SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
9
8
6
4
4
9
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 20 Tháng Tư 2011 10:50:00 SA

Kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành tháng 4 năm 2011, tình hình sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 4 và 04 tháng đầu năm 2011

Trong tháng 4 năm 2011, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tiếp tục tập trung đẩy mạnh tiến độ thực hiện các chương trình, đề án, dự án để chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2015; triển khai chương trình hành động của Thành ủy và kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI trong lĩnh vực nông nghiệp – nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Một số nhiệm vụ cụ thể đã triển khai thực hiện trong tháng 4 năm 2011 như sau:

I.- Công tác chỉ đạo điều hành tập trung:

Trong tháng 4 năm 2011, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tiếp tục tập trung đẩy mạnh tiến độ thực hiện các chương trình, đề án, dự án để chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2015; triển khai chương trình hành động của Thành ủy và kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI trong lĩnh vực nông nghiệp – nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Một số nhiệm vụ cụ thể đã triển khai thực hiện trong tháng 4 năm 2011 như sau:

- Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 43-CTr/TU ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X. Tập trung xây dựng và triển khai Đề án xây dựng nông thôn mới tại 06 xã.

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/2011/CT-UBND ngày 12/01/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về tập trung triển khai các giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2011; Kế hoạch chỉ đạo, điều hành và Chương trình công tác năm 2011 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (ban hành kèm theo Quyết định số 18/QĐ-SNN-VP ngày 21/01/2011) thực hiện Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 12/01/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2011.

- Tiếp tục tập trung thực hiện Chỉ thị số 08/2011/CT-UBND ngày 02/3/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, ngân sách thành phố năm 2011.

- Chỉ đạo sản xuất Vụ Đông Xuân 2010 – 2011 theo tiến độ, đẩy mạnh triển khai chương trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất có hiệu quả kinh tế cao, phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất tại thành phố.

- Tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/2011/CT-UBND ngày 01/3/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục vận động, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tăng cường theo dõi chặt chẽ tình hình chăn nuôi, kinh doanh, vận chuyển gia súc, gia cầm, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tiếp tục tổ chức, thực hiện đúng tiến độ và hiệu quả các chương trình mục tiêu: chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp; phát triển bò sữa, rau an toàn, hoa - cây kiểng, cá cảnh, cá sấu, chương trình giống cây, giống con chất lượng cao giai đoạn 2011 - 2015; chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật, thực vật, thủy sản ...

- Tiếp tục tập trung xây dựng các mô hình nông thôn mới đúng tiến độ theo chủ trương của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố; chỉ đạo đẩy mạnh phát triển ngành nghề và dịch vụ ở nông thôn, xây dựng và phát triển làng nghề ở nông thôn theo hướng mỗi làng một sản phẩm.

- Tiếp tục triển khai các chương trình khuyến nông chuyển giao khoa học kỹ thuật phục vụ chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, khuyến nông 3 giảm, chương trình khuyến nông xóa đói giảm nghèo.

- Tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-BNN-TCLN ngày 06/01/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô 2011 và Chỉ thị số 04/2011/CT-UBND ngày 10/02/2011 về tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng và cây phân tán năm 2011. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiểm tra, quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ lâm sản và động vật hoang dã; tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trong những tháng đầu mùa khô. Tập trung chỉ đạo phòng, chống hạn, phục vụ sản xuất Vụ Đông Xuân 2010 – 2011 có hiệu quả.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

- Hoàn thành việc xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015.

- Đoàn Thanh niên Sở phối hợp với Đoàn Chi cục Thú y, Đoàn Trường trung cấp kỹ thuật nông nghiệp và các đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện kế hoạch hưởng ứng “Năm Thanh niên”.

* Các văn bản đã được Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố ban hành (kể từ đầu năm đến nay):

1.- Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 20/01/2011 về việc phê duyệt Phương án “Quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015”.

2.- Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 27/01/2011 về việc phê duyệt Chương trình ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp – nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025.

3.- Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 28/01/2011 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố.

4.- Chỉ thị số 04/2011/CT-UBND ngày 10/02/2011 về tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng và cây phân tán năm 2011.

5.- Văn bản số 74-CV/TU ngày 15 tháng 02 năm 2011 của Thành ủy thành phố về chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng thí điểm xã nông thôn mới năm 2011.

6.- Chỉ thị số 07/2011/CT-UBND ngày 01/3/2011 về đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

7.- Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 09/3/2011 về việc phê duyệt chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 – 2015.

8.- Chỉ thị số 10/2011/CT-UBND ngày 17/3/2011 về tăng cường các biện pháp phòng trừ rầy nâu và bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa năm 2011.

9.- Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 18/3/2011 về việc ban hành chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố giai đoạn 2010 – 2020.

10.- Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 18/3/2011 về việc ban hành Quy chế quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo của các tổ chức ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố đặt tại địa bàn cấp huyện với Ủy ban nhân dân cấp huyện; các nhân viên kỹ thuật, cộng tác viên công tác trên địa bàn cấp xã với Ủy ban nhân dân cấp xã.

11.- Chỉ thị số 12/2011/CT-UBND ngày 09/4/2011 về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2011 trên địa bàn thành phố.

* Các văn bản đã trình Ủy ban nhân dân thành phố:

1.- Trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị (Tờ trình số 88/SNN-PTNT ngày 18/01/2011).

2.- Trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Quy hoạch phát triển chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 (Tờ trình số 471/TTr-SNN-NN ngày 08/4/2011).

II.- Tình hình sản xuất nông nghiệp:

1.- Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp tháng 4 và 04 tháng đầu năm 2011:

- Tốc độ tăng trưởng: Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp trên địa bàn thành phố trong tháng 4 năm 2011 ước đạt 163,2 tỉ đồng, lũy kế 04 tháng đầu năm 2011 ước đạt 863,7 tỉ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ 2010, trong đó:

+ Trồng trọt: giá trị sản xuất ước đạt 275 tỉ đồng, tăng 5,3% so cùng kỳ.

+ Chăn nuôi: giá trị sản xuất ước đạt 285 tỉ đồng, tăng 7,6% so cùng kỳ.

+ Lâm nghiệp: giá trị sản xuất ước đạt 8,7 tỉ đồng, tăng 2,4% so cùng kỳ.

+ Thủy sản: giá trị sản xuất ước đạt 222 tỉ đồng, tăng 5,7% so cùng kỳ.

+ Dịch vụ nông lâm ngư nghiệp: đạt 73 tỉ đồng, tăng 10,1% so cùng kỳ.

2.- Trồng trọt:

2.1.- Rau: Diện tích gieo trồng đến nay ước đạt 6.295 ha, tăng 9,6% so cùng kỳ, trong đó rau an toàn là 6.169 ha, tăng 9,6% so cùng kỳ. (Vụ Đông Xuân ước 4.995 ha, tăng 3,3% so với cùng kỳ; vụ Hè Thu tính đến nay ước đạt 1.300 ha, tăng 42,9% so với cùng kỳ).

2.2.- Hoa, cây kiểng: Tổng diện tích hoa, cây kiểng đến nay là 1.200 ha, bằng 95,3% so cùng kỳ (tập trung chủ yếu tại các huyện Củ Chi, Hóc Môn và các quận 12, Thủ Đức); trong đó mai: 493 ha, xấp xỉ cùng kỳ; lan: 190 ha, tăng 8,6% so với cùng kỳ; kiểng, bonsai: 317 ha, tăng 3,6% so với cùng kỳ; hoa nền: 200 ha, bằng 70,2% so với cùng kỳ.

          2.3.- Cỏ thức ăn gia súc: Tổng diện tích hiện có là 3.000 ha, tăng 13,8% so với cùng kỳ.

2.4.- Lúa: Diện tích gieo trồng lúa trong vụ Đông Xuân 2010 – 2011 ước 5.405,3 ha, đạt 81,4% so với cùng kỳ. Diện tích gieo trồng lúa trong vụ Hè Thu 2011 tính đến nay ước 650 ha, đạt 89,5% so với cùng kỳ.

2.5.- Cây cao su: Tổng diện tích cao su đến nay là 3.500 ha, tăng 7% so cùng kỳ.

2.6.- Cây ăn trái: Tổng diện tích cây ăn trái đến nay ước 11.000 ha, tăng 10% so với cùng kỳ.

3. Chăn nuôi:

3.1. Gia súc:

- Bò sữa: Tổng đàn bò sữa là 79.863 con, tăng 1,5% so cùng kỳ; trong đó, cái vắt sữa 42.115 con, tăng 2,6% so cùng kỳ. Năng suất sữa bình quân đạt 5.787 kg/ năm.

- Trâu: Tổng đàn 5.670 con, tăng 19,3% so cùng kỳ.

- Heo: Tổng đàn 366.987 con, tăng 18,8% so với cùng kỳ; trong đó, nái sinh sản là 47.172 con, tăng 2,6% so với cùng kỳ.

3.2. Chăn nuôi khác:

- Chim Yến: Sản lượng Yến trong tháng 04 năm 2011 đạt 31 kg, lũy kế 04 tháng đầu năm 2011 đạt 125 kg, tăng 5,9% so với cùng kỳ.

- Cá sấu: Tổng đàn cá sấu trên địa bàn thành phố hiện nay khoảng 184.021 con, tăng 6,6% so cùng kỳ.

- Ba ba thương phẩm: Tổng đàn ba ba thương phẩm đến nay ước đạt 52.000 con, bằng 98,1% so cùng kỳ.

4. Về thủy sản:

- Tổng sản lượng thủy sản trong tháng 04 năm 2011 ước đạt 2.765 tấn, lũy kế 04 tháng đầu năm 2011 ước đạt 12.901 tấn, đạt 93,3% so với cùng kỳ, trong đó:

+ Sản lượng nuôi trồng: 6.056 tấn, đạt 89,7% so cùng kỳ.

+ Sản lượng đánh bắt: 6.845 tấn, đạt 96,8% so cùng kỳ.

+ Cá cảnh: 21 triệu con, tăng 31,3% so cùng kỳ. Số lượng cá cảnh xuất khẩu trong tháng 4/2011 là 0,759 triệu con, lũy kế trong 4 tháng đầu năm 2011 đạt 2,910 triệu con, tăng 8,42% so cùng kỳ.

5.- Tình hình đầu tư xây dựng cơ bản chuyên ngành:

Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2011 (đợt 1) được Ủy ban nhân dân thành phố giao theo Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 25/01/2010 cho các chủ đầu tư trực thuộc Sở, gồm 08 dự án chuyển tiếp, 03 dự án vốn ODA và 02 dự án quy hoạch với kinh phí là 343.026 triệu đồng; riêng Công ty TNHH một thành viên Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi được ghi vốn 06 dự án chuyển tiếp với kinh phí 51.037 triệu đồng. Theo báo cáo của các chủ đầu tư, tính đến ngày 07/4/2011, kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư năm 2011 như sau:

- Giá trị khối lượng giải ngân: 73.411/394.063 triệu đồng, đạt 18,63% kế hoạch. Cụ thể giá trị khối lượng đã giải ngân như sau:

+ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: 43.793/303.000 triệu đồng, đạt 14,44% KH.

+ Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn: 6.400/15.000 triệu đồng, đạt 42,67% KH.

+ Công ty TNHH một thành viên Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi: 23.218/ 51.037 triệu đồng, đạt 45,49% KH.

- Ước giá trị giải ngân tính đến ngày 29/4/2011 là 137.518 triệu đồng, đạt 34,9% KH.

III.- Kết quả công tác một số lĩnh vực chuyên ngành:

          1.- Về lĩnh vực chăn nuôi, thú y:

- Tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 365/CT-TTg ngày 14/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; Công điện số 08/CĐ-BNN-TY ngày 01/3/2011 Công điện khẩn số 10/CĐ-BNN ngày 09/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh Lở mồm long móng gia súc; Chỉ thị 07/2011/CT-UBND ngày 01/3/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố.

- Trong tháng 4/2011, tình hình dịch bệnh Lở mồm long móng trên đàn gia súc trong cả nước diễn biến phức tạp. Theo thông báo của Cục Thú y, tính đến ngày 13/4/2011 có 24 tỉnh có dịch Lở mồm long móng chưa qua 21 ngày; 08 tỉnh có dịch cúm gia cầm tái phát chưa qua 21 ngày. Trước tình hình đó, Chi cục Thú y thành phố đã tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh PRRS, LMLM và cúm gia cầm; rà soát, quản lý chặt chẽ tình hình nhập xuất đàn gia súc; tăng cường công tác kiểm tra dịch tễ các địa bàn chăn nuôi trọng điểm, khu vực tập trung các hộ chăn nuôi nhập cư, khu vực chăn nuôi tập trung giáp ranh với các tỉnh đang có dịch Lở mồm long móng; tăng cường hoạt động hệ thống giám sát dịch bệnh đến từng hộ, cơ sở chăn nuôi, đảm bảo các trường hợp dịch bệnh được phát hiện nhanh và xử lý kịp thời; đồng thời, tổ chức thực hiện tháng tiêu độc khử trùng tại các hộ chăn nuôi, các cơ sở giết mổ, các chợ kinh doanh sản phẩm động vật nhằm làm giảm mật độ virus trong môi trường, hạn chế lây lan dịch bệnh. Đến nay chưa phát hiện trường hợp gia súc bệnh Lở mồm long móng tại các hộ chăn nuôi trên địa bàn thành phố.

          2.- Về lĩnh vực bảo vệ thực vật:

            - Trong tháng 4/2011, Chi cục Bảo vệ thực vật tập trung thực hiện công tác kiểm tra theo dõi tiến độ sản xuất, sinh trưởng cây lúa và rau, điều tra phát hiện, dự tính dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng vụ Đông Xuân 2010 – 2011. Hàng tuần, qua các phương tiện thông tin đại chúng đã thông tin và hướng dẫn cho bà con nông dân các biện pháp phòng trị sinh vật hại cây trồng kịp thời, hiệu quả.

- Tổ chức thanh, kiểm tra 350 cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, 25 cơ sở gia công, sang chai đóng gói thuốc bảo vệ thực vật; thanh, kiểm tra sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đối với 90 hộ nông dân, không có hộ vi phạm.

- Theo dõi, cập nhật tình hình ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật do ăn rau trên địa bàn thành phố để có giải pháp khắc phục ngay tại nơi sản xuất.

          - Tổ chức sơ kết mô hình thí điểm hệ thống thu gom và xử lý bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng ngoài đồng ruộng tại 6 xã nông thôn mới. Tiếp tục vận hành và bảo trì hệ thống thu gom và xử lý bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng ngoài đồng ruộng tại 6 xã nông thôn mới.

          - Tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về Vệ sinh – An toàn lao động – Phòng chống cháy nổ lần thứ 13 năm 2011 tại xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn.

3.- Về lĩnh vực lâm nghiệp - kiểm lâm:

- Tiếp tục quản lý công tác xây dựng, phục hồi, sử dụng và phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất với tổng diện tích rừng, đất lâm nghiệp và cây lâm nghiệp phân tán trên địa bàn thành phố hiện nay là 41.634,04 ha. Thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã, phòng cháy, chữa cháy rừng, không để xảy ra vụ việc vi phạm nghiêm trọng đến rừng.

- Chi cục Lâm nghiệp tiếp tục triển khai kế hoạch sản xuất 250.000 cây giống phục vụ nhu cầu trồng cây phân tán của các đơn vị trên địa bàn thành phố năm 2011, đến nay đã sản xuất được 175.000 cây các loại, trong đó có 65.000 cây chuẩn bị xuất vườn. Chuyển 200 cây sao đen tặng nước bạn Campuchia. Chuẩn bị công tác thiết kế trồng cây nhân ngày sinh nhật lần thứ 121 của Bác Hồ (19/5/1890 – 19/5/2011), tổ chức tại Đền tưởng niệm các Vua Hùng trong Khu Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc. Về dự án trồng 500.000 cây ven rạch, sông, hiện đang tiếp tục triển khai sản xuất cây giống phục vụ trồng cây giai đoạn năm 2011.

- Trong tháng 4/2011, Chi cục Kiểm lâm đã tổ chức 79 lượt tuần tra bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã (lũy kế từ đầu năm đến nay là 317 lượt); phối hợp với chủ rừng thực hiện 23 lượt tuần tra bảo vệ rừng (lũy kế từ đầu năm đến nay là 81 lượt) và 50 lượt kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (lũy kế từ đầu năm đến nay là 250 lượt); phối hợp với các xã và lực lượng giáp ranh tổ chức 06 lượt tuần tra truy quét bảo vệ rừng (lũy kế từ đầu năm đến nay là 33 lượt); kiểm tra 121 lượt cơ sở sản xuất, chế biến lâm sản (lũy kế từ đầu năm đến nay là 421 lượt); tuần tra kiểm soát buôn bán động vật hoang dã trên đường phố 40 lượt (lũy kế từ đầu năm đến nay là 150 lượt). Thu nộp ngân sách nhà nước trong xử lý vi phạm hành chính tổng cộng 237.442.000 đồng.

4.- Lĩnh vực Thủy sản – Bảo vệ nguồn lợi thủy sản:

- Tiếp tục phối hợp các sở - ngành, quận - huyện triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, gồm các nội dung: Quy hoạch vùng và công nhận cho các hộ nông dân nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy định; tiếp tục rà soát hỗ trợ bảo hiểm thuyền viên, đóng mới tàu thuyền, thay máy mới.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 3477/QĐ-BNN-KTBVNL ngày 04/12/2009 về việc ban hành Quy chế chứng nhận thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Châu Âu; tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và PTNT: Quyết định số 117/2008/QĐ-BNN ngày 11/12/2008 về Quy chế kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và Quyết định số 118/2008/QĐ-BNN ngày 11/12/2008 về Quy chế kiểm tra và công nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hoá thủy sản.

- Phối hợp với các sở ngành và huyện Cần Giờ hoàn chỉnh Quy hoạch vùng nuôi tôm thẻ chân trắng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, chuẩn bị trình lại Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

- Hoàn thành kế hoạch triển khai Tháng an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2011.

- Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản phối hợp Cơ quan Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Nam bộ và Trung tâm vùng 4 tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình kiểm soát dư lượng chất độc hại tôm nuôi trên địa bàn huyện Cần Giờ, Nhà Bè và kiểm soát thu hoạch nhuyễn thể 2 mảnh vỏ tại huyện Cần Giờ.

5.- Về lĩnh vực thủy lợi và phòng chống lụt bão:

5.1.- Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão:

Tiếp tục theo dõi thời tiết, diễn biến về khí tượng thủy văn (hạn hán, mặn, chua), thủy triều, cảnh báo kịp thời phục vụ sản xuất nông nghiệp, theo dõi về nhu cầu dùng nước, cấp nước từ hồ Dầu Tiếng, cụ thể như sau:

- Hồ Dầu Tiếng bảo đảm nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, phòng chống hạn, phòng cháy chữa cháy rừng và nhu cầu sinh hoạt của thành phố.

- Vào cuối tháng 3/2011, ranh mặn 10,65‰ quanh mũi Nhà (tăng 1,57‰ so cùng kỳ năm 2010), mức mặn vượt mức 6‰ đã vượt qua vùng Thủ Thiêm và phà Cát Lái (tăng 2so với giữa tháng 02/2011 và tăng 1,5‰ so cùng kỳ năm 2010). Tại cửa sông Sài Gòn, mặn trong khoảng 6 7. Khu vực Bình Chánh, cầu Ông Thìn có độ mặn 13(tăng 3so với giữa tháng 02/2011 và tăng 1‰ so cùng kỳ năm 2010).

- Tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo, gồm: Dự thảo Quyết định về giao chỉ tiêu thu, nộp Quỹ phòng chống lụt bão đối với đối tượng công dân phi nông nghiệp và doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố năm 2011; Dự thảo Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Nghị định số 95/2010/NĐ-CP ngày 16/9/2010 của Chính phủ quy định về cấp phép và phối hợp hoạt động với lực lượng tìm kiếm cứu nạn nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn thành phố; Dự thảo Quyết định về kiện toàn và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố; Dự thảo Quyết định về ban hành Quy định xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn thành phố (đang lấy ý kiến các sở - ngành, quận - huyện).

- Đối với 135 công trình đê bao phòng, chống triều cường, đê bao kết hợp giao thông nông thôn, chống sạt lỡ bờ sông, tiêu thoát nước năm 2008 (có sự điều chỉnh), đến nay các địa phương đã phê duyệt 134/134 hồ sơ; trong đó, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 115/135 công trình (đạt 85,18%), đang thi công 19 công trình. Đối với 125 công trình đê bao phòng, chống triều cường, đê bao kết hợp giao thông nông thôn, chống sạt lở bờ sông, tiêu thoát nước năm 2009 (có sự điều chỉnh), đến nay các địa phương đã phê duyệt 123/125 hồ sơ (đạt 98,4%); trong đó, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 114/125 công trình (đạt 91,2%), đang thi công 07 công trình, chuẩn bị thi công 02 công trình và đang thẩm định 02 công trình. Tổng cộng trong hai năm 2009 – 2010 đã hoàn thành 229 hạng mục công trình, với tổng chiều dài là 205.424 m, phục vụ cho 7.860 ha và bảo vệ cho 14.860 hộ dân.

5.2.- Công ty TNHH một thành viên Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi:

          - Diện tích phục vụ: 20.500 ha, trong đó diện tích tưới: 15.000 ha, diện tích tiêu, ngăn mặn, xổ phèn, trữ nước phòng chống cháy rừng: 5.500 ha. Tổ chức điều tiết hợp lý, tiết kiệm nguồn nước tưới; hệ thống kênh mương được tu sửa, nạo vét tốt, đảm bảo tưới tiêu chủ động hết diện tích, phục vụ thắng lợi sản xuất nông nghiệp trên khu tưới hệ thống Kênh Đông Củ Chi; đồng thời, vận hành công trình đảm bảo phục vụ tưới, tiêu úng, ngăn lũ, xổ phèn, trữ nước phòng chống cháy rừng mùa khô, ngăn và tiêu thoát nước ô nhiễm trên địa bàn Hóc Môn - Bình Chánh và khu vực ven sông Sài Gòn.

- Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và đề xuất xử lý kịp thời các vi phạm công trình và xả thải gây ô nhiễm nguồn nước, đảm bảo chất lượng và khối lượng nước phục vụ đa mục tiêu.

6.- Lĩnh vực phát triển nông thôn:

          - Về kinh tế hợp tác: Tiếp tục theo dõi, hỗ trợ thành lập, củng cố phát triển kinh tế tập thể, cụ thể: Tư vấn thành lập Tổ hợp tác se nhang tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè; tư vấn cho các sáng lập viên thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, Hợp tác xã sản xuất nấm tại xã Tân Thông Hội và Hợp tác xã Hoa lan tại xã Hòa Phú, huyện Củ Chi.

- Về kết quả thực hiện Đề án xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới: Tổng hợp, báo cáo các công trình ưu tiên đầu tư trong năm 2011 và phối hợp thực hiện kế hoạch trồng cây xanh tại 6 xã thí điểm xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ xây dựng kế hoạch và giải pháp nâng cao thu nhập cho người dân tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi. Tổng vốn cấp đợt I/2011 cho 06 xã là 127 tỷ/ nhu cầu 260 tỷ đồng. Đến nay, xã Tân Thông Hội đã đạt 15/19 tiêu chí, xã Thái Mỹ đạt 11 tiêu chí, xã Xuân Thới Thượng và Nhơn Đức đạt 10 tiêu chí, xã Tân Nhựt và Lý Nhơn đạt 8 tiêu chí.

Đối với 22 xã nhân rộng trong năm 2011, đã tiến hành tổng hợp và phân tích mức thu nhập của các hộ dân trên địa bàn 20 xã để làm cơ sở xây dựng và hoàn thành đề án; đến nay đã thông qua đề án xây dựng nông thôn mới của 18 xã và đang tiến hành chỉnh sửa, hoàn thiện. Còn lại 04 xã của huyện Bình Chánh sẽ thông qua trong tuần tới.

- Triển khai thực hiện các nội dung trong đề án quy hoạch sản xuất muối trên địa bàn thành phố đến năm 2020, tầm nhìn 2025. Diện tích sản xuất muối trong 4 tháng đầu năm 2011 đạt 1.567,2 ha, giảm 3,1% so cùng kỳ, tuy nhiên sản lượng muối đạt 80.250 tấn, tăng 2,9% so cùng kỳ. Hiện nay, giá muối vàng: 660 – 680 đồng/kg, giá muối trắng: 740 – 750 đồng/kg, giá muối bạt: 800 đồng/kg.

- Phối hợp với UBND huyện Cần Giờ chỉ đạo UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện báo cáo hiện trạng tình hình nuôi chim Yến tại địa phương và đề xuất về định hướng phát triển nghề nuôi chim Yến trong nhà tại địa phương.

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Dự án phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2011 – 2015 theo Quyết định phê duyệt của UBND thành phố. Xây dựng đề án “Quy hoạch bố trí dân cư giai đoạn 2011 – 2015”.

7.- Về hoạt động khuyến nông:

          Hoạt động khuyến nông trong tháng 4/2011 chủ yếu tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho nông dân để chuẩn bị triển khai xây dựng các mô hình trình diễn. Trung tâm Khuyến nông đã triển khai 19 lớp tập huấn theo quy trình, 01 lớp tập huấn đào tạo nghề lao động nông thôn, 01 lớp huấn luyện, 03 cuộc hội thảo, 03 chuyến tham quan. Ngoài ra, Trung tâm đã tổ chức 02 cuộc khảo sát thu thập số liệu để xây dựng chương trình phát triển hoa cây kiểng và đề án phát triển cơ giới hóa ngành chăn nuôi bò sữa trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 2015.

8.- Về hoạt động cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn:

- Tiếp tục quản lý khai thác 119 Trạm cấp nước tập trung, phục vụ nước sinh hoạt cho 280.356 nhân khẩu của 49.830 hộ dân ngoại thành. Trong 04 tháng đầu năm 2011 đã lắp đặt thêm 420 đồng hồ nước cho các hộ sử dụng.

- Tiếp tục thi công xây dựng Trạm cấp nước Bình Trị Đông A, nâng cấp mở rộng các Trạm cấp nước Nhơn Đức 2, Tân Nhựt 1, Tân Tạo 2. Đang khảo sát thiết kế để nâng cấp mở rộng các Trạm cấp nước Tân Nhựt 3 và Bình Chánh 1.

- Hoàn tất xây dựng Chương trình điều chỉnh, bổ sung Chương trình vệ sinh môi trường nông thôn thành phố giai đoạn 2011 – 2015.

- Phối hợp Ủy ban nhân dân quận Bình Tân tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Nước thế giới 22/3/2011 vào ngày 20/3/2011 tại Trường trung học cơ sở Tân Tạo trong khuôn khổ Dự án “Bạn hữu trẻ em thành phố Hồ Chí Minh” do tổ chức UNICEF tài trợ.

- Khảo sát mặt bằng tổ chức Lễ mít tinh Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2011 tại ấp 2, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn.

9.- Về hoạt động tư vấn và hỗ trợ nông nghiệp:

          - Tiếp tục thực hiện chương trình “Mỗi nhà nông một website”, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp đã bàn giao website cho 02 đơn vị, nâng tổng số website đã thiết kế và bàn giao cho các đơn vị từ khi bắt đầu thực hiện chương trình đến nay là 39 website.

          - Trong 04 tháng đầu năm, Trung tâm cũng đã thiết kế, xây dựng nhãn hiệu cho 02 đơn vị, nâng tổng số đơn vị đã được Trung tâm thiết kế logo, xây dựng nhãn hiệu là 23 đơn vị.

          - Thực hiện chương trình hỗ trợ các hợp tác xã tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp đã hỗ trợ cho Hợp tác xã nông nghiệp Thỏ Việt khai trương Cửa hàng rau an toàn tại phường 14, quận Gò Vấp trong ngày 06/4/2011 vừa qua.

Về kết quả chứng nhận VietGAP: Trong 04 tháng đầu năm 2011, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp đã tiến hành kiểm tra, đánh giá và chứng nhận sản xuất theo quy trình VietGAP cho 13 hộ sản xuất rau với tổng diện tích là 8,5 ha, sản lượng dự kiến 520 tấn/năm; lũy kế đến nay, Trung tâm đã tổ chức chứng nhận cho 66 hộ và 03 công ty với tổng diện tích là 47,7803 ha; tổng sản lượng thu hoạch rau, củ, quả các hộ sản xuất theo quy trình VietGAP ước đạt 5.911 tấn/năm.

          Đối với 178 hộ đã được Trung tâm Khuyến nông hướng dẫn, tập huấn trồng rau theo quy trình VietGAP, đến nay Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp đã nhận được 66 bộ hồ sơ hoàn chỉnh và đã tiến hành kiểm tra, đánh giá chứng nhận cho 18 hộ, với diện tích là 6,25 ha, sản lượng dự kiến 578 tấn/năm.

10.- Công tác quản lý và kiểm định giống cây trồng, vật nuôi:

- Trong tháng 4/2011, Trung tâm Quản lý và Kiểm định giống đã tiến hành bình tuyển, lập lý lịch cho 480 con bò sữa; lũy kế 4 tháng đầu năm đã thực hiện 1.600 con (trong đó có 475 con tại các hộ thuộc các xã nông thôn mới).

          - Về kết quả đánh giá tiến bộ di truyền giống heo theo phương pháp BLUP, đến nay Trung tâm đã tổ chức thu thập 1 đợt số liệu (gồm 1.350 con), đang tổng hợp đánh giá kết quả và tiếp tục triển khai thực hiện đợt II số liệu đàn heo tại các xí nghiệp chăn nuôi heo quốc doanh.

- Tiếp tục chăm sóc bộ sưu tập hoa kiểng; đồng thời đã sưu tập thêm 02 giống hoa kiểng, 01 giống cây ăn trái.

- Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã tiến hành thử nghiệm và bổ sung 02 giống cải bông mới vào bộ giống rau sử dụng tại thành phố (TN150 và TN126) và 02 giống hoa đồng tiền cắt cành phù hợp với điều kiện sản xuất và tiêu thụ tại thành phố.

11.- Công tác đào tạo: Thực hiện Quyết định số 5602/QĐ-UBND và Quyết định số 5604/QĐ-UBND ngày 08/12/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về đào tạo nghề tại 6 xã nông thôn mới năm 2011 – 2012, Trường Trung cấp kỹ thuật nông nghiệp đã triển khai đào tạo nghề tại 03 xã: Thái Mỹ, Xuân Thới Thượng và Tân Nhựt. Tiếp tục triển khai tại 03 xã điểm còn lại, ngày 02/4/2011 đã khai giảng lớp dạy nghề “Kỹ thuật trồng rau, hoa, cây cảnh và bảo vệ thực vật” tại xã Nhơn Đức với số lượng 23 học viên.

IV.- Một số nhận xét, đánh giá chung:

Nhìn chung trong 04 tháng đầu năm 2011, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành và chương trình công tác của Sở. Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; vụ Đông Xuân 2009 - 2010 phát triển ổn định, phù hợp với kế hoạch chương trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất tại thành phố. Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp trên địa bàn thành phố trong 04 tháng năm 2011 duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, tăng 6,5% so cùng kỳ 2010, trong đó trồng trọt tăng 5,3%, chăn nuôi tăng 7,6%, lâm nghiệp tăng 2,4%, thủy sản tăng 5,7%, dịch vụ nông lâm ngư nghiệp tăng 10,1%; một số chỉ tiêu chủ yếu tăng khá như diện tích gieo trồng rau các loại tăng 9,6%, diện tích trồng cỏ thức ăn gia súc tăng 13,8%, đàn trâu tăng 19,3%, đàn heo tăng 18,8%, sản lượng yến tăng 5,9%, cá cảnh tăng 31,3%, đàn cá sấu tăng 6,6% so cùng kỳ.

Công tác phòng chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi đã được thực hiện tốt, công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng nông sản, vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm soát chất lượng ngay từ khâu sản xuất tiếp tục được tăng cường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đối với người tiêu dùng. Các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các tỉnh trong việc kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm các loại nông sản nhập vào thành phố. Tuy nhiên, để chủ động đối phó với nguy cơ phát sinh dịch bệnh gia súc, gia cầm, các ban ngành địa phương trên địa bàn thành phố cần phải tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống dịch một cách tích cực, duy trì việc lập chốt kiểm tra tại các điểm nóng, tăng cường hiệu quả hoạt động các đoàn kiểm tra liên ngành.

Công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng được thực hiện khá tốt. Trong 04 tháng đầu năm 2011, tình hình rừng trên địa bàn thành phố ổn định, hoạt động bảo vệ rừng được duy trì thường xuyên; có sự phối hợp tốt giữa các lực lượng trên toàn địa bàn nên đạt hiệu quả cao trong quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và bảo vệ động vật hoang dã.

Mặc dù vốn kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2011 mới được giao từ ngày 25/01/2011 và bị ảnh hưởng bởi nghỉ Tết nguyên đán, nhưng các chủ đầu tư đã tập trung và tổ chức thi công sớm các công trình chuyển tiếp; đồng thời liên hệ các địa phương để thực hiện triển khai công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, các Dự án chuẩn bị đầu tư (Trung tâm Công nghệ Sinh học, Trung tâm Thủy sản thành phố, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp,…) chưa được ghi vốn kế hoạch đã gây khó khăn cho các chủ đầu tư trong quá trình tiếp tục triển khai thực hiện.

V.- Chương trình công tác tháng 5 năm 2011:

Trong tháng 5 năm 2011, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tập trung chỉ đạo điều hành một số mặt công tác chính sau đây:

1.- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 43-CTr/TU ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X. Tập trung xây dựng và triển khai Đề án xây dựng nông thôn mới tại 06 xã.

2.- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/2011/CT-UBND ngày 12/01/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về tập trung triển khai các giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2011; Kế hoạch chỉ đạo, điều hành và Chương trình công tác năm 2011 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (ban hành kèm theo Quyết định số 18/QĐ-SNN-VP ngày 21/01/2011) thực hiện Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 12/01/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2011.

3.- Chỉ đạo sản xuất Vụ Hè Thu năm 2011 theo tiến độ, đẩy mạnh triển khai chương trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất có hiệu quả kinh tế cao, phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất tại thành phố.

4.- Tiếp tục vận động, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tăng cường theo dõi chặt chẽ tình hình chăn nuôi, kinh doanh, vận chuyển gia súc, gia cầm, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

5.- Tiếp tục tổ chức, thực hiện đúng tiến độ và hiệu quả các chương trình mục tiêu: chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp; phát triển bò sữa, rau an toàn, hoa - cây kiểng, cá cảnh, cá sấu, chương trình giống cây, giống con chất lượng cao giai đoạn 2011 - 2015; chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật, thực vật, thủy sản ...

          6.- Tiếp tục tập trung xây dựng các mô hình nông thôn mới đúng tiến độ theo chủ trương của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố; chỉ đạo đẩy mạnh phát triển ngành nghề và dịch vụ ở nông thôn, xây dựng và phát triển làng nghề ở nông thôn theo hướng mỗi làng một sản phẩm. Hỗ trợ, bù lãi suất tín dụng chương trình khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp.

7.- Tiếp tục triển khai các chương trình khuyến nông chuyển giao khoa học kỹ thuật phục vụ chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, khuyến nông 3 giảm, chương trình khuyến nông xóa đói giảm nghèo.

8.- Tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-BNN-TCLN ngày 06/01/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô 2011 và Chỉ thị số 04/2011/CT-UBND ngày 10/02/2011 về tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng và cây phân tán năm 2011. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiểm tra, quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ lâm sản và động vật hoang dã; tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô. Tập trung chỉ đạo phòng, chống hạn, phục vụ sản xuất Vụ Hè Thu năm 2011 có hiệu quả.

9.- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

10.- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/2011/CT-UBND ngày 09/4/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2011 trên địa bàn thành phố và Kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015..

11.- Hoàn thành việc xây dựng các chương trình, đề án, dự án và trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt theo đúng tiến độ.

12.- Đoàn Thanh niên Sở phối hợp với Đoàn Chi cục Thú y, Đoàn Trường trung cấp kỹ thuật nông nghiệp và các đơn vị thuộc Sở tiếp tục triển khai kế hoạch hưởng ứng “Năm Thanh niên”, tập trung vào các hoạt động trong xây dựng nông thôn mới: trồng cây xanh, chuyển giao khoa học kỹ thuật, phổ biến cơ chế chính sách, hướng dẫn xử lý nước đảm bảo chất lượng và sức khỏe của người sử dụng.

Số lượt người xem: 4962    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm