SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
8
3
5
9
1
6
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 19 Tháng Mười Một 2012 10:15:00 SA

Kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 11 và 11 tháng năm 2012

I. Công tác chỉ đạo điều hành tập trung:

Trong tháng 11 và 11 tháng năm 2012, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IXKế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015, với nhiệm vụ tập trung: “Phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại, hiệu quả, bền vững; tăng cường ứng dụng công nghệ sinh học, công tác dự báo, tập trung sản xuất giống cây trồng, giống vật nuôi, rau an toàn, cây kiểng, cá cảnh; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược biển; chỉ đạo xây dựng mô hình nông thôn mới văn minh, giàu đẹp”. Một số nhiệm vụ cụ thể đã triển khai thực hiện như sau:

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Quyết định số 169/QĐ-BNN-KH ngày 01 tháng 02 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ; Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2012; Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2012 về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố; Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2012 (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Quyết định số 16/QĐ-SNN-VP ngày 16 tháng 01 năm 2012 về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành và Chương trình công tác năm 2012 của Sở).

- Tiếp tục tập trung thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố theo Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 22/01/2009 về thực hiện chương trình hành động số 43-CTr/TU ngày 20/10/2008 của Thành ủy về nông nghiệp-nông dân - nông thôn theo Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành TW Đảng khóa X. Tập trung xây dựng các mô hình nông thôn mới đúng tiến độ theo chủ trương của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố và Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới theo Quyết định số 800/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố theo Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND ngày 03/04/2008 về thực hiện Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 26/10/2007 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Ban chấp hành TW Đảng khóa X về Chiến lược biển Việt Nam trên địa bàn thành phố.

          - Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường; phấn đấu tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp thành phố năm 2012 đạt chỉ tiêu đề ra.

- Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình và chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị giai đoạn 2011 – 2015, các chương trình mục tiêu phát triển bò sữa, rau an toàn, hoa - cây kiểng, cá cảnh, cá sấu, chương trình giống cây, giống con chất lượng cao giai đoạn 2011 – 2015 theo quy hoạch sản xuất nông nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn năm 2025 đã được phê duyệt.

- Triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và dịch hại trên cây trồng; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật, thực vật, thủy sản; công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; công tác quản lý bảo vệ rừng, động vật hoang dã và phòng chống cháy rừng trong mùa khô.

II. Tình hình sản xuất nông nghiệp:

1. Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp 11 tháng năm 2012:

Tốc độ tăng trưởng: Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp trên địa bàn thành phố trong tháng 11 năm 2012 ước đạt 373,9 tỷ đồng, lũy kế 11 tháng năm 2012 ước đạt 3.360,9 tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ 2011, trong đó:

+ Trồng trọt: giá trị sản xuất ước đạt 965 tỷ đồng, tăng 4,1% so cùng kỳ.

+ Chăn nuôi: giá trị sản xuất ước đạt 990,9 tỷ đồng, tăng 4,3% so cùng kỳ.

+ Lâm nghiệp: giá trị sản xuất ước đạt 29,1 tỷ đồng, xấp xỉ cùng kỳ.

+ Thủy sản: giá trị sản xuất ước đạt 1.131,3 tỷ đồng, tăng 10,1% cùng kỳ.

+ Dịch vụ nông nghiệp ước đạt 244,7 tỷ đồng, tăng 5% so cùng kỳ.

+ Dịch vụ thủy sản ước đạt 35,2 tỷ đồng, tăng 6,6% so cùng kỳ.

2. Trồng trọt:

2.1. Rau: Diện tích gieo trồng đến nay ước đạt 13.883 ha, tăng 5,1% so cùng kỳ, trong đó rau an toàn là 13.606 ha, tăng 5,1% so cùng kỳ.

2.2. Hoa, cây kiểng: Tổng diện tích hoa, cây kiểng đến nay là 1.930 ha, tăng 3% so cùng kỳ; trong đó mai: 490 ha, xấp xỉ cùng kỳ; lan: 210 ha, tăng 5% so cùng kỳ; hoa nền: 750 ha, tăng 4,2% so cùng kỳ; kiểng, bonsai: 480 ha, tăng 6,7% so cùng kỳ.

2.3. Lúa: Diện tích gieo trồng đến nay ước đạt 20.461 ha, giảm 5,3% so với cùng kỳ.

2.4. Cây cao su: Tổng diện tích cao su đến nay là 3.945 ha, tăng 12,7% so cùng kỳ.

2.5. Cây ăn trái: Tổng diện tích cây ăn trái đến nay ước 10.000 ha, tăng 2% so với cùng kỳ.

3. Chăn nuôi:

3.1. Gia súc:

- Bò: Tổng đàn 114.240 con, tăng 7,7% so với cùng kỳ; trong đó, đàn bò sữa 90.513 con, tăng 11% so với cùng kỳ; riêng cái vắt sữa 42.000 con, tăng 5% so cùng kỳ. Năng suất sữa 15 kg/con/ngày, tăng 0,6% so với năm 2011. Sản lượng sữa bò tươi trong 11 tháng năm 2012 đạt 209.286 tấn, tăng 5,7% so cùng kỳ.

- Trâu: Tổng đàn 5.719 con, tăng 5% so với cùng kỳ.

- Heo: Tổng đàn 360.896 con, tăng 10% so với cùng kỳ; trong đó, nái sinh sản là 49.446 con, tăng 8,5% so với cùng kỳ. (Số hộ chăn nuôi heo là 9.362 hộ).

3.2. Chăn nuôi khác:

- Chim yến: Sản lượng tổ yến trong 11 tháng năm 2012 đạt 1.100 kg, tăng 37,5% so với cùng kỳ.

- Cá sấu: Tổng đàn cá sấu trên địa bàn thành phố hiện nay khoảng 187.240 con, tăng 12,5% so cùng kỳ.

4. Về thủy sản:

- Tổng sản lượng thủy sản trong tháng 11 ước đạt 5.373 tấn, lũy kế 11 tháng năm 2012 ước đạt 49.545 tấn, tăng 10,5% so với cùng kỳ, trong đó:

+ Sản lượng nuôi trồng: 26.525 tấn, tăng 11,1% so cùng kỳ.

+ Sản lượng đánh bắt: 23.020 tấn, tăng 9,9% so cùng kỳ.

+ Cá cảnh: 66 triệu con, tăng 8,2% so cùng kỳ. Số lượng cá cảnh xuất khẩu trong tháng 11/2012 là 991.000 con, nâng tổng số cá cảnh xuất khẩu trong 11 tháng năm 2012 là 8.668.000 con, tăng 7,9% so cùng kỳ.

5. Tình hình đầu tư xây dựng cơ bản chuyên ngành:

Ủy ban nhân dân thành phố đã giao Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2012 cho các chủ đầu tư trực thuộc Sở tại các Quyết định số 1104/QĐ-UBND ngày 05/3/2012 và Quyết định số 4191/QĐ-UBND ngày 16/8/2012, gồm 04 dự án chuyển tiếp, 04 dự án khởi công mới, 01 chuẩn bị thực hiện dự án, 02 dự án vốn ODA, 01 dự án chuẩn bị đầu tư, với tổng kinh phí 118.500 triệu đồng và chấp thuận tạm ứng 50.500 triệu đồng cho Trung tâm Công nghệ Sinh học để triển khai thực hiện các dự án thành phần trong năm 2012 (tại Văn bản số 3652/UBND-CNN ngày 25/7/2012).

- Kết quả ước tính đến ngày 30/11/2012: Giá trị khối lượng thực hiện: 116.000 triệu đồng; trong đó giải ngân: 114.000/118.500 triệu đồng (đạt 96,2% KH), riêng đền bù: 94.700 triệu đồng.

- Dự kiến giải ngân vốn được giao đến ngày 31/12/2012: 160.000 triệu đồng (kể cả phần vốn được tạm ứng).

- Theo nội dung kế hoạch vốn đã được giao và kế hoạch vốn đề nghị bổ sung: 145.800 triệu đồng tại Văn bản số 1849/SNN-QLĐT ngày 30/10/2012, trong đó hoàn trả tạm ứng 50.500 triệu đồng; ước giá trị khối lượng thực hiện cả năm 2012 là 264.000 triệu đồng, trong đó ước giải ngân đến ngày 31/01/2013 là 260.000/264.300 triệu đồng, đạt 98,37%.

 

III. Kết quả hoạt động một số lĩnh vực chuyên ngành:

          1. Lĩnh vực chăn nuôi – thú y:

   - Triển khai thực hiện Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; Công điện số 218/CĐ-TTg ngày 20/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch cúm A (H5N1); Công điện số 1108/CĐ-TTg ngày 31/7/2012 về kiểm soát, ngăn chặn tình trạng xâm nhập và lây lan nguồn dịch từ các nước qua con đường nhập lậu gia cầm, sản phẩm gia cầm. Triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các văn bản: Chỉ thị số 395/CT-BNN-TY ngày 22/02/2012 về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm; Quyết định số 647/QĐ-BNN-TY ngày 28/3/2012 về việc phê duyệt Kế hoạch khống chế và loại trừ bệnh dại năm 2012; Thông tư số 30/2012/TT-BNNPTNT ngày 03/7/2012 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện vệ sinh thú y. Triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại các văn bản: Công văn số 3201/UBND-CNN ngày 05/7/2012 về việc đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh heo tai xanh trên địa bàn thành phố; Công văn số 4228/UBND-CNN ngày 21/8/2012 về việc triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp với các tỉnh chấn chỉnh điều kiện vệ sinh thú y các phương tiện vận chuyển, đến nay đa số các phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm từ các tỉnh nhập về các cơ sở giết mổ thành phố đều là phương tiện chuyên dùng, được niêm phong nẹp chì, trang bị hệ thống lạnh, có mọc treo thân thịt. Đồng thời kịp thời phản hồi thông tin các trường hợp vi phạm trong công tác kiểm dịch cho Chi cục Thú y các tỉnh có liên quan chấn chỉnh.

- Tiếp tục triển khai mô hình điểm quản lý thực phẩm theo "Chuỗi thực phẩm an toàn - Chuỗi thịt heo, thịt gà và trứng gà" theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1325/TTg-KGVX ngày 04/8/2011 về Đề án xây dựng mô hình thí điểm quản lý thực phẩm theo Chuỗi thực phẩm an toàn tại thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục phối hợp lực lượng các đoàn tăng cường kiểm tra tình hình vận chuyển, giết mổ, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trái phép; tăng cường công tác tuyên truyền và kiểm tra tình hình dịch tễ tại các khu vực chăn nuôi nhập cư, nhất là tại các xã giáp ranh với các tỉnh; quản lý tình hình nhập xuất đàn gia súc - gia cầm; tiếp tục thực hiện tiêm phòng đợt II/2012. Tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, xét nghiệm, đánh giá chất tồn dư beta-agonist trong nước tiểu, thức ăn, thịt tại các cơ sở chăn nuôi heo, cơ sở giết mổ heo và trạm Kiểm dịch động vật đầu mối giao thông.

2. Lĩnh vực trồng trọt - bảo vệ thực vật:

- Tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ Mùa năm 2012. Chi cục Bảo vệ thực vật tập trung thực hiện công tác kiểm tra theo dõi tiến độ sản xuất, sinh trưởng cây lúa và rau, điều tra phát hiện, dự tính dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng. Hàng tuần, qua các phương tiện thông tin đại chúng đã thông tin và hướng dẫn cho bà con nông dân các biện pháp phòng trị sinh vật hại cây trồng kịp thời, hiệu quả.

          - Tiếp tục tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ kỹ thuật làm công tác điều tra phát hiện sinh vật hại trên cây lâm nghiệp và tập huấn chuyên môn bảo vệ thực vật và trang bị dụng cụ cho nhân viên phục vụ công tác điều ra phát hiện và dự tính dự báo tình hình sinh vật hại năm 2012.

- Tình hình hoa kiểng phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012: Diện tích sản sản xuất hoa, cây kiểng phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012 ước khoảng 1.172,95 ha, tăng 5,5% so với cùng kỳ. Diện tích tăng tập trung vào hoa lan, bonsai, cây kiểng.

Ước sản lượng hoa cây kiểng phục vụ Tết Nguyên đán năm 2012 khoảng 500 ngàn chậu bonsai và kiểng cổ (tăng 25% so với cùng kỳ); 2,5 triệu chậu lan (tăng 8,7% so với cùng kỳ); 3,6 triệu cành lan (tăng 33,3% so với cùng kỳ); 6,3 triệu chậu hoa nền (tăng 1,6% so với cùng kỳ) và 1,6 triệu chậu mai (tăng 6,6% so với cùng kỳ).

3. Lĩnh vực Thủy sản – Bảo vệ nguồn lợi thủy sản:

- Tiếp tục phối hợp các sở - ngành, quận - huyện triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, gồm các nội dung: Quy hoạch vùng và công nhận cho các hộ nông dân nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy định; triển khai Chương trình hỗ trợ khai thác xa bờ ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa và DK1. Phối hợp Bộ Tư lệnh thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn trong công tác huy động tàu thuyền, nhân lực sẵn sàng tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư số 28/2011/TT-BNNPTNT về quy định việc chứng nhận thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Châu Âu; Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT về kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản; Thông tư số 15/2011/TT-BNNPTNT về Quy chế thông tin đối với tàu cá hoạt động trên biển; Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT về kiểm tra chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản; Thông tư số 89/2011/TT-BNNPTNT về ban hành danh mục khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn trong năm; Quyết định số 1617/QĐ-BNN-TCTS về hướng dẫn áp dụng VietGAP đối với nuôi thương phẩm cá tra, tôm sú, tôm thẻ chân trắng; Chương trình giám sát dịch bệnh cá cảnh và Chương trình nuôi tốt cá cảnh giai đoạn 2011 – 2015.

- Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tiếp tục phối hợp với Bộ đội Biên phòng thành phố thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và các hoạt động nghề cá trên vùng biển thành phố Hồ Chí Minh.

- Tổng số tàu thuyền trên địa bàn thành phố hiện nay là 1.746 chiếc, với tổng số thuyền viên là 6.903 người; trong đó, tổng số tàu thuyền có công suất lớn hơn 90 CV là 136 chiếc, với tổng số thuyền viên là 1.325 người; tổng số tàu thuyền có công suất từ 20 CV đến 90 CV là 791 chiếc, với tổng số thuyền viên là 3.049 người; tổng số tàu thuyền có công suất nhỏ hơn 20 CV là 816 chiếc, với tổng số thuyền viên là 2.498 người. Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thực hiện việc kiểm soát chặt chẽ việc ra khơi của các tàu, thuyền nói trên, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với các chủ tàu, thuyền đang hoạt động trên Biển Đông để xử lý kịp thời các sự cố xảy ra.

4. Lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm:

- Chi cục Thú y đã phối hợp tốt với đoàn liên ngành và lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra, phát hiện một số trường hợp vi phạm trong vận chuyển, giết mổ trái phép động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch với số lượng lớn; toàn bộ các lô hàng nói trên đã được xử lý theo quy định.

  Trong tháng 11/2012, số trường hợp xử phạt vi phạm hành chính là 320 trường hợp, với tổng số tiền là 336.200.000 đồng (giảm 24,71% số trường hợp và giảm 5,15% số tiền phạt so với cùng kỳ năm 2011); trong đó riêng tại Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính gồm 20 trường hợp, với số tiền phạt là 47.750.000 đồng (giảm 8,61% so cùng kỳ 2011). Lũy tiến 11 tháng đã xử phạt 4.823 trường hợp với số tiền là 5.188.350.000 đồng (tăng 0,27% số trường hợp và tăng 26,38% số tiền phạt so với cùng kỳ năm 2011). Các hành vi vi phạm chủ yếu tập trung việc vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật không có giấy chứng nhận kiểm dịch, không dấu kiểm soát giết mổ, không chấp hành tiêm phòng bắt buộc theo quy định.

  Ngoài ra, các quận huyện cũng đã phối hợp tốt với các đoàn liên ngành kiểm tra, phát hiện, xử lý (không xử phạt) các trường hợp vi phạm trong vận chuyển, giết mổ trái phép động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch, với số liệu từ đầu năm đến nay như sau: Xử lý 6.900 trường hợp (giảm 95 trường hợp so cùng kỳ 2011) với tang vật tiêu hủy gồm: 57.201 con gà sống (trong đó có 4.813 con gà đá), 3.245 con và 16.345 kg thịt gia cầm làm sẵn, 915 kg phụ phẩm gia cầm, 6.712 con chim, 6.711 con cút thịt, 1.229 con cút sống, 287.186 quả trứng gà, vịt; 189.527 quả trứng cút, 87 con heo, 8.568 kg thịt và 22.308 kg phụ phẩm heo; 1.246 kg thịt và 1.983 kg phụ phẩm bò; 21 con và 524 kg thịt chó; 25 con dê, 291 kg thịt và 52 kg phụ phẩm dê; 05 con và 119 kg thịt bê; 73 con và 1.858 kg thịt heo sữa; 52 kg thịt gà đông lạnh; 37 con và 38 kg thịt thỏ; 58 con mèo; 350 kg sản phẩm chế biến; 75 kg thịt ngựa; 52 con chuột bạch (tương đương 19.369.530 kg thịt).

- Từ đầu năm đến nay, Chi cục Bảo vệ thực vật đã tiến hành thanh, kiểm tra 170 cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật và kiểm tra chất lượng 85 mẫu thuốc bảo vệ thực vật; kết quả phát hiện có 01 cơ sở vi phạm và 01 mẫu thuốc không đạt yêu cầu (đã xử lý vi phạm hành chính với hình thức cảnh cáo). Về công tác thanh, kiểm tra các hộ nông dân đang sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng, từ đầu năm đến nay đã tiến hành thanh, kiểm tra 152 hộ nông dân về sử dụng thuốc; kết quả chưa phát hiện có hộ nào vi phạm.

Về công tác phát triển vùng sản xuất rau an toàn: Tính đến nay đã có 3.824 hộ nông dân trồng rau ký Bản cam kết.

- Thực hiện công tác quản lý chất lượng thủy sản tại chợ đầu mối Bình Điền, từ đầu năm đến nay, Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã thực hiện kiểm tra ngoại quan, cảm quan sản phẩm thủy sản tươi ướp đá với số lượng 101.700 tấn; kết quả đều đảm bảo độ tươi, không lẫn tạp chất để làm thực phẩm.

Trong tháng, Chi cục đã tiến hành kiểm tra lần đầu về điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho 52 cơ sở nuôi thâm canh tôm chân trắng theo Thông tư 45/2010/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT; kết quả 52 cơ sở đều đạt điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và đang chờ ra quyết định công nhận.

5. Lĩnh vực lâm nghiệp - kiểm lâm:

- Tiếp tục quản lý công tác xây dựng, phục hồi, sử dụng và phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất với tổng diện tích rừng, đất lâm nghiệp và cây lâm nghiệp trồng phân tán trên địa bàn thành phố hiện nay là 42.493 ha, độ che phủ rừng 18,76%. Tính đến nay, tỷ lệ che phủ rừng và cây xanh trên địa bàn thành phố là 39,4%.

- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/2012/CT-UBND ngày 13/3/2012 của UBND thành phố về tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và cây phân tán năm 2012; chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại văn bản số 1772/VP-CNN ngày 14/3/2012 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Công điện số 300/CĐ-TTg ngày 06/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chi cục Lâm nghiệp đã tổ chức điều tra cây trồng phân tán tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố để xây dựng kế hoạch và dự toán cung cấp cây phân tán năm 2012; triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất cây giống phân tán năm 2012 gồm 300.000 cây các loại phục vụ nhu cầu trồng cây phân tán của các đơn vị trên địa bàn thành phố (trong đó có 80.000 cây bóng mát (37 loài), 81.000 cây mọc nhanh (03 loài) và 139.000 cây kiểng. Đến nay, Chi cục đã cung cấp đủ 300.000 cây phân tán các loại cho 64 đơn vị trồng, đạt kế hoạch 100%.

- Thực hiện Đề án trồng rừng và cây xanh thành phố giai đoạn 2011 – 2015, định hướng đến năm 2020 (theo Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 03/2/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch trồng rừng và cây xanh trên địa bàn thành phố năm 2012 (văn bản số 2234/UBND-CNN ngày 17/5/2012). Đến nay đã trồng được 448.169 cây.

 

- Thực hiện kế hoạch trồng chuyển hóa và chăm sóc rừng: Tiếp tục thực hiện công tác trồng chuyển hóa và chăm sóc rừng tại các ấp 3, 6, 7 xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. Tại Khu công viên Lịch sử -Văn hóa dân tộc, Chi cục Lâm nghiệp tiếp tục tổ chức chăm sóc 6.037 cây trồng cảnh quan Đền Hùng (đã trồng dặm 197 cây) và 100 cây Sưa do đồng chí Trương Tấn Sang tặng; triển khai khảo sát, xây dựng Dự án trồng mới và chuyển hóa 22 ha rừng phòng hộ, rừng sản xuất trong Khu Công viên – Lịch sử Văn hóa Dân tộc. Triển khai thực hiện công tác xây dựng khu sưu tập thân gỗ và sinh cảnh Vườn Thực vật Củ Chi năm 2012; hiện nay đang tiếp tục chăm sóc 8.597 cây tại các phân khu; trồng mới 2.610 cây/ 2.814 cây theo kế hoạch năm 2012.

  - Về công tác trồng 500.000 cây xanh ven sông, rạch, Chi cục Lâm nghiệp đã cung cấp cây cho các Quận - Huyện Đoàn trồng; đến nay đã trồng được 137.030 cây ở các quận 12, Bình Thạnh, Thủ Đức và các huyện Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè, đạt 52,14% kế hoạch năm 2012.

- Thực hiện công tác tuyên truyền vận động nhân dân về bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ động vật hoang dã, từ đầu năm đến nay, Chi cục Kiểm lâm đã tổ chức tuyên truyền cho 14.702 lượt người; cung cấp 1.755 bộ văn bản pháp luật có liên quan cho các cơ sở kinh doanh lâm sản và gây nuôi động vật hoang dã; vận động hộ dân sống trong rừng ký 673 bản cam kết bảo vệ rừng.

- Chi cục Kiểm lâm tăng cường kiểm tra, đôn đốc chủ rừng về công tác bảo vệ rừng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi chặt phá cây rừng, đào bắt địa sâm, săn bắt thú rừng trong rừng phòng hộ môi trường Cần Giờ. Trong 11 tháng năm 2012, Chi cục đã tổ chức 1.005 lượt tuần tra bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã; phối hợp với chủ rừng thực hiện 279 lượt tuần tra bảo vệ rừng trên địa bàn; kiểm tra công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng của các chủ rừng 553 lượt; phối hợp với các xã và lực lượng giáp ranh tuần tra truy quét bảo vệ rừng 103 lượt .

- Về công tác kiểm tra, quản lý lâm sản và động vật hoang dã, từ đầu năm 2012 đến nay, Chi cục Kiểm lâm đã tổ chức kiểm tra 2.026 lượt với 442 cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh gỗ, lâm sản và kiểm tra 154 lượt buôn bán động vật hoang dã trái phép. Kết quả, đã lập biên bản 139 vụ vi phạm và đã xử phạt vi phạm hành chính 124 vụ; thu nộp ngân sách nhà nước 1.549.336.000 đồng.

- Về công tác cứu hộ động vật hoang dã, hiện nay, tại Trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi có 136 cá thể thuộc 34 loài đang được chăm sóc cứu hộ.

6. Lĩnh vực thủy lợi – phòng chống lụt bão:

- Triển khai các biện pháp đối phó tình hình hạn hán, xâm nhập mặn, đảm bảo nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Kiểm tra thực địa tình hình quản lý, vận hành công trình thủy lợi trước tình hình hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô năm 2011 – 2012. Trình Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Chương trình củng cố, nâng cấp đê biển huyện Cần Giờ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Về công tác xây dựng mốc chỉ giới công trình thủy lợi năm 2012: đến nay đã hoàn thành cắm 590 mốc giai đoạn 1. Còn lại 240 mốc sẽ thực hiện trong giai đoạn 2.

- Triển khai Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 22/02/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn; xác định phạm vi hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, bờ sông, kênh, rạch có chức năng tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Hướng dẫn quận, huyện triển khai thực hiện Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 28/02/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập và ban hành Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của lực lượng quản lý đê nhân dân tại phường - xã - thị trấn (nơi có đê) trên địa bàn thành phố. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/2012/CT-UBND ngày 29/02/2012 và Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 28/02/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn năm 2012. Tổ chức trực ban để thường xuyên theo dõi diễn biến của thời tiết nguy hiểm, triều cường nhằm triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả.

          - Tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống thiên tai tổ chức 52/52 lớp tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai cho khoảng 4.000 cán bộ đoàn thể, ấp, khu phố, tổ dân phố ở các khu vực xung yếu.

- Hoàn thành công tác kiểm tra an toàn công trình thủy lợi, phòng chống lụt bão trước mùa mưa lũ năm 2012; đánh giá hiệu quả đầu tư các công trình phòng, chống lụt, bão từ năm 2008 – 2011 trên địa bàn 7 quận, huyện và kiểm tra công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tại 13 quận, huyện.

 

- Tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình bờ bao phòng, chống triều cường, bờ bao kết hợp giao thông nông thôn, chống sạt lở bờ sông, tiêu thoát nước các năm 2008, 2009 và 2011: Đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 283/ 319 công trình với tổng chiều dài là 262/ 312 km, đạt tỷ lệ 83,97%; các công trình này đã phát huy hiệu quả trong việc tiêu thoát nước phục vụ sản xuất cho khoảng 10.710 ha đất sản xuất nông nghiệp; phòng, chống ngập úng bảo vệ khu dân cư cho khoảng 17.360 hộ dân. Hiện đang thi công 04 công trình, chuẩn bị thi công 26 công trình, còn lại 06 công trình đang tiến hành lập và thẩm định hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật.

 

- Tiếp tục tham gia Chương trình “Thành phố Hồ Chí Minh phát triển hướng về phía biển thích ứng với biến đổi khí hậu”. Cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2011 – 2015 theo Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2011.

7. Lĩnh vực phát triển nông thôn:

- Về kinh tế tập thể: Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 54 Hợp tác xã và 220 Tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Chi cục Phát triển nông thôn tiếp tục tổ chức triển khai công tác vận động, tư vấn xây dựng kế hoạch liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho các Tổ hợp tác, Hợp tác xã; đồng thời, phối hợp với Trường Quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II tổ chức 01 lớp bồi dưỡng kiến thức cho ban quản lý, ban quản trị và kế toán Hợp tác xã, Tổ hợp tác với tổng số 70 học viên.

- Về phát triển ngành nghề nông thôn: Triển khai thực hiện “Đề án Bảo tồn và Phát triển làng nghề tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 – 2015, tầm nhìn đến năm 2020”; tiến hành điều tra thu thập số liệu về tình hình bảo tồn và phát triển làng nghề tại thành phố Hồ Chí Minh. Trình Ủy ban nhân dân thành phố bổ sung kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong lĩnh vực nông nghiệp và ngành nghề nông thôn năm 2012.

- Về diêm nghiệp, tiếp tục theo dõi tình hình sản xuất, tiêu thụ muối trên địa bàn thành phố. Đến nay, trên địa bàn huyện Cần Giờ có 673 hộ tham gia sản xuất muối với tổng diện tích là 1.532,2 ha, trong đó có 162 ha muối trải bạt; bao gồm xã Lý Nhơn 860 ha, Long Hoà 202,2 ha, Thạnh An 400 ha và thị trấn Cần Thạnh 70 ha. Sản lượng thu hoạch là 48.111 tấn, trong đó có 5.384 tấn muối trải bạt; đến nay đã tiêu thụ 40.834 tấn, trong đó có 5.134 tấn muối trải bạt. Giá muối mua tại ruộng: muối trắng 1.850 đồng/kg, muối vàng 1.700 đồng/kg, muối bạt 1.950 đồng/kg.

- Về công tác di dân - định cư: Trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt đề án “Quy hoạch bố trí dân cư phòng tránh thiên tai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2011 – 2015, tầm nhìn 2020”. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ lập dự án di dời các hộ phòng tránh bão tại xã đảo Thạnh An theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

         - Tổ chức Hội thi “Tìm hiểu Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hồ Chí Minh” lần thứ II vào ngày 14/8/2012.

8. Kết quả thực hiện Chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị:

Từ đầu năm đến nay, có 620 phương án được phê duyệt theo Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 10/6/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định về Chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 – 2015, gồm 3.204 hộ vay vốn với tổng vốn đầu tư là 1.647 tỷ đồng, trong đó tổng vốn vay được hỗ trợ lãi suất là 882 tỷ đồng.

Lũy kế từ khi triển khai Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND đến nay đã có 962 phương án, 5.123 hộ, tổng vốn đầu tư 2.310 tỷ đồng, tổng vốn vay được hỗ trợ lãi suất là 1.288 tỷ đồng (Trong đó, Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt 04 dự án vay vốn với tổng số vốn vay được hỗ trợ lãi suất là 47,5 tỷ đồng). Cụ thể như sau:

- Phân theo quận – huyện:

+ Huyện Cần Giờ: 33 phương án, 2.033 hộ, tổng vốn đầu tư 1.032 tỷ đồng, tổng vốn vay được hỗ trợ lãi suất là 547 tỷ đồng.

+ Huyện Củ Chi: 428 phương án, 2.032 hộ, tổng vốn đầu tư 682 tỷ đồng, tổng vốn vay được hỗ trợ lãi suất là 435 tỷ đồng.

+ Huyện Nhà Bè: 265 phương án, 376 hộ, tổng vốn đầu tư 145 tỷ đồng, tổng vốn vay được hỗ trợ lãi suất là 82 tỷ đồng.

+ Huyện Hóc Môn: 137 phương án, 396 hộ, tổng vốn đầu tư 110 tỷ đồng, tổng vốn vay được hỗ trợ lãi suất là 52 tỷ đồng.

+ Huyện Bình Chánh: 19 phương án, 152 hộ, tổng vốn đầu tư 106 tỷ đồng, tổng vốn vay được hỗ trợ lãi suất là 56 tỷ đồng.

+ Quận Thủ Đức: 23 phương án, 74 hộ, tổng vốn đầu tư 74 tỷ đồng, tổng vốn vay được hỗ trợ lãi suất là 36 tỷ đồng.

+ Quận 9: 20 phương án, 23 hộ, tổng vốn đầu tư 31 tỷ đồng, tổng vốn vay được hỗ trợ lãi suất là 12 tỷ đồng.

+ Quận 12: 28 phương án, 28 hộ, tổng vốn đầu tư 29 tỷ đồng, tổng vốn vay được hỗ trợ lãi suất là 13 tỷ đồng.

+ Quận Bình Tân: 05 phương án, 05 hộ, tổng vốn đầu tư 13 tỷ đồng, tổng vốn vay được hỗ trợ lãi suất là 5 tỷ đồng.

 

- Phân theo ngành nghề:                                       Đơn vị tính: Tỷ đồng

 

STT

 

Đối tượng nuôi trồng

 

Số hộ

 

Tổng vốn đầu tư

 

Tổng vốn vay1

Nuôi tôm

1.840

1.012

487


2

Trồng lan, cây kiểng

237

308

208


3

Nuôi bò

1.217

279

171


4

Nuôi heo

729

247

148


5

Khác (*)

637

163

116


6

Nuôi nghêu

95

86

43


7

Nuôi cá

102

72

35


8

VAC

20

34

18


9

Cá sấu

5

26

16


10

Hạt bắp giống bắp lai F1

1

22

11


11

Muối

187

21

12


12

Nấm (linh chi + bào ngư)

12

14

12


13

Nuôi hàu

22

10

3


14

Nhím

6

10

2


15

Ếch

3

0,311

0,2


16

Rau an toàn

5

0,250

0,1


17

1

0,250

0,15


18

Trồng dừa

3

0,105

0,7


9. Chương trình xây dựng nông thôn mới:

9.1. Kết quả thực hiện tại 6 xã điểm:

         - Tham mưu Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố khảo sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các đề án thí điểm tại 6 xã, tổng hợp tình hình điều chỉnh các đề án thí điểm. Hỗ trợ Ban Quản lý 06 xã điểm hoàn thành điều chỉnh các nội dung đề án xây dựng nông thôn mới và đã có tờ trình liên sở trình Ủy ban nhân dân thành phố.

- Cập nhật số liệu tiến độ xây dựng nông thôn mới tại 6 xã điểm đến đầu tháng 11/2012 như sau:

           + Xã Tân Thông Hội (xã điểm do Trung ương chọn): Khi xây dựng đề án đạt 9/19 tiêu chí, đến nay đạt 19/19 tiêu chí. Đang thực hiện kế hoạch duy trì, phân kỳ tiến độ thực hiện, nâng chất các tiêu chí đạt được trong giai đoạn 2012 – 2015.

           + Xã Thái Mỹ: khi xây dựng đề án đạt 8/19 tiêu chí, đến nay đạt 19/19 tiêu chí.

           + Xã Xuân Thới Thượng: khi xây dựng đề án đạt 6/19 tiêu chí, đến nay đạt 17/19 tiêu chí. Phấn đấu đến cuối năm 2012 đạt chuẩn thêm TC 17: Môi trường. Còn lại TC 16: Văn hóa sẽ hoàn thành trong năm 2013.

           + Xã Tân Nhựt: khi xây dựng đề án đạt 5/19 tiêu chí, đến nay đạt 15/19 tiêu chí. Đến cuối năm 2012 đạt chuẩn thêm 02 tiêu chí, gồm: TC 2: Giao thông, TC 3: Thủy lợi. Còn lại TC 5: Trường học và TC 6: Cơ sở vật chất văn hóa sẽ cơ bản đạt chuẩn vào cuối năm 2012 (khởi công vào tháng 11 năm 2012).

           + Xã Nhơn Đức: khi xây dựng đề án đạt 5/19 tiêu chí, đến nay đạt 15/19 tiêu chí. Đến cuối năm 2012 đạt chuẩn thêm 02 tiêu chí, gồm: TC 2: Giao thông, TC 3: Thủy lợi. Còn lại TC 5: Trường học và TC 7: Chợ nông thôn sẽ hoàn thành trong năm 2013 (khởi công vào cuối năm 2012).

           + Xã Lý Nhơn: khi xây dựng đề án đạt 6/19 tiêu chí, đến nay đạt 15/19 tiêu chí. Dự kiến đến cuối năm 2012 đạt chuẩn 04 tiêu chí còn lại (gồm: TC 2: Giao thông, TC 5: Trường học, TC 7: Chợ nông thôn và TC 10: Thu nhập).

           Hiện nay đang chuẩn bị thực hiện các nội dung để tổng kết đề án thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới do Thành phố chỉ đạo trực tiếp (dự báo tổ chức Hội nghị tổng kết vào cuối tháng 12/2012).

9.2. Kết quả thực hiện tại 51 xã nhân rộng:

 

         9.2.1. Đối với 22 xã nhân rộng – Giai đoạn 1 (gồm huyện Củ Chi: 09 xã; Hóc Môn: 05 xã; Bình Chánh: 04 xã; Nhà Bè: 02 xã; Cần Giờ: 02 xã):

 

         Ban Quản lý Xây dựng nông thôn mới các xã đã khảo sát, hoàn thành đề án, trình Ban Chỉ đạo huyện. Tổ Công tác giúp việc Ban Chỉ đạo Nông thôn mới thành phố đã góp ý và tiến hành đợt khảo sát thực tế các công trình hạ tầng dự kiến đầu tư. Ban quản lý xây dựng nông thôn mới các xã đang rà soát hoàn chỉnh theo định hướng các tiêu chí phù hợp với đặc thù vùng nông thôn thành phố:

 

         - Đợt 1: 05 xã

 

Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố đã tiến hành khảo sát thực tế các hạng mục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thẩm định đề án 5 xã xây dựng nông thôn mới: xã Tân Phú Trung – huyện Củ Chi, xã Nhị Bình – huyện Hóc Môn, xã Bình Chánh – huyện Bình Chánh, xã Phước Lộc – huyện Nhà Bè và xã Bình Khánh – huyện Cần Giờ. Hiện nay, các xã đã hoàn chỉnh theo định hướng các tiêu chí đề xuất phù hợp với đặc thù vùng nông thôn và Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố đã hoàn chỉnh tờ trình trình UBND thành phố phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới tại 5 xã nhân rộng này.

         - Đợt 2: 17 xã:

         Thường trực Tổ Công tác giúp việc Ban Chỉ đạo Nông thôn mới thành phố (Chi cục Phát triển nông thôn) đang hướng dẫn các xã điều chỉnh theo định hướng các tiêu chí đề xuất phù hợp với đặc thù vùng nông thôn thành phố. Đến nay, Tổ Công tác giúp việc Ban Chỉ đạo Nông thôn mới thành phố và đại diện các Sở, Ngành liên quan đã tiến hành khảo sát thực tế hạng mục các công trình tại tất cả các xã.

 

         9.2.2. Đối với 29 xã còn lại (trừ xã Bình Hưng – huyện Bình Chánh đã đô thị hóa): đến nay đã hoàn thành khảo sát, đánh giá thực trạng, xây dựng Đề án nông thôn mới tại các xã; lấy ý kiến của toàn thể Đảng viên, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tại các ấp, trình Ban Chỉ đạo huyện. Tổ Công tác giúp việc Ban Chỉ đạo Nông thôn mới thành phố (gồm các Sở ngành liên quan) sẽ khảo sát thực tế các hạng mục đầu tư cơ sở hạ tầng, hoàn tất thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt trong quý IV năm 2012.

 

9.3. Công tác đào tạo:

- Thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố đã triển khai thực hiện Kế hoạch số 1352/KH-UBND ngày 28/3/2011. Ngoài ra, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 18/4/2012 phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong lĩnh vực nông nghiệp và ngành nghề nông thôn tại các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố đến năm 2015, định hướng 2020”.

Các cơ sở dạy nghề đào tạo trình độ từ sơ cấp nghề, trung cấp nghề đối với nghề nông nghiệp, nghề phi nông nghiệp; còn lại là các lớp tập huấn kỹ năng, chuyển giao công nghệ đối với các nghề dịch vụ cho sản xuất nông nghiệp. Số lượng tham gia học nghề và kết quả đào tạo: Số người biết chính sách hỗ trợ lao động nông thôn học nghề là 6.718 người. Số người được tư vấn địa chỉ các cơ sở doanh nghiệp gắn với việc làm tốt là 5.796 người. Số người được tư vấn trước khi học nghề là 4.902 người. Tổng số học viên đăng ký học là 6.718 người, trong đó, số học viên tốt nghiệp được cấp chứng chỉ là 3.989 người, chiếm tỷ lệ 59,4%; số người có việc làm là 5.386 người, chiếm tỷ lệ 80,7%.

- Phối hợp với Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II tổ chức 02 lớp học Bồi dưỡng kiến thức xây dựng nông thôn mới cho 237 cán bộ quản lý nhà nước cấp cơ sở thuộc các xã, huyện ngoại thành; 01 lớp đào tạo về Tổ hợp tác, Hợp tác xã với số lượng 100 người tham dự và 1 lớp đào tạo kế toán hợp tác xã với số lượng 70 người tham dự.

10. Hoạt động khuyến nông:

- Tập trung triển khai các chương trình khuyến nông chuyển giao khoa học kỹ thuật phục vụ chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, khuyến nông 3 giảm, chương trình khuyến nông xóa đói giảm nghèo, chương trình phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn, chương trình cơ giới hóa nông nghiệp,…

- Tiếp tục tăng cường hệ thống tổ chức khuyến nông từ thành phố đến phường, xã; sắp xếp lại hệ thống khuyến nông theo hướng gắn liền người sản xuất – cán bộ khuyến nông – nhà doanh nghiệp, khuyến khích các bên ký hợp đồng tư vấn hợp tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, đôi bên cùng có lợi; tăng cường công tác tập huấn, đào tạo, hướng dẫn kỹ thuật, kỹ năng thực hành cho lao động nông nghiệp.

- Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Khuyến nông đã tổ chức 152 lớp huấn luyện và tập huấn kỹ thuật cho 4.560 lượt người tham dự về trồng rau theo quy trình VietGAP, trồng hoa các loại, nuôi cá cảnh, nuôi trồng thủy sản, nuôi bò sữa, nuôi heo theo quy trình VietGAHP, đa dạng hóa cây trồng vật nuôi, phòng trừ sâu bệnh trên cây ăn trái; tổ chức 50 chuyến tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm về các mô hình tiên tiến cho gần 2.500 lượt nông dân đi thăm và học tập các mô hình trong và ngoài thành phố; tổ chức 84 cuộc hội thảo với 2.520 người tham dự gồm các chuyên đề bổ ích cho nông dân, giúp nông dân có định hướng, chủ động sản xuất, tránh được rủi ro trong sản xuất nông nghiệp; xây dựng 140 mô hình với 1.001 hộ nông dân tham gia về trồng rau ăn củ quả theo quy trình VietGAP, trồng Lan cắt cành, trồng hoa nền, Mai ghép, trồng cỏ thức ăn chăn nuôi và các mô hình cơ giới hóa. Hỗ trợ 55 máy vắt sữa, lũy kế từ năm 2008 đến nay là 288 máy (nâng tổng số máy vắt sữa trên toàn địa bàn thành phố đến nay là 1.084 máy, trong đó, dân tự đầu tư 796 máy), góp phần hạn chế, giảm tình trạng viêm vú bò sữa, nâng cao chất lượng sữa tươi; hỗ trợ đầu tư 43 máy làm đất mini cho canh tác rau, máy phun thuốc bảo vệ thực vật giúp cơ giới hóa khâu làm đất, giảm nhẹ công lao động canh tác rau (lũy kế đến nay là 251 máy). Thực hiện 75 chương trình phát thanh khuyến nông trên sóng AM – Đài Tiếng nói nhân dân thành phố, mỗi tuần 2 lần vào ngày thứ năm và thứ bảy, với các nội dung, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời, đã tổ chức lượng giá 97 mô hình; nhìn chung, các mô hình nói trên đều có kết quả khá tốt, mang lại hiệu quả kinh tế, được nông dân hưởng ứng và đánh giá cao.

- Tiếp tục duy trì Bản tin thị trường, tập san, trang web, mô hình cà phê khuyến nông.

11. Lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn:

- Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn hiện đang quản lý khai thác 123 trạm cấp nước tập trung, phục vụ nước sinh hoạt cho 311.391 nhân khẩu của 55.222 hộ dân ngoại thành. Trong 11 tháng năm 2012, Trung tâm đã lắp đặt thêm 2.612 đồng hồ nước cho các hộ sử dụng. Đến nay, tỷ lệ hộ dân ở nông thôn được cung cấp nước hợp vệ sinh là 98%.

- Về chương trình vệ sinh môi trường nông thôn, Trung tâm đã triển khai nghiệm thu số liệu cập nhật thông tin Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2012; thực hiện việc cấp phát hỗ trợ lãi suất cho người dân tham gia xây dựng nhà vệ sinh giai đoạn 2008 – 2011. Tiếp tục phối hợp với Chi cục Bảo vệ thực vật triển khai mô hình giảm thiểu ô nhiễm thông qua thu gom rác thải thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng. Tổ chức mít tinh hưởng ứng ngày toàn cầu rửa tay với xà phòng 15/10/2012 tại 06 xã nông thôn mới.

12. Hoạt động tư vấn và hỗ trợ nông nghiệp:

          - Về hoạt động xúc tiến thương mại, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp có một số hoạt động nổi bật sau đây: Tổ chức Hội nghị Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố gặp gỡ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp với hơn 120 đơn vị tham dự; tổ chức đưa đoàn Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật thành phố đi tham quan các mô hình nông thôn mới để sáng tác về đề tài nông thôn mới; tổ chức giao lưu kết nối giữa các đơn vị sản xuất và kinh doanh rau, nấm trên địa bàn thành phố với sự tham của 63 tổ chức, cá nhân; tổ chức Chợ Hoa Tết Nhâm Thìn năm 2012 tại Công viên 23/9; tổ chức tham gia khu gian hàng của thành phố trong ngày hội Tam Nông tại Công viên Lê Văn Tám; tổ chức tham gia triển lãm tại Festival làng nghề Lâm Đồng; tổ chức tham gia Hội chợ mua sắm Tết năm 2012 tại Nhà thi đấu Phú Thọ; tham gia sự kiện Triển lãm thành tựu 10 năm xây dựng và phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long, diễn ra tại Cần Thơ; tham dự Hội chợ - Triển lãm Nông nghiệp - Thương mại Đồng bằng sông Cửu Long, diễn ra tại thành phố Vĩnh Long; phối hợp tổ chức thành công Hội thi Trái ngon – An toàn Nam bộ lần thứ 4, năm 2012. Khảo sát địa điểm ở các quận Tân Phú, 12 để chọn địa điểm xây dựng chợ cá cảnh và địa điểm tổ chức hội chợ cá cảnh.

- Thực hiện Chương trình “Mỗi nhà nông một website”, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp đã và đang hỗ trợ xây dựng website cho 07 đơn vị mới; tính từ đầu chương trình đến nay, Trung tâm đã bàn giao 45 website cho các đơn vị; đồng thời tiếp tục hỗ trợ nâng cấp website cho các đơn vị.

- Về hoạt động thiết kế logo, xây dựng nhãn hiệu, từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã thiết kế logo, xây dựng nhãn hiệu cho thêm 16 đơn vị; lũy kế từ đầu chương trình đến nay là 45 đơn vị. Ngoài ra, Trung tâm cũng đã thiết kế tờ gấp cho 12 đơn vị.

- Thực hiện chương trình “Nông dân hội nhập”, trong tháng đã phát sóng các chương trình “Hội thi tìm hiểu chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hồ Chí Minh lần II năm 2012”, “Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh”, “Sản xuất giống hoa lan công nghệ cao – Hướng đi mới của ngành nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh”. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã phát sóng được 15 chương trình. Hiện nay đang thực hiện chương trình nông dân hội nhập với chủ đề: Mô hình trồng vườn rau dinh dưỡng tại gia đình”.

- Về kết quả chứng nhận VietGAP: Từ đầu năm đến nay đã chứng nhận cho 143 tổ chức, cá nhân với tổng diện tích 50,1332 ha, tương đương 223,59 ha diện tích gieo trồng, sản lượng dự kiến 4.736 tấn/năm (trong đó, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp đã tổ chức chứng nhận VietGAP cho 121 tổ chức, cá nhân với diện tích canh tác là 44,7072 ha, tương đương 199,39 ha diện tích gieo trồng; sản lượng dự kiến 3.266 tấn/năm; Mô hình dự án CIDA gồm 22 hộ sản xuất và 02 nhà sơ chế rau với tổng diện tích 5,426 ha, sản lượng dự kiến 1.470 tấn/năm). Lũy kế từ năm 2009 đến nay đã tổ chức chứng nhận VietGAP cho 182 tổ chức, cá nhân (là xã viên của 5 Hợp tác xã: Nhuận Đức, Ngã 3 Giòng, Thỏ Việt, Phước An, Liên tổ Tân Trung; 04 công ty và các nông hộ), với tổng diện tích là 90,16 ha, tương đương 403,01 ha diện tích gieo trồng; tổng sản lượng thu hoạch rau, củ, quả các hộ sản xuất theo quy trình VietGAP ước đạt 11.450 tấn/năm. Hiện nay, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp đã hoàn chỉnh bộ hồ sơ mẫu đăng ký chứng nhận VietGAHP và tài lệu tập huấn về thủ tục chứng nhận VietGAHP.

- Về nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp nông nghiệp: Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp đã có công văn số 1483/SNN-TTTVHTNN ngày 07/9/2012 gửi Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. HCM về tổng hợp danh sách 42 doanh nghiệp nông nghiệp có nhu cầu vay vốn với tổng số là 1.160 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. HCM đã có công văn số 2095/HCM-NCTH ngày 20/9/2012 gửi các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố về việc giao ngân hàng tiếp cận, thẩm định và hỗ trợ tín dụng doanh nghiệp nông nghiệp. Hiện nay, các tổ chức tín dụng đang triển khai làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp nông nghiệp.

13. Hoạt động quản lý và kiểm định giống cây trồng, vật nuôi:

          13.1. Về công tác quản lý và kiểm định giống vật nuôi:

- Trung tâm Quản lý và Kiểm định giống cây trồng vật nuôi tiếp tục tổ chức bình tuyển, lập lý lịch cho đàn bò tại các nông hộ chăn nuôi bò sữa, nhất là các xã nông thôn mới và các xã chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp; từ đầu năm đến nay, đã thực hiện 2.850 con, hầu hết bò bình tuyển có phẩm giống F3 và F4 chiếm khoảng 82%. Lũy kế từ khi thực hiện Chương trình phát triển giống bò sữa giai đoạn từ năm 2005 đến nay đã bình tuyển được 71.437 con (trong đó, có trên 85% bò sữa đạt chuẩn đặc cấp theo tiêu chuẩn của Bộ Nông nghiệp và PTNT).

          13.2. Về công tác quản lý và kiểm định giống cây trồng:

 

          - Trung tâm Quản lý và Kiểm định giống cây trồng - vật nuôi tiếp tục triển khai thử nghiệm tính thích nghi các giống cây trồng tại các xã nông thôn mới với các giống lúa, bí đao, mướp hương, dưa leo trên diện tích 31.000 m2. Thông qua các buổi Hội thảo đánh giá tính thích nghi của giống đã xác định các giống có năng suất cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên và thị trường, cụ thể đã chọn ra được 07 giống dưa leo: giống 527 của Công ty Chánh Nông, VL 666 của Công ty TNHH Thương Mại Xanh, TN789 và TN404 của Công ty Trang Nông, 502 của Công ty Tân Nông và Vigo của Công ty Đại Địa cho năng suất cao từ 39 – 40 tấn/ha; 03 giống bí đao xanh: F1 Nông trường của Công ty Chánh Phong, VR68 của Công ty Nhiệt Đới và TLP5168 của Công ty Tân Lộc Phát có tỉ lệ kháng bệnh cao, cho năng suất 42 tấn/ha; giống khổ qua Rio35 của Công ty Nhiệt Đới; giống lúa Cần Thơ 2 có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt, chất lượng gạo tốt và kháng được sâu bệnh.

          - Về công tác sưu tp các giống mới, Trung tâm đã sưu tập và trồng với diện tích khoảng 1 ha gồm các giống xoài, bưởi, mãng cầu, cam, mít, ổi, vú sữa, khế, mận; 3 giống hoa sứ, 3 giống ớt và 3 giống cà chua, 6 giống hoa kiểng gồm 5 giống hoa Sứ và 1 giống kiểng lá. Bên cạnh đó, Trung tâm đang tiếp tục chăm sóc, nhân giống và chọn dòng các giống rau, hoa.

          - Phối hợp tổ chức thanh kiểm tra nhãn hiệu hàng hóa của các cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn thành phố. Kết quả kiểm tra sơ bộ cho thấy hầu hết các cơ sở đều chấp hành tốt các quy định của Pháp luật về công bố chất lượng tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa giống cây trồng.

- Thực hiện Dự án trại thực nghiệm chăn nuôi bò sữa công nghệ cao Israel, Trung tâm Quản lý và Kiểm định giống cây trồng, vật nuôi đã triển khai thực hiện dự án gồm 13 gói thầu với diện tích khoảng 9,8 ha. Nhìn chung, tiến độ thực hiện các hạng mục của Dự án đến nay đạt khoảng 90% so với kế hoạch xây dựng tổng thể. Trong tháng 10, Trung tâm đã tiếp nhận hàng viện trợ đợt II từ phía Israel (bồn trộn thức ăn hỗn hợp TMR) về trại bò sữa công nghệ cao và đang chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục để tiếp nhận hàng viện trợ đợt III (hệ thống làm mát) từ phía Israel. Hiện Trung tâm đang tiếp tục làm việc với phía Israel về công tác chăn nuôi, thú y, dinh dưỡng, tiếp nhận và lắp đặt thiết bị, kế hoạch đào tạo năm 2012 cho cán bộ kỹ thuật của Trung tâm tham gia vận hành trại thực nghiệm chăn nuôi bò sữa Israel.

          - Hiện nay, thành phố có 46 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh giống cây trồng, trong đó có 41 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hạt giống (doanh nghiệp tư nhân chiếm đa số). Trong 6 tháng đầu năm 2012, các doanh nghiệp đã sản xuất được 9.221,3 tấn hạt giống (bắp chiếm 30,9%, lúa chiếm 60,8%) tăng 14,8% so với cùng kỳ. Ước tính lượng giống do các công ty giống cung cấp cho thành phố và các tỉnh trong cả nước đáp ứng trên 280.000 ha gieo trồng. Có 59 giống rau được đưa vào sản xuất kinh doanh, trong đó có 01 giống mới do công ty tự nghiên cứu lai tạo.

14. Hoạt động Công nghệ Sinh học:

          - Tiếp tục thực hiện công tác đầu tư xây dựng Dự án xây dựng Trung tâm Công nghệ Sinh học thành phố; trong ngày 27/10/2012 đã tổ chức Lễ Khởi công xây dựng các dự án thành phần Khu Trung tâm Công nghệ Sinh học. Triển khai Chương trình ứng dụng và phát triển Công nghệ Sinh học phục vụ Nông nghiệp – Nông thôn tại TP.HCM đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 và những đề tài nghiên cứu khác có tính chất ứng dụng trước mắt và lâu dài, định hướng theo các lĩnh vực Công nghệ sinh học thực vật, Công nghệ Vi sinh - Thực phẩm, Công nghệ sinh học thủy sản, Công nghệ sinh học Y dược.

- Về lĩnh vực Công nghệ sinh học thực vật: Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã nhân giống được 22.700 cây và cung cấp cho nhà vườn khoảng 11.700 cây con các loại. Bên cạnh đó, Trung tâm tiếp tục thực hiện các đề tài về kit Elisa phát hiện virus gây bệnh trên lan, chuyển gen tạo rễ tóc sâm Ngọc Linh, sưu tập hoa kiểng, cây dược liệu…

- Về lĩnh vực Công nghệ sinh học thủy sản: đang tập trung thực hiện các đề tài liên quan đến vacxin ngừa bệnh cho cá tra và đề tài nghiên cứu tảo khuê phục vụ cho nuôi trồng thủy sản tại TP.HCM.

- Về lĩnh vực Công nghệ sinh học Y dược: đang nghiên cứu sản xuất thử nghiệm interferon alpha 2b của người; tinh sạch và thử nghiệm hoạt tính interferon gà; tạo phôi và cấy phôi bò sữa; tạo bộ kit phát hiện và định type virus gây bệnh lở mồm long móng, bộ kit xác định bán định lượng kháng thể kháng virus gây bệnh dịch tả ở heo phục vụ cho ngành chăn nuôi, thú y.

 

- Về lĩnh vực Công nghệ Vi sinh - Thực phẩm: đang nghiên cứu ứng dụng các chế phẩm sinh học phòng trừ một số bệnh trên rau (bệnh thối rễ, lỡ cổ rễ, thối nhũn); phòng trừ bệnh rụng là trên cây cao su; nghiên cứu sản xuất cồn sinh học...

 

15. Hoạt động Dự án “Nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển khí sinh học” (QSEAP-BPD):

          - Về quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp an toàn: Công ty Cổ phần Tư vấn phát triển Nông nghiệp – Nông thôn miền Bắc đã hoàn thành dự thảo Báo cáo Quy hoạch, đã thông qua Hội đồng thẩm định và đang hoàn chỉnh trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

- Về phát triển cơ sở hạ tầng tại vùng nông nghiệp an toàn: Thực hiện lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và thiết kế mô hình tại vùng nông nghiệp an toàn (SAZ): Đã hoàn thành bước đánh giá đề xuất kỹ thuật và tài chính cho Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Nam Quốc và đang trình ADB xem xét.

- Về tập huấn cho nông dân, đơn vị chế biến và kinh doanh; tăng cường năng lực cho cán bộ điều phối an toàn lương thực cấp huyện, xã: Ban quản lý dự án QSEAP thành phố đã triển khai công tác đào tạo, tập huấn  giám sát và lấy mẫu chứng nhận sản phẩm nông nghiệp an toàn trên rau cho cán bộ quản lý, kỹ thuật; tổ chức tập huấn, đào tạo đánh giá viên nội bộ về chứng nhận VietGAP trên rau, quả cho doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại; tổ chức 12 lớp tập huấn cho 270 hộ nông dân về sản xuất rau an toàn theo VietGAP.

- Về chứng nhận sản phẩm nông nghiệp và tăng cường năng lực giám sát, đánh giá: Đã được ADB thống nhất kế hoạch và dự toán chứng nhận sản phẩm nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGAP năm 2012.

- Về hỗ trợ đầu tư phát triển khí sinh học: Đến nay đã hoàn thành 12 lớp tập huấn Chương trình phát triển Khí sinh học với 309 nông dân tham dự; hoàn thành công tác “Tuyên truyền giới thiệu chương trình khí sinh học”; lắp đặt xây dựng được 33 hầm.

16. Hoạt động Dự án “Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm” (LIFSAP):

- Về thực hành chăn nuôi an toàn (GAHP), Ban quản lý dự án LIFSAP thành phố đã tổ chức tập huấn cho cán bộ khuyến nông và cán bộ thú y huyện Củ Chi và 04 xã tham gia vùng GAHP: An Phú, Nhuận Đức, Phú Hòa Đông, Tân Thạnh Đông. Đồng thời, đã hoàn thành công tác tập huấn cho Trưởng nhóm GAHP/ nông dân chủ chốt về quy trình thực hành chăn nuôi heo an toàn. Đến nay đã thành lập được 15 mẫu với 300 hộ nông dân tham gia tại 04 xã trên địa bàn huyện Củ Chi. Triển khai 02 cuộc hội thảo cấp tỉnh và cấp huyện về GAHP.

- Về quản lý chất thải, đã lắp đặt và nghiệm thu 135 hầm khí sinh học composite tại 04 xã thuộc vùng GAHP; đến nay đã giải ngân 115 hầm.

- Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực cho nông dân; Sở Nông nghiệp và PTNT đã phê duyệt kinh phí thực hiện phần đào tạo, hội thảo về truyền thông. Đến nay đã tổ chức 01 cuộc hội thảo về vệ sinh an toàn thực phẩm cấp thành phố và 08 cuộc hội thảo tuyên truyền về quản lý chất thải tại các xã vùng GAHP.

- Về nâng cấp các chợ thực phẩm tươi sống: Đã tiến hành khảo sát 47 chợ thực phẩm tươi sống trên địa bàn thành phố, trong đó:

+ 11 chợ trong danh mục nâng cấp, trong đó có 06 chợ (04 chợ ở huyện Củ Chi và 02 chợ ở huyện Hóc Môn) đã đưa vào xây lắp; 05 chợ còn lại (02 chợ ở quận Thủ Đức, 01 chợ ở quận 9, 01 chợ ở quận Tân Bình và 01 chợ ở quận 8) đang trình Sở phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và xin kế hoạch đấu thầu với Ban quản lý Trung ương dự án LIFSAP (PCU) và Ngân hàng Thế giới (WB).

+ 01 chợ ở ở quận Thủ Đức đã hoàn thành hồ sơ.

+ 03 chợ (gồm 01 chợ ở huyện Cần Giờ, 01 chợ ở huyện Bình Chánh và 01 chợ ở quận Tân Bình) đang hoàn thành hồ sơ để xin ý kiến không phản đối của PCU.

+ 29 chợ còn lại không đạt yêu cầu của dự án.

- Về hoạt động quản lý và giám sát dự án: Đã tuyển Tư vấn trong nước về quản lý kỹ thuật; đã hoàn thành 02 gói thầu về nâng cấp văn phòng và thiết bị văn phòng; đang triển khai thực hiện khảo sát và thu thập số liệu kết quả đầu ra của các hộ chăn nuôi tham gia GAHP.

IV. Một số nhận xét, đánh giá chung:

1. Mặt làm được:

- Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp tục chuyển dịch theo hướng nông nghiệp đô thị. Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp trên địa bàn thành phố trong 11 tháng năm 2012 duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, tăng 6,1% so cùng kỳ 2011, trong đó chăn nuôi tăng 4,3%, trồng trọt tăng 4,1%, thủy sản tăng 10,1%, dịch vụ nông nghiệp tăng 5%, dịch vụ thủy sản tăng 6,6%. Một số chỉ tiêu chủ yếu tăng khá như diện tích gieo trồng rau tăng 5,1%, diện tích kiểng, bonsai tăng 6,7%, diện tích trồng lan tăng 5%, đàn bò sữa tăng 11%, sản lượng sữa bò tươi tăng 5,7%, đàn heo tăng 10%, tổng sản lượng thủy sản tăng 10,5%; sản lượng cá cảnh tăng 8,2%; xuất khẩu cá cảnh tăng 7,9% so cùng kỳ…

- Hiện nay, trước tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc trong cả nước có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là đối với bệnh PRRS (đang có chiều hướng lây lan dần vào các tỉnh miền Trung và miền Nam), Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm thành phố đang triển khai các biện pháp phòng, chống dịch một cách đồng bộ, nhanh chóng và các biện pháp xử lý triệt để nhằm tiếp tục đảm bảo giữ vững không xảy ra dịch bệnh gia súc, gia cầm, góp phần duy trì và phát triển ngành chăn nuôi của thành phố. Trong thời gian tới cần tiếp tục tập trung công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, đặc biệt cần chú trọng công tác tiêm phòng, giám sát dịch tễ khu vực giáp ranh các tỉnh, vùng ổ dịch cũ, các hộ chăn nuôi nhập cư, kiên quyết xử lý các trường hợp vận chuyển, giết mổ, kinh doanh động vật - sản phẩm động vật trái phép trên địa bàn quản lý. Bên cạnh đó, tình hình kinh doanh gia cầm sống trái phép tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố vẫn chưa giảm triệt để; việc giết mổ, vận chuyển, kinh doanh gia cầm sống và sản phẩm gia cầm trái phép vẫn chưa được xử lý dứt điểm, tình trạng vi phạm vẫn còn tái diễn. Do đó, chính quyền địa phương các cấp cần tăng cường công tác kiểm tra liên ngành, phối hợp, chốt chặn, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, nhằm hạn chế tối đa việc lây nhiễm và phát sinh dịch bệnh cúm trên người tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Tập trung thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống triều cường; tình hình khí tượng, thủy văn, xâm nhập mặn, diễn biến triều cường được theo dõi và dự báo thường xuyên chặt chẽ, kịp thời triển khai các biện pháp phòng và ứng phó; tổ chức trực ban 24/24 giờ để cảnh báo, ứng phó, phòng tránh tại các điểm xung yếu khi xảy ra áp thấp nhiệt đới, bão, triều cường,...

- Tình hình diễn biến rừng trên địa bàn thành phố tương đối ổn định, các hoạt động bảo vệ rừng, kiểm tra kiểm soát lâm sản, động vật hoang dã đạt hiệu quả cao là do có sự phối hợp tốt giữa các lực lượng, thường xuyên tổ chức bám sát, nắm chắc địa bàn quản lý trong việc kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các hành vi phá rừng, kinh doanh trái phép lâm sản, động vật hoang dã; đồng thời, rất chú trọng công tác tuyên truyền. Từ đầu năm đến nay không có xảy ra vụ việc cháy rừng.

2. Khó khăn – Tồn tại:

- Thị trường, giá cả thường xuyên biến động, ảnh hưởng đến sản xuất và thu nhập của người nông dân.

- Nông sản hàng hóa nhập về từ các tỉnh chưa kiểm soát được chất lượng và nguồn gốc, gây áp lực nhiều đối với công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố.

- Về thực hiện vốn kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2012, nhìn chung tình hình giải ngân đạt yêu cầu, tuy nhiên công tác đền bù gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn cuối của dự án, các địa phương cần có thời gian để tổ chức cưỡng chế theo quy định. Một số công trình chuyển tiếp đang trình điều chỉnh thời gian thực hiện.

V. Kế hoạch công tác chỉ đạo, điều hành tập trung trong tháng 12 năm 2012:

Trong tháng 12 năm 2012, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tập trung chỉ đạo điều hành một số mặt công tác chính sau đây:

          1. Tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và dịch bệnh hại cây trồng; xử lý triệt để các trường hợp xảy ra dịch ngay từ khi phát sinh, quyết tâm không để xảy ra dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Tập trung thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND thành phố; đặc biệt là Công điện khẩn số 06/CĐ-BNN-TY ngày 05/4/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch lợn tai xanh, Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/04/2012 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, có hiệu lực thi hành vào ngày 11/6/2012.

2. Tiếp tục tập trung xây dựng các mô hình nông thôn mới đúng tiến độ theo chủ trương của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố và chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới theo Quyết định số 800/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới; kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong lĩnh vực nông nghiệp và ngành nghề nông thôn tại các xã xây dựng nông thôn mới; kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân nông thôn. Tổ chức tổng kết chương trình xây dựng nông thôn mới tại 5 xã điểm của thành phố.

Tiếp tục tổ chức triển khai Chương trình hành động số 43-CTr/TU ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.

3. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án để phấn đấu hoàn thành đúng kế hoạch (05 cống ngăn triều, khởi công các gói thầu của 03 dự án thành phần Trung tâm Công nghệ Sinh học: khu nghiên cứu, khu nhà kính – nhà lưới, dự án cơ sở hạ tầng). Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình xây dựng cơ bản chuyên ngành trên địa bàn.

4. Phấn đấu hoàn thành tốt việc thực hiện Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2012; Kế hoạch chỉ đạo, điều hành và Chương trình công tác năm 2012 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2012 về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố; Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2012.

          5. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường; quyết tâm phấn đấu tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp thành phố năm 2012 đạt chỉ tiêu đề ra.

          6. Chỉ đạo thu hoạch vụ Mùa 2012 và sản xuất vụ Đông Xuân 2012 – 2013 theo tiến độ, phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất tại thành phố; nâng cao hiệu quả công tác vận động, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tăng cường theo dõi chặt chẽ tình hình chăn nuôi, kinh doanh, vận chuyển gia súc, gia cầm, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

 

          7. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu xây dựng đề cương quy hoạch chi tiết các vùng nông nghiệp ổn định tập trung, xác định rõ cây trồng, vật nuôi chủ lực sau năm 2020 trên địa bàn thành phố.

8. Tiếp tục tổ chức, thực hiện đúng tiến độ và hiệu quả các chương trình mục tiêu: chương trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị; phát triển bò sữa, rau an toàn, hoa - cây kiểng, cá cảnh, cá sấu, chương trình giống cây, giống con chất lượng cao giai đoạn 2011 – 2015; chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật, thực vật, thủy sản; chương trình khuyến nông chuyển giao khoa học kỹ thuật phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng đô thị, khuyến nông phục vụ xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo đẩy mạnh phát triển ngành nghề và dịch vụ ở nông thôn, xây dựng và phát triển làng nghề ở nông thôn. Hỗ trợ, bù lãi suất tín dụng chương trình khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị.

9. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/2012/CT-UBND ngày 29/02/2012 và Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 28/02/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn năm 2012 và kiểm tra công tác phòng, chống lụt, bão tại các quận, huyện.

10. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/2011/CT-UBND ngày 18/3/2011 của Uỷ ban nhân dân thành phố về tăng cường các biện pháp bảo tồn, phát triển bền vững Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ; Quyết định số 509/QĐ-UBND ngày 03/02/2012 phê duyệt Chương trình quản lý bảo vệ, phòng cháy và chữa cháy rừng thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015; phấn đấu hoàn thành tốt việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 13/3/2012 về tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và cây phân tán năm 2012 và Kế hoạch số 2234/UBND-CNN ngày 17/5/2012 về trồng rừng và cây xanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2012. Tăng cường kiểm tra an toàn chuồng trại, nhất là đối với các loài động vật nguy hiểm trong mùa mưa lũ, triều cường trên địa bàn thành phố.

 

11. Đoàn Thanh niên Sở phối hợp với Đoàn Chi cục Thú y, Đoàn Trường Trung cấp kỹ thuật nông nghiệp và các đơn vị thuộc Sở tiếp tục triển khai kế hoạch hưởng ứng “Năm Thanh niên”, tập trung vào các hoạt động trong xây dựng nông thôn mới: trồng cây xanh, chuyển giao khoa học kỹ thuật, phổ biến cơ chế chính sách, hướng dẫn xử lý nước đảm bảo chất lượng và sức khỏe của người sử dụng.

 

12. Đảm bảo an toàn tuyệt đối tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại các đơn vị.

 


Số lượt người xem: 6026    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm