SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
0
3
6
4
7
4
9
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 11 Tháng Mười Một 2014 2:30:00 CH

công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

 

 

 

 

 

Ngày 21/10/2014 Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 5143/QĐ-UBND công bố bộ thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm và Nông nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; gồm: 12 thủ tục hành chính mới ban hành, 10 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ.

Nội dung chi tiết các thủ tục hành chính đã được cập nhật tại mục “Thủ tục hành chính” trên website Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn                                                     

 

1.      Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

STT

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản QPPL quy định

thủ tục hành chính mới (1)

I. Lĩnh vực An toàn thực phẩm

1

Thủ tục Đăng ký xác nhận/ đăng ký lại xác nhận nội dung quảng cáo

 Thông tư số 75/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn “Quy định về đăng ký và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”. (có hiệu lực từ ngày 15/12/2011)

2

Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo

3

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản

Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản và thay thế một số biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 53/2011/TT-BNNPTNT ngày 02/8/2011 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011” (có hiệu lực từ ngày 17/02/2013).

4

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả

 

 

 

 

 

Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về quản lý sản xuất rau, quả và chè an toàn (có hiệu lực từ ngày 24/12/2012).

 

 

 

 

 

 

 

5

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả

6

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến chè

7

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến chè

II. Lĩnh vực Nông nghiệp

1

Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật

Thông tư số 03/2013/TT-BNNPTNT ngày 11/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật (có hiệu lực từ ngày 25/02/2013)

2

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Thông tư số 14/2013/TT-BNNPTNT ngày 25/02/2013 của Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn
quy định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật (có hiệu lực từ ngày 11/4/2013)

3

Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

4

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

5

Thủ tục Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng

Thông tư số 79/2011/TT-BNNPTNT ngày 14/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quy định về chứng nhận và công bố chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật (có hiệu lực từ ngày 01/12/2011)

 

2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung

 

STT

 

 

Số hồ sơ TTHC(2)

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản QPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung (1)

  Lĩnh vực Nông nghiệp

1

057617

057639

 

Thủ tục cấp/cấp lại Chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

 

 

Thông tư số 223/2012/TT-BTC ngày 24/12/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật (có hiệu lực từ ngày 07/02/2013).

2

057432

057507

Thủ tục cấp / cấp lại Chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật

3

057816

058173

Thủ tục cấp / cấp lại Chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng (vật thể bảo quản nội địa)

4

058176

058182

Thủ tục cấp/cấp lại Thẻ xông hơi khử trùng (vật thể bảo quản nội địa)

5

057813

 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng (vật thể bảo quản nội địa)

6

057814

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng (vật thể bảo quản nội địa)

7

T-HCM-168960-TT

Thủ tục thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư nhóm B

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2014)

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (có hiệu lực từ ngày 15/8/2014)

- Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng (có hiệu lực từ ngày 01/02/2012)

8

T-HCM-168961-TT

Thủ tục thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư nhóm C

9

T-HCM-168959-TT

Thủ tục thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình

10

T-HCM-168962-TT

Thủ tục Thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án

 

 

3. Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ

 

STT

 

 

Số hồ sơ TTHC(3)

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản QPPL quy định về việc hủy bỏ, bãi bỏ TTHC (4)

  Lĩnh vực Nông nghiệp

1

058191

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau an toàn

Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về quản lý sản xuất rau, quả và chè an toàn (có hiệu lực từ ngày 24/12/2012)

2

122739

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau an toàn

3

057669

Thủ tục thông qua nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật

Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo (có hiệu lực từ ngày 01/01/2014)

4

T-HCM-061196-TT

Thủ tục đăng ký và chỉ định tổ chức chứng nhận; thay đổi, bổ sung, gia hạn quyết định tổ chức chứng nhận quy trình nông nghiệp tốt (VietGAP) cho sản phẩm trồng trọt (đối với tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn một tỉnh)

Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (có hiệu lực từ ngày 10/11/2012)

5

T-HCM-061288-TT

Thủ tục đăng ký để được đánh giá, chỉ định là tổ chức chứng nhận; thay đổi, bổ sung, gia hạn quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP) cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong.

 


Số lượt người xem: 2463    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm