SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
1
5
6
9
4
9
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 29 Tháng Mười Một 2013 10:25:00 SA

công tác cải cách hành chính năm 2013 và Chương trình cải cách hành chính năm 2014

Thực hiện Công văn số 476/SNV-CCHC ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Sở Nội vụ thành phố về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và báo cáo cải cách hành chính hàng năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trong năm 2013 và xây dựng chương trình công tác năm 2014 như sau:

I.- CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH:

1.- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Kế hoạch số 203/KH-SNN ngày 01 tháng 02 năm 2013 về Triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2013 và thực hiện Chỉ số cải cách hành chính.

2.- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 167/QĐ-SNN ngày 09/4/2013 về Kiện toàn Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Sở và đã triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của các cấp Thành phố về cải cách hành chính một cách kịp thời đến tất cả các phòng ban, đơn vị thuộc Sở; lồng ghép giao ban công tác cải cách hành chính vào hội nghị giao ban công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình sản xuất nông nghiệp – phát triển nông thôn hàng tháng của Sở.

3.- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 731/KH-SNN ngày 03/5/2013 về Tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính và công tác kiểm soát, đánh giá các thủ tục hành chính năm 2013. Công tác thi đua, khen thưởng gắn với thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của Sở. Tiêu chí cải cách hành chính được đưa vào tiêu chí đánh giá chấm điểm, bình xét xếp hạng thi đua hàng năm, là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả thi đua của các phòng ban, đơn vị thuộc Sở.

 

II.- KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH:

1.- Cải cách thể chế:

a.- Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật:

Trong năm 2013, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì soạn thảo và trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản quy phạm pháp luật sau đây:

+ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 17/01/2013 về việc điều chỉnh mức tiền công khoán bảo vệ rừng phòng hộ trên địa bàn Thành phố.

 + Chỉ thị số 05/2013/CT-UBND ngày 05/3/2013 về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố.

+ Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 20/3/2013 về ban hành Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013 – 2015.

+ Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 11/3/2013 về điều chỉnh giá nước sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Chỉ thị số 07/2013/CT-UBND ngày 17/4/2013 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 06/8/2013 về điều chỉnh tăng mức hỗ trợ cho cán bộ có trình độ đại học và bổ sung đối tượng được hỗ trợ đối với cán bộ có trình độ cao đẳng công tác tại các Hợp tác xã Nông nghiệp trên địa bàn Thành phố.

+ Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ngày 27/9/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về các chế độ, chính sách và mức hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

b.- Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Kế hoạch 761/KH-SNN ngày 06/5/2013 về kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2013 thực hiện trong phạm vi nội bộ Sở.

- Kết quả thực hiện: Sở đã có Báo cáo số 164/BC-SNN ngày 05/8/2013 về việc tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2013. Theo đó, Sở đã thực hiện tự kiểm tra 06 văn bản và tất cả 06 văn bản đang còn hiệu lực thi hành.

- Sở đã thực hiện Báo cáo số 175/BC-SNN ngày 20/8/2013 về Tổng kết 10 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, theo Công văn số 2924/STP-KTrVB ngày 09/8/2013 của Sở Tư pháp.

c.- Rà soát văn bản quy phạm pháp luật:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai thực hiện công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành, có nội dung thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành theo Kế hoạch số 761/KH-SNN ngày 06/5/2013 của Sở.

 - Kết quả thực hiện: Sở đã tổ chức thực hiện rà soát 71 văn bản (Báo cáo số 164/BC-SNN ngày 05/8/2013). Trong đó, gồm có:

+ 46 văn bản đang còn hiệu lực (có 01 văn bản của Hội đồng nhân dân thành phố) kiến nghị: Giữ nguyên 36 văn bản; ban hành thay thế 08 văn bản của Uỷ ban nhân dân thành phố; sửa đổi, bổ sung 01 văn bản và bãi bỏ 01 văn bản.

+ 25 văn bản đã được văn bản khác ban hành thay thế hoặc bãi bỏ (24 văn bản hết hiệu lực và 01 văn bản hết hiệu lực một phần).

 

 

2.- Cải cách thủ tục hành chính:

a.- Công khai thủ tục hành chính:

- Tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và các văn bản pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính có liên quan, Sở đã tham mưu trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 4226/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành về an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận – huyện, phường xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục công bố thủ tục hành chính đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Bộ phận tiếp nhận - trả kết quả và đăng công khai trên website của Sở, của các đơn vị trực thuộc (nếu có).

- Bên cạnh đó, các đơn vị thuộc Sở tiếp tục công khai danh sách, địa chỉ và nội dung dịch vụ nông nghiệp của các đơn vị.

b.- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản số 2151/SNN-VP ngày 08/11/2013 báo cáo số liệu thống kê tình hình, kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở từ ngày 01/01/2012 đến ngày 30/9/2013.

c.- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức mời báo cáo viên Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Sở Tư pháp đến tập huấn hướng dẫn việc thực hiện rà soát, xây dựng quy trình thủ tục hành chính để trình Ủy ban nhân dân Thành phố công bố theo Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; với 26 người tham dự là lãnh đạo và chuyên viên trực tiếp thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính của các phòng ban, các đơn vị trực thuộc Sở.

 

d.- Kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính:

Kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Cơ quan Văn phòng Sở như sau:

+ Hồ sơ tồn đầu kỳ chuyển sang: 05 hồ sơ.

+ Hồ sơ tiếp nhận trong năm 2013: 511 hồ sơ.

+ Hồ sơ đã giải quyết: 494 hồ sơ.

+ Còn tồn: 22 hồ sơ (còn trong hạn giải quyết).

+ Giải quyết đúng luật, đúng hẹn: 100% hồ sơ; trong đó, giải quyết trước hẹn 478 hồ sơ, đạt tỷ lệ 96,7 %.

+ Thống kê kết quả đánh giá của khách hàng, mức độ hài lòng đạt 98,3%.

 

 

 

 

3.- Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trình Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Nội vụ về Phương án kiện toàn, sắp xếp các Chi cục trực thuộc nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước và hoạt động thanh tra chuyên ngành nông nghiệp trên địa bàn thành phố và thực hiện Luật Cán bộ công chức.

- Đã thành lập Phòng Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trên cơ sở đổi tên và bổ sung chức chức năng, nhiệm vụ của Phòng Thủy sản,

 

- Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân Thành phố về Đề án thành lập phòng Pháp chế Sở theo Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế và Chỉ thị số 09/2013/CT-UBND ngày 14/6/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động tổ chức pháp chế các cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định kiện toàn Ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ; kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc Chương trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp thành phố giai đoạn 2011 - 2015; kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch hành động khẩn cấp phòng, chống dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người; thành lập Ban Chỉ đạo Chống sử dụng chất nổ, chất độc, xung điện để khai thác thủy sản trên địa bàn thành phố; thành lập Nhóm biên tập và Tổ giúp việc xây dựng báo cáo Sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

 

- Tiếp tục thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2011 – 2015 của Sở tại Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 22/11/2011 về ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 14/5/2011 của Ủy ban nhân thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần IX về Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố giai đoạn 2011 – 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

- Thực hiện Kế hoạch số 431/KH-SNN-TCCB ngày 01/4/2013 của Sở về kiểm tra tình hình hoạt động hội năm 2013 đối với Hội Hoa lan Cây cảnh thành phố. Qua kiểm tra, Đoàn đánh giá cao tình hình tổ chức hoạt động của Hội; đồng thời lưu ý một số vấn đề Hội thực hiện chưa tốt để đảm bảo hoạt động đúng Điều lệ Hội và các quy định của Nhà nước liên quan đến Hội.

4.- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức:

- Báo cáo sử dụng biên chế năm 2013 và kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2014 (Công văn số 1293/SNN-TCCB ngày 10/7/2013).

- Tổ chức thực hiện quy trình thủ tục Đề án xây dựng vị trí việc làm cho các đơn vị trực thuộc Sở.

- Sở đã lập danh sách cử cán bộ, công chức, viên chức đăng ký tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng bao gồm: bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước chương trình Chuyên viên (đợt 2) năm 2013: 03 (01 nữ); lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ vừa học vừa làm năm 2013: 14 người (07 nữ); lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý năm 2013: 04 người (02 nữ); Lớp Bồi dưỡng Hội nhập kinh tế quốc tế (WTO) năm 2013: 03 (01 nữ); lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng, kiểm tra văn bản, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013: 36 người (18 nữ). Cử 01 cán bộ đi học Đại học Bách khoa Đà Nẵng.

- Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp đang tiếp tục công tác tuyển sinh chính quy năm 2013. Hiện nay, Trường đang có trên 800 học viên đang theo học tại trường thuộc 15 ngành đào tạo. Tổ chức 06 lớp đào tạo nghề lao động nông thôn với 188 học viên tại các xã: Thái Mỹ, Phước Thạnh (huyện Củ Chi), Thới Tam Thôn, Tân Hiệp (huyện Hóc Môn), Nhơn Đức (huyện Nhà Bè), Long Hòa (huyện Cần Giờ).

- Về đào tạo nghề ngắn hạn phục vụ chương trình bò sữa và chương trình rau an toàn, Trường đã tổ chức đào tạo 11 lớp với 352 học viên tại các xã: Tân Thạnh Tây, Phước Vĩnh An, Tân An Hội, Tân Thạnh Đông, Thái Mỹ, Bình Mỹ, Phước An (huyện Củ Chi); Tân Chánh Hiệp, Tân Xuân (huyện Hóc Môn); Phước Kiểng (huyện Nhà Bè); Tân Nhựt, Bình Chánh (huyện Bình Chánh).

- Ngoài ra, Trường cũng đã đào tạo 120 học viên sơ cấp nghề tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội, bao gồm điện dân dụng, trồng rau – hoa cây kiểng tại Trung tâm Giáo dục thiếu niên (huyện Củ Chi) và tại phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức).

 

5.- Cải cách tài chính công:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản số 2204/SNN-KHTC ngày 18/11/2013 về việc giao quyền tự chủ tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP giai đoạn 2013 – 2015 cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; theo đó: 02 đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động (Chi cục Thú y, Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn), 02 đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động (Trường Trung cấp kỹ thuật nông nghiệp, Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản), 09 đơn vị do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động (Chi cục Lâm nghiệp, Chi cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão, Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, Trung tâm Quản lý và Kiểm định giống cây trồng – vật nuôi, Trung tâm Công nghệ sinh học, Ban Quản lý Trung tâm Thủy sản).

- Cơ quan Văn phòng Sở và Chi cục Kiểm lâm thực hiện khoán biên chế hành chính theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP.

6.- Hiện đại hóa nền hành chính:

a.- Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước:

- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở ứng dụng công nghệ thông tin, trang bị thiết bị vi tính các loại, nối mạng nội bộ, nối mạng Internet, trao đổi hồ sơ văn bản qua mạng, lưu trữ tài liệu trên mạng nội bộ để dùng chung, góp phần tiết kiệm giấy tờ và thời gian giải quyết công việc.

- Toàn Sở có 10 website được kết nối với nhau (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm công nghệ sinh học, Trung tâm Quản lý và Kiểm định giống cây trồng vật nuôi, Trung tâm Tư vấn và hỗ trợ nông nghiệp, Chi cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Phát triển nông thôn, Chi cục Thú y, Chi cục thuỷ lợi và phòng chống lụt bão, Trường Trung cấp kỹ thuật nông nghiệp) cập nhật kịp thời, cung cấp thông tin hoạt động của ngành; phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có các quy định, quy trình, biểu mẫu và thủ tục hành chính trên các lĩnh vực hoạt động của Sở.

b.- Về áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính:

- Ngày 08/11/2013, Sở đã ban hành Quyết định số 718/QĐ-SNN về việc ban hành các tài liệu hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) được cập nhật, điều chỉnh theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại các phòng ban Sở; bao gồm 22 quy trình áp dụng HTQLCL ISO 9001:2008 như sau:

1/  Thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình

2/  Thẩm định và phê duyệt Dự án đầu tư nhóm C

3/  Thẩm định và phê duyệt Dự án đầu tư nhóm B

4/  Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch đấu thầu dự án

5/ Tiếp nhận công bố hợp quy các sản phẩm, hàng hóa phân bón và nguyên liệu sản xuất phân bón

6/ Tiếp nhận công bố hợp quy các sản phẩm, hàng hóa thức ăn và chất bổ sung trong thức ăn chăn nuôi

 

7/ Đăng ký cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu đối với thức ăn chăn nuôi, chất bổ sung vào thức ăn chăn nuôi

 

8/ Đăng ký cấp lại giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu đối với thức ăn chăn nuôi, chất bổ sung vào thức ăn chăn nuôi

9/ Đăng ký và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

10/ Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

11/ Thẩm định và trình duyệt dự toán thu chi ngân sách hàng năm của các đơn vị trực thuộc Sở

12/ Thẩm định và trình duyệt điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách hàng năm của các đơn vị trực thuộc Sở

13/ Thông báo xét duyệt quyết toán của các đơn vị trực thuộc Sở

14/ Xem xét yêu cầu bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ

15/ Xem xét yêu cầu giải quyết tiếp nhận, chuyển công tác, thôi việc đối với cán bộ, công chức

16/ Xem xét yêu cầu giải quyết cho cán bộ, công chức đi nước ngoài

17/ Xem xét yêu cầu giải quyết xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

18/ Xem xét yêu cầu giải quyết tuyển dụng hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP

19/ Giải quyết nâng bậc lương trước khi nghỉ hưu

20/ Xem xét bổ nhiệm ngạch công chức, viên chức do thi tuyển, xét tuyển; chuyển xếp ngạch lương do thay đổi công tác

21/ Xét duyệt biên chế và quỹ tiền lương

22/ Xem xét nâng ngạch không qua thi đối với công chức, viên chức khi có thông báo nghỉ hưu

- Toàn Sở có 07 đơn vị đã được chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, thực hiện theo cơ chế “một cửa” gồm: Văn phòng Sở, Chi cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Thú y, Chi cục Lâm nghiệp, Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Chi cục Thủy lợi và phòng chống lụt bão, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp.

 

 

 

III.- ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Những ưu điểm:

Trong năm 2013, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố đã tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình cải cách hành chính đã đề ra, đảm bảo mục tiêu và theo yêu cầu của Thành phố.

Công tác cải cách thủ tục hành chính gắn kết với việc ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong quản lý hành chính, đồng thời thực hiện cơ chế “Một cửa” đã tác động tích cực đến công tác quản lý nhà nước của ngành trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực thi công vụ và năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức; giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng quy trình thủ tục và quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của công dân và doanh nghiệp.

2. Tồn tại, hạn chế trong thực hiện cải cách hành chính:

Việc thực hiện thủ tục công bố các thủ tục hành chính còn chậm, do một số cán bộ còn thiếu kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

 

 

IV.- PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG NĂM 2014:

-  Tổ chức thực hiện Chương trình cải cách hành chính năm 2014 theo Chương trình, Kế hoạch của Thành ủy và UBND thành phố

 

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 22/6/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Chương trình cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2020.

 

 

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 351/QĐ-SNN-VP ngày 22/9/2011 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2015, để thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng chính quyền đô thị giai đoạn 2011 – 2015 (Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 14/05/2011 của UBND thành phố).

 

          -  Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 22/01/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 43-CTr/TU ngày 20/10/2008 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn.

- Tiếp tục thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010, Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010.

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 09/3/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về Phê duyệt Chương trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 - 2015.

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 18/3/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 - 2020.

- Thường xuyên rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, kịp thời kiến nghị bổ sung, sửa đổi hoặc bãi bỏ những văn bản có nội dung chồng chéo, trái quy định, không còn phù hợp.

- Từng bước nghiên cứu áp dụng cơ chế liên thông, liên ngành theo hướng dẫn của Thành phố trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và công dân.

- Tiếp tục niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc (đã được UBND thành phố công bố), đăng công khai trên website của Sở và các đơn vị (nếu có) và các hình thức khác.

- Tiếp tục kiện toàn và hoàn thiện bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả. Tiếp tục rà soát chức năng nhiệm vụ của Sở và các đơn vị trực thuộc để sửa đổi, bổ sung quy chế phù hợp với tình hình thực tế.

- Thực hiện kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và kế hoạch soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm nguồn nhân lực phát triển ngành. Tiếp tục vận dụng hiệu quả chương trình đào tạo nguồn nhân lực của thành phố và các nguồn khác để đào tạo đội ngũ chuyên gia giỏi trong các lĩnh vực then chốt như công nghệ sinh học, công nghệ sản xuất giống, quản lý chuyên ngành, đủ khả năng giải quyết bài toán phát triển ngành giai đoạn 2011 - 2015.

- Tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch cán bộ giai đoạn 2006 – 2015 và quy hoạch cán bộ trẻ dài hạn. Thường xuyên rà soát lại việc quy hoạch các chức danh thuộc diện cán bộ chủ chốt để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu bổ nhiệm cán bộ.

- Thực hiện tốt các chế độ tiền lương, thưởng, phụ cấp, ưu đãi nghề đối với cán bộ, công chức theo quy định của Thành phố và Chính phủ; khuyến khích và khen thưởng kịp thời, thỏa đáng đối với cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Tiếp tục củng cố, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị trực thuộc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo hướng dẫn của cấp thẩm quyền.

- Thực hiện chế độ tài chính công, quản lý tài sản Nhà nước, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định pháp luật.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý Nhà nước, hoạt động sự nghiệp; tất cả các đơn vị trực thuộc đều có website chuyên ngành; duy trì và nâng cao chất lượng của các website; thực hiện nối mạng giữa các cơ quan đơn vị trực thuộc Sở; với sở - ngành, quận - huyện liên quan.

- Tiếp tục duy trì thực hiện và mở rộng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc, nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý chuyên ngành, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu sử dụng các dịch vụ hành chính của công dân và doanh nghiệp

- Tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với công khai, minh bạch những nội dung phải được công khai theo quy định; khuyến khích sự giám sát của cộng đồng đối với hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước./.


Số lượt người xem: 2269    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm