SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
9
4
6
6
2
3
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 31 Tháng Tám 2012 3:00:00 CH

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng năm 2012

 

Thực hiện Công văn số 476/SNV-CCHC ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Sở Nội vụ thành phố về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và báo cáo cải cách hành chính hàng năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trong 9 tháng năm 2012 như sau:

 

 

I.- CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH:

1.- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Kế hoạch số 314/KH-SNN-VP ngày 06 tháng 3 năm 2012 thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2012 nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 14/05/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng chính quyền đô thị giai đoạn 2011-2015 và Quyết định số 776/QĐ-UBND ngày 16/02/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành kế hoạch công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố năm 2012.

2.- Trong 9 tháng năm 2012, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trọng tâm sau đây:

- Triển khai thực hiện Quyết định số 510/QĐ-UBND ngày 03/02/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Kế hoạch thực hiện rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012 tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Quán triệt tổ chức thực hiện Văn bản số 319/UBND-KSTTHC ngày 19/01/ 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố.

- Triển khai thực hiện Quyết định số 776/QĐ-UBND ngày 16/02/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành kế hoạch công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố năm 2012.

 

- Tiếp thục thực hiện Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 14/05/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng chính quyền đô thị giai đoạn 2011 – 2015.

 

 

- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 22/01/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 43-CTr/TU ngày 20/10/2008 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Quyết định số 169/QĐ-BNN-KH ngày 01 tháng 02 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ; Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2012; Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2012 về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố; Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2012 (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Quyết định số 16/QĐ-SNN-VP ngày 16 tháng 01 năm 2012 về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành và Chương trình công tác năm 2012 của Sở).

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Chương trình cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2020 (Văn bản số 1302/KH-SNN-VP ngày 13 tháng 8 năm 2012).

- Tổ chức triển khai thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tại văn bản số 4958/VP-KSTTHC ngày 29 tháng 6 năm 2012 về việc triển khai thực hiện nôi dung Công văn số 3937/VPCP-KSTT ngày 04 tháng 6 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ về ban hành mẫu báo cáo về tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và hướng dẫn niêm yết công khai thủ tục hành chính, nội dung và địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị.

3.- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính một cách kịp thời để triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên đến tất cả các phòng ban, đơn vị thuộc Sở; lồng ghép giao ban công tác cải cách hành chính vào hội nghị giao ban công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình sản xuất nông nghiệp – phát triển nông thôn hàng tháng của Sở.

4.- Công tác thi đua, khen thưởng gắn với thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của Sở. Tiêu chí cải cách hành chính được đưa vào tiêu chí đánh giá chấm điểm, bình xét xếp hạng thi đua hàng năm, là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả thi đua của các phòng ban, đơn vị thuộc Sở.

II.- KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH:

1.- Cải cách thể chế:

a.- Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật:

Trong 9 tháng năm 2012, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì soạn thảo và trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản quy phạm pháp luật sau đây:

- Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 03/02/2012 về phê duyệt Đề án trồng rừng và cây xanh thành phố giai đoạn 2011 – 2015, định hướng đến năm 2020.

- Chỉ thị số 04/2012/CT-UBND ngày 18/2/2012 về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 28/02/2012 về thành lập và ban hành Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của lực lượng quản lý đê nhân dân tại phường - xã - thị trấn (nơi có đê) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Chỉ thị số 08/2012/CT-UBND ngày 29/2/2012 về tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố năm 2012.

- Chỉ thị số 09/2012/CT-UBND ngày 13/3/2012 về tăng cường các biện pháp bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng và cây phân tán năm 2012.

b.- Rà soát văn bản quy phạm pháp luật:

- Trong 9 tháng năm 2012, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có các báo cáo rà soát kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ (Văn bản số 1556/SNN-VP ngày 19/10/2011 và văn bản số 1867/SNN-VP ngày 07/12/2011).

- Thực hiện Công văn số 1955/STP-KTrVB ngày 04/5/2012 của Sở Tư pháp về việc cho ý kiến xử lý văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp pháp luật; sau khi xem xét, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản số 738/SNN-VP ngày 09/5/2012 gửi Sở Tư pháp về việc đề xuất xử lý văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp pháp luật, cụ thể:

+ Đề xuất bãi bỏ Chỉ thị số 37/1998/CT-UB-KT ngày 16/10/1998 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện Quyết định số 67/QĐ-BNN-KHTC của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn “quy định tạm thời về sản xuất rau an toàn”. Lý do: Ngày 15 tháng 10 năm 2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN về ban hành quy định quản lý, sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn. Do đó căn cứ pháp lý của Chi thị số 37/1998/CT-UB-KT đã thay đổi, nội dung không còn phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương.

+ Đề xuất công bố hết hiệu lực Chỉ thị số 06/2006/CT-UBND ngày 10/3/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động trồng cây xanh và tổ chức “Hội thi Môi trường Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2006 – 2010. Lý do: Cuộc vận động trồng cây xanh và tổ chức “Hội thi Môi trường Xanh - Sạch - Đẹp” đã thực hiện đến hết năm 2010. Ngày 30/9/2011, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị tổng kết Hội thi Môi trường Xanh - Sạch - Đẹp năm 2010, giai đoạn 2006 – 2010. Ngày 12/5/2011, Ủy ban nhân dân thành phố đã có Quyết định số 2367/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua “Công trình Xanh - Sạch - Đẹp” năm 2011 trên địa bàn thành phố. Do đó Chỉ thị số 06/2006/CT-UBND đã hết hiệu lực thi hành.

- Tổ chức rà soát quy định về kiểm tra, kiểm soát, quản lý, gây nuôi động vật hoang dã trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và báo cáo kết quả thực hiện (văn bản số 180/BC-SNN-CCKL ngày 06 tháng 8 năm 2012).

c.- Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật:

 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức công tác tự kiểm tra, kiểm tra theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đối với các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành có nội dung thuộc lĩnh vực được giao phụ trách. Kết quả: Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 10/06/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 – 2015 có quy định thủ tục hành chính cần sửa đổi bổ sung theo quy định của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang phối hợp với các sở - ngành, quận -huyện liên quan, Sở Tư pháp và Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố để dự thảo văn bản sửa đổi, bổ sung.

 

 

2.- Cải cách thủ tục hành chính:

a.- Tiếp tục thực hiện Giai đoạn 3 Đề án 30 về cải cách thủ tục hành chính theo chỉ đạo của TW và thành phố, thực hiện sửa đổi, bổ sung điền “biểu mẫu 1” và công bố thủ tục hành chính đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành. Góp ý dự thảo một số Nghị định, Thông tư ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và một số văn bản khác.

b.- Tổ chức quán triệt thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và các văn bản pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính có liên quan.  Lưu ý khi dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính, phải thực hiện việc đánh giá tác động và thẩm định thủ tục hành chính theo quy định và hướng dẫn của Phòng kiểm soát thủ tục hành chính Văn phòng UBND thành phố.

c.- Xây dựng kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2012 theo chỉ đạo của Văn phòng UBND thành phố, tổ chức triển khai Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở có giải quyết thủ tục hành chính; tiếp nhận ý kiến góp ý quy định thủ tục hành chính theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ.

 

 

d.- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về dự thảo Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành/sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh; cụ thể: 11 thủ tục hành chính đề nghị công bố ban hành mới; 55 thủ tục hành chính đề nghị sửa đổi, bổ sung; 11 thủ tục hành chính đề nghị thay thế; 16 thủ tục hành chính đề nghị bị thay thế và 21 thủ tục hành chính đề nghị bãi bỏ.

 

 

đ.- Tổ chức thực hiện rà soát nhóm thủ tục hành chính: Thủ tục, quy định có liên quan về chấp thuận, thỏa thuận đối với các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực quản lý chuyên ngành thuộc Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan về thực hiện dự án đầu tư (Đầu tư - Đất đai - Xây dựng).

e.- Thực hiện niêm yết công khai bộ 144 thủ tục hành chính và bổ sung 04 thủ tục hành chính chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị (Đã được UBND thành phố công bố tại Quyết định số 4261/QĐ-UBND ngày 11/9/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 4601/QĐ-UBND ngày 18/10/2010 về việc công bố sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh); Quyết định số 3033/QĐ-UBND ngày 09/6/2012 ban hành thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh; đăng công khai trên website của đơn vị (nếu có) và các hình thức khác.

g. Thực hiện Văn bản số 1841/UBND-KSTTHC ngày 24 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức thực hiện rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012 tại thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức thực hiện như sau:

Căn cứ Phụ lục điều chỉnh, bổ sung danh mục rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012 được ban hành kèm theo Văn bản số số 1841/UBND-KSTTHC ngày 24 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở đã tổ chức triển khai rà soát “Thủ tục, quy định có liên quan về chấp thuận, thỏa thuận đối với các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực quản lý chuyên ngành”, gồm các thủ tục riêng lẻ sau:

-  Cấp phép xã nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi.

                    - Gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép xã thải vào hệ thống công trình thủy lợi.

                    - Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi được quy định tại khoản 1, 2, 6, 7, 8, 10 Điều 1 Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004.

                    - Cấp giấy phép cho việc khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

                    - Cấp giấy phép cho các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, trừ các trường hợp sau:

a)      Các loại xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe cơ giới dùng cho người tàn tật;

b)     Xe cơ giới đi trên đường giao thông công cộng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;

c)     Xe cơ giới đi qua công trình thủy lợi kết hợp đường giao thông công cộng có tải trọng, kích thước phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế của công trình thủy lợi.

                    - Cấp giấy phép cho các hoạt động nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

                    - Cấp giấy phép cho hoạt động trồng cây lâu năm thuộc loại rễ ăn sâu trên 1m trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

                    - Cấp giấy phép cho hoạt động trồng cây lâu năm thuộc loại rễ ăn sâu trên 1m trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

h. Bên cạnh đó, các đơn vị thuộc Sở tiếp tục công khai danh sách, địa chỉ và nội dung dịch vụ nông nghiệp của các đơn vị như sau:

- Chi cục Thú y: Xét nghiệm theo yêu cầu khách hàng; dịch vụ khử trùng tiêu độc; khám, chuẩn đoán, điều trị, phẩu thuật, tiêm phòng các loại bệnh trên chó, mèo; khám, chuẩn đoán, điều trị, tiêm phòng các loại bệnh trên gia súc, gia cầm và dịch vụ thú y bò sữa.

- Chi cục Bảo vệ thực vật: Hướng dẫn, tiếp nhận và giao trả hồ sơ thuộc lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật; thực hiện kiểm tra kiểm dịch thực vật nội địa; thực hiện các bước công nhận vùng rau an toàn theo trình tự thủ tục quy định; thực hiện kiểm tra dư lượng thuốc trừ sâu trong rau quả.

- Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn: Cung cấp nước sinh hoạt nông thôn.

- Công ty Quản lý khai thác dịch vụ thuỷ lợi: Cung cấp cây, con giống, vật tư, thiết bị nông nghiệp, đặc biệt chuyên ngành hoa lan;  tư vấn kỹ thuật thiết kế, thi công các mô hình trồng hoa lan, mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả cao.

- Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp: Cung cấp thông tin nông nghiệp; xúc tiến thương mại; dịch vụ tư vấn và hoạt động huấn luyện, đào tạo.

 

g.- Kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; tiếp nhận giải quyết công văn đi đến:

 

- Kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Cơ quan Văn phòng Sở như sau:

+     Hồ sơ tồn đầu kỳ chuyển sang: 05 hồ sơ.

+     Hồ sơ tiếp nhận trong 9 tháng năm 2012: 170 hồ sơ.

+     Hồ sơ đã giải quyết: 167 hồ sơ.

+     Còn tồn: 08 hồ sơ (còn trong hạn giải quyết).

+     Giải quyết đúng luật, đúng hẹn: 100% hồ sơ; trong đó, giải quyết trước hẹn 167 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%.

+     Thống kê kết quả đánh giá của khách hàng, mức độ hài lòng đạt 97,5%.

- Ước thực hiện trong 9 tháng năm 2012, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận 4.120 văn bản đến, phát hành 2.459 văn bản đi các loại.

3.- Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước:

 

- Trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các Quyết định: kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch hành động khẩn cấp phòng, chống dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở người; kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; thành lập Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch đề án thứ nhất của Thủ tướng Chính phủ về “tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở nông thôn”; thành lập Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo trồng rừng, bảo vệ rừng và phát triển cây xanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2020.

 

 

- Trình Sở Nội vụ thành phố về việc rà soát Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành các Quyết định: kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của Sở; sửa đổi Quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp; thành lập Tổ chỉ đạo triển khai thực hiện sản xuất rau theo quy trình VietGAP trên địa bàn TP.HCM; thành lập Ban Tổ chức Hội thi trái ngon – An toàn Nam Bộ lần 4, năm 2012 tại TP.HCM; đổi tên và kiện toàn nhân sự Ban quản lý dự án hợp phần “Phát triển nông thôn mới tại huyện Củ Chi, TP.HCM” giai đoạn 2011 – 2013 do Tập đoàn Chinfon tài trợ.

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư 23/2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Xây dựng Đề án kiện toàn, sắp xếp các Chi cục trực thuộc Sở.

- Triển khai thực hiện Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về việc chuyển Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước thành phố.

- Phối hợp thường xuyên với các Hội được phân công quản lý theo quy định tại Điều 2, 3 của Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố, về phân công quản lý nhà nước đối với các tổ chức Hội trên địa bàn thành phố.

4.- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức:

- Đẩy nhanh tiến độ cập nhật và kiểm tra hoàn chỉnh Chương trình quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức tại Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn theo công văn số 97/SNV-CCVC ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Sở Nội vụ thành phố.

- Sở đã ban hành quyết định bổ nhiệm: Quyền Giám đốc Trung tâm Khuyến nông, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão. Trình Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Nội vụ ban hành quyết định bổ nhiệm lại Phó Chi cục trưởng và Kế toán trưởng Chi cục Kiểm lâm, Kế toán trưởng Trung tâm Công nghệ sinh học.

- Hoàn thành báo cáo tình hình thực hiện chương trình Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố gửi Sở Nội vụ. Lập danh sách cử 35 công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn theo kế hoạch đào tạo chung của thành phố. Lập thủ tục cử 23 người dự thi tuyển công chức hành chính và ngạch kế toán năm 2012.

- Thực hiện thủ tục hồ sơ bổ nhiệm ngạch 65 viên chức sau khi hết thời gian tập sự tại các đơn vị; chuyển xếp ngạch lương 01 công chức cho Chi cục Kiểm lâm.

- Giải quyết và làm thủ tục theo quy trình ISO cho công chức, viên chức đi công tác nước ngoài: 08 người; nghỉ phép đi nước ngoài việc riêng: 28 người.

 

- Nâng lương trước hạn 2011: 56 người; nâng lương thường xuyên 6 tháng đầu năm 2012: 180 người (diện UBND thành phố, Sở Nội vụ và Sở Nông nghiệp và PTNT ra quyết định). 

 

 

 

5.- Cải cách tài chính công:

 

- Cơ quan Văn phòng Sở và Chi cục Kiểm lâm thực hiện khoán biên chế hành chính theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP.

- 05 đơn vị thực hiện chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu: Trường Trung cấp kỹ thuật nông nghiệp, Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản và Chi cục Thuỷ lợi và Phòng chống lụt bão thực hiện tự chủ tài chính theo cơ chế tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên; Chi cục Thú y và Trung tâm Nước Sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn thực hiện tự chủ theo cơ chế tài chính tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên.

6.- Hiện đại hóa hành chính:

a.- Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước:

- Hoàn thành lắp đặt thiết bị (phần cứng) Dự án “ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”.

- Tổ chức thực hiện nâng cấp website Sở.

- Toàn Sở có 08 trang web được kết nối với nhau (Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm công nghệ sinh học, Trung tâm QL và KĐ giống cây trồng vật nuôi, Chi cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Phát triển nông thôn, Chi cục Thú y, Trung tâm Tư vấn và HTNN, Chi cục thuỷ lợi và PCLB), cung cấp thông tin hoạt động của ngành, hoạt động trang web của Sở ngày càng có nhiều thông tin phong phú, giúp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước và phục vụ người dân, phổ biến kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, thông tin hoạt động của ngành, trong đó các quy định, quy trình và thủ tục hành chính trên các lĩnh vực hoạt động của Sở, được duy trì hoạt động thường xuyên và luôn cập nhật thông tin mới. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão đưa trang web vào hoạt động phục vụ công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở ứng dụng công nghệ thông tin, trang bị thiết bị vi tính các loại, nối mạng nội bộ, nối mạng Internet, trao đổi hồ sơ văn bản qua mạng, lưu trữ tài liệu trên mạng nội bộ để dùng chung, góp phần tiết kiệm giấy tờ và thời gian giải quyết công việc.

- Tiếp tục thực hiện dự án Tăng cường công tác thông tin khuyến nông và thị trường của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố.

b.- Về áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính:

- Cơ quan Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục đưa vào thực hiện 28 quy trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đã được cấp chứng chỉ ISO như sau:

1.            Thẩm định và phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình.

2.            Thẩm định và phê duyệt Dự án đầu tư (nhóm C).

3.            Thẩm định và phê duyệt Dự án đầu tư (nhóm B).

4.            Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch đấu thầu dự án.

5.            Tiếp nhận công bố hợp quy phân bón.

6.            Đăng ký chỉ định, chỉ định lại tổ chức chứng nhận VietGAP cho sản phẩm trồng trọt.

7.            Đăng ký chỉ định, chỉ định lại tổ chức chứng nhận VietGAHP trong chăn nuôi bò sữa, heo và gia cầm.

8.            Đăng ký chỉ định, chỉ định lại tổ chức chứng nhận sản phẩm cây trồng.

9.            Đăng ký cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa thức ăn chăn nuôi và chất bổ sung vào thức ăn chăn nuôi xuất khẩu.

10.       Tiếp nhận công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi.

11.       Giải quyết khiếu nại - tố cáo.

12.       Thẩm định và trình duyệt dự toán thu chi ngân sách hàng năm của các đơn vị trực thuộc Sở.

13.       Thẩm định và trình duyệt điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách hàng năm của các đơn vị trực thuộc Sở.

14.       Thẩm định và trình duyệt điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch hàng năm của các đơn vị trực thuộc Sở.

15.       Thẩm định, trình duyệt mua sắm phương tiện, thiết bị mới, sửa chữa tài sản cố định của các đơn vị trực thuộc Sở.

16.       Thông báo xét duyệt quyết toán của các đơn vị trực thuộc Sở.

17.       Xem xét yêu cầu bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ công chức lãnh đạo.

18.       Xem xét yêu cầu giải quyết tiếp nhận, chuyển công tác, thôi việc đối với cán bộ công chức.

19.       Xem xét yêu cầu giải quyết cán bộ công chức đi nước ngoài.

20.       Xem xét yêu cầu giải quyết xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

21.       Xem xét yêu cầu giải quyết hợp đồng lao động trong chỉ tiêu và theo Nghị định 68/CP.

22.       Giải quyết chế độ nâng bậc lương trước khi nghỉ hưu.

23.       Xem xét bổ nhiệm ngạch công chức, viên chức do thi tuyển, xét tuyển.

24.       Xét duyệt biên chế và quỹ tiền lương.

25.       Xem xét nâng ngạch không qua thi đối với công chức, viên chức khi có thông báo nghỉ hưu.

26.       Xem xét công nhận kết quả xét tuyển viên chức.

27.       Quản lý và tổ chức thực hiện văn bản đến và đi theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở.

28.       Thông báo và theo dõi tiến độ thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở.

- Toàn Sở có 06 đơn vị đã được chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, thực hiện theo cơ chế “một cửa” gồm: Văn phòng Sở, Chi cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Thú y, Chi cục Lâm nghiệp, Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp.

- Trung tâm Chứng nhận Phù hợp – QUACERT đã tiến hành đánh giá giám sát Hệ thống quản lý chất lượng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố lần 2- ngày 14 tháng 8 năm 2012 và đã có văn bản số 2600/TB-QUACERT ngày 27 tháng 8 năm 2012 về việc duy trì chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

III.- PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG 3 THÁNG CUỐI NĂM 2012:

 

-  Tiếp tục thực hiện Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 14/05/2011 của UBND thành phố về ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng chính quyền đô thị giai đoạn 2011 – 2015 (Quyết định số 351/QĐ-SNN-VP ngày 22/9/2011 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2015).

 

 

- Tiếp tục tổ chức thực hiện Chương trình cải cách hành chính năm 2012 theo Chương trình, Kế hoạch của Thành ủy và UBND thành phố (Quyết định số 776/QĐ-UBND ngày 16/02/2012 của UBND thành phố về ban hành kế hoạch công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố năm 2012) và Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Chương trình cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2020.

          -  Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 22/01/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 43-CTr/TU ngày 20/10/2008 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn.

-  Tiếp tục thực hiện Giai đoạn 3 Đề án 30 về cải cách thủ tục hành chính theo chỉ đạo của TW và thành phố, thực hiện sửa đổi, bổ sung điền “biểu mẫu 1” và công bố thủ tục hành chính đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

- Tổ chức quán triệt thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/ 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và các văn bản pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính có liên quan.

- Tiếp tục niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị (Đã được UBND thành phố công bố tại Quyết định số 4261/QĐ-UBND ngày 11/9/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 4601/QĐ-UBND ngày 18/10/2010 về việc công bố sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh), đăng công khai trên website của đơn vị (nếu có) và các hình thức khác.

- Thường xuyên tổ chức thống kê, rà soát, chuẩn hoá và kịp thời công bố sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính được cơ quan thẩm quyền ban hành theo quy định để tổ chức, cá nhân có liên quan biết và thực hiện.

- Thực hiện kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và kế hoạch soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2012 của UBND thành phố.

- Tiếp tục triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, rà soát chức năng nhiệm vụ của Sở và các đơn vị trực thuộc để sửa đổi, bổ sung quy chế phù hợp với tình hình thực tế.

- Tiếp tục rà soát, tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân ra quyết định kiện toàn: Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố và Ban Chỉ huy cấp thành phố về các vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

- Thực hiện rà soát bổ nhiệm lại cán bộ năm 2012; Tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch cán bộ giai đoạn 2006 – 2015 và quy hoạch cán bộ trẻ dài hạn.

- Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc duy trì và mở rộng hoạt động Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.Số lượt người xem: 7620    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm