SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
8
8
4
0
5
3
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 27 Tháng Hai 2014 4:45:00 CH

Kế hoạch chỉ đạo, điều hành và Chương trình công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố năm 2014

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố;

Căn cứ Chỉ thị số 21/2013/CT-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế -  văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và ngân sách thành phố năm 2014; Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2014;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch chỉ đạo, điều hành và Chương trình công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố năm 2014. Toàn văn bản kế hoạch này được đăng trên website của Sở tại địa chỉ: www.sonongnghiep.hochiminhcity.gov.vn, có giá trị như bản chính.

Điều 2. Trưởng các phòng ban Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung Kế hoạch chỉ đạo, điều hành và Chương trình công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố năm 2014, có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể của phòng ban, đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng ban Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KẾ HOẠCH

Chỉ đạo, điều hành của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố năm 2014

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-SNN ngày      tháng 02 năm 2014 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố)

Năm 2014 là năm thứ tư thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IXKế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015, với nhiệm vụ tập trung: “Phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại, hiệu quả, bền vững; tăng cường ứng dụng công nghệ sinh học, công tác dự báo, tập trung sản xuất giống cây trồng, giống vật nuôi, rau an toàn, cây kiểng, cá kiểng; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược biển; chỉ đạo xây dựng mô hình nông thôn mới văn minh, giàu đẹp”.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, tích cực triển khai và kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu “Tập trung thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn; phấn đấu tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, nâng cao chất lượng tăng trưởng; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thủy sản; ứng dụng công nghệ sinh học để tạo nhiều giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng và giá trị cao nhằm tạo sự chuyển biến mạnh về sức cạnh tranh các sản phẩm nông nghiệp để hoàn thành và vượt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014. Triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; tập trung nghiên cứu thực hiện các chương trình, đề án trong kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu, ưu tiên xây dựng Quy hoạch bố trí cây trồng, vật nuôi chủ lực trên địa bàn thành phố đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 và các quy hoạch khác. Tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố; nghiên cứu, tiếp tục đề xuất ban hành cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích đầu tư vào kết cấu hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp, ưu tiên phát triển các ngành có hàm lượng khoa học - công nghệ cao. Chủ động thực hiện Quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh các loại cây trồng và gia súc, gia cầm; công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão, cứu hộ, cứu nạn; công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng,...”.

Để triển khai thực hiện tốt Thông báo số 16/TB-VP ngày 14 tháng 01 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai Kế hoạch năm 2014 của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quyết định số 139/QĐ-BNN-KH ngày 23 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ; Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2014; Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2013 về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi Ngân sách nhà nước năm 2014; Chỉ thị số 21/2013/CT-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và ngân sách thành phố năm 2014; Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế -  văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và ngân sách thành phố năm 2014; Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2014; Quyết định số 310/QĐ/UBND ngày 15 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững theo Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ;

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố yêu cầu Trưởng các phòng ban Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở tập trung thực hiện các nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu sau:

I. Tập trung triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững:

1. Thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch sản xuất nông nghiệp; phát triển thủy lợi, đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật ngành Nông nghiệp và PTNT:

1.1. Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở chủ trì:

a) Tiếp tục phối hợp với các sở - ngành, quận – huyện xây dựng Quy hoạch bố trí cây trồng, vật nuôi chủ lực trên địa bàn thành phố đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Đặc biệt là các vùng ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, sản xuất giống chất lượng cao, những vùng thực hiện các dịch vụ sản xuất nông nghiệp, nhất là dịch vụ phục vụ đầu ra như bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, có cơ sở hạ tầng kết nối giữa thành phố với các tỉnh. Đẩy nhanh việc thực hiện các quy hoạch chuyên ngành đã được phê duyệt, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống của người dân nông thôn.

b) Phối hợp Phòng Quản lý đầu tư, Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao, Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV và các sở ngành, địa phương để triển khai lập thủ tục đầu tư thêm 2-3 khu nông nghiệp công nghệ cao theo chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố hoặc xây dựng các vùng nông nghiệp ổn định, tập trung ứng dụng công nghệ cao phù hợp tại các Huyện và tại các vị trí đất thuộc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV, đảm bảo sử dụng có hiệu quả quỹ đất mà thành phố đã giao cho Tổng công ty.

c) Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chương trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị giai đoạn 2011 – 2015; chuyển đổi diện tích cây trồng, vật nuôi năng suất thấp sang sản xuất cây trồng, vật nuôi khác có hiệu quả hơn, nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp; tập trung phát triển mạnh các loại cây, con và nông sản chủ lực theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, gắn sản xuất với chế biến và thị trường; đổi mới mạnh mẽ cơ chế chính sách để huy động cao các nguồn lực cho phát triển nông nghiệp. Hình thành các vùng sản xuất chuyên canh gắn với công nghiệp chế biến và hệ thống phân phối, tiêu thụ.

1.2. Phòng Quản lý đầu tư Sở chủ trì:

a) Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, Chỉ thị số 08/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố và nội dung nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh 05 năm 2011-2015, phát triển ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2013 - 2015; triển khai thực hiện vốn kế hoạch năm 2014 cho 22 dự án đầu tư xây dựng, gồm 07 công trình chuyển tiếp (trong đó có vốn đối ứng cho 02 dự án ODA), 03 công trình khởi công mới và 12 dự án chuẩn bị đầu tư. Tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình, dự án trọng điểm như Trung tâm Công nghệ Sinh học, Trung tâm Giao dịch Triển lãm nông sản, Trung tâm Thủy sản thành phố.

b) Hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện các chủ trương, chính sách và kỹ thuật chuyên ngành để đầu tư đồng bộ hóa cơ sở hạ tầng nông nghiệp và nông thôn, trọng tâm tại các xã xây dựng mô hình nông thôn mới; các cơ sở bảo quản, chế biến và giảm tổn thất sau thu hoạch; kiên cố hóa hệ thống thủy lợi nội đồng, đảm bảo yêu cầu và tiến độ xây dựng các mô hình nông thôn mới.

c) Tăng cường công tác theo dõi, đánh giá, giám sát chất lượng công trình xây dựng, việc quản lý và sử dụng vốn của các dự án đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước trong tất cả các khâu: quy hoạch, lập dự án, thẩm định, thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán, bảo đảm việc quản lý và sử dụng vốn một cách công khai, minh bạch.

1.3. Phòng Nông nghiệp chủ trì: Xây dựng và trình UBND thành phố Quy hoạch sử dụng đất lúa trên địa bàn thành phố đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Quy hoạch vùng nuôi chim yến trong nhà trên địa bàn thành phố đến năm 2025; Phương án tổng thể khai hoang, phục hóa, cải tạo đất trồng lúa, đất trồng trọt khác trên địa bàn thành phố; sửa đổi bổ sung phương án quy hoạch hệ thống các cơ sở giết mổ trên địa bàn thành phố; Chỉ thị Phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi.

1.4. Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão chủ trì: Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thủy lợi đồng bộ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2012 – 2015; bảo vệ, cải thiện môi trường tại các vùng sản xuất nông nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ khảo sát, cắm mốc chỉ giới công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố. Xây dựng và trình UBND thành phố Đề án Quy hoạch thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn TP HCM đến năm 2020, tầm nhìn 2025.

1.5. Chi cục Phát triển nông thôn: Xây dựng và trình UBND thành phố Đề án Quy hoạch bố trí dân cư, phòng tránh thiên tai giai đoạn 2011-2015, định hướng 2020.

2. Tổ chức sắp xếp, đổi mới hoạt động cơ cấu ngành nông nghiệp, tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn thành phố năm 2014:

2.1. Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở chủ trì:

Triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững theo Quyết định số 310/QĐ/UBND ngày 15 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố; tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố theo hướng hiện đại, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, ổn định, bền vững; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, phòng chống có hiệu quả các loại dịch bệnh cây trồng, vật nuôi. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp năm 2014 đạt trên 6% (cả nước dự kiến tăng từ 3,7 – 4%), giá trị gia tăng trên 5% (cả nước dự kiến tăng từ 2,8 – 3%). Nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông thôn và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; hình thành và phát triển những vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, sản xuất giống chất lượng cao, những vùng thực hiện các dịch vụ sản xuất nông nghiệp, nhất là dịch vụ phục vụ đầu ra như bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, có cơ sở hạ tầng kết nối giữa thành phố với các tỉnh. Xây dựng và trình UBND thành phố Quy hoạch bố trí cây trồng, vật nuôi chủ lực trên địa bàn thành phố đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

2.2. Các phòng ban, đơn vị thuộc Sở tiếp tục triển khai chương trình, chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị và các chương trình mục tiêu giai đoạn 2011 – 2015 theo quy hoạch sản xuất nông nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Trong đó:

a) Phòng Nông nghiệp chủ trì: Tiếp tục phối hợp triển khai chương trình phát triển bò sữa, rau an toàn, hoa - cây kiểng.

b) Phòng QLCL Nông Lâm sản và Thủy sản chủ trì: Tiếp tục triển khai chương trình phát triển cá cảnh và quy hoạch nuôi tôm thẻ chân trắng. Phối hợp các sở - ngành, quận - huyện tiếp tục tập trung triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Đề án hợp tác quốc tế về biển của thành phố đến năm 2020. Xây dựng và trình UBND thành phố Quy hoạch phát triển thủy sản trên địa bàn thành phố đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

c) Chi cục Phát triển nông thôn:

- Tiếp tục tham mưu, theo dõi tình hình điều chỉnh, bổ sung chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố. Tham mưu tăng cường phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại thành phố chỉ đạo các tổ chức tín dụng tập trung vốn phục vụ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; tiếp tục thực hiện chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị và các chính sách tín dụng khác đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

- Tham mưu các chính sách, kế hoạch nhằm nâng cao năng lực kinh tế tập thể, phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã và các hình thức hợp tác khác; tham mưu thực hiện các chương trình liên tịch, phối hợp tăng cường sự tham gia của các hội ngành, đoàn thể, nhất là Hội Nông dân thành phố.

d) Trung tâm Quản lý và Kiểm định giống cây trồng, vật nuôi chủ trì: Tiếp tục triển khai chương trình giống cây, giống con chất lượng cao; tập trung thực hiện Dự án bò sữa công nghệ cao (do Israel tài trợ) gia đoạn II. Nghiên cứu, xây dựng Chương trình phát triển giống bò thịt trên địa bàn thành phố đến năm 2020. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước về giống, thực hiện tốt, có hiệu quả công tác quản lý, kiểm định giống; củng cố hệ thống quản lý kiểm tra chất lượng giống cây trồng, vật nuôi; chú trọng ứng dụng các phương pháp, công nghệ mới để đánh giá tiềm năng di truyền, từng bước hình thành trung tâm giống cây, giống con của khu vực.

2.3. Các phòng ban, đơn vị thuộc Sở có liên quan triển khai các hoạt động phục vụ và bảo vệ sản xuất nông nghiệp trong năm 2014 theo tiến độ; hình thành các vùng sản xuất chuyên canh gắn với công nghiệp chế biến và hệ thống phân phối, tiêu thụ. Trong đó:

a) Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão chủ trì: Phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi tập trung công tác tưới tiêu, phòng, chống úng hạn, phục vụ sản xuất nông nghiệp có hiệu quả.

b) Trung tâm Công nghệ Sinh học chủ trì: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, vi sinh, môi trường và năng lượng sinh học. Tiếp tục sưu tập hoa kiểng và cây dược liệu, tạo giống lan kháng virus; xây dựng quy trình phát hiện virus gây bệnh trên một số loại rau; sản xuất chế phẩm sinh học và biện pháp sinh học để phát hiện và phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, thủy sản, cá cảnh; tập trung các nghiên cứu phục vụ cho công tác kiểm soát, phòng ngừa dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; nghiên cứu vaccine ngừa bệnh trên cá và tôm.

c) Trung tâm Khuyến nông chủ trì: Thực hiện chủ trương của Trung ương và Thành phố trong việc xã hội hóa đầu tư trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, đặc biệt trong lĩnh vực giống, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư. Tập trung hỗ trợ nông dân qua hoạt động khuyến nông, vay vốn, hướng dẫn kỹ thuật, xây dựng phương án chuyển đổi phù hợp với đặc điểm của địa phương, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm gắn với phát triển kinh tế hợp tác, đảm bảo nâng cao thu nhập cho nông dân. Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của mạng lưới cộng tác viên khuyến nông, đảm bảo nắm vững tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ với địa phương trong các hoạt động của ngành. Sắp xếp lại hệ thống khuyến nông theo hướng gắn liền người sản xuất – cán bộ khuyến nông – nhà doanh nghiệp. Đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả công tác chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ, tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Xây dựng và trình UBND thành phố Quy hoạch phát triển hoa cây kiểng trên địa bàn thành phố đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

e) Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp chủ trì: Tiếp tục triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, tư vấn và xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, website cho các đơn vị sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm, đẩy mạnh việc hợp tác với các siêu thị và các doanh nghiệp khác để giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của thành phố; hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm gắn chặt với phát triển kinh tế hợp tác, đảm bảo nâng cao thu nhập cho người nông dân. Tập trung thúc đẩy việc hình thành các hình thức liên kết hợp tác nhằm nâng cao năng lực cung ứng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp thành phố. Đồng thời, đẩy mạnh tổ chức các hoạt động đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ và trang bị thêm các kỹ năng xúc tiến thương mại bên cạnh các kỹ năng sản xuất an toàn cho các nhà sản xuất, các doanh nghiệp. Xây dựng và trình UBND thành phố Chương trình phát triển kênh sản xuất, phân phối, tiêu thụ nông sản theo hướng VietGAP giai đoạn 2014 - 2020; Chương trình tổng thể xúc tiến thương mại, tiêu thụ nông lâm thủy sản trên địa bàn thành phố giai đoạn 2014 - 2020.

          2.4. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án:

a) Ban quản lý dự án QSEAP chủ trì: Đẩy nhanh tiến độ Dự án “Nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển khí sinh học” (QSEAP-BPD).

b) Ban quản lý dự án LIFSAP chủ trì: Đẩy nhanh tiến độ Dự án “Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP).

c) Ban Quản lý Trung tâm Thủy sản chủ trì: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Trung tâm thủy sản thành phố.

d) Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp chủ trì: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Trung tâm giao dịch triển lãm nông sản thành phố.

e) Trung tâm Công nghệ sinh học chủ trì: Tập trung khai thác, phát huy hiệu quả các hạng mục công trình đã khánh thành cuối năm 2013: Khu Nhà lưới, nhà kính nuôi cấy tế bào thực vật; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các hạng mục công trình còn lại của dự án.

II. Ưu tiên nguồn lực và huy động toàn xã hội tham gia thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố:

1. Chi cục Phát triển nông thôn: Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chương trình hành động số 43-CTr/TU ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Thành ủy về nông nghiệp – nông dân – nông thôn theo Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn như thủy lợi, nước sinh hoạt, giao thông nông thôn, điện, hệ thống y tế, giáo dục, văn hóa, phòng chống, giảm nhẹ thiên tai; cụ thể:

1.1. Tổ chức thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố, tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo thành phố; tiếp tục tham mưu thực hiện nội dung theo phân kỳ kế hoạch năm 2014, định kỳ tổ chức kiểm tra, báo cáo, đề xuất Ban Chỉ đạo thành phố giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc để đảm bảo tiến độ thực hiện các đề án xây dựng nông thôn mới, nhất là đối với việc huy động nguồn lực nội thành cho ngoại thành, phấn đấu trong năm có 30 xã đạt chuẩn 19 tiêu chí nông thôn mới.

          1.2. Tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, đào tạo cán bộ, nâng cao năng lực cộng đồng, cập nhật các dữ liệu về xây dựng nông thôn mới.

1.3. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 5442/QĐ-UBND ngày 24/10/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành kế hoạch phát triển Kinh tế tập thể thành phố Hồ Chí Minh năm 2013. Phát triển hợp tác xã cả về quy mô, số lượng; tập trung củng cố nâng cao chất lượng, vai trò của các hợp tác xã nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục nhân rộng các mô hình hợp tác xã mới trong nông nghiệp.

1.4. Nghiên cứu, trình UBND thành phố điều chỉnh quy hoạch sản xuất muối trên địa bàn thành phố; Chính sách đầu tư hỗ trợ sản xuất, sơ chế, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn theo quy trình sản xuất tốt trên địa bàn thành phố (VietGAP, VietGAHP).

1.5. Tham mưu tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2013 và Sơ kết 02 năm thực hiện phong trào thi đua “Cả thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới”.

2. Phòng Tổ chức Cán bộ: Phối hợp Chi cục Phát triển nông thôn Tham mưu bổ sung, điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo và điều chỉnh Quy chế hoạt động của ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố.

3. Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp: Phối hợp Hội Nông dân thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện đề án đưa nông dân đi học tập ở nước ngoài.

III. Tiếp tục chủ động thực hiện quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và dịch hại trên cây trồng; tập trung công tác vận động, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

1. Phòng QLCL Nông Lâm sản và Thủy sản chủ trì: Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thành phố với các tỉnh trong vùng để xây dựng “Chuỗi thực phẩm an toàn” tại các vùng nguyên liệu nhằm cung cấp thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng của thành phố.

1.1 Triển khai thực hiện các quy định về quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản theo Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ; tổ chức kiểm tra, thẩm định vùng quy hoạch sản xuất nông sản thực phẩm an toàn; kiểm tra, đánh giá và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại các cơ sở nuôi trồng, sản xuất, sơ chế, chế biến kinh doanh nông sản thực phẩm.

1.2 Triển khai thực hiện các chương trình giám sát ATTP nông sản thủy sản theo kế hoạch; thực hiện Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/03/2011 và Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2013 của Bộ Nông nghiệp nông thôn quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản.

1.3 Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai mô hình điểm quản lý thực phẩm theo “Chuỗi thực phẩm an toàn” trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013 – 2015 nhằm cung cấp thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng của thành phố. Trong đó:

- Chi cục Thú y chủ trì: Thực hiện Chuỗi an toàn thực phẩm: thịt heo, thịt gà và trứng gia cầm; liên kết với các tỉnh trong vấn đề quản lý an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật và sản phẩm động vật.

- Chi cục Bảo vệ thực vật chủ trì: Thực hiện Chuỗi an toàn thực phẩm: rau muống hạt, cải bắp, dưa leo, khổ qua, cà chua; liên kết với các tỉnh thực hiện Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ rau an toàn.

- Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản chủ trì: Thực hiện Chuỗi an toàn thực phẩm: tôm nuôi, cá Điêu hồng, cá Tra, cá Nục; liên kết với các tỉnh thực hiện quản lý chất lượng an toàn thực phẩm trong lĩnh vực thủy sản.

2. Chi cục Thú y chủ trì: Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trên gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố; tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động giết mổ gia súc, tăng cường kiểm tra, kiểm soát các sản phẩm động vật từ các tỉnh đưa về thành phố và các sản phẩm động vật đông lạnh nhập khẩu; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống giám sát dịch bệnh. Tổ chức kiểm tra, đánh giá và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại các cơ sở theo lĩnh vực được phân công. Xây dựng và trình UBND thành phố Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ heo, trâu bò, gia cầm; Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về điều kiện vệ sinh thú y đối với phương tiện vận chuyển thịt và sản phẩm động vật làm thực phẩm.

3. Chi cục Bảo vệ thực vật chủ trì: Tập trung theo dõi sát diễn biến tình hình sinh vật hại trên đồng ruộng, dự báo và hướng dẫn biện pháp gieo sạ né rầy, vận động nông dân tập trung gieo sạ đồng loạt, phòng trị sinh vật hại cho người dân; nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng công tác viên bảo vệ thực vật tại cơ sở. Tổ chức kiểm tra, đánh giá và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại các cơ sở theo lĩnh vực được phân công. Tiếp tục tập trung khắc phục tình trạng dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt mức cho phép trong sản xuất, chế biến, lưu thông nông sản, thực phẩm; tổ chức kiểm tra, truy suất nguồn gốc, xử lý theo đúng quy định về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên nông sản tại 3 chợ đầu mối và các cơ sở kinh doanh, chế biến có liên quan. Tiếp tục nhân rộng Đề án phát triển sản xuất, tiêu thụ rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP tại các xã nông thôn mới.

4. Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản chủ trì: Tiếp tục thực hiện chương trình lấy mẫu kiểm soát, truy suất nguồn gốc, kiểm tra và xử lý theo đúng quy định về dư lượng kháng sinh, hóa chất độc hại trong động vật thủy sản nuôi và sản phẩm thủy sản; quản lý chất lượng thủy sản tại chợ đầu mối Bình Điền và các cơ sở kinh doanh, chế biến có liên quan. Tiếp tục nhân rộng Đề án ứng dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) trong sản xuất thủy sản. Xây dựng trình UBND thành phố Chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất tốt trong thủy sản, Chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với thủy sản.

IV. Quản lý, bảo vệ và sử dụng các nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường; tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững:

1. Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão chủ trì:

1.1. Phối hợp với các sở - ngành, quận - huyện, Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác dịch vụ thủy lợi tiếp tục triển khai thực hiện chương trình Chiến lược phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn thành phố đến năm 2020; kiểm tra phát hiện sớm các sự cố đối với hệ thống đê điều, các công trình thủy lợi; ứng phó kịp thời với mọi tình huống, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, tăng cường bảo vệ môi trường nông thôn và hỗ trợ nhân dân phục hồi sản xuất sau thiên tai. Tập trung công tác tưới tiêu, phòng, chống úng hạn, phục vụ sản xuất nông nghiệp có hiệu quả. Đầu tư cải tạo, bảo dưỡng, nâng cấp, đổi mới quản lý các công trình thủy lợi, nâng cao hiệu suất sử dụng của các công trình.

1.2. Tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu ngành nông nghiệp, nông thôn thành phố.

1.3. Xây dựng và trình UBND thành phố Chỉ thị về tăng cường các công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố năm 2014; Quy định chế độ trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý, bảo vệ đê điều trên địa bàn thành phố; điều chỉnh Quyết định số 08/2010/ QĐ-UBND ngày 01/02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố; danh mục, phạm vi hành lang bảo vệ công trình thủy lợi có chức năng tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố.

2. Chi cục Lâm nghiệp chủ trì: Tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo vệ rừng và phát triển rừng, triển khai thực hiện Đề án bảo vệ, phát triển các loại rừng và cây xanh thành phố đến năm 2020, tầm nhìn 2025; thực hiện có hiệu quả chương trình chuyển hóa rừng, trồng rừng và cây phân tán, trồng cây sưu tập thích ứng với biến đổi khí hậu,...; tổ chức thực hiện công tác phòng trừ sâu bệnh hại rừng quản lý giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn thành phố; tiếp tục triển khai thực hiện đề án trồng rừng và cây xanh thành phố giai đoạn 2011 – 2015, định hướng đến năm 2020, mỗi năm trồng 01 triệu cây, góp phần nâng cao tỷ lệ che phủ rừng và mảng xanh thành phố đến cuối năm 2014 đạt 39,8%, trong đó tỷ lệ che phủ rừng đạt 16,44%.

3. Chi cục Kiểm lâm chủ trì: Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; Chương trình quản lý gây nuôi, phát triển, kiểm soát động vật hoang dã; Chương trình phát triển cá sấu giai đoạn 2011 – 2015. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động nhân dân nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ và phát triển gây nuôi động vật hoang dã. Xây dựng và trình UBND thành phố ban hành Bảng giá làm cơ sở xác định thẩm quyền xử phạt, mức xử phạt vi phạm hành chính và tính giá khởi điểm bán đấu giá lâm sản sau xử lý tịch thu trên địa bàn thành phố.

4. Chi cục QLCL và BVNL thủy sản: Tăng cường thực hiện công tác quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tăng cường kiểm tra các hình thức khai thác, đánh bắt, nghiêm cấm sử dụng xung điện, hóa chất, các loại lưới có mắt lưới nhỏ để đánh bắt thủy sản; thả cá trên các sông kênh rạch để tạo cảnh quan, tái tạo nguồn lợi thủy sản. Tăng cường quản lý thủy sản nhập lậu (cá tầm và các loại thủy sản khác).

V. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thực hiện các luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

          1. Phòng Tổ chức cán bộ chủ trì:

1.1. Phối hợp các phòng ban, đơn vị thuộc Sở chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước của ngành, thực hiện đề án tái cơ cấu Ngành; đào tạo, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, mạng lưới thú y cơ sở, mạng lưới cộng tác viên bảo vệ thực vật, khuyến nông, kiểm lâm, thủy sản, đảm bảo nắm vững tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ với địa phương trong các hoạt động của ngành. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân sự trên các lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản, thủy lợi, lâm nghiệp, công nghệ sinh học, bảo vệ thực vật,... phù hợp với chỉ tiêu biên chế được giao. Rà soát, sắp xếp kiện toàn bộ máy theo quy định của Trung ương và của Thành phố.

1.2. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, bảo đảm công khai, minh bạch các hoạt động kinh tế, tài chính ở các đơn vị thuộc Sở.

1.3. Đổi mới đồng bộ các khâu của công tác cán bộ, tăng cường dân chủ, nâng cao chất lượng công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.

1.4. Rà soát, tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo và tổ giúp việc thực hiện Chương trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 – 2015.

2. Văn phòng Sở chủ trì:

2.1. Tiếp tục triển khai đồng bộ, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa để giải quyết thủ tục hành chính; chuẩn hóa việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo mô hình thống nhất đầu mối là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cơ quan, nhằm tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.

2.2. Tiếp tục duy trì và mở rộng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực thi công vụ và năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức.

2.3. Tiếp tục duy trì, tăng cường áp dụng tin học trong các lĩnh vực hành chính công, chương trình hóa công tác, quy chế hóa công vụ, hiện đại hóa thông tin nhằm nâng cao hiệu quả và hiệu lực quản lý nhà nước.

3. Thanh tra Sở chủ trì:

3.1. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng, Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Chương trình phòng, chống tham nhũng của thành phố, trong đó tập trung ở các lĩnh vực: đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng các nguồn vốn, các dự án, chương trình, đề tài khoa học…. Phát huy vai trò của cán bộ, công chức, các đoàn thể cơ quan trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

3.2. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra; xử lý kịp thời nghiêm minh các vụ việc vi phạm. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo công tác tiếp dân thường xuyên theo quy định.

3.3. Tiếp tục củng cố, kiện toàn về tổ chức thanh tra ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tăng cường phối hợp với các ngành, các địa phương để thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra về chất lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thủy sản, thức ăn chăn nuôi, giống và vệ sinh an toàn thực phẩm theo Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản và theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

4. Phòng Pháp chế Sở chủ trì: Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và cơ chế chính sách của ngành để tạo cơ sở pháp lý thông thoáng, ổn định cho sản xuất kinh doanh và tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành phục vụ tốt hơn việc thực hiện nhiệm vụ của ngành; đồng thời thu hút mọi thành phần kinh tế đầu tư vào ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (theo Chỉ thị số 32/2011/CT-UBND ngày 21/10/2011 của UBND thành phố). Tổ chức triển khai kịp thời các văn bản pháp luật liên quan đến chuyên ngành, tạo mọi điều kiện và môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, đóng góp ngày càng nhiều vào tăng trưởng kinh tế của thành phố, tập trung tuyên tuyền Hiếp pháp năm 2013. Định kỳ rà soát các văn bản pháp quy của ngành và thành phố để kịp thời đề xuất với UBND thành phố hoặc Bộ Nông Nghiệp và PTNT điều chỉnh cho phù hợp với các quy định và cam kết của WTO. Tăng cường các biện pháp thực hiện công tác hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm việc đánh giá tác động và chi phí tuân thủ từng thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính tại Sở.

5. Phòng Quản lý Đầu tư: Xây dựng, trình UBND thành phố Đề án nâng cao năng lực hoạt động quản lý đầu tư xây dựng cơ bản chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

6. Chi cục Bảo vệ thực vật: Xây dựng, trình UBND thành phố Đề án nâng cao năng lực hoạt động bảo vệ thực vật.

7. Chi cục QLCL và BVNL thủy sản: Xây dựng, trình UBND thành phố Đề án nâng cao năng lực quản lý hoạt động thủy sản.

8. Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão: Xây dựng, trình UBND thành phố Quy định về quản lý, thu nộp, sử dụng, quyết toán Quỹ phòng chống thiên tai.

9. Trung tâm Khuyến nông: Xây dựng, trình UBND thành phố Đề án nâng cao năng lực hoạt động khuyến nông.

10. Trường Trung cấp kỹ thuật nông nghiệp chủ trì: Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để nâng cấp Trường Trung cấp kỹ thuật nông nghiệp thành Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật nông nghiệp. Tăng cường tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, kỹ năng thực hành cho lao động nông nghiệp, đào tạo nghề cho các xã nông thôn mới. Chủ động tổ chức lồng ghép, hỗ trợ việc tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ chuyên môn làm công tác nông nghiệp và phát triển nông thôn ở huyện, xã và lao động nông nghiệp, nông thôn trong các kế hoạch, chương trình, dự án của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố.

VI. Tổ chức thực hiện.

1. Căn cứ Quyết định này, Trưởng các phòng ban Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở khẩn trương xây dựng Kế hoạch hành động của phòng ban, đơn vị mình; trong đó xác định rõ từng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; quy định thời gian và phân công người chịu trách nhiệm từng nội dung công việc.

2. Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng và cuối năm tiến hành rà soát báo cáo Sở kết quả thực hiện của đơn vị (tại các báo cáo định kỳ, trong đó nêu rõ: việc đã hoàn thành, việc chưa hoàn thành và nguyên nhân). Ban Giám đốc Sở sẽ căn cứ vào kết quả thực hiện 6 tháng và cuối năm của đơn vị để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

3. Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Sở hướng dẫn thang điểm thi đua và chế độ khen thưởng năm 2014 tương ứng với các nhiệm vụ của ngành. Các phòng ban, đơn vị thuộc Sở tổ chức các phong trào thi đua phù hợp với nội dung Quyết định này.

4. Giao Văn phòng Sở và Phòng Kế hoạch Tài chính theo dõi, báo cáo Ban Giám đốc Sở về kết quả thực hiện của các đơn vị tại cuộc họp giao ban hàng quý của Sở.

            SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TP. HỒ CHÍ MINH  

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2014 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-SNN ngày      tháng 01 năm 2014 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố)

1. Danh mục các chương trình, đề án được UBND thành phố giao tại Quyết định số số 01/2014/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế -  văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và ngân sách thành phố năm 2014:

 

STT

 

Hình thức văn bản

 

Trích yếu nội dung văn bản

 

Cơ quan

 

chủ trì

 

soạn thảo

 

Thời gian trình

1

Quyết định

Quy hoạch bố trí cây trồng, vật nuôi chủ lực trên địa bàn thành phố đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

Phòng Kế hoạch Tài chính

Quí III/2014

2

Quyết định

Chương trình phát triển kênh sản xuất, phân phối, tiêu thụ nông sản theo hướng VietGAP giai đoạn 2014 - 2020

Trung tâm Tư vấn và hỗ trợ nông nghiệp

Tháng 9/2014

3

Quyết định

Chương trình tổng thể xúc tiến thương mại, tiêu thụ nông lâm thủy sản trên địa bàn thành phố giai đoạn 2014-2020

Trung tâm Tư vấn và hỗ trợ nông nghiệp

Tháng 9/2014

 

2. Danh mục chương trình, đề án, dự án,… theo Quyết định số 310/QĐ-UBND ngày 15/01/2014 của UBND thành phố về ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Đề án "Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững" theo Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ:

 

TT

 

Nội dung chương trình, đề án, dự án, quy hoạch

 

Đơn vị chủ trì thực hiện

 

Thời gian

1

Rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo và tổ giúp việc thực hiện Chương trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 - 2015

Phòng Tổ chức Cán bộ

2014

2

Nghiên cứu, lập Quy hoạch sử dụng đất lúa trên địa bàn thành phố đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Phòng Nông nghiệp

2014-2015

3

Nghiên cứu, lập Quy hoạch phát triển hoa cây kiểng trên địa bàn thành phố đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Trung tâm Khuyến nông

2014-2015

4

Nghiên cứu, lập Quy hoạch vùng nuôi chim yến trong nhà trên địa bàn thành phố đến năm 2025

Phòng Nông nghiệp

2014-2015

5

Nghiên cứu, lập Quy hoạch phát triển thủy sản trên địa bàn thành phố đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Phòng Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

Quí III/2014

6

Nghiên cứu, lập Quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Phòng Kế hoạch Tài chính

2014-2015

7

Nghiên cứu, xây dựng Phương án tổng thể khai hoang, phục hóa, cải tạo đất trồng lúa, đất trồng trọt khác trên địa bàn thành phố

Phòng Nông nghiệp

2014

8

Nghiên cứu, điều chỉnh quy hoạch sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025

Phòng Kế hoạch Tài chính

2014-2015

9

Nghiên cứu, điều chỉnh quy hoạch sản xuất muối trên địa bàn thành phố

Chi cục Phát triển nông thôn

Quí III/2014

10

Triển khai thực hiện Đề án quy hoạch thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

Chi cục Thủy lợi và PCLB

2014-2020

11

Nghiên cứu, xây dựng Chương trình phát triển giống bò thịt trên địa bàn thành phố đến năm 2020

Trung tâm Quản lý và Kiểm định giống cây trồng, vật nuôi

2014

12

Nghiên cứu, xây dựng Đề án nâng cấp hệ thống thông tin thị trường nông sản

Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp

2014-2015

13

Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp

Chi cục Phát triển nông thôn

2014

14

Nghiên cứu, xây dựng Đề án nâng cao năng lực hoạt động khuyến nông

Trung tâm Khuyến nông

2014

15

Nghiên cứu, xây dựng Đề án nâng cao năng lực hoạt động bảo vệ thực vật

Chi cục Bảo vệ thực vật

2014

16

Nghiên cứu, xây dựng Đề án nâng cao năng lực quản lý hoạt động thủy sản

Chi cục QLCL và BVNL thủy sản

2014

17

Nghiên cứu, xây dựng Đề án nâng cao năng lực hoạt động quản lý đầu tư xây dựng cơ bản chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Phòng Quản lý Đầu tư

2014

 

3. Danh mục văn bản quy phạm trình Ủy ban nhân dân thành phố:

 

3.1. Các văn bản quy phạm pháp luật được giao theo Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2013 của UBND thành phố về ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố chuẩn bị dự thảo nghị Quyết của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2014:

 

STT

 

Hình thức văn bản

 

Trích yếu nội dung văn bản

 

Cơ quan

 

chủ trì

 

soạn thảo

 

Thời gian trình

1

Quyết định

Về chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất tốt trong thủy sản.

Chi cục Quản lý chất lượng và BVNLTS

Quý IV/2014

2

Quyết định

Về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với thủy sản.

 

Chi cục Quản lý chất lượng và BVNLTS

Quý IV/2014

3

Quyết định

Chính sách đầu tư hỗ trợ sản xuất, sơ chế, tiêu thụ rau an toàn theo quy trình VietGAP trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Chi cục Phát triển nông thôn

Quý

I/2014

4

Chỉ thị

Về tăng cường các công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố năm 2014

Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn

Quý I/2014

5

Quyết định

Ban hành quy định chế độ trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý, bảo vệ đê điều trên địa bàn thành phố

Quý II/2014

6

Quyết định

Điều chỉnh Quyết định số 08/2010/ QĐ-UBND ngày 01/02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố

Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão

Quý II/2014

7

Quyết định

Quy định về quản lý, thu nộp, sử dụng, quyết toán Quỹ phòng chống thiên tai

Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão

Quý IV/2014

 

3.2. Các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác quản lý chuyên ngành:

 

STT

 

Hình thức văn bản

 

Trích yếu nội dung văn bản

 

Cơ quan

 

chủ trì

 

soạn thảo

 

Thời gian trình

1

Quyết định

Ban hành bảng giá làm cơ sở xác định thẩm quyền xử phạt, mức xử phạt vi phạm hành chính và tính giá khởi điểm bán đấu giá lâm sản sau xử lý tịch thu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Chi cục Kiểm lâm

Quý

II/2014

2

Quyết định

Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ heo, trâu bò, gia cầm.

Chi cục Thú y

 

Quý I/2014

3

Quyết định

Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về điều kiện vệ sinh thú y đối với phương tiện vận chuyển thịt và sản phẩm động vật làm thực phẩm.

Quý I/2014

4

 

Quyết định

Phê duyệt phương án quy hoạch chim yến trên địa bàn thành phố

 

Phòng Nông nghiệp

Quý II/2014

5

Quyết định

Sửa đổi bổ sung phương án quy hoạch hệ thống các cơ sở giết mổ trên địa bàn TP

Quý II/2014

6

Chỉ thị

 

Phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi

Quý I/2014

7

Quyết định

Quyết định ban hành danh mục, phạm vi hành lang bảo vệ công trình thủy lợi có chức năng tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố

Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão

Quý II/2014

8

 

 

Quyết định

Phê duyệt Đề án Quy hoạch thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn TP HCM đến năm 2020, tầm nhìn 2025

Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão

Quý I/2014

9

 

Quyết định

Phê duyệt Đề án Quy hoạch bố trí dân cư, phòng tránh thiên tai giai đoạn 2011-2015, định hướng 2020

Chi cục Phát triển nông thôn

Quý I/2014

10

Quyết định

Điều chỉnh Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 20/3/2013 của UBND thành phố Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013 - 2015

Chi cục Phát triển nông thôn

Quý I/2014

11

Quyết định

Chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất tốt trong chăn nuôi

Chi cục Phát triển nông thôn

Quý IV/2014

 

3. Các Hội nghị Thành phố chủ trì.

 

TT

 

 

 

Nội dung hội nghị

 

Đơn vị

 

chủ trì,

 

chuẩn bị

 

Đơn vị

 

phối hợp

 

Thời gian tổ chức

1.               

Hội nghị triển khai kế hoạch Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2014

VP Sở, Phòng Kế hoạch Tài chính

Các phòng ban, đơn vị thuộc Sở

Tháng 01/2014

2.               

Hội nghị tổng kết công tác phòng chống lụt bão, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2013, triển khai công tác năm 2014

Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Thủy lợi và PCLB

Các phòng ban, đơn vị thuộc Sở

Tháng 03/2014

3.               

Hội nghị sơ kết Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2013 và Sơ kết 02 năm thực hiện phong trào thi đua “Cả thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới”

Chi cục Phát triển nôn thôn

Các phòng ban, đơn vị thuộc Sở

Tháng 03/2014

4.               

Tổ chức Lễ Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2014

Chi cục Lâm nghiệp

Các phòng ban, đơn vị thuộc Sở

Tháng 5/2014

 

            SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TP. HỒ CHÍ MINH

 


Số lượt người xem: 3800    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm