SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
8
2
6
4
4
8
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 17 Tháng Tư 2013 11:10:00 SA

Kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2013

 

 

I. Công tác chỉ đạo điều hành tập trung:

Trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2013, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015, tập trung: “Phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại, hiệu quả, bền vững; tăng cường ứng dụng công nghệ sinh học, công tác dự báo, tập trung sản xuất giống cây trồng, giống vật nuôi, rau an toàn, cây kiểng, cá cảnh; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược biển; chỉ đạo xây dựng mô hình nông thôn mới văn minh, giàu đẹp”. Một số nhiệm vụ cụ thể đã tập trung thực hiện như sau:

- Tiếp tục tập trung thực hiện Chỉ thị số 29/2012/CT-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2013; Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 05/01/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2013; Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2013.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 18/03/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố giai đoạn 2010 – 2020; Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 20/3/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013 – 2015; các chương trình mục tiêu phát triển bò sữa, rau an toàn, hoa - cây kiểng, cá cảnh, cá sấu, chương trình giống cây, giống con chất lượng cao giai đoạn 2011 – 2015 theo quy hoạch sản xuất nông nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn năm 2025.

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 18/4/2012 về phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong lĩnh vực nông nghiệp và ngành nghề nông thôn tại các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; Quyết định số 3639/QĐ-UBND ngày 16/7/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong lĩnh vực phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố đến năm 2020”; Quyết định số 3286/QĐ-UBND 26/6/2012, Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt “Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới thuộc Chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 - 2020”.

- Triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và dịch hại trên cây trồng; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật, thực vật, thủy sản; công tác phòng, chống triều cường; công tác quản lý bảo vệ rừng, động vật hoang dã và phòng, chống cháy rừng trong mùa khô năm 2013; chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng mô hình phát triển sản xuất, trong đó chú trọng đến các đối tượng hợp tác xã, hộ nghèo và cận nghèo.

 

II. Tình hình sản xuất nông nghiệp:

1. Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp 4 tháng đầu năm 2013:

Tốc độ tăng trưởng: Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp trên địa bàn thành phố trong tháng 4 năm 2013 ước đạt 184,7 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm 2013 ước đạt 958,5 tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ 2012, trong đó:

+ Trồng trọt: giá trị sản xuất ước đạt 304 tỷ đồng, tăng 4,1% so cùng kỳ.

+ Chăn nuôi: giá trị sản xuất ước đạt 311 tỷ đồng, tăng 5,2% so cùng kỳ.

+ Lâm nghiệp: giá trị sản xuất ước đạt 9 tỷ đồng, tăng 2,3% so cùng kỳ.

+ Thủy sản: giá trị sản xuất ước đạt 264 tỷ đồng, tăng 9,5% so cùng kỳ.

+ Dịch vụ nông nghiệp: đạt 70,5 tỷ đồng, tăng 6,8% so cùng kỳ.

+ Dịch vụ thủy sản: đạt 13,5 tỷ đồng, tăng 12,5% so cùng kỳ.

2. Trồng trọt:

2.1. Rau: Diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân năm 2012 - 2013 ước đạt 5.963 ha, trong đó rau an toàn là 5.844 ha, tăng 6,5% so với cùng kỳ.

2.2. Hoa, cây kiểng: Tổng diện tích hoa, cây kiểng đến nay ước đạt 1.228 ha, tăng 4,5% so với cùng kỳ; trong đó mai: 483 ha, xấp xỉ cùng kỳ; lan: 210 ha, tăng 10,5% so cùng kỳ; hoa nền: 164 ha, tăng 2,5%; kiểng, bonsai: 371 ha, tăng 7,5% so cùng kỳ.

2.3. Lúa: Diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân năm 2012 - 2013 ước đạt 5.361 ha, giảm 12,9% so với cùng kỳ.

2.4. Cây cao su: Tổng diện tích cao su đến nay là 3.945 ha, xấp xỉ cùng kỳ.

2.5. Cây ăn trái: Tổng diện tích cây ăn trái đến nay ước 10.000 ha, xấp xỉ cùng kỳ.

3. Chăn nuôi:

3.1. Gia súc:

- Bò: Tổng đàn 113.926 con, tăng 4,7% so với cùng kỳ; trong đó, đàn bò sữa 91.077 con, tăng 7% so với cùng kỳ; riêng cái vắt sữa 47.000 con, tăng 6,8% so cùng kỳ. Sản lượng sữa bò tươi trong 4 tháng đầu năm 2013 đạt 85.446 tấn, tăng 7,2% so cùng kỳ.

- Heo: Tổng đàn 366.684 con, tăng 7,4% so với cùng kỳ; trong đó, nái sinh sản là 48.665 con, xấp xỉ cùng kỳ.

3.2. Cá sấu: Tổng đàn cá sấu trên địa bàn thành phố hiện nay khoảng 187.500 con, tăng 7% so cùng kỳ.

4. Về thủy sản:

- Tổng sản lượng thủy sản trong tháng 4 ước đạt 3.815 tấn, lũy kế 4 tháng đầu năm 2013 ước đạt 15.536 tấn, tăng 14,9% so với cùng kỳ, trong đó:

+ Sản lượng nuôi: 7.436 tấn, tăng 9,8% so cùng kỳ.

+ Sản lượng khai thác: 8.100 tấn, tăng 20% so cùng kỳ.

+ Cá cảnh: 27 triệu con, tăng 17,4% so cùng kỳ. Số lượng cá cảnh xuất khẩu trong tháng 4 là 825.714 con, tăng 2,6% so cùng kỳ; lũy kế 4 tháng đầu năm 2013 là 2.719 triệu con, giảm 12,75% so với cùng kỳ năm 2012.

5. Tình hình đầu tư xây dựng cơ bản chuyên ngành:

- Đối với các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Ủy ban nhân dân thành phố đã giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng đợt 1 năm 2013 tại Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 02/02/2013 là 127 tỉ đồng. Tình hình giải ngân đến ngày 10/4/2013 là 38,86/127 tỉ đồng, đạt 30,6 % so với kế hoạch; ước giải ngân đến ngày 30/4/2013 là 42,859/127 tỉ đồng, đạt 33,74% so kế hoạch, cụ thể:

+ Ban Quản lý Trung tâm Thủy sản thành phố: 30/30 tỉ đồng, đạt 100% kế hoạch.

+ Trung tâm Công nghệ sinh học: 6,37/83 tỉ đồng, đạt 7,67% kế hoạch; ước giải ngân đến ngày 30/4/2013 là 10/83 tỉ đồng, đạt 12,04% kế hoạch.

+ Trung tâm Giao dịch và Triển lãm nông sản thành phố: 1,96/10 tỉ đồng, đạt 19,6% kế hoạch; ước giải ngân đến ngày 30/4/2013 là 2,2/10 tỉ đồng, đạt 22% kế hoạch.

+ Trung tâm Quản lý và Kiểm định giống cây trồng, vật nuôi: 0,256/03 tỉ đồng, đạt 8,53% kế hoạch; ước giải ngân đến ngày 30/4/2013 là 0,4/03 tỉ đồng, đạt 13,33% kế hoạch.

+ Ban Quản lý dự án QSEAP: 0,259/01 tỉ đồng, đạt 25,9% kế hoạch.

- Đối với Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác dịch vụ thủy lợi: Ủy ban nhân dân thành phố đã giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng đợt 1 năm 2013 tại Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 02/02/2013 là 188 tỉ đồng. Tình hình giải ngân đến ngày 10/4/2013 là 18,25/188 tỉ đồng, đạt 9,7% kế hoạch; ước giải ngân đến ngày 30/4/2013 là 22/188 tỉ đồng, đạt 11,7% kế hoạch.

 

III. Kết quả hoạt động một số lĩnh vực chuyên ngành:

          1. Lĩnh vực chăn nuôi – thú y:

- Tập trung thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, thủy sản; đặc biệt là dịch bệnh Cúm gia cầm theo Công điện khẩn số 04/CĐ-BNN-TY ngày 05/02/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm và công văn số 5637/UBND-CNN ngày 03/11/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc xử lý dứt điểm các điểm nóng kinh doanh gia cầm trái phép trên địa bàn thành phố. Chi cục Thú y thành phố tăng cường kiểm tra tình hình dịch tễ đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt tại các hộ chăn nuôi heo nhập cư, địa bàn giáp ranh với các tỉnh; triển khai kế hoạch tiêm phòng đợt 1/2013; phối hợp lực lượng các đoàn tăng cường kiểm tra tình hình vận chuyển, giết mổ, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trái phép, nhất là tại các điểm nóng kinh doanh gia cầm sống khu vực giáp ranh giữa các quận huyện trên địa bàn thành phố. Trong tháng, không phát hiện dịch bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng, PRRS tại các hộ chăn nuôi trên địa bàn Thành phố, tình hình dịch tễ đàn gia súc, gia cầm tương đối ổn định.

- Công tác vận chuyển nội địa động vật và sản phẩm động vật: Số lượng trâu, bò hơi nhập về Thành phố giảm bình quân 10 con/ngày (51,61%), tuy nhiên lượng trâu, bò tuột lại tăng khoảng 129 con/ngày (26,89%). Số lượng heo hơi và heo bên giết mổ nhập từ các tỉnh về thành phố trong tháng đều tăng bình quân 2.178 con heo hơi/ngày (41,78%) và tăng khoảng 1.059 con heo bên/ngày (47,91%). Số lượng gia cầm sống và lượng gia cầm đã được giết mổ từ các tỉnh đưa về Thành phố tiêu thụ trong tháng đều tăng so với cùng kỳ, bình quân tăng 9.341 con gà sống/ngày (16,21%) và tăng 6.733 con gia cầm tươi/ngày (14,23%), lượng trứng gia cầm từ các tỉnh đưa về Thành phố tiêu thụ cũng tăng khoảng 38,47% so cùng kỳ.

- Công tác kiểm soát giết mổ: Số lượng giết mổ heo bình quân ở mức 8.231 con/ngày, tăng khoảng 2.463 con/ngày (42,71%) so với cùng kỳ. Lượng gia cầm giết mổ tăng nhẹ, bình quân trong tháng tăng 5.455 con/ngày (9,13%) so cùng kỳ. Lượng trâu, bò giết mổ tại thành phố giảm tương đối nhiều (30%) so cùng kỳ 2012, tuy nhiên lượng trâu, bò giết mổ từ các tỉnh đưa về thành phố lại tăng khoảng 26% so cùng kỳ năm 2012.

- Công tác kiểm tra vệ sinh thú y sản phẩm động vật: Thịt heo nhập từ tỉnh về tăng 71,65% và thịt trâu, bò cũng tăng 18,15% so với cùng kỳ. Sản phẩm đông lạnh nhập khẩu (chủ yếu là thịt gà, thịt trâu bò, thịt heo, thịt dê cừu, phụ phẩm gà, phụ phẩm heo, phụ phẩm trâu bò) từ đầu năm đến cuối tháng 3 năm 2013 do Cơ quan Thú y Vùng VI chuyển qua bảo quản, kinh doanh tại các kho lạnh trên địa bàn Thành phố, với khối lượng 6.168.625,73 kg/205 lô hàng, tăng 812.897kg (38,94%) so với cùng kỳ năm 2012; trong đó lượng thịt gà chiếm khoảng 70%, thịt trâu bò chiếm 27%, còn lại các sản phẩm khác.

- Công tác kiểm tra và xử lý vi phạm:

+ Trong tháng, Chi cục Thú y đã xử phạt vi phạm hành chính 364 trường hợp (giảm 01 trường hợp so với tháng trước), với tổng số tiền phạt là 415 triệu đồng (giảm 4,13% so với tháng trước); lũy kế 4 tháng đầu năm là 1.367 trường hợp (giảm 14% so cùng kỳ năm 2012), với tổng số tiền phạt là 1,5 tỉ đồng (giảm 11,67% so cùng kỳ năm 2012). Riêng tại Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 36 trường hợp (giảm 01 trường hợp so với tháng trước), với số tiền phạt là 86,9 triệu đồng (tăng 8,01% so với tháng trước); lũy kế 4 tháng đầu năm là 104 trường hợp (giảm 30% so với cùng kỳ năm 2012), với số tiền phạt là 256,2 triệu đồng (giảm 20,25% so với cùng kỳ năm 2012).

+ Ngoài ra, trong tháng, các quận - huyện đã phối hợp tốt với các đoàn liên ngành kiểm tra, phát hiện, xử lý kỹ thuật 573 trường hợp vi phạm trong vận chuyển, giết mổ, kinh doanh trái phép động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch (giảm 5% so với tháng trước), với tang vật bị xử lý 15,4 tấn (giảm 40,59% so tháng trước); lũy kế 4 tháng đầu năm là 2.420 trường hợp (giảm 13% so cùng kỳ năm 2012), với tang vật là 78,9 tấn (giảm 24,12% so với cùng kỳ năm 2012).

 

2. Lĩnh vực trồng trọt - bảo vệ thực vật:

- Tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình sinh vật hại trên đồng ruộng, dự báo và hướng dẫn biện pháp phòng trị sinh vật hại cây trồng vụ Đông Xuân 2012 - 2013, đặc biệt lưu ý tình hình rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa để kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trị hiệu quả. Đồng thời, triển khai 18 mô hình sản xuất rau đạt tiêu chuẩn VietGAP, 06 mô hình quản lý dịch hại trên hoa lan, lắp đặt hệ thống cống thu gom bao bì vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật và tổ chức 04 lớp tập huấn phòng trừ sâu bệnh trên hoa lan, cây kiểng tại các xã nông thôn mới.

 

- Công tác kiểm dịch thực vật và thanh tra thuốc bảo vệ thực vật: Kiểm tra kho nông sản tại 43/67 đơn vị với 86.038 tấn nông sản, thanh tra 01 đợt tại 02 cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, kết quả không có cơ sở vi phạm; kiểm tra sử dụng thuốc ngoài đồng ruộng tại 41 hộ và hướng dẫn 89 hộ sử dụng thuốc theo nguyên tắc 4 đúng; cấp mới 15 chứng chỉ và cấp lại 03 chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

 

 

- Công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm: Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất rau an toàn cho 18 tổ chức, cá nhân với 172 hộ, tổng diện tích 72,1826 ha; lấy mẫu đất nước kiểm tra tồn dư kim loại nặng là 3.630,45 ha, trong đó đủ điều kiện sản xuất rau an toàn là 3.464 ha và không đủ điều kiện sản xuất rau an toàn là 166,45 ha. Đồng thời, giám sát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật bằng phương pháp phân tích nhanh GT-TestKit tại vùng sản xuất 103 mẫu và chợ đầu mối là 930 mẫu, kết quả âm tính.

 

- Tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về an toàn – Vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ lần thứ 15 năm 2013 tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi.

- Tình hình hoa kiểng phục vụ Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013: Diện tích sản xuất hoa, cây kiểng trên địa bàn Thành phố năm 2012 đạt 2.010 ha, tăng 47 ha (2,4%) so với năm 2011; trong đó diện tích sản xuất hoa, cây kiểng phục vụ Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013 ước khoảng 1.186,42 ha, tăng 1,0% so với cùng kỳ. Dự kiến đến cuối quý I năm 2013, diện tích hoa, cây kiểng đạt 1.213 ha. Diện tích tăng tập trung vào hoa nền, hoa lan, bon sai và cây kiểng.

Lượng hoa kiểng sản xuất phục vụ Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013 khoảng 677 ngàn chậu bonsai, kiểng cổ (tăng 35,4% so với cùng kỳ); 2,65 triệu chậu lan (tăng 6,0% so với cùng kỳ); 3,9 triệu cành lan (tăng 8,3% so với cùng kỳ); 7,3 triệu chậu hoa nền (tăng 15,9% so với cùng kỳ) và 1,6 triệu chậu mai (xấp xỉ cùng kỳ). Tổng giá trị sản lượng hoa, cây kiểng phục vụ Tết Quý Tỵ khoảng 1.498,2 tỷ đồng (tăng 14,6% so với cùng kỳ là 1.307 tỷ đồng)

3. Lĩnh vực lâm nghiệp - kiểm lâm:

- Tiếp tục quản lý diện tích rừng, đất lâm nghiệp và cây lâm nghiệp trồng phân tán trên địa bàn thành phố hiện nay là 42.493 ha, trong đó có trên 37.149 ha thuộc đất quy hoạch 3 loại rừng (rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất). Tổ chức hội nghị triển khai công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố năm 2013.

- Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất cây giống phân tán năm 2013 (gồm 246.000 cây bóng mát và 119.000 cây mọc nhanh), tiếp tục triển khai thực hiện một số hạng mục của “Đề án quản lý bảo vệ, phát triển các loại rừng, cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025” được phê duyệt tại Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; tiếp tục chăm sóc cây trồng tại Vườn Thực vật huyện Củ Chi và rừng cảnh quan tại Đền tưởng niệm các vua Hùng, quận 9; xây dựng, phục hồi, sử dụng và phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất trên địa bàn các huyện Củ Chi, Bình Chánh, Cần Giờ. Chuẩn bị 250.000 cây xanh các loại để thực hiện dự án trồng 500.000 cây xanh ven sông, kênh, rạch; thực hiện Kế hoạch số 1176/UBND-CNN ngày 12/3/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về trồng và bảo vệ rừng, cây xanh trên địa bàn thành phố năm 2013.

- Công tác tuyên truyền pháp luật lâm nghiệp: Tổ chức 922 lượt tuần tra bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã (lũy kế từ đầu năm 2013 đến nay tổ chức 5.175 lượt), cung cấp 45 bộ văn bản pháp luật có liên quan cho các cơ sở kinh doanh lâm sản và gây nuôi động vật hoang dã (lũy kế từ đầu năm 2013 đến nay cung cấp 153 bộ), vận động hộ dân sống trong rừng ký 470 bản cam kết bảo vệ rừng (lũy kế từ đầu năm 2013 đến nay ký 542 bản), trao đổi thông tin với chủ rừng, đơn vị bảo vệ rừng giáp ranh về công tác quản lý, bảo vệ rừng 48 buổi (lũy kế kế từ đầu năm 2013 đến nay trao đổi thông tin 180 buổi), phối hợp với các báo, đài phát thanh, truyền hình 10 lần  đưa tin, bài về hoạt động bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ động vật hoang dã (lũy kế kế từ đầu năm 2013 đến nay 33 lần).

- Công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng: Tổ chức 89 lượt tuần tra bảo vệ rừng (lũy kế từ đầu năm 2013 đến nay tổ chức 340 lượt); phối hợp với các chủ rừng kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng 19 lượt (lũy kế từ đầu năm 2013 đến nay tổ chức 86 lượt); kiểm tra công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng các chủ rừng 43 lượt (lũy kế từ đầu năm 2013 đến nay tổ chức 194 lượt); phối hợp với các xã và lực lượng giáp ranh tuần tra truy quét bảo vệ rừng 11 lượt (lũy kế từ đầu năm 2013 đến nay tổ chức 37 lượt). Tổ chức công tác trực phòng cháy chữa cháy rừng 24/24 giờ tại Văn phòng Ban Chỉ huy về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng thành phố và kiểm tra hiện trường thực địa các vụ cháy đồng cỏ tại địa bàn Quận 9 và huyện Hóc Môn, Củ Chi.

- Công tác pháp chế, thanh tra, kiểm tra, quản lý lâm sản và động vật hoang dã: Chi cục Kiểm lâm đã tổ chức kiểm tra 177 lượt/65 cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh gỗ, lâm sản khác (lũy kế từ đầu năm 2013 đến nay tổ chức 644 lượt/502 cơ sở); kiểm tra lâm sản tồn kho tại 01 cơ sở với 26,915 m3 gỗ xẻ các loại. Xác nhận 407 lượt hồ sơ lâm sản hợp pháp với 24.012 m3 gỗ các loại có nguồn gốc nhập khẩu, 985,54 m3 gỗ các loại từ rừng tự nhiên. Cấp 05 sổ ghi chép xuất nhập lâm sản (lũy kế từ đầu năm 2013 đến nay 19 sổ), kiểm tra sổ ghi chép xuất nhập lâm sản 49 cơ sở (lũy kế từ đầu năm 2013 đến nay 192 cơ sở). Kiểm tra buôn bán động vật hoang dã  trái phép 10 lượt (lũy kế từ đầu năm 2013 đến nay kiểm tra 39 lượt). Lập biên bản 09 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (lũy kế từ đầu năm 2013 đến nay 30 vụ), tạm giữ 290 kg và 51 con động vật hoang dã các loại. Xử lý vi phạm hành chính 03 vụ (lũy kế từ đầu năm 2013 đến nay xử lý 23 vụ).

- Công tác gây nuôi động vật hoang dã: Tổ chức kiểm tra gây nuôi động vật hoang dã 81 lượt cơ sở, cấp 11 giấy chứng nhận trại nuôi, cấp 9.766 mã số thẻ cites, gắn 23 thẻ cites để làm thủ tục xuất khẩu 10 con cá sấu sống, 172 tấm da cá sấu muối, 1.500 tấm da trăn và 293 sản phẩm làm từ da cá sấu; cấp 16 giấy phép vận chuyển đặc biệt và 20 giấy xác nhận để xuất bán đi các địa phương trong nước: 1.822 con cá sấu sống, 250 kg rắn, 1.772 kg rùa, 149 kg kỳ đà, 165 con nhím, 25 con cầy vòi hương, 105 con chim trĩ đỏ, 1.800 con chim lele.

- Công tác cứu hộ động vật hoang dã: Tiếp nhận cứu hộ 19 cá thể do các đơn vị, cá nhân chuyển giao, tính đến nay có 177 cá thể thuộc 33 loài đang được chăm sóc cứu hộ.

4. Lĩnh vực thủy sản – bảo vệ nguồn lợi thủy sản:

- Công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản: Tổng số tàu thuyền trên địa bàn thành phố là 1.757 chiếc, với tổng số thuyền viên là 6.920 người; trong đó, tổng số tàu thuyền có công suất lớn hơn 90 CV là 134 chiếc, với tổng số thuyền viên là 1.311 người; tổng số tàu thuyền có công suất từ 20 CV đến 90 CV là 801 chiếc, với tổng số thuyền viên là 3.082 người; tổng số tàu thuyền có công suất dưới 20 CV là 822 chiếc, với tổng số thuyền viên là 2.527 người. Tổng số phương tiện đã kiểm tra 14 chiếc, trong đó: kiểm tra đăng ký mới 08 chiếc, kiểm tra hàng năm 05 chiếc, sang tên 01 chiếc. Cấp và gia hạn gấy phép khai thác thuỷ sản 04 chiếc.

- Công tác nuôi trồng thủy sản: Số lượng giống thả nuôi trong tháng tại huyện Nhà Bè và Cần Giờ là 17,65 triệu con tôm sú và 334,03 triệu con tôm thẻ chân trắng. Triển khai 02 đợt mẫu nước xét nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật quan trắc cảnh báo môi trường nước nuôi trồng thủy sản tại 17 điểm thuộc địa bàn các huyện Cần Giờ, Nhà Bè, Bình Chánh và thông báo kịp thời kết quả xét nghiệm môi trường nước bằng SMS định kỳ hàng tháng vào ngày 01 và 15 Âm lịch đến các hộ nuôi và cơ quan liên quan để chủ động xử lý khi cấp nước vào ao nuôi.

- Công tác quản lý chất lượng thủy sản: Kiểm tra ngoại quan, cảm quan sản phẩm thủy sản tươi ướp đá là 12.200 tấn, kết quả đều đảm bảo độ tươi, không lẫn tạp chất; phối hợp với Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền (huyện Bình Chánh) lấy 15 mẫu chả cá kiểm tra nhanh hàn the đều không phát hiện dư lượng. Tiến hành kiểm tra, đánh giá phân loại 26 điểm kinh doanh thủy sản theo Thông tư 55/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong đó 22 điểm kinh doanh được xếp loại B và 04 điểm loại C.

- Công tác kiểm tra chất lượng hàng hóa chuyên ngành thủy sản nhập khẩu và kiểm dịch thủy sản xuất khẩu: Số bộ chứng thư cấp là 580 bộ, trong đó: xuất khẩu 357 bộ và nhập khẩu 223 bộ. Kiểm tra 3.966.965 kg thức ăn thủy sản và 2.794.145 kg sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản; kiểm dịch 244.393 kg và 825.714 con động vật thủy sản và sản phẩm động vật thủy sản xuất khẩu.

 

- Tổ chức 06 lớp tập huấn phổ biến các mô hình nuôi tôm thành công trong vùng dịch bệnh cho các xã Bình Khánh, An Thới Đông, Tam Thôn Hiệp, Lý Nhơn (huyện Cần Giờ) và các xã Nhơn Đức, Hiệp Phước (huyện Nhà Bè).

 

5. Lĩnh vực thủy lợi – phòng chống lụt bão:

- Tham mưu, dự thảo và trình Ủy ban nhân dân thành phố các văn bản: Quyết định về kiện toàn và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố; xử lý lục bình dày đặc tại các tuyến sông, kênh, rạch trên địa bàn thành phố; chấp thuận cấp kinh phí triển khai thực hiện Đề án xây dựng bổ sung các trạm đo thủy văn, khí tượng trên địa bàn thành phố; kinh phí xây dựng kè chống sạt lở tại Văn phòng Phân khu I, Phân khu III thuộc Ban Quản lý Rừng phòng hộ Cần Giờ...

- Công tác thủy lợi: Phối hợp các quận, huyện kiểm tra thực địa tình hình quản lý, vận hành công trình thủy lợi nhằm phục vụ công tác phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn, đảm bảo nước phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân năm 2012 - 2013 trên địa bàn thành phố; xây dựng đề cương, dự toán, các thủ tục đầu tư mốc chỉ giới công trình thủy lợi và dự toán phục hồi mốc cảnh báo ngập lụt năm 2013. Khảo sát 484 mẫu khảo sát thủy văn, xâm nhập mặn trên 06 trạm; phối hợp các sở ngành, quận, huyện tổ chức kiểm tra đê bao, các vị trí có nguy cơ sạt lở cao tại các Quận 12, Bình Thạnh, Thủ Đức và huyện Hóc Môn. Theo dõi tiến độ các dự án trọng điểm như Bờ hữu sông Sài Gòn, Dự án Tiêu thoát nước và cải thiện ô nhiễm kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, Dự án Tiêu thoát nước Suối Nhum. Tiếp tục hoàn chỉnh đề án Quy hoạch thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

- Công tác phòng chống lụt bão: Tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013. Trực ban để thường xuyên theo dõi diễn biến của thời tiết nguy hiểm, triều cường nhằm triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả. Kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình bờ bao phòng, chống triều cường kết hợp giao thông nông thôn, phòng, chống sạt lở bờ sông, nạo vét tiêu thoát nước năm 2008, năm 2009, năm 2011 và năm 2012; đến nay, các quận, huyện đã triển khai thi công hoàn thành 301/345 công trình, với chiều dài bờ bao là 288,3 km/317,3 km, phát huy hiệu quả trong việc tiêu thoát nước phục vụ sản xuất cho khoảng 11.120 ha đất sản xuất nông nghiệp, phòng, chống ngập úng bảo vệ khu dân cư cho khoảng 17.850 hộ dân. Xây dựng kế hoạch tập huấn chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về quản lý, tuần tra, bảo vệ các công trình đê điều cho lực lượng quản lý đê nhân dân trên địa bàn các quận, huyện (nơi có đê) năm 2013. Xây dựng kế hoạch đầu tư phương tiện, trang thiết bị, kinh phí phục vụ công tác phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn năm 2013 cho các sở, ngành, đơn vị thành phố và quận, huyện.

- Công tác quản lý môi trường và biến đổi khí hậu: Tiếp tục tham gia Chương trình “Thành phố Hồ Chí Minh phát triển hướng về phía biển thích ứng với biến đổi khí hậu” thực hiện Đề cương “Khảo sát chất lượng nguồn nước mặt hệ thống thuỷ lợi Hóc Môn - Bắc Bình Chánh năm 2013”, tính đến tháng 4: quan trắc 84/199 mẫu, đảm bảo đúng tiến độ thực hiện; theo dõi khối lượng mẫu phân tích và tiến hành nghiệm thu, thanh toán khối lượng thực hiện quý I/2013; theo dõi tình hình diễn biến chất lượng nguồn nước mặt hệ thống công trình thủy lợi Hóc Môn - Bắc Bình Chánh. Kiểm tra hiện trường, thẩm định hồ sơ điều chỉnh nội dung Giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi Hóc Môn - Bắc Bình Chánh cho trường hợp Công ty Phạm Chiến Công. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát việc xả nước thải công nghiệp không nguy hại sau xử lý đạt quy chuẩn vào kênh TC2-6 thuộc hệ thống công trình thủy lợi Hóc Môn - Bắc Bình Chánh theo phương án xả thải theo mẻ (đợt 1) của Công ty Quốc Việt.

6. Lĩnh vực phát triển nông thôn:

- Về thực hiện chính sách: Theo dõi, cập nhật tình hình vay vốn theo Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 20/3/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2013 – 2015 (thay thế Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND), từ đầu năm 2013 đến nay, có 271 quyết định phê duyệt, 865 hộ với tổng số vốn đầu tư 375,3 tỷ đồng, tổng vốn vay 216,3 tỷ đồng. Lũy tiến từ khi triển khai đến nay có 1.515 phương án, 7.409 hộ, tổng vốn đầu tư 3.104 tỷ đồng, tổng vốn vay có hỗ trợ lãi vay 1.780 tỷ đồng; trong đó, Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt 04 dự án vay vốn với tổng số vốn vay có hỗ trợ lãi vay là 47,3 tỷ đồng. Triển khai tập huấn Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 20/3/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013 – 2015, chính sách đào tạo nghề tại 09 xã của huyện Củ Chi và 01 xã của huyện Hóc Môn; lũy kế từ đầu năm đến nay đã triển khai tại 19 xã với sự tham gia của 1.140 người dân.

- Về phát triển ngành nghề nông thôn: Triển khai kế hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tại 13 xã xây dựng nông thôn mới cho đối tượng là cán bộ phụ trách phát triển ngành nghề, hội nông dân, hội phụ nữ, tổng số người tham dự là 780 người; các ngành nghề triển khai như: se nhang, chế biến nấm, đan đệm, đan giỏ chạt, nghề mộc, đan chiếu, bánh tráng. Hỗ trợ nguyên vật liệu (trúc): phục vụ ngành nghề đan đát cho 60 hộ ở xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi; phục vụ ngành nghề đan giỏ chạt 30 hộ ở xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn. Tập huấn chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản tại xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn và xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, với 120 người tham dự và tuyên truyền thủ tục công nhận làng nghề tại xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ với 60 lượt người tham dự.

- Về diêm nghiệp: Tính đến nay, tổng số hộ tham gia sản xuất muối trên địa bàn huyện Cần Giờ là 672 hộ, với tổng diện tích sản xuất là 1.516,8 ha (gồm 1.126,8 ha muối đất và 390 ha muối trải bạt). Sản lượng thu hoạch là 70.765 tấn (muối đất 44.308 tấn và muối trải bạt 26.457 tấn), sản lượng tiêu thụ 36.400 tấn (muối đất 21.700 tấn và muối trải bạt 14.700 tấn), sản lượng còn lại 34.365 tấn (muối đất 22.608 tấn và muối trải bạt 11.757 tấn).

- Về phát triển kinh tế tập thể: Tiếp tục tư vấn tình hình hoạt động Hợp tác xã Phước Bình và Hợp tác xã Hưng Điền, huyện Bình Chánh. Tính đến nay, trên địa bàn Thành phố có 56 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và ngành nghề nông thôn (số xã viên bình quân 71 xã viên/hợp tác xã, vốn điều lệ bình quân 5.854,2 triệu đồng/hợp tác xã), 168 tổ hợp tác (bình quân 21 tổ viên/tổ hợp tác). Tổ chức tập huấn kinh tế tập thể tại các xã Bình Lợi, Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh; xã Thạnh An, huyện Cần Giờ và xã Trung An, huyện Củ Chi.

- Công tác phát triển cộng đồng: Tập huấn, tư vấn nâng cao năng lực cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới tại xã Long Hòa, huyện Cần Giờ; xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè và xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn. Từ đầu năm đến nay, đã thực hiện được 10 lớp, tổng số người tham dự 750 người.

 

7. Chương trình xây dựng nông thôn mới:

7.1. Kết quả thực hiện tại 6 xã điểm:

 

- Xã Tân Thông Hội đạt 19/19 tiêu chí; xã Thái Mỹ đạt 19/19 tiêu chí; xã Xuân Thới Thượng đạt 18/19 tiêu chí; xã Tân Nhựt đạt 17/19 tiêu chí; xã Nhơn Đức đạt 17/19 tiêu chí; xã Lý Nhơn đạt 18/19 tiêu chí.

- Tổ chức Hội nghị tổng kết xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2012 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2013 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày 05 tháng 3 năm 2013. Tập huấn về nông thôn mới tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh với 209 lượt người tham dự.

7.2. Kết quả thực hiện tại 50 xã:

Tổ Công tác giúp việc Ban Chỉ đạo đang tiến hành hướng dẫn, giúp các xã hoàn chỉnh đề án của 50 xã để trình Cơ quan thường trực thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt dự án. Đến nay, Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt 09 đề án của 09 xã: xã Bình Chánh (huyện Bình Chánh), xã Bình Khánh (huyện Cần Giờ), xã Tân Phú Trung, An Nhơn Tây, Tân Thạnh Đông, Tân Thạnh Tây (huyện Củ Chi), xã Phước Lộc (huyện Nhà Bè), xã Nhị Bình, Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn). 15 xã dự kiến ý trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt trong tháng 4/2013, 26 xã đang được Tổ Công tác giúp việc Ban Chỉ đạo thẩm định, trình các sở, ngành góp ý và dự kiến trình Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới, Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt trong quý 2/2013.

8. Lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn:

- Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn hiện đang quản lý khai thác 123 trạm cấp nước tập trung, phục vụ nước sinh hoạt cho 319.941 nhân khẩu của 56.917 hộ dân ngoại thành. Trong tháng 4 đã lắp đặt thêm 280 đồng hồ nước; lũy kế từ đầu năm đến nay đã lắp đặt thêm 993 đồng hồ nước cho các hộ sử dụng.

- Về chương trình vệ sinh môi trường nông thôn: Báo cáo kết quả điều tra thu nhập thông tin Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2012. Tập huấn 30 lớp vệ sinh cộng đồng và quản lý chất thải, cấp phát 440 thùng thu gom rác cho 22 xã trên địa bàn Thành phố. Tổ chức Lễ mít tinh Tháng hành động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch – Vệ sinh môi trường và Ngày môi trường thế giới năm 2013 tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi (vào ngày 24/4/2013).

9. Hoạt động tư vấn và hỗ trợ nông nghiệp:

- Về kết quả chứng nhận VietGAP: Từ đầu năm 2013 đến nay, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp đã tổ chức chứng nhận VietGAP cho 17 tổ chức, cá nhân, với tổng diện tích 7,236 ha, tương đương 32,27 ha diện tích gieo trồng, sản lượng dự kiến 305 tấn/năm. Lũy kế từ năm 2010 đến nay đã tổ chức chứng nhận VietGAP cho 329 tổ chức, cá nhân (là xã viên của các Hợp tác xã Nhuận Đức, Ngã 3 Giòng, Thỏ Việt, Phước An, Liên tổ Tân Trung; 04 công ty và các nông hộ), với tổng diện tích là 145,6888 ha, tương đương 649,77 ha diện tích gieo trồng, sản lượng dự kiến 15.637 tấn/năm.

- Tham gia triển lãm tại lễ hội “Thành phố Hồ Chí Minh – Đón chào năm mới 2013” tại Công viên 23 tháng 9; tổ chức chợ hoa Tết cho nông dân thành phố với 156 gian hàng, đại diện cho 730 nông dân của 9 quận, huyện trên địa bàn thành phố tham gia.

- Thực hiện chương trình “Nông dân hội nhập”: Từ đầu năm đến nay đã thực hiện 03 kỳ phát sóng với chủ đề: Tổng kết Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2012 và triển khai kế hoạch năm 2013; tổng kết chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2010 – 2012; sản xuất xoài theo tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Cần Giờ.

- Từ đầu năm đến nay, đã thiết kế website cho 07 đơn vị; lũy kế từ khi thực hiện chương trình mỗi nhà nông một website, đã thiết kế và bàn giao cho 58 đơn vị và thiết kế logo, nhãn hiệu cho 04 đơn vị, lũy kế từ khi thực hiện chương trình thiết kế logo – nhãn hiệu – tờ bướm, đã thiết kế và bàn giao cho 64 đơn vị.

 

- Tổ chức 12 lớp tập huấn “Xây dựng lòng tin người tiêu dung đối với sản phẩm nông nghiệp” cho nông dân 12 xã: Thái Mỹ, Phước Thạnh, Tân Thông Hội, Tân Phú Trung, Tân Thạnh Đông, Tân Thạnh Tây, Trung Lập Thượng, Trung Lập Hạ (huyện Củ Chi); Đa phước, Qui Đức, Tân Nhựt, Bình Lợi (huyện Bình Chánh). Tổ chức 02 chuyến khảo sát, học tập mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng và làm muối tại Thị xã Bà Rịa, huyện Bà Rịa – Vũng Tàu cho nông dân xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ; tổ chức 03 hội nghị giao lưu: các đơn vị sản xuất và kinh doanh hoa lan; các hợp tác xã, tổ hợp tác, siêu thị và các doanh nghiệp kinh doanh ngành hàng rau củ quả; các doanh nghiệp nhà nông trong lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ xoài huyện Cần Giờ.    

 

10. Hoạt động quản lý và kiểm định giống cây trồng, vật nuôi:

- Công tác quản lý và kiểm định giống vật nuôi: Tiếp tục tổ chức bình tuyển, lập lý lịch cho 185 con, lũy kế thực hiện 506 con bò sữa; khảo sát, đánh giá chất lượng đời sau các dòng tinh bò sữa là 132 con, lũy kế đạt 317 con; theo dõi khả năng sinh sản, năng suất sữa bò nông hộ là 283 con, lũy kế đạt 1.699 con; đánh giá ngoại hình đàn bò sữa nông hộ theo 02 phương pháp Canada và Việt Nam đạt 180 con, lũy kế thực hiện 278 con.

- Công tác quản lý và kiểm định giống cây trồng: Tiếp tục sưu tập 06 giống hoa kiểng, trồng lọc dòng và bảo tồn 36 dòng/giống rau, sưu tập khoảng 01 ha giống cây ăn trái gồm 8 chủng loại; tiếp tục thử nghiệm 3.000m2 tại xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi gồm các giống dưa leo, mướp hương và mướp khía; 1.000m2 giống khổ qua và 2.000m2 giống bí đao tại xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi; 1.000m2 giống dưa leo tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh; 2.000m2 giống dưa leo và bầu tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn.

- Dự án trại thực nghiệm chăn nuôi bò sữa công nghệ cao Israel: Đã triển khai thực hiện dự án gồm 13 gói thầu với diện tích khoảng 9,8 ha, trong đó diện tích phục vụ xây dựng chuồng trại là 3,8 ha và khu vực trồng cỏ phục vụ chăn nuôi là 6 ha (đạt khoảng 90% so với kế hoạch), chuyển bò sữa về nuôi tại trại thực nghiệm với 120 con. Sau 3 tháng vận hành hoạt động, áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến và đồng bộ trong chăn nuôi, năng suất sữa bình quân của đàn bò tăng 1,7 lần so với cuối năm 2012, cụ thể tháng 01/2013 đạt 8,5 kg sữa/con/ngày, tháng 3/2013 đạt 14,9 kg/con/ngày.

11. Hoạt động công nghệ sinh học:

          - Tiếp tục thực hiện Dự án xây dựng Trung tâm Công nghệ sinh học thành phố; Chương trình ứng dụng và phát triển Công nghệ sinh học phục vụ Nông nghiệp – Nông thôn tại thành phố đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 và những đề tài nghiên cứu khác có tính chất ứng dụng trước mắt và lâu dài, định hướng theo các lĩnh vực công nghệ sinh học thực vật, công nghệ vi sinh thực phẩm, công nghệ sinh học thủy sản, công nghệ sinh học y dược.

- Về lĩnh vực công nghệ sinh học thực vật: Từ đầu năm đến nay, đã nhân giống được 19.365 cây hoa lan (Dendrobium, Mokara, Hồ Điệp và Cattleya). Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện các đề tài về kit Elisa phát hiện virus gây bệnh trên lan, chuyển gen tạo rễ tóc sâm Ngọc Linh, nghiên cứu chuyển gen Bt-Cry1Ac tạo một số dòng cà chua kháng sâu bệnh, sưu tập giống hoa cây kiểng, cây dược liệu quý.

- Về lĩnh vực công nghệ sinh học thủy sản: đang tập trung thực hiện các đề tài liên quan đến vacxin ngừa bệnh cho cá tra, tôm sú, đề tài nghiên cứu tảo khuê phục vụ cho nuôi trồng thủy sản tại Thành phố Hồ Chí Minh, nghiên cứu ứng dụng di truyền phân tử tạo cá Sóc - Medaka chuyển gen phát sáng huỳnh quang phục vụ chương trình cá cảnh.

- Về lĩnh vực công nghệ sinh học y dược: tiếp tục theo dõi các đề tài: biểu hiện và tinh sạch protein interleukin 33 receptor dạng tự do trên hệ thống tế bào động vật CHO (Chinese hamster ovary); tạo và xác định hoạt tính gây đáp ứng miễn dịch của kháng nguyên tái tổ hợp đa epitope hướng đến làm vaccine ngừa lở mồm long móng; nghiên cứu tạo kit ELISA phát hiện bán định lượng kháng thể kháng virus CSF gây bệnh dịch tả ở heo; xây dựng bộ kit realtime PCR phát hiện và định type virus gây bệnh lở mồm long móng. Triển khai nghiên cứu các đề tài: tạo kháng thể đơn dòng kháng CD45 của người hướng đến ứng dụng trong xét nghiệm các bệnh về máu; nghiên cứu qui trình tạo chế phẩm interferon gà tái tổ hợp và đánh giá sơ bộ hoạt tính kháng virus trên gia cầm.

 

- Về lĩnh vực công nghệ sinh vật động vật: tiếp tục theo dõi đề tài nghiên cứu ứng dụng quy trình sinh thiết phôi nang và xác định giới tính phôi bò từ các phôi bào sinh thiết và  triển khai các đề tài: thiết lập qui trình tạo kháng thể đơn dòng kháng protein vỏ VP28 phát hiện virus WSSV gây bệnh đốm trắng trên tôm; phân lập, nuôi cấy tế bào gốc trung mô của người từ mô mỡ và thử nghiệm biệt hóa thành tế bào xương và sụn; hoàn thiện quy trình thử nghiệm hoạt tính sinh học interferon trên nguyên bào sợi phôi gà (Chicken Embryo Fibroblast) và tế bào thận bò (Madin Darby Bovine Kidney).   

 

- Về lĩnh vực công nghệ vi sinh: tiếp tục theo dõi các đề tài: nghiên cứu đa dạng hóa các chế phẩm có chứa nấm đối kháng Trichoderma; nghiên cứu tạo hỗn hợp enzyme tái tổ hợp để hướng đến sản xuất cồn sinh học từ lignocellulose; nghiên cứu tạo chế phẩm sinh học phòng trị bệnh thối rễ, lỡ cổ rễ trên cây rau. Triển khai nghiên cứu các đề tài: nghiên cứu sản xuất thử nghiệm chế phẩm vi sinh vật cố định đạm và phân giải lân phục vụ sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh; nghiên cứu tạo chế phẩm sinh học phòng trừ tuyến trùng Meloidogyne sp. trên cây hồ tiêu; thành lập ngân hàng giống vi sinh vật phục vụ sản xuất nông nghiệp, thủy sản, môi trường.

- Về công nghệ sinh học môi trường – thực phẩm: Triển khai nghiên cứu các đề tài: nghiên cứu tạo chủng Pseudomonas fluorescens chuyển gen Bt kháng sâu ăn lá trên rau; khảo sát và bước đầu nghiên cứu xử lý bùn lắng ao nuôi cá tra làm phân bón.

12. Hoạt động khuyến nông:

- Tổ chức 25 lớp tập huấn cho bà con  nông dân để triển khai sản xuất theo mùa vụ: 07 lớp kỹ thuật trồng rau theo qui trình VietGAP cho nông dân các huyện Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn và quận Thủ Đức; 01 lớp hoa kiểng về chăm sóc mai sau Tết cho nông dân Quận 12; 02 lớp chăn nuôi bò sữa theo qui trình VietGAHP cho nông dân các phường Tân Chánh Hiệp và Hiệp Thành, Quận 12; 08 lớp nuôi tôm theo hướng GAP, nuôi cua bằng giống sinh sản nhân tạo, nuôi tôm xen cua cho nông dân huyện Nhà Bè và Cần Giờ.

- Tổ chức 07 chuyến tham quan: 02 chuyến tham quan mô hình tưới tự động trên cây măng tây cho nông dân huyện Củ Chi và mô hình rau VietGAP cho nông dân huyện Hóc Môn; 01 chuyến tham quan mô hình tưới tự động cho hoa kiểng cho nông dân huyện Hóc Môn; 01 chuyến tham quan mô hình chăn nuôi bò sữa hoàn chỉnh cho nông dân Quận 12; 02 chuyến tham quan mô hình nuôi thủy đặc sản cho nông dân quận Thủ Đức và nuôi tôm xen cua cho nông dân huyện Bình Chánh; 01 chuyến tham quan các mô hình sản xuất hiệu quả cho nông dân huyện Nhà Bè.

- Tổ chức lớp huấn luyện kỹ thuật nuôi một số loài cá cảnh cho nông dân huyện Hóc Môn và Bình Chánh tại Trạm Thực nghiệm Nông nghiệp Nhị Xuân. Tổ chức tập huấn cho cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 7 về kỹ thuật trồng rau, chăn nuôi và thủy sản. Triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động nhà sơ chế sản phẩm nông nghiệp tại Tổ cây ăn trái xã Trung An, huyện Củ Chi. Thực hiện chương trình phát thanh khuyến nông trên Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố với các chuyên đề: Kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa lan, trồng cỏ MulatoII, chuẩn bị ao nuôi trồng thủy sản, trồng khổ qua an toàn, chăm sóc và dinh dưỡng cho bò sữa đạt hiệu quả... Lũy kế trong 4 tháng đầu năm 2013, đã triển khai 25 lớp tập huấn kỹ thuật; 15 cuộc hội thảo chuyên đề; 07 chuyến tham quan học tập kinh nghiệm; 01 lớp huấn luyện; 26 chuyên đề phát thanh trên Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố.

IV. Một số nhận xét, đánh giá chung:

- Từ đầu năm 2013 đến nay, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp trên địa bàn Thành phố trong 4 tháng đầu năm 2013 tăng trưởng ổn định với tốc độ 6,1% so với cùng kỳ năm 2012. Tăng trưởng chủ yếu tập trung vào những đối tượng cây trồng, vật nuôi chính của thành phố như diện tích rau tăng 6,5%, sản lượng tăng 6,9%; diện tích hoa kiểng tăng 4,5%, tổng đàn heo tăng 7,4%, tổng đàn bò sữa tăng 7%, sản lượng sữa tươi tăng 7,2%, khai thác thủy sản tăng 20%.

- Tình hình rừng trên địa bàn thành phố tiếp tục ổn định, hoạt động quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã, phòng chống cháy rừng được tăng cường và duy trì thường xuyên. Công tác phòng, chống triều cường, tổ chức trực ban 24/24 giờ để cảnh báo, ứng phó, phòng tránh tại các điểm xung yếu; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình đê bao, phòng chống lụt bão.

- Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm soát chất lượng ngay từ khâu sản xuất tiếp tục được tăng cường. Vụ Đông Xuân 2012 – 2013 đang phát triển ổn định, phù hợp với kế hoạch chương trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao, phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất tại thành phố.

V. Chương trình công tác tháng 5 năm 2013:

Trong tháng 5 năm 2013, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tập trung chỉ đạo điều hành một số mặt công tác chính sau đây:

          1. Tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và dịch bệnh hại cây trồng; xử lý triệt để các trường hợp xảy ra dịch ngay từ khi phát sinh, quyết tâm không để xảy ra dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Tập trung thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân thành phố; đặc biệt là Công điện khẩn số 04/CĐ-BNN-TY ngày 05/02/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm và công văn số 5637/UBND-CNN ngày 03/11/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc xử lý dứt điểm các điểm nóng kinh doanh gia cầm trái phép trên địa bàn thành phố.

2. Tiếp tục tổ chức thực hiện Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 18/3/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 – 2020; tập trung phối hợp với các huyện, xã sớm hoàn chỉnh đề án của các xã còn lại, gửi các sở ngành thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt để triển khai thực hiện; Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 20/3/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013 – 2015.

3. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 18/4/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong lĩnh vực nông nghiệp và ngành nghề nông thôn tại các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; Quyết định số 3639/QĐ-UBND ngày 16/7/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong lĩnh vực phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố đến năm 2020”; Quyết định số 3286/QĐ-UBND ngày 26/6/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt “Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới thuộc Chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 - 2020”.

4. Triển khai Quyết định số 1499/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Chương trình cấp nước sinh hoạt nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 – 2015.

5. Tiếp tục tổ chức, thực hiện đúng tiến độ và hiệu quả các chương trình mục tiêu: chương trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị; phát triển bò sữa, rau an toàn, hoa - cây kiểng, cá cảnh, cá sấu, chương trình giống cây, giống con chất lượng cao giai đoạn 2011 – 2015; chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật, thực vật, thủy sản ... Chỉ đạo đẩy mạnh phát triển ngành nghề và dịch vụ ở nông thôn, xây dựng và phát triển làng nghề ở nông thôn. Hỗ trợ, bù lãi suất tín dụng chương trình khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị.

6. Chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu năm 2013 theo tiến độ, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu sản xuất có hiệu quả kinh tế cao, phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất tại thành phố; tập trung chỉ đạo phòng, chống hạn, phục vụ sản xuất vụ Hè Thu năm 2013 có hiệu quả.

7. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiểm tra, quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ lâm sản và động vật hoang dã; triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 760/UBND-CNN ngày 18 tháng 02 năm 2013 về việc tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và cây phân tán năm 2013.

8. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án để phấn đấu hoàn thành đúng kế hoạch. Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình xây dựng cơ bản chuyên ngành trên địa bàn.

9. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/2012/CT-UBND ngày 29/02/2012 và Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 28/02/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn năm 2012 và kiểm tra công tác phòng, chống lụt, bão tại các quận, huyện.

10. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 1176/UBND-CNN ngày 12/3/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về trồng và bảo vệ rừng, cây xanh trên địa bàn Thành phố năm 2013. Tổ chức lễ Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” 19/5/2013 tại Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc, Quận 9.

11. Cùng các sở ngành (Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư) trình Ủy ban nhân dân thành phố Chương trình vệ sinh môi trường nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 – 2015 và báo cáo tổng kết công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở nông thôn theo Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 20/01/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án thứ nhất của Thủ tướng Chính phủ về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở nông thôn năm 2012 trên địa bàn thành phố và xây dựng kế hoạch tuyên truyền giai đoạn 2013 – 2016.

12. Tham mưu Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố tổ chức Hội thảo về “Kinh tế tập thể trong xây dựng nông thôn mới – Thực trạng và giải pháp”.

 

13. Điều chỉnh Đề án bảo tồn và phát triển ngành nghề nông thôn, chú ý đến các ngành nghề đang phát triển và các ngành nghề mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc cần phải duy tu bảo tồn, gắn kết với du lịch.

 

14. Triển khai tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2013 với chủ đề “An toàn thực phẩm bếp ăn tập thể”.

15. Đảm bảo an toàn tuyệt đối tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại các đơn vị./.

 


Số lượt người xem: 5395    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm