SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
0
4
3
0
0
0
4
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 20 Tháng Tám 2012 2:10:00 CH

Chương trình phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh với Hội Cựu Chiến binh thành phố giai đoạn 2012-2015

 

 

Ngày 16 tháng 8 năm 2012, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố đã ký kết Chương trình phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Hội Cựu Chiến binh giai đoạn 2012-2015.

Chương trình nhằm phát huy tiềm năng của cựu chiến binh vào công cuộc phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông dân và nông thôn theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X. Động viên, hỗ trợ, tư vấn hội viên Hội Cựu chiến binh thi đua phát triển sản xuất, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật tiên tiến trên địa bàn nông thôn đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Bảo đảm việc làm, nâng cao đời sống cho hội viên Hội Cựu chiến binh, tạo điều kiện cho hội viên Hội Cựu chiến binh tham gia có hiệu quả vào các hoạt động chính trị, xã hội; các chương trình kinh tế có liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn sinh sống; tăng cường khối đoàn kết, xây dựng tổ chức Hội Cựu chiến binh thành phố ngày càng vững mạnh.

Chương trình phối hợp gồm 5 phần, cụ thể như sau:

1. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn.

- Hội Cựu chiến binh cùng với nhân dân các địa phương (các quận, huyện vùng ven và ngoại thành) đầu tư mở rộng sản xuất, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn theo quy hoạch và kế hoạch của địa phương.

- Thực hiện phát triển các hợp tác xã, tổ hợp tác của các cựu chiến binh để tạo việc làm cho hội viên Hội Cựu chiến binh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tạo điều kiện dạy nghề cho hội viên Hội Cựu chiến binh sinh sống ở nông thôn, nhất là hội viên ở các vùng kinh tế còn khó khăn, các khu vực chuyển đổi mục đích sử dụng đất, để hội viên có điều kiện chuyển đổi nghề và đi xuất khẩu lao động.

2. Tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội trong nông nghiệp và nông thôn của thành phố.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tạo điều kiện thuận lợi để Hội Cựu chiến binh các cấp được tham gia các chương trình, dự án kinh tế do ngành nông nghiệp thực hiện.

- Hội viên Hội Cựu chiến binh tích cực nhận khoán khoanh nuôi bảo vệ rừng, trồng rừng theo các chương trình, dự án của Nhà nước, đi đầu trong việc trồng các loài cây lâm nghiệp bản địa, nhận thầu khoán mặt nước, đầm hồ để phát triển nuôi trồng thuỷ sản.

- Phát triển nghề chăn nuôi, trồng trọt trong hội viên Hội Cựu chiến binh theo hướng sản xuất hàng hoá, góp phần cùng địa phương hình thành các vùng sản xuất hàng hoá tập trung, có sức cạnh tranh cao, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Hội viên Hội Cựu chiến binh cùng với nhân dân phát triển mạnh các trang trại nông lâm kết hợp, các vườn đồi đặc sản, góp phần với địa phương tạo thành những vùng sản xuất an toàn, công nghệ cao. Tham gia tích cực vào phát triển công nghiệp, dịch vụ nông thôn, nhất là các làng nghề (huyện Củ Chi, Bình Chánh…)

3. Áp dụng khoa học công nghệ mới vào hoạt động Sản xuất kinh doanh.

- Hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh của cựu chiến binh, nhất là công nghệ sinh học, công nghệ chế biến, bảo quản sản phẩm để tạo năng suất cao, sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và nước ngoài.

- Phối hợp triển khai các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nhất là chuyển giao ứng dụng các giống mới chất lượng cao vào các mô hình kinh tế nông nghiệp của hội viên Hội Cựu chiến binh.

- Phối hợp tổ chức đào tạo, tăng cường tập huấn kỹ thuật, nâng cao năng lực, trình độ cho hội viên Hội Cựu chiến binh để ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất, thúc đẩy phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi.

- Xây dựng mô hình trình diễn, chuyển giao khoa học công nghệ trong sản xuất nông lâm thủy sản, kinh tế hợp tác xã, phát triển ngành nghề truyền thống, ngành mới.

4. Tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến của các hợp tác xã cựu chiến binh thuộc lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn.

- Hai bên phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin cho nhau về các mô hình kinh tế nông nghiệp hoạt động có hiệu quả, các kinh nghiệm quản lý, gương người tốt, việc tốt trong các mô hình kinh tế nông nghiệp để phát triển nhân rộng.

- Phối hợp nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức hợp tác xã cựu chiến binh phù hợp với đặc điểm cụ thể từng vùng và có kế hoạch, biện pháp triển khai rộng rãi.

5. Xây dựng và thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển các hợp tác xã cựu chiến binh trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn.

- Phối hợp nghiên cứu xây dựng, bổ sung các chế độ, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các hợp tác xã cựu chiến binh hoạt động và phát triển theo pháp luật.

 

- Thông tin kịp thời các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước cho các hợp tác xã, tổ hợp tác của cựu chiến binh.

 

Văn phòng Sở (NPS)


Số lượt người xem: 4546    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm