SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
7
3
7
4
2
6
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 08 Tháng Tám 2013 4:10:00 CH

Thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn Thành phố năm 2013

 

Thực hiện Kế hoạch số 5152/KH-UBND ngày 28/9/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Tổ chức “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn Thành phố năm 2013 trong nội bộ Sở như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Triển khai thực hiện có hiệu quả ngày 09 tháng 11 hàng năm là “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (sau đây gọi tắt là Ngày Pháp luật) theo quy định tại Điều 8 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Thu hút sự quan tâm, nâng cao nhận thức của tất cả công chức, viên chức, người lao động về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật, làm cho Ngày Pháp luật trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng trong toàn Sở.

 - Toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Sở nâng cao nhận thức, ý thức thượng tôn pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật; góp phần tạo chuyển biến mới về chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Yêu cầu:

- Quán triệt cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Sở đầy đủ nội dung, yêu cầu về Ngày Pháp luật quy định trong Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Thực hiện đồng bộ, gắn kết chặt chẽ việc triển khai Ngày Pháp luật với các nhiệm vụ trong công tác thi hành pháp luật của các phòng ban, đơn vị thuộc Sở đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

 

 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THỰC HIỆN NGÀY PHÁP LUẬT:

1.     Nội dung thực hiện:

a/. Tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật.

b/. Phổ biến, giáo dục sâu rộng về vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội. 

c/. Tập trung phổ biến và triển khai thi hành các văn bản pháp luật mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước chuyên ngành, chú trọng các văn bản liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức; trong đó có các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính, nhằm thi hành nghiêm chỉnh Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và tăng cường trật tự, kỷ cương pháp luật.

d/. Phổ biến, thông tin về pháp luật và thi hành pháp luật trong những lĩnh vực như: phòng, chống tham nhũng, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ người tiêu dùng, giải quyết khiếu nại, tố cáo… qua đó, giáo dục, vận động công chức, viên chức và cá nhân, tổ chức nâng cao ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật; ý thức bảo vệ pháp luật;

đ/. Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực thi pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật.

 

2.     Hình thức thực hiện:

a/. Lồng ghép tuyên truyền “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong “Ngày Pháp luật” định kỳ hàng tháng của cơ quan, đơn vị, với các hoạt động thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Xây dựng nông thôn mới”.

b/. Tổ chức tuần lễ tuyên truyền pháp luật bằng đa dạng hình thức như treo, gắn áp phích, băng rôn, cờ phướn tại trụ sở làm việc từ ngày 03/11/2013 đến hết ngày 09/11/2013; trong đó tổ chức cao điểm vào ngày 09/11/2013 là “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

 

  Khẩu hiệu hưởng ứng:

Toàn thể công chức, viên chức, người lao động

(*Tên đơn vị) nhiệt liệt hưởng ứng

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” – 09/11

 

  (* Tên đơn vị: Thí dụ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

c/. Chủ động xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, đưa tin, bài, ảnh, tài liệu pháp luật, các thông điệp ngắn và các hình thức phù hợp khác về Ngày Pháp luật để tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của Sở và các đơn vị (nếu có). 

 

 

 

III. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN:

1. Thủ trưởng các phòng ban Sở và các đơn vị trực thuộc Sở:

  - Tùy theo tình hình thực tiễn của phòng ban, đơn vị và căn cứ Mục II - Kế hoạch này có trách nhiệm chỉ đạo việc tổ chức thực hiện tại đơn vị mình.

  - Báo cáo kết quả thực hiện Ngày Pháp luật của phòng ban, đơn vị gửi về Tổ pháp chế - Văn phòng Sở, hạn chót ngày 15/11/2013. Chú ý báo cáo kết quả theo từng nội dung cụ thể tại Mục II - Kế hoạch này.

2. Tổ pháp chế thuộc Văn phòng Sở có trách nhiệm:

  - Là đầu mối tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở tổ chức triển khai thực hiện Ngày Pháp luật trong phạm vi toàn Sở.

  - Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo đánh giá việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật tại các phòng ban Sở và các đơn vị trực thuộc Sở.

  - Tham mưu tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Ngày Pháp luật của Sở theo yêu cầu của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố (thông qua Sở Tư pháp) đảm bảo đúng thời gian quy định.

 

Năm 2013 là năm đầu tiên tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật trong phạm vi toàn quốc. Việc tổ chức Ngày Pháp luật năm 2013 cần thực sự trở thành sự tiếp nối đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng của đất nước - đó là việc toàn dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Hiến pháp (sửa đổi) của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế.

Để Ngày Pháp luật năm 2013 được triển khai thống nhất và đạt hiệu quả thiết thực, phát huy ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của công chức, viên chức và người lao động trong thực hành “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”; đề nghị Thủ trưởng các phòng ban Sở, các đơn vị trực thuộc Sở quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch trên.

 


Số lượt người xem: 2713    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm