dự án Công trình thủy lợi bờ hữu ven sông Sài Gòn (đoạn đi ngang qua địa bàn quận 12) là tiến độ giải ngân chậm do Ủy ban nhân dân quận 12 vẫn chưa điều chỉnh dự toán đền bù, mặc dù Sở Nông nghiệp và PTNT đã làm việc và kiến nghị. Bên cạnh đó, Dự án tiêu thoát nước và cải thiện ô nhiễm kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên đã hết thời gian hoàn thành nên không thể tiếp tục giải ngân; Ủy ban nhân dân thành phố đã có văn bản chấp thuận kéo dài thời gian hoàn thành nên hiện nay Kho bạc Nhà nước đã đồng ý giải ngân, tuy nhiên tình hình giải ngân chậm vì chưa xác định được thủ tục tái định cư.

V.- Kế hoạch công tác chỉ đạo, điều hành tập trung trong quý IV năm 2011:

Trong quý IV năm 2011, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tập trung chỉ đạo điều hành một số mặt công tác chính sau đây:

1.- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 43-CTr/TU ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X. Tập trung tổ chức nhân rộng các mô hình sản xuất nhằm thực hiện tốt Đề án xây dựng nông thôn mới tại 06 xã thí điểm và hoàn thiện Đề án xây dựng nông thôn mới tại 22 xã mới. Phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức sơ kết công tác thí điểm đào tạo nghề theo Quyết định 5602/QĐ-UBND và triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định 5604/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tại 06 xã thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới.

2.- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/2011/CT-UBND ngày 12/01/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về tập trung triển khai các giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2011; Kế hoạch chỉ đạo, điều hành và Chương trình công tác năm 2011 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (ban hành kèm theo Quyết định số 18/QĐ-SNN-VP ngày 21/01/2011) thực hiện Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 12/01/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2011.

3.- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/2011/CT-UBND ngày 09/4/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2011 trên địa bàn thành phố và Kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015.

4.- Chỉ đạo sản xuất Vụ Mùa năm 2011, triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2011 – 2012 theo tiến độ, phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất tại thành phố; nâng cao hiệu quả công tác vận động, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tăng cường theo dõi chặt chẽ tình hình chăn nuôi, kinh doanh, vận chuyển gia súc, gia cầm, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

5.- Tiếp tục tổ chức, thực hiện đúng tiến độ và hiệu quả các chương trình mục tiêu; tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân về chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị nhằm thực hiện tốt chương trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị của thành phố; phát triển bò sữa, rau an toàn, hoa - cây kiểng, cá cảnh, cá sấu, chương trình giống cây, giống con chất lượng cao giai đoạn 2011 – 2015; chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật, thực vật, thủy sản ...

6.- Tiếp tục tập trung xây dựng các mô hình nông thôn mới đúng tiến độ theo chủ trương của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố; chỉ đạo đẩy mạnh phát triển ngành nghề và dịch vụ ở nông thôn, xây dựng và phát triển làng nghề ở nông thôn theo hướng mỗi làng một sản phẩm. Triển khai Nghị quyết liên tịch giữa Sở Nông nghiệp và PTNT với Hội Nông dân thành phố, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố và Thành Đoàn thành phố về phát huy vai trò của nông dân, phụ nữ và tuổi trẻ thành phố trong sự nghiệp phát triển và đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn ngoại thành, giai đoạn 2011 – 2015.

7.- Tiếp tục triển khai các chương trình khuyến nông chuyển giao khoa học kỹ thuật phục vụ chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, khuyến nông 3 giảm, chương trình khuyến nông xóa đói giảm nghèo.

8.- Tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-BNN-TCLN ngày 06/01/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô 2011 và Chỉ thị số 04/2011/CT-UBND ngày 10/02/2011 về tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng và cây phân tán năm 2011. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiểm tra, quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ lâm sản, động vật hoang dã và phòng cháy, chữa cháy rừng.

9.- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

10.- Đoàn Thanh niên Sở phối hợp với Đoàn Chi cục Thú y, Đoàn Trường trung cấp kỹ thuật nông nghiệp và các đơn vị thuộc Sở tiếp tục triển khai kế hoạch hưởng ứng “Năm Thanh niên”, tập trung vào các hoạt động trong xây dựng nông thôn mới: trồng cây xanh, chuyển giao khoa học kỹ thuật, phổ biến cơ chế chính sách, hướng dẫn xử lý nước đảm bảo chất lượng và sức khỏe của người sử dụng.

VI.- Một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong quý IV năm 2011:

1.- Về phát triển sản xuất:

          - Tổ chức sơ kết tình hình sản xuất nông nghiệp vụ Mùa năm 2011 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2011 – 2012; đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân; tiếp tục chỉ đạo sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn GAP.

  - Tiếp tục duy trì công tác chỉ đạo phòng chống rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa; chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm, bệnh lở mồm long móng...; đảm bảo mục tiêu không để dịch bệnh xảy ra trên cây trồng, vật nuôi trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục chỉ đạo phát triển chăn nuôi, thủy sản theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; phát triển các loại giống cây trồng, vật nuôi.

- Tập trung xây dựng và triển khai các mô hình khuyến nông trình diễn với chất lượng cao nhất, gắn kết đầu ra cho sản phẩm của nông dân, ưu tiên triển khai nhanh các mô hình cho người nghèo, các xã nông thôn mới, hỗ trợ cho kinh tế tập thể, ...

2.- Về quản lý bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng:

- Tăng cường kiểm tra bảo vệ rừng, bảo vệ lâm sản, quản lý động vật hoang dã và phòng chống cháy rừng trên địa bàn thành phố. Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện phương án tổ chức chữa cháy rừng cấp thành phố và hướng dẫn các địa phương có rừng bổ sung hoàn thiện phương án tổ chức chữa cháy rừng cấp quận, huyện.

- Tăng cường công tác thanh kiểm tra để quản lý chặt chẽ lượng giống cây lâm nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố. Đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành các dự án trồng chuyển hóa rừng, chăm sóc rừng, phong trào trồng cây phân tán năm 2011.

3.- Về công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai:

- Theo dõi diễn biến thời tiết, cảnh báo phục vụ sản xuất nông nghiệp. Thực hiện thường xuyên các quy định về quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

  - Kiểm tra, bổ sung, hoàn chỉnh việc xây dựng và triển khai phương án, kế hoạch phòng chống lụt bão, thiên tai của thành phố, các Sở ngành, quận huyện.

  - Kiểm tra, đôn đốc việc duy tu, nâng cấp, nạo vét, sửa chữa các công trình tiêu thoát nước, phòng chống ngập, triều cường trên địa bàn thành phố.

4.- Tập trung chỉ đạo, tăng cường đầu tư để thúc đẩy nhanh tiến độ các chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm.

5.- Công tác đầu tư xây dựng các công trình, dự án:

- Tập trung chỉ đạo hoàn thành Dự án đê bao bờ hữu ven sông Sài Gòn đúng tiến độ; hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng đối với Dự án tiêu thoát nước và cải thiện ô nhiễm môi trường kênh Tham Lương- Bến Cát - rạch Nước lên.

6.- Công tác phát triển nông thôn:

- Tiếp tục phối hợp Ban quản lý Nông thôn mới các xã triển khai thực hiện các nội dung cơ bản trong năm 2011 trong đề án xây dựng mô hình nông thôn mới tại 06 xã thí điểm xây dựng nông thôn mới. Tham mưu xây dựng lộ trình và giải pháp thực hiện các tiêu chí còn lại của 06 xã điểm. Đặc biệt đối với xã Tân Thông Hội, tổ chức phối hợp với các đơn vị, sở ngành, Ban chỉ đạo huyện Củ Chi, Ban quản lý xã Tân Thông Hội, họp thống nhất phương án lộ trình thực hiện 4 tiêu chí còn lại (TC 5: Trường học; TC 6: Cơ sở vật chất văn hóa; TC 7: Chợ; TC 10: Thu nhập), hoàn thành vào cuối tháng 10 năm 2011.

- Tiếp tục phối hợp các huyện, xã hoàn thiện đề án phát triển nông thôn mới tại 22 xã, tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt để sớm triển khai thực hiện đề án.

7.- Tiếp tục triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, thiết kế logo và bao bì, tư vấn xây dựng thương hiệu cho các đơn vị sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh việc hợp tác với các siêu thị để giới thiệu và tiêu thụ nông sản phẩm của thành phố.


Số lượt người xem: 5578    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm