SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
3
3
5
5
0
5
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 18 Tháng Bảy 2011 4:30:00 CH

Kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành tháng 7 năm 2011, tình hình sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 7 và 07 tháng năm 2011

Trong tháng 7 năm 2011, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tiếp tục tập trung đẩy mạnh tiến độ thực hiện các chương trình, đề án, dự án để chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 – 2015; triển khai chương trình hành động của Thành ủy và kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI trong lĩnh vực nông nghiệp – nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

 

I.- Công tác chỉ đạo điều hành tập trung:

Trong tháng 7 năm 2011, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tiếp tục tập trung đẩy mạnh tiến độ thực hiện các chương trình, đề án, dự án để chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 – 2015; triển khai chương trình hành động của Thành ủy và kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI trong lĩnh vực nông nghiệp – nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Một số nhiệm vụ cụ thể đã triển khai thực hiện trong tháng 7 năm 2011 như sau:

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 43-CTr/TU ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X. Tập trung xây dựng các mô hình nông thôn mới đúng tiến độ theo chủ trương của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố (đặc biệt là xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi) và chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới theo Quyết định số 800/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/2011/CT-UBND ngày 12/01/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về tập trung triển khai các giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2011; Kế hoạch chỉ đạo, điều hành và Chương trình công tác năm 2011 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (ban hành kèm theo Quyết định số 18/QĐ-SNN-VP ngày 21/01/2011) thực hiện Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 12/01/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2011.

- Tiếp tục tập trung thực hiện Chỉ thị số 08/2011/CT-UBND ngày 02/3/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, ngân sách thành phố năm 2011.

- Chỉ đạo sản xuất Vụ Hè Thu năm 2011 theo tiến độ, đẩy mạnh triển khai chương trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất có hiệu quả kinh tế cao, phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất tại thành phố.

- Tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/2011/CT-UBND ngày 01/3/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục vận động, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tăng cường theo dõi chặt chẽ tình hình chăn nuôi, kinh doanh, vận chuyển gia súc, gia cầm, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tiếp tục tổ chức, thực hiện đúng tiến độ và hiệu quả các chương trình mục tiêu: chương trình và chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị; phát triển bò sữa, rau an toàn, hoa - cây kiểng, cá cảnh, cá sấu, chương trình giống cây, giống con chất lượng cao giai đoạn 2011 - 2015; chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật, thực vật, thủy sản ...

- Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh phát triển ngành nghề và dịch vụ ở nông thôn, xây dựng và phát triển làng nghề ở nông thôn theo hướng mỗi làng một sản phẩm.

- Tiếp tục triển khai các chương trình khuyến nông chuyển giao khoa học kỹ thuật phục vụ chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, khuyến nông 3 giảm, chương trình khuyến nông xóa đói giảm nghèo.

- Tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-BNN-TCLN ngày 06/01/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chỉ thị số 04/2011/CT-UBND ngày 10/02/2011 về tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng và cây phân tán năm 2011. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiểm tra, quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ lâm sản và động vật hoang dã.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/2011/CT-UBND ngày 09/4/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2011 trên địa bàn thành phố và Kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015.

- Hoàn thành việc xây dựng các chương trình, đề án, dự án và trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt theo đúng tiến độ.

- Đoàn Thanh niên Sở phối hợp với Đoàn Chi cục Thú y, Đoàn Trường trung cấp kỹ thuật nông nghiệp và các đơn vị thuộc Sở tiếp tục triển khai kế hoạch hưởng ứng “Năm Thanh niên”, tập trung vào các hoạt động trong xây dựng nông thôn mới: trồng cây xanh, chuyển giao khoa học kỹ thuật, phổ biến cơ chế chính sách, hướng dẫn xử lý nước đảm bảo chất lượng và sức khỏe của người sử dụng.

II.- Tình hình sản xuất nông nghiệp:

1.- Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp tháng 7 và 07 tháng năm 2011:

- Tốc độ tăng trưởng: Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp trên địa bàn thành phố trong tháng 7 năm 2011 ước đạt 336,9 tỉ đồng, lũy kế 07 tháng năm 2011 ước đạt 1.681 tỉ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ 2010, trong đó:

+ Trồng trọt: giá trị sản xuất ước đạt 485 tỉ đồng, tăng 5,4% so cùng kỳ.

+ Chăn nuôi: giá trị sản xuất ước đạt 497 tỉ đồng, tăng 5,7% so cùng kỳ.

+ Lâm nghiệp: giá trị sản xuất ước đạt 16 tỉ đồng, tăng 6,7% so cùng kỳ.

+ Thủy sản: giá trị sản xuất ước đạt 555,8 tỉ đồng, tăng 6,7% so cùng kỳ.

+ Dịch vụ nông nghiệp: đạt 128 tỉ đồng, tăng 9,4% so cùng kỳ.

+ Dịch vụ thủy sản: đạt 20,8 tỉ đồng, tăng 9,5% so cùng kỳ.

2.- Trồng trọt:

2.1.- Rau: Diện tích gieo trồng đến nay ước đạt 8.915 ha, tăng 6,9% so cùng kỳ, trong đó rau an toàn là 8.737 ha, tăng 6,9% so cùng kỳ. (Vụ Đông Xuân ước 5.115 ha, tăng 5,8% so với cùng kỳ; vụ Hè Thu tính đến nay ước đạt 3.800 ha, tăng 8,6% so với cùng kỳ).

2.2.- Hoa, cây kiểng: Tổng diện tích hoa, cây kiểng đến nay là 1.413 ha, tăng 2,5% so cùng kỳ (tập trung chủ yếu tại các huyện Củ Chi, Hóc Môn và các quận 12, Thủ Đức); trong đó mai: 493 ha, xấp xỉ cùng kỳ; lan: 190 ha, tăng 5,6% so với cùng kỳ; kiểng, bonsai: 330 ha, tăng 7,1% so với cùng kỳ; hoa nền: 400 ha, xấp xỉ cùng kỳ.

          2.3.- Cỏ thức ăn gia súc: Tổng diện tích hiện có là 3.000 ha, tăng 7,1% so với cùng kỳ.

2.4.- Lúa: Diện tích gieo trồng lúa trong vụ Hè Thu 2011 là 6.018 ha, tăng 15,4% so với cùng kỳ. Về cơ cấu giống lúa vụ Hè Thu: Tổng số giống được gieo trồng là 31 giống, trong đó sử dụng chủ yếu 02 giống lúa là VND 3536 (19%) và OM 4900 (24,5%).

2.5.- Cây cao su: Tổng diện tích cao su đến nay là 3.500 ha, xấp xỉ cùng kỳ.

2.6.- Cây ăn trái: Tổng diện tích cây ăn trái đến nay ước 11.000 ha, tăng 7,8% so với cùng kỳ.

3. Chăn nuôi:

3.1. Gia súc:

- Bò sữa: Tổng đàn bò sữa là 81.113 con, tăng 2,5% so cùng kỳ; trong đó, cái vắt sữa 42.000 con, tăng 1,9% so cùng kỳ.

- Trâu: Tổng đàn 5.826 con, tăng 22,6% so cùng kỳ.

- Heo: Tổng đàn 310.059 con, giảm 1,2% cùng kỳ; trong đó, nái sinh sản là 45.650 con, giảm 2,5% so với cùng kỳ.

3.2. Chăn nuôi khác:

- Chim Yến: Sản lượng Yến trong tháng 7 năm 2011 đạt 30 kg, lũy kế 07 tháng đầu năm 2011 đạt 200 kg, tăng 11,1% so cùng kỳ.

- Cá sấu: Tổng đàn cá sấu trên địa bàn thành phố hiện nay khoảng 185.000 con, tăng 16% so cùng kỳ.

- Ba ba thương phẩm: Tổng đàn ba ba thương phẩm đến nay ước đạt 60.000 con, bằng 83,3% so cùng kỳ.

4. Về thủy sản:

- Tổng sản lượng thủy sản trong tháng 7 năm 2011 ước đạt 4.406 tấn, lũy kế 07 tháng đầu năm 2011 ước đạt 26.460 tấn, tăng 2,5% so với cùng kỳ, trong đó:

+ Sản lượng nuôi trồng: 12.960 tấn, tăng 3% so cùng kỳ.

+ Sản lượng đánh bắt: 13.500 tấn, tăng 2% so cùng kỳ.

+ Cá cảnh: 35 triệu con, tăng 6,1% so cùng kỳ. Số lượng cá cảnh xuất khẩu trong tháng 7/2011 là 669.675 con, lũy kế trong 7 tháng đầu năm 2011 đạt 5,036 triệu con, tăng 14,7% so cùng kỳ.

5.- Tình hình đầu tư xây dựng cơ bản chuyên ngành:

- Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2011 (đợt 1) được Ủy ban nhân dân thành phố giao theo Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 25/01/2010 cho các chủ đầu tư trực thuộc Sở, gồm 08 dự án chuyển tiếp, 03 dự án vốn ODA, 02 dự án Quy hoạch, với kinh phí là 343.026 triệu đồng, riêng Công ty Công ty TNHH một thành viên QLKT-DVTL được ghi vốn 06 dự án chuyển tiếp với kinh phí 51.037 triệu đồng.

- Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố đã có Quyết định số 2954/QĐ-UBND ngày 09/6/2011 về đình hoãn và giảm tiến độ đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố; trong đó kế hoạch vốn đối với dự án Dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và Phát triển khí sinh học (QSEAP-BPD) giảm 2.1 tỷ đồng và dự án Xây dựng nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi An Phú - Phú Mỹ Hưng, Củ Chi giảm 2 tỷ đồng.

Như vậy, tổng kế hoạch vốn năm 2011 (đợt 1) là 389.963 triệu đồng. Theo báo cáo của các chủ đầu tư, tính đến ngày 07/7/2011, kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư năm 2011 như sau:

- Giá trị khối lượng giải ngân: 112.997/389.963 triệu đồng, đạt 28,97% KH. Trong đó:

+ Ban QLDA Sở: 72.361/303.300 triệu đồng, đạt 23,86% KH.

+ Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn: 9.200/15.000 triệu đồng, đạt 61,33% KH.

+ Công ty TNHH một thành viên Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi: 28.669/51.037 triệu đồng, đạt 58,46% KH.

+ Trung tâm Quản lý và Kiểm định giống cây trồng, vật nuôi: 2.767/20.000 triệu đồng, đạt 13,83% KH.

- Ngày 28 tháng 02 năm 2011, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Văn bản số 233/SNN-QLĐT trình Thường trực UBND thành phố bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2011; đồng thời, thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và Chỉ thị 08/2011/CT-UBND ngày 02/3/2011 của UBND thành phố về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế -xã hội, ngân sách thành phố năm 2011, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Văn bản số 390/SNN-QLĐT ngày 25/3/2011 về báo cáo kết quả thực hiện năm 2011 và kiến nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư nguồn vốn nhà nước năm 2011. Kết quả, UBND thành phố đã chấp thuận chủ trương bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2011 (đợt 2) cho Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn và Trung tâm Công nghệ Sinh học.

III.- Kết quả công tác một số lĩnh vực chuyên ngành:

          1.- Về lĩnh vực chăn nuôi, thú y:

- Tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 365/CT-TTg ngày 14/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; Chỉ thị 07/2011/CT-UBND ngày 01/3/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố. Chi cục Thú y đã tăng cường rà soát, quản lý chặt chẽ tình hình nhập xuất đàn gia súc; tăng cường công tác tiêm phòng và công tác chống giết mổ trái phép; thực hiện tốt công tác kiểm tra dịch tễ định kỳ các cơ sở chăn nuôi tập trung, khu vực tập trung các hộ chăn nuôi nhập cư; tăng cường hoạt động hệ thống giám sát dịch bệnh đến từng hộ, cơ sở chăn nuôi, đảm bảo các trường hợp dịch bệnh được phát hiện nhanh và xử lý kịp thời. Chi cục Thú y tiếp tục phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành.

- Trong tháng 7/2011, Chi cục Thú y đã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc phát hiện 16 trường hợp vận chuyển trái phép da mỡ heo, chân trâu bò, thịt heo sữa, thịt heo pha lóc trên các phương tiện xe khách, không có giấy chứng nhận kiểm dịch, có nguồn gốc từ các tỉnh miền Trung. Tổ chức rà soát tăng cường công tác kiểm dịch nguồn tôm giống từ các tỉnh nhập về các trại thuần dưỡng; tăng cường công tác kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm giám sát bệnh trên tôm và nghêu nuôi tại huyện Cần Giờ.

- Tổ chức Hội nghị Tổng kết chương trình xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật giai đoạn 2006 – 2010 và cấp giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh cho các cơ sở được công nhận năm 2010.

- Triển khai các nhiệm vụ chuyên môn tại 6 xã xây dựng thí điểm nông thôn mới và 22 xã mở rộng nhằm đảm bảo an toàn dịch tễ cho đàn gia súc để người chăn nuôi an tâm đầu tư phát triển chăn nuôi; xây dựng và nhân rộng các mô hình chăn nuôi có hiệu quả, an toàn dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường, cụ thể: Triển khai thực hiện tiêm phòng miễn phí vaccine Lở mồm long móng và Tụ huyết trùng cho đàn trâu bò, trợ giá 50% tiêm phòng vaccine Lở mồm long móng và Dịch tả heo cho các hộ chăn nuôi; duy trì và nhân rộng các mô hình điểm chăn nuôi bò sữa có hiệu quả kinh tế và đảm bảo vệ sinh môi trường, dự kiến năm 2011 xây dựng mới 04 mô hình điểm chăn nuôi bò sữa; kiểm tra lấy mẫu xét nghiệm đánh giá điều kiện vệ sinh tại các chợ, cơ sở chế biến trên địa bàn các xã điểm để làm cơ sở chấn chỉnh, nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; tập huấn và hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi gia súc được công nhận cơ sở an toàn dịch bệnh áp dụng mô hình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP).

2.- Về lĩnh vực bảo vệ thực vật:

- Tập trung thực hiện tốt công tác kiểm tra theo dõi tiến độ sản xuất, sinh trưởng cây lúa và rau; điều tra phát hiện, dự tính dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng vụ Hè Thu 2011; khoanh vùng những khu vực đã xuất hiện bệnh vàng lùn – lùn xoắn lá những năm trước và theo dõi sát diễn biến của bệnh vàng lùn – lùn xoắn lá hại lúa trên đồng ruộng; theo dõi bẫy đèn và khảo sát quần thể rầy vào đèn hàng ngày để xác định thời điểm gieo sạ né rầy và dự báo khả năng phát triển của rầy nâu, rầy xanh đuôi đen,... Hàng tuần, qua các phương tiện thông tin đại chúng, Chi cục Bảo vệ thực vật đã thông tin và hướng dẫn cho bà con nông dân các biện pháp phòng trị sinh vật hại cây trồng kịp thời, hiệu quả.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra diễn biến tình hình côn trùng gây hại trên cây Đước tại rừng phòng hộ Cần Giờ.

- Trong tháng 7/2011, Chi cục Bảo vệ thực vật đã tổ chức thực hiện thanh, kiểm tra 01 đợt với 26 cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, kết quả có 01 cơ sở vi phạm về giấy chứng chỉ hành nghề đã hết hạn; kiểm tra 291 hộ nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng, kết quả có 06 trường hợp vi phạm sử dụng thuốc không đúng liều lượng và nồng độ.

- Theo dõi, cập nhật tình hình ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật do ăn rau trên địa bàn thành phố để có giải pháp khắc phục ngay tại nơi sản xuất.

          - Tiếp tục vận hành và bảo trì hệ thống thu gom và xử lý bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng ngoài đồng ruộng tại 6 xã nông thôn mới.

  - Tổ chức phát thanh lưu động tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm tại địa bàn các huyện; phổ biến thông điệp về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm do Cục An toàn thực phẩm cho các Đài phát thanh quận - huyện.

3.- Về lĩnh vực lâm nghiệp - kiểm lâm:

- Tiếp tục công tác quản lý xây dựng, phục hồi, sử dụng và phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất với tổng diện tích rừng, đất lâm nghiệp và cây lâm nghiệp phân tán trên địa bàn thành phố hiện nay là 41.634,04 ha, trong đó có 36.339,19 ha đất quy hoạch 3 loại rừng theo Quyết định số 3122/QĐ-UBND ngày 15/7/2010 của UBND thành phố. Thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã, phòng cháy, chữa cháy rừng, không để xảy ra vụ việc vi phạm nghiêm trọng đến rừng.

- Chi cục Lâm nghiệp đã triển khai kế hoạch sản xuất 250.000 cây giống phục vụ nhu cầu trồng cây phân tán của các đơn vị trên địa bàn thành phố năm 2011, đến nay đã nghiệm thu được 242.159 cây giống các loại, trong đó đã xuất cho 38 đơn vị nhận 178.104 cây về trồng; riêng đối với các xã thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới, đến nay đã có 05 xã nhận 36.962 cây giống các loại về trồng.

- Tiếp tục chăm sóc 6.037 cây trồng cảnh quan năm 2009 và 2010 tại Đền tưởng niệm các Vua Hùng trong Khu Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc; triển khai công tác trồng chuyển hóa chăm sóc cây tại Vườn thực vật Củ Chi, trồng chuyển hóa chăm sóc rừng Bình Chánh; đang triển khai lập dự án, thiết kế cơ sở dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm nghiên cứu rừng ngập mặn Cần Giờ nhằm mục đích nghiên cứu hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ với diện tích 165,78 ha. Về dự án trồng 500.000 cây ven rạch, sông, hiện đang tiếp tục triển khai sản xuất cây giống phục vụ trồng cây giai đoạn năm 2011.

- Trong tháng 7/2011, Chi cục Kiểm lâm đã tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân về công tác bảo vệ phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ động vật hoang dã cho 805 lượt người (lũy kế từ đầu năm đến nay là 10.655 lượt người); tổ chức 79 lượt tuần tra bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã (lũy kế từ đầu năm đến nay là 602 lượt); phối hợp với chủ rừng thực hiện 27 lượt tuần tra bảo vệ rừng (lũy kế từ đầu năm đến nay là 169 lượt) và 60 lượt kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (lũy kế từ đầu năm đến nay là 454 lượt); phối hợp với các xã và lực lượng giáp ranh tổ chức 05 lượt tuần tra truy quét bảo vệ rừng (lũy kế từ đầu năm đến nay là 50 lượt); kiểm tra 190 lượt/ 95 cơ sở sản xuất, chế biến lâm sản (lũy kế từ đầu năm đến nay là 896 lượt/ 341 cơ sở); tuần tra kiểm soát buôn bán động vật hoang dã trên đường phố 30 lượt (lũy kế từ đầu năm đến nay là 256 lượt). Thu nộp ngân sách nhà nước trong xử lý vi phạm hành chính tổng cộng 49,247 triệu đồng (lũy kế từ đầu năm đến nay là 1.017,297 triệu đồng).

- Tiếp tục phối hợp với Tổ chức Wildlife At Risk để xây dựng và nghiên cứu phát triển hệ thống chuồng trại cứu hộ động vật hoang dã phù hợp với yêu cầu cứu hộ, đáp ứng việc tiếp nhận, nuôi dưỡng động vật hoang dã thông qua công tác xử lý vi phạm hành chính và các tổ chức, cá nhân khác chuyển giao.

4.- Lĩnh vực Thủy sản – Bảo vệ nguồn lợi thủy sản:

- Tiếp tục phối hợp các sở - ngành, quận - huyện triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, gồm các nội dung: Quy hoạch vùng và công nhận cho các hộ nông dân nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy định; tiếp tục rà soát hỗ trợ bảo hiểm thuyền viên, đóng mới tàu thuyền, thay máy mới.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 3477/QĐ-BNN-KTBVNL ngày 04/12/2009 về việc ban hành Quy chế chứng nhận thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Châu Âu; tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và PTNT: Quyết định số 117/2008/QĐ-BNN ngày 11/12/2008 về Quy chế kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và Quyết định số 118/2008/QĐ-BNN ngày 11/12/2008 về Quy chế kiểm tra và công nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hoá thủy sản. Triển khai Quyết định số 142/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên vùng biển xa.

- Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản phối hợp Cơ quan Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Nam bộ và Trung tâm vùng 4 tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình kiểm soát dư lượng chất độc hại tôm nuôi trên địa bàn huyện Cần Giờ, Nhà Bè và kiểm soát thu hoạch nhuyễn thể 2 mảnh vỏ tại huyện Cần Giờ.

5.- Về lĩnh vực thủy lợi và phòng chống lụt bão:

5.1.- Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão:

Tiếp tục theo dõi thời tiết, diễn biến về khí tượng thủy văn, thủy triều, cảnh báo kịp thời phục vụ sản xuất nông nghiệp, theo dõi về nhu cầu dùng nước, cấp nước từ hồ Dầu Tiếng, cụ thể như sau:

- Hồ Dầu Tiếng bảo đảm nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, phòng chống hạn, phòng cháy chữa cháy rừng và nhu cầu sinh hoạt của thành phố.

- Tình hình xâm nhập mặn vào sông rạch yếu hơn nên không ảnh hưởng đến chất lượng nước vùng xung quanh trung tâm của thành phố.

- Tổng hợp công tác khảo sát đề xuất các công trình thủy lợi tại các xã thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới trên địa bàn huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh.

- Trình Ủy ban nhân dân thành phố về kinh phí xây dựng mốc chỉ giới công trình thủy lợi; đồng thời tiếp tục xây dựng mốc chỉ giới công trình thủy lợi năm 2011, đến nay đạt 450/540 mốc.

- Đối với 135 công trình đê bao phòng, chống triều cường, đê bao kết hợp giao thông nông thôn, chống sạt lỡ bờ sông, tiêu thoát nước năm 2008 (theo Công văn số 4358/UBND-CNN ngày 10/7/2008 của UBND thành phố), đến nay các địa phương đã phê duyệt 135/135 hồ sơ; trong đó, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 125/135 công trình (đạt 92,59%), đang thi công 09 công trình và đang chuẩn bị thi công 01 công trình. Đối với 125 công trình đê bao phòng, chống triều cường, đê bao kết hợp giao thông nông thôn, chống sạt lở bờ sông, tiêu thoát nước năm 2009 (theo Công văn số 3777/UBND-CNN ngày 29/7/2009 của UBND thành phố), đến nay các địa phương đã phê duyệt 123/125 hồ sơ (đạt 98,4%); trong đó, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 115/125 công trình (đạt 92%), đang thi công 07 công trình, chuẩn bị thi công 01 công trình và đang thẩm định 02 công trình. Tổng cộng trong ba năm 2008 – 2010 đã hoàn thành 240 hạng mục công trình, với tổng chiều dài là 217,7 km/ 228,8 km (đạt 95,14%), phục vụ cho 8.920 ha đất sản xuất nông nghiệp và bảo vệ cho 15.200 hộ dân.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu ngành nông nghiệp nông thôn thành phố.

- Thực hiện công tác quản lý, bảo vệ chất lượng nguồn nước hệ thống công trình thủy lợi. Hoàn thành đợt 1 kiểm tra việc thực hiện các quy định trong giấy phép xả nước thải của các đơn vị sản xuất đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống thủy lợi Hóc Môn - Bắc Bình Chánh.

5.2.- Công ty TNHH một thành viên Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi:

          - Diện tích phục vụ: 43.300 ha, trong đó diện tích tưới: 17.300 ha, diện tích tiêu, ngăn mặn, xổ phèn, trữ nước phòng chống cháy rừng: 26.000 ha. Công ty đã tổ chức điều tiết hợp lý, tiết kiệm nguồn nước tưới; đồng thời thực hiện tốt công tác tu sửa, nạo vét hệ thống kênh mương nên đảm bảo tưới tiêu chủ động hết diện tích, phục vụ thắng lợi sản xuất nông nghiệp trên khu tưới hệ thống Kênh Đông Củ Chi; đồng thời, vận hành công trình đảm bảo phục vụ tưới, ngăn mặn, xổ phèn, ngăn và tiêu thoát nước ô nhiễm, tích nước phòng chống cháy rừng trên địa bàn Hóc Môn – Bắc Bình Chánh.

- Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và đề xuất xử lý kịp thời các vi phạm công trình và xả thải gây ô nhiễm nguồn nước, đảm bảo chất lượng và khối lượng nước phục vụ đa mục tiêu. Trong 7 tháng năm 2011 đã phát hiện và phối hợp với địa phương lập biên bản 98 trường hợp vi phạm công trình.

- Về công tác duy tu sửa chữa công trình, từ đầu năm đến nay Công ty đã thực hiện: đất đào đắp: 1.350 m3, bê tông các loại: 30 m3, thép các loại 3.400 kg, phát hoang, rong cỏ 95 tuyến kênh: 270.000 m3, sửa chữa, bảo dưỡng cửa van: 50 bộ. Ngoài ra, còn huy động được hơn 20.000 ngày công của nhân dân tham gia quản lý, sửa chữa, nạo vét rong cỏ trên hệ thống kênh nội đồng.

6.- Lĩnh vực phát triển nông thôn:

          - Về kinh tế hợp tác: Tổ chức Hội nghị củng cố và phát triển hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 2011 – 2015. Tiếp tục theo dõi, hỗ trợ thành lập, củng cố phát triển kinh tế tập thể, cụ thể: Tiếp tục hỗ trợ tư vấn thành lập Hợp tác xã sản xuất nấm tại xã Tân Thông Hội và Hợp tác xã hoa lan tại xã Hòa Phú, huyện Củ Chi; triển khai các hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tại 6 xã thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới giai đoạn 2009 – 2012; theo dõi, hỗ trợ tư vấn thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã tại 22 xã thực hiện xây dựng nông thôn mới trong năm 2011.

- Về xây dựng, thực hiện chính sách: Tiếp tục theo dõi, cập nhật báo cáo số liệu và hướng dẫn các quận, huyện điều chỉnh những nội dung vay vốn theo Quyết định 105/2006/QĐ-UBND; tổng hợp dự toán kinh phí hỗ trợ lãi vay năm 2011 cho các phương án vay vốn theo Chương trình 105 còn hiệu lực; chuẩn bị nội dung để thực hiện tổng kết 5 năm tình hình thực hiện Quyết định 105. Tổ chức tập huấn Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 10/6/2011 của Ủy ban nhân thành phố về chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố.

- Về kết quả thực hiện Đề án xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới:

          + Đối với xã Tân Thông Hội (xã thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới do Trung ương chọn): Phối hợp với các đơn vị, sở ngành, Ban chỉ đạo huyện Củ Chi, Ban quản lý xã Tân Thông Hội tổ chức họp thống nhất phương án lộ trình thực hiện 4 tiêu chí còn lại (TC 5: Trường học; TC 6: Cơ sở vật chất văn hóa; TC 7: Chợ; TC 10: Thu nhập), hoàn thành vào cuối tháng 10 năm 2011. Bên cạnh đó, đã hoàn thành công tác tổng hợp số lượng và ngành nghề đào tạo cho lao động nông thôn của xã.

+ Đối với 05 xã điểm xây dựng nông thôn mới còn lại (do Thành phố chọn): Tiếp tục theo dõi và tiến hành triển khai thực hiện Đề án xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới tại 5 xã trong năm 2011; phối hợp với Ban quản lý xây dựng nông thôn mới tại 5 xã tổng hợp số lượng và ngành nghề đào tạo cho lao động nông thôn tại 5 xã; xây dựng 04 bảng pano tuyên truyền xây dựng quy ước cộng đồng dân cư trên địa bàn xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè.

+ Đối với 22 xã nhân rộng trong năm 2011: Tiếp tục hoàn thiện Đề án xây dựng nông thôn mới tại 22; hoàn thành công tác rà soát, khảo sát các công trình thủy lợi để tổng hợp danh sách đầu tư xây dựng công trình tại 22 xã.

- Về diêm nghiệp và ngành nghề nông thôn:

+ Tiếp tục triển khai kế hoạch đào tạo nghề, hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn 06 xã xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới. Tiếp tục triển khai kế hoạch xây dựng quy chuẩn cho 02 làng nghề: làng nghề muối xã Lý Nhơn - huyện Cần Giờ làng nghề bánh tráng Phú Hòa Đông - huyện Củ Chi.

          + Tiếp tục hỗ trợ Hợp tác xã muối Tiến Thành trong việc thực hiện phương án thu mua muối trên địa bàn huyện Cần Giờ, đồng thời hỗ trợ HTX xây dựng dự án nâng cao năng lực phát triển HTX.

7.- Về hoạt động khuyến nông:

- Trong tháng 7/2011, Trung tâm Khuyến nông đã triển khai 15 lớp tập huấn theo quy trình (lũy kế từ đầu năm đến nay là 86 lớp tập huấn với trên 2.100 lượt nông dân tham dự); 05 lớp huấn luyện nghiệp vụ và chương trình khuyến nông 3 giảm (lũy kế từ đầu năm đến nay là 08 lớp huấn luyện cho 240 nông dân các quận huyện); 02 cuộc hội thảo chuyên đề (lũy kế từ đầu năm đến nay đã tổ chức 10 cuộc hội thảo chuyên đề cấp quận huyện, thành phố); tổ chức 06 chuyến tham quan cho nông dân các quận huyện thăm các mô hình sản xuất tiên tiến, hiệu quả (lũy kế từ đầu năm đến nay đã tổ chức 28 chuyến tham quan); xây dựng 34 mô hình tại các xã nông thôn mới (lũy kế trong 7 tháng đầu năm 2011, Trung tâm đã xây dựng đề cương và chuẩn bị triển khai tổng số 84 mô hình các loại, trong đó có 42 mô hình trồng trọt, 23 mô hình chăn nuôi, 10 mô hình thủy sản, 06 mô hình cơ giới hóa, 3 mô hình cá cảnh).

- Tiếp tục duy trì chương trình phát thanh khuyến nông (02 chuyên đề/tuần), bản tin thị trường, tập san, trang web, mô hình cà phê khuyến nông và hoàn thành việc xây dựng chương trình phát triển hoa cây kiểng, đề án phát triển cơ giới hóa ngành chăn nuôi bò sữa trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 2015,…

8.- Về hoạt động cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn:

- Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn hiện đang quản lý khai thác 120 trạm cấp nước tập trung, phục vụ nước sinh hoạt cho 284.896 nhân khẩu của 50.974 hộ dân ngoại thành. Trong 07 tháng đầu năm 2011 đã lắp đặt thêm 1.645 đồng hồ nước cho các hộ sử dụng.

- Tiếp tục thi công nâng cấp mở rộng các Trạm cấp nước Tân Nhựt 1, Tân Tạo 2, Cụm giếng 18 xã Phong Phú; cải tạo hệ thống ống cấp nước thuộc Trạm cấp nước Hóc Môn. Đang lập báo cáo nâng cấp mở rộng các Trạm cấp nước Tân Nhựt 3 và Bình Hưng Hòa B1.

- Phối hợp Dự án QSEAP tổ chức 24 lớp tuyên truyền khí sinh học cho người dân tại 5 huyện ngoại thành. Tổ chức triển khai 5 lớp Phát triển cộng đồng. Phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện Hóc Môn tổ chức triển khai 10 lớp vận hành và bảo dưỡng hầm biogas.

        - Khảo sát chọn địa điểm xây dựng các mô hình trong kế hoạch vệ sinh môi trường nông thôn năm 2011. Triển khai tập huấn điều tra viên Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại 5 huyện ngoại thành.

9.- Về hoạt động tư vấn và hỗ trợ nông nghiệp:

          - Tiếp tục thực hiện chương trình “Mỗi nhà nông một website”, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp đã bàn giao website cho 02 đơn vị, nâng tổng số website đã thiết kế và bàn giao cho các đơn vị từ khi bắt đầu thực hiện chương trình đến nay là 40 website. Hiện nay Trung tâm đang tiếp tục kiểm tra, cập nhật cơ sở dữ liệu của các website đã hoàn thiện.

- Hoàn tất thiết kế logo và bao bì cho 04 đơn vị là Cơ sở giống Chánh Phong, Cơ sở hoa kiểng Lan Việt, Cơ sở nấm Đực Tư, Cơ sở hoa lan Út Hài; lũy kế từ đầu chương trình đến nay là 25 đơn vị.

          - Về hoạt động xúc tiến thương mại, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp đã thực hiện chương trình Nông dân hội nhập với chủ đề “Hội nghị phát động thi đua và triển khai chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố” và “Nông dân thành phố tham gia chương trình bình ổn giá”.

Về kết quả chứng nhận VietGAP: Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp đã tổ chức chứng nhận sản xuất theo quy trình VietGAP cho 20 hộ sản xuất rau với tổng diện tích là 16,39 ha; sản lượng dự kiến 2.293 tấn/năm (trong đó có 16 hộ được Trung tâm Khuyến nông hỗ trợ, hướng dẫn với diện tích 7,15 ha, sản lượng dự kiến 590,5 tấn/năm). Lũy kế đến nay, Trung tâm đã tổ chức chứng nhận cho 77 tổ chức, cá nhân (là xã viên của 3 Hợp tác xã Nhuận Đức, Ngã 3 Giòng, Thỏ Việt; 04 công ty và một số hộ sản xuất cá thể), với tổng diện tích là 55,5126 ha; tổng sản lượng thu hoạch rau, củ, quả các hộ sản xuất theo quy trình VietGAP ước đạt 7.306 tấn/năm.

10.- Công tác quản lý và kiểm định giống cây trồng, vật nuôi:

- Trong tháng 7/2011, Trung tâm Quản lý và Kiểm định giống cây trồng, vật nuôi đã bình tuyển, lập lý lịch cho 400 con bò sữa; lũy kế từ đầu năm đến nay đã thực hiện 3.580 con, đạt 60% kế hoạch năm. Nhìn chung, đàn bò sữa được bình tuyển phần lớn là bò có phẩm giống từ ≥ F3, trọng lượng bò tơ trong độ tuổi bình tuyển tăng khoảng 12% so với những năm trước đây, với hơn 80% đàn bò sữa đạt chuẩn đặc cấp theo tiêu chuẩn 10 TCN 533-2002 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Về kết quả đánh giá tiến bộ di truyền giống heo theo phương pháp BLUP, đến nay Trung tâm đã tổ chức thu thập đợt III số liệu (gồm 1.420 con), lũy kế đến nay đã thực hiện 3.970 con. Hiện nay Trung tâm đang tổng hợp đánh giá kết quả và tiếp tục triển khai thực hiện đợt III số liệu đàn heo tại các xí nghiệp chăn nuôi heo quốc doanh và mở rộng đối tượng thu thập số liệu ở các trại chăn nuôi heo ngoài quốc doanh.

          - Tiếp tục chăm sóc duy trì vườn sưu tập cây ăn trái, hoa kiểng; tiếp tục theo dõi thử nghiệm 4 giống bí ăn bông trồng trong điều kiện nhà lưới và ngoài đồng tại Nhị Xuân với diện tích 1.000 m2.

          - Về thử nghiệm tính thích nghi giống hoa mới: Tiếp tục theo dõi thử nghiệm tính thích nghi 13 giống hoa đồng tiền, xác định thêm 01 giống hoa đồng tiền cắt cành có khả năng thích nghi tốt và cho sản phẩm hoa đẹp, phù hợp với thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã xác định 03 giống hoa đồng tiền cắt cành thích nghi trồng tại thành phố.

- Hỗ trợ Trung đoàn Gia Định sản xuất giống cây phục vụ cho sản xuất rau trồng trong nhà lưới dưới 2 hình thức: gieo khay và gieo sạ. Đã cấy xong cây con gieo đợt 1, đang tiến hành gieo đợt 2. Nhìn chung, cây phát triển tốt, lá xanh mượt, tỷ lệ cây đồng đều cao, ít sâu bệnh.

11.- Công tác đào tạo: Thực hiện Quyết định số 5602/QĐ-UBND và Quyết định số 5604/QĐ-UBND ngày 08/12/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về đào tạo nghề tại 6 xã nông thôn mới năm 2011 – 2012, Trường Trung cấp kỹ thuật nông nghiệp đã triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại các xã: Khóa học “Chăn nuôi heo – bò” tại xã Xuân Thới Thượng, khóa học “Cơ điện nông thôn” tại xã Thái Mỹ, khóa học “Kỹ thuật trồng rau, hoa, cây cảnh và bảo vệ thực vật” tại xã Tân Nhựt và xã Nhơn Đức.

IV.- Một số nhận xét, đánh giá chung:

Nhìn chung trong 07 tháng đầu năm 2011, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành và chương trình công tác của Sở. Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tiếp tục phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất tại thành phố. Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp trên địa bàn thành phố trong 07 tháng năm 2011 duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, tăng 6,2% so cùng kỳ 2010, trong đó trồng trọt tăng 5,4%, chăn nuôi tăng 5,7%, lâm nghiệp tăng 6,7%, thủy sản tăng 6,7%, dịch vụ nông nghiệp tăng 9,4%, dịch vụ thủy sản tăng 9,5%; một số chỉ tiêu chủ yếu tăng khá như diện tích gieo trồng rau các loại tăng 6,9%, diện tích trồng cây ăn trái tăng 7,8%, diện tích trồng Lan tăng 5,6%, diện tích kiểng, bonsai tăng 7,1%, diện tích trồng cỏ thức ăn gia súc tăng 7,1%, đàn bò sữa tăng 2,5%, cá cảnh tăng 6,1%, số lượng cá cảnh xuất khẩu tăng 14,7%, đàn cá sấu tăng 16% so cùng kỳ.

Công tác phòng chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi đã được thực hiện tốt, công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng nông sản, vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm soát chất lượng ngay từ khâu sản xuất tiếp tục được tăng cường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đối với người tiêu dùng. Các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các tỉnh trong việc kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm các loại nông sản nhập vào thành phố.

Trong tháng 07/2011, tình hình dịch bệnh Lở mồm long móng, PRRS, cúm gia cầm trong cả nước tương đối ổn định, tuy nhiên dự báo trong thời gian tới, tình hình sẽ diễn biến phức tạp, nhất là trong giai đoạn chuyển mùa. Bên cạnh đó, hiện nay Chính phủ đã có chủ trương tạm ngưng tiêm phòng vaccine cúm gia cầm tại các tỉnh phía Bắc và nguồn vaccine Lở mồm long móng chưa được cung ứng cho các tỉnh kịp thời. Do đó, trong thời gian tới cần tiếp tục tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, chú trọng công tác tiêm phòng, giám sát dịch tể khu vực giáp ranh các tỉnh, vùng ổ dịch cũ, các hộ chăn nuôi nhập cư, triển khai quy chế phối hợp trong công tác thú y với các huyện giáp ranh với địa bàn thành phố.

Ban chỉ đạo phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn – lùn xoắn lá các quận, huyện được kiện toàn, thực hiện công tác phòng trừ rầy có hiệu quả; bên cạnh đó, mật số rầy nâu vụ Hè Thu giảm nhiều so với những năm trước và được kiểm soát chặt chẽ nên không có diện tích lúa bị nhiễm nặng.

Công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng được thực hiện khá tốt, đặc biệt rất chú trọng công tác tuyên truyền. Trong 07 tháng đầu năm 2011, tình hình rừng trên địa bàn thành phố ổn định, hoạt động bảo vệ rừng được duy trì thường xuyên; có sự phối hợp tốt giữa các lực lượng trên toàn địa bàn nên đạt hiệu quả cao trong quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và bảo vệ động vật hoang dã.

V.- Chương trình công tác tháng 8 năm 2011:

Trong tháng 8 năm 2011, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tập trung chỉ đạo điều hành một số mặt công tác chính sau đây:

1.- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 43-CTr/TU ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X. Tập trung tổ chức nhân rộng các mô hình sản xuất nhằm thực hiện tốt Đề án xây dựng nông thôn mới tại 06 xã thí điểm và hoàn thiện Đề án xây dựng nông thôn mới tại 22 xã mới. Phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức sơ kết công tác thí điểm đào tạo nghề theo Quyết định 5602/QĐ-UBND và triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định 5604/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tại 06 xã thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới.

2.- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/2011/CT-UBND ngày 12/01/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về tập trung triển khai các giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2011; Kế hoạch chỉ đạo, điều hành và Chương trình công tác năm 2011 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (ban hành kèm theo Quyết định số 18/QĐ-SNN-VP ngày 21/01/2011) thực hiện Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 12/01/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2011.

3.- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/2011/CT-UBND ngày 09/4/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2011 trên địa bàn thành phố và Kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015.

4.- Chỉ đạo sản xuất Vụ Mùa năm 2011 theo tiến độ, nâng cao hiệu quả công tác vận động, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tăng cường theo dõi chặt chẽ tình hình chăn nuôi, kinh doanh, vận chuyển gia súc, gia cầm, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

5.- Tiếp tục tổ chức, thực hiện đúng tiến độ và hiệu quả các chương trình mục tiêu; tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân về chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị nhằm thực hiện tốt chương trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị của thành phố; phát triển bò sữa, rau an toàn, hoa - cây kiểng, cá cảnh, cá sấu, chương trình giống cây, giống con chất lượng cao giai đoạn 2011 - 2015; chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật, thực vật, thủy sản ...

6.- Tiếp tục triển khai các chương trình khuyến nông chuyển giao khoa học kỹ thuật phục vụ chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, khuyến nông 3 giảm, chương trình khuyến nông xóa đói giảm nghèo. Tổ chức Hội nghị về ngành nghề nông thôn.

7.- Tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-BNN-TCLN ngày 06/01/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Chỉ thị số 04/2011/CT-UBND ngày 10/02/2011 về tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng và cây phân tán năm 2011. Triển khai thực hiện Thông báo số 448/TB-VP ngày 06/7/2011 của Văn phòng UBND thành phố về nội dung kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân thành phố Nguyễn Trung Tín trong buổi kiểm tra về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ, đặc dụng tại huyện Bình Chánh và huyện Củ Chi. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiểm tra, quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ lâm sản và động vật hoang dã.

8.- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

9.- Hoàn thành việc xây dựng các chương trình, đề án, dự án và trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt theo đúng tiến độ.

10.- Đoàn Thanh niên Sở phối hợp với Đoàn Chi cục Thú y, Đoàn Trường trung cấp kỹ thuật nông nghiệp và các đơn vị thuộc Sở tiếp tục triển khai kế hoạch hưởng ứng “Năm Thanh niên”, tập trung vào các hoạt động trong xây dựng nông thôn mới: trồng cây xanh, chuyển giao khoa học kỹ thuật, phổ biến cơ chế chính sách, hướng dẫn xử lý nước đảm bảo chất lượng và sức khỏe của người sử dụng.


Số lượt người xem: 4886    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm