SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
9
6
4
4
6
3
Thủy lợi và Phòng chống lụt bão 14 Tháng Giêng 2009 4:30:00 CH

Kế hoạch phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2009

Quán triệt và thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ - Ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân thành phố, nhằm chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, đặc biệt là bão, áp thấp nhiệt đới, triều cường, mưa lớn, xả lũ, sạt lở bờ sông… gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, xã hội của thành phố. Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố xây dựng Kế hoạch phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn năm 2009 như sau:

I. YÊU CẦU

1. Chủ động phòng, chống và ứng phó kịp thời để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

2. Công tác phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai được tiến hành thường xuyên. Luôn quán triệt và thực hiện có hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và “ba sẵn sàng” (chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả).

3. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng, tránh ứng phó thiên tai kịp thời đến các tầng lớp nhân dân; nâng cao nhận thức và trách nhiệm cộng đồng, phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng, tránh thiên tai của toàn dân trên địa bàn thành phố.

4. Nâng cao năng lực xử lý tình huống, ứng phó thiên tai cho các cấp, các ngành, trước nhất là các cơ quan, chính quyền cơ sở trực tiếp quản lý và giảm nhẹ thiên tai.

II. NHIỆM VỤ

1. Kiện toàn tổ chức Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão các cấp, các ngành.

2. Điều chỉnh, bổ sung quy định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ trong công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai của các cấp, các ngành (sửa đổi, bổ sung Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại thành phố Hồ Chí Minh).

3. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các phương án, kế hoạch chi tiết cụ thể trong công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả do bão, áp thấp nhiệt đới, triều cường, mưa to, thiên tai gây ra, bao gồm:

- Phương án số 151/PA-PCLB ngày 02 tháng 7 năm 2008 của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố về phòng, tránh, ứng phó khi bão đổ bộ trực tiếp vào thành phố.

- Phương án Đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động thủy sản trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 147/QĐ-PCLB ngày 24 tháng 6 năm 2008 của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố.

- Phương án Ứng phó khắc phục hậu quả động đất, sóng thần và sự cố tràn dầu của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố.

- Kế hoạch số 555/ KHPH-TKCN ngày 26 tháng 6 năm 2008 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố về Tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ cho người và tàu thuyền hoạt động trên địa bàn thành phố và khu vực giáp ranh thành phố.

- Kế hoạch số 1375/BC-PTM ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố về Sử dụng lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn thành phố.

- Phương án Chủ động phòng, chống, ứng phó tình trạng ngập úng do mưa lớn và triều cường trên địa bàn thành phố của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố.

4. Tăng cường tuyên truyền, tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, tránh, ứng phó thiên tai.

5. Nâng cao năng lực tự tổ chức ứng phó sự cố thiên tai tại cơ sở đạt hiệu quả.

6. Hình thành, phát triển lực lượng tình nguyện, xung kích trong công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong cộng đồng.

7. Đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng xây dựng các công trình trọng điểm về phòng, chống lụt, bão, công trình thủy lợi, đê bao, tiêu thoát nước, ngăn triều.

8. Tổ chức quản lý, kiểm tra, duy tu, nâng cấp định kỳ các công trình trọng điểm về phòng, chống lụt, bão, công trình thủy lợi, đê bao, tiêu thoát nước, ngăn triều.

9. Huy động mọi nguồn lực tài chính cho công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Tăng cường thu Quỹ Phòng, chống lụt, bão để giải quyết cấp bách và kịp thời các sự cố thiên tai.

10. Tổ chức diễn tập công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố.

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Biện pháp phi công trình:

1.1. Tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm công tác phòng, chống lụt, bão năm 2008 và triển khai kế hoạch năm 2009, đặc biệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, chỉ huy, xử lý tình huống thiên tai, bão đổ bộ vào địa bàn thành phố, ngập úng trên diện rộng, sự cố tràn dầu, sập đổ công trình, sơ tán, di dời dân.

1.2. Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chỉ thị về công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn năm 2009 trên địa bàn thành phố.

1.3. Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố, các sở - ngành, đơn vị, quận - huyện, phường - xã - thị trấn tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các kế hoạch, phương án chi tiết, cụ thể trong công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả do bão, áp thấp nhiệt đới, triều cường, mưa lớn, thiên tai gây ra, công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; quản lý, kiểm soát chặt chẽ, an toàn tàu thuyền hoạt động trên sông, biển.

1.4. Kiện toàn tổ chức và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố, các sở - ban - ngành, đơn vị thành phố, các quận - huyện, phường - xã - thị trấn.

1.5. Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại thành phố Hồ Chí Minh cho phù hợp với thực tế tình hình diễn biến thiên tai và yêu cầu đầu tư phát triển của thành phố.

1.6. Tiếp tục đầu tư phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng, cần thiết phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn cho các địa phương, đơn vị.

1.7. Nghiên cứu lập Đề án thành lập Trung tâm Quản lý và Giảm nhẹ thiên tai trực thuộc Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố, nâng cao năng lực ứng phó, xử lý tình huống của các cơ quan chức năng, trước hết là Ủy ban nhân dân các phường – xã – thị trấn.

1.8. Các sở - ban - ngành, đơn vị thành phố, địa phương tập trung chỉ đạo và kiểm tra thực hiện các công tác trọng tâm sau đây:

a) Tổ chức trực ban theo Quyết định số 02/QĐ-PCLB ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố trong thời gian có bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, triều cường, các cảnh báo thiên tai để nắm chắc diễn biến tình hình, đề phòng tình huống xấu và chuẩn bị phương án ứng phó thích hợp, hiệu quả. Đồng thời, theo dõi và thông tin kịp thời diễn biến tình hình khí tượng, thủy văn, triều cường, dự báo bão, áp thấp nhiệt đới, thiên tai cho các địa phương, đơn vị và nhân dân trong khu vực biết để kịp thời ứng phó, chủ động thực hiện các phương án, kế hoạch phòng, chống lụt, bão, thiên tai - tìm kiếm cứu nạn của địa phương, đơn vị mình.

 

Đảm bảo liên lạc nhanh với Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố khi có tình huống đột xuất về bão, áp thấp nhiệt đới, lốc xoáy, ngập úng, sạt lở bờ sông, kênh, rạch… để thống nhất giải pháp ứng phó, khắc phục (địa chỉ: số 176 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1; điện thoại: 38.297.598, 38.257.446; fax: 38.232.742, 38.233.811; e-mail: banchihuypclb@hcm.fpt.vn).

b) Thường xuyên tổ chức tập huấn, hướng dẫn, tuyên truyền để nâng cao nhận thức cộng đồng về ứng phó với lụt, bão, thiên tai đến tận phường - xã - thị trấn, ấp - khu phố, tổ dân phố nhất là các hộ dân đang sinh sống, sản xuất tại các khu vực xung yếu, ven biển, ven sông và vùng trũng thấp. Thành lập các tổ, đội thanh niên xung kích làm công tác ứng cứu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai tại các quận – huyện, phường – xã – thị trấn.

c) Tăng cường tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị thực hiện kế hoạch phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm, cứu nạn trước mùa mưa, bão tại các đơn vị trực thuộc, cơ sở, các quận - huyện, phường - xã - thị trấn.

d) Trang bị, nâng cấp hệ thống, phương tiện thông tin liên lạc, mạng điện tử; phương tiện, thiết bị dự báo, cảnh báo; phương tiện, trang thiết bị tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Bảo vệ hệ thống thông tin liên lạc, thiết bị điện, trạm biến thế, vấn đề an toàn trong sử dụng điện; khắc phục sửa chữa ngay khi xảy ra sự cố đường dây tải điện và có phương án đảm bảo nguồn điện dự phòng; từng bước ngầm hóa hệ thống đường dây điện, thông tin liên lạc.

đ) Kiểm tra và có kế hoạch, lộ trình sửa chữa các chung cư cũ, xuống cấp, các chợ, các nhà máy, nhà xưởng, kho tàng, pa nô, biển quảng cáo, cột tiếp phát sóng trên cao… Chằng chống, xây dựng nhà cửa kiên cố, đúng kỹ thuật để đảm bảo an toàn khi có bão, áp thấp nhiệt đới, lốc xoáy, thiên tai xảy ra.

e) Kiểm tra hoạt động của các bến đò ngang, đò dọc, nhất là việc trang bị các phương tiện cứu sinh, thiết bị an toàn và đảm bảo tải trọng cho phép của các tàu, thuyền khi hoạt động trên sông, biển.

g) Công ty Quản lý khai thác dịch vụ Thủy lợi thành phố, Công ty Thoát nước Đô thị thành phố phối hợp với các quận, huyện  có kế hoạch tập trung lực lượng, vật tư, trang thiết bị sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống, sử dụng hiệu quả số máy bơm đã được thành phố trang bị để chống úng ngập, bảo đảm việc vận hành kịp thời và bảo vệ an toàn tuyệt đối các công trình thủy lợi, chống hạn, bảo vệ nguồn nước, công trình tiêu thoát nước, ngăn triều.

h) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ tăng cường quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ Cần Giờ nhằm phát huy tác dụng phòng, chống, giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra bão, lũ, thiên tai, sóng thần, góp phần cải thiện tình trạng ô nhiễm không khí, môi trường của thành phố.

i) Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ và huyện Nhà Bè khẩn trương hoàn chỉnh Dự án, xác định lộ trình, giải pháp thực hiện di dời 1.918 hộ dân (huyện Cần Giờ: 1.500 hộ và huyện Nhà Bè: 418 hộ) có nhà ở ven sông, ven biển có nguy cơ bị sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp bởi thiên tai, để triển khai di dời trước mùa mưa bão năm 2009 đối với những hộ dân đang sinh sống trong khu vực nguy hiểm đã được cảnh báo.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ chủ động phối hợp các sở - ngành chức năng thành phố đẩy nhanh tiến độ lập Dự án di dời 1.100 hộ dân tại xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ vào đất liền, khảo sát và xác định địa điểm di dời, biện pháp tiến hành, các bước thực hiện trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định, triển khai trong năm 2009.

1.9. Công tác thu Quỹ Phòng, chống lụt, bão:

Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã - thị trấn, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố và các doanh nghiệp, công dân thực hiện nghiêm túc Nghị định số 50/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 của Chính phủ ban hành Quy chế thành lập và hoạt động của Quỹ Phòng, chống lụt, bão địa phương.

a) Các quận - huyện, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố căn cứ Nghị định 50/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 của Chính phủ và Quyết định giao chỉ tiêu thu Quỹ Phòng, chống lụt, bão của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố năm 2009 để tổ chức thu Quỹ, trích nộp và phân bổ, sử dụng đúng theo quy định (Điều 11 và Điều 14 Nghị định 50/CP); thời gian hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2009.

b) Báo cáo kết quả thu, nộp và sử dụng Quỹ Phòng, chống lụt, bão năm 2008 theo đúng quy định trong quý I năm 2009.

c) Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố chủ trì phối hợp với Sở Tài chính thành phố, Cục Thuế thành phố và Ủy ban nhân dân các quận - huyện thống kê, kiểm tra, đối chiếu số đối tượng công dân và doanh nghiệp nộp Quỹ Phòng, chống lụt, bão năm 2009 trình Ủy ban nhân dân thành phố giao chỉ tiêu thu trong tháng 01 năm 2009.

d) Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách, Quỹ Phòng, chống lụt, bão để xây dựng, sửa chữa, duy tu các công trình phòng, chống lụt, bão phải được sử dụng đúng mục đích và quyết toán đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định (Luật Kế toán, Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão, Nghị định 50/CP của Chính phủ và các quy định khác có liên quan).

đ) Ủy ban nhân dân các quận - huyện thống kê số đối tượng công dân năm 2010 và các doanh nghiệp giải thể, bỏ trụ sở, chuyển đổi địa chỉ hoạt động… báo cáo Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố trước ngày 30-11-2009 để chuẩn bị cho kế hoạch giao chỉ tiêu thu Quỹ năm 2010.

1.10. Các sở - ngành, đơn vị và quận - huyện thực hiện chế độ báo cáo về Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố:

a) Báo cáo định kỳ:

-       Báo cáo sơ kết công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn 06 tháng đầu năm 2009 (thực hiện vào đầu tháng 7 năm 2009);

-       Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn năm 2009 (thực hiện trước ngày 20 tháng 12 năm 2009).

b) Báo cáo đột xuất: đối với tình hình khẩn cấp có lụt, bão, thiên tai (lốc xoáy, ngập úng, sạt lở bờ sông, triều cường…) xảy ra, phải báo cáo ngay bằng điện thoại, fax, thư điện tử và sau đó báo cáo chính thức bằng văn bản về tình hình thiệt hại, biện pháp khắc phục hậu quả do lụt, bão, thiên tai gây ra và kiến nghị giải quyết.

2. Biện pháp công trình:

2.1. Các quận ven, huyện ngoại thành:

a) Công tác gia cố, nâng cấp, duy tu bờ bao, công trình thủy lợi, phòng, chống lụt, bão:

-      Thường xuyên tổ chức kiểm tra các công trình thủy lợi, công trình phòng, chống lụt, bão, ngăn triều, chống ngập úng, tiêu thoát nước, công trình nuôi trồng thủy sản. Kịp thời gia cố, sửa chữa, nâng cấp, duy tu bảo đảm an toàn cho các công trình, hệ thống bờ bao khi mực nước dâng cao do triều cường, xả lũ, mưa to; đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình phòng, chống lụt, bão, chống ngập úng đã bố trí kế hoạch đầu tư trong năm 2008. Lưu ý tập trung, rà soát các khu vực xung yếu, trọng điểm có nguy cơ xảy ra bể bờ, tràn bờ trong các đợt triều cường năm 2008, cụ thể: quận 12 (phường An Phú Đông, phường Thạnh Lộc, phường Thạnh Xuân), quận Thủ Đức (phường Hiệp Bình Phước, phường Hiệp Bình Chánh, phường Tam Phú, phường Tam Bình, phường Linh Đông, phường Trường Thọ), quận Bình Thạnh (phường 28), quận Gò Vấp (phường 15, phường 13, phường 6, phường 5), huyện Củ Chi (xã Bình Mỹ), huyện Hóc Môn (xã Nhị Bình).

-      Hoàn thành dứt điểm các công trình dở dang, công trình chuyển tiếp từ năm 2008. Tiếp tục triển khai Đề án xây dựng bờ bao loại nhỏ theo thiết kế định hình bê tông tường chắn để hoàn thành thay thế bờ bao truyền thống bằng đất vào cuối năm 2010 tại 04 quận, huyện thường xuyên bị ngập, úng trong mùa mưa bão, triều cường: quận 12, Thủ Đức, huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi nhằm tạo tính ổn định lâu dài cho bờ bao nội đồng, đảm bảo ngăn triều, tiêu thoát nước, đặc biệt là khi triều cường kết hợp với mưa to, xả lũ của các hồ chứa ở thượng nguồn tạo nên tổ hợp bất lợi. Các danh mục công trình được quyết định đầu tư trong năm 2009 phải tập trung hoàn thành cơ bản đối với những công trình xung yếu trước tháng 7 năm 2009 để đảm bảo không xảy ra ngập úng do triều cường vào cuối năm 2009.

-      Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão các quận - huyện, phường - xã - thị trấn tập trung kiểm tra, yêu cầu và hỗ trợ các chủ đầu tư, các hộ dân thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tham gia nâng cấp, duy tu, sửa chữa bờ bao nằm trong khu đất do mình quản lý, sử dụng; đảm bảo không để gây tràn, bể và sạt lở bờ bao. Đối với các chủ đầu tư xây dựng dự án hạ tầng khu dân cư, các hộ dân có đất nhưng bỏ hoang không sản xuất, không xây dựng công trình, không bảo vệ, duy tu bờ bao trên phần đất của mình, các địa phương có biện pháp xử lý kiên quyết: phạt hành chính, thu hồi hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất nếu quá thời gian quy định của pháp luật…

-         Trong tình huống cấp bách, các địa phương phải thực hiện gia cố tạm thời một số đoạn bờ bao để bảo đảm đối phó với các đợt triều cường, xả lũ theo phương châm “bốn tại chỗ", nguồn kinh phí thực hiện gia cố tạm thời do địa phương tạm ứng; mọi thủ tục hồ sơ, thanh quyết toán thực hiện theo các quy định hiện hành và hướng dẫn của Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố - Sở Tài chính thành phố tại Văn bản số 334/LCQ ngày 27-12-2007.

b) Các địa phương có nguy cơ xảy ra sạt lở bờ sông, kênh, rạch ở mức độ cao và nghiêm trọng như: huyện Cần Giờ, huyện Nhà Bè, quận Bình Thạnh, quận Thủ Đức, quận 2, quận 7, quận 9 phải đẩy nhanh tiến độ các dự án chống sạt lở đang thực hiện; thường xuyên rà soát, kiểm tra và có kế hoạch đầu tư bảo vệ, làm kè chống sạt lở bờ sông, bờ biển theo hướng ổn định lâu dài, bền vững.

c) Đối với các kênh, rạch nội đồng thuộc khu vực đất công hoặc đất của các hộ dân đang sinh hoạt và sản xuất, các quận, huyện vận động dân hiến đất, để xây dựng bờ bao. Đối với các công trình, các gói thầu chưa bàn giao mặt bằng thi công, yêu cầu địa phương phải thực hiện gia cố các vị trí xung yếu; đối với các công trình, các gói thầu đã được bàn giao mặt bằng thi công, chủ đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra gia cố các vị trí xung yếu, các đê quây, kênh dẫn dòng… để bảo đảm không gây bể và tràn bờ trong những đợt triều cường, xả lũ năm 2009.

d) Quản lý, vận hành tốt, đúng quy trình các cống, đập ngăn triều (Cầu Bông, rạch Lăng, Bình Triệu, Bình Lợi, kênh A, kênh B, kênh C, AH1 đến AH29, TC1, TC2…) chủ động phòng, chống ngập úng do mưa lớn, triều cường, ngăn chặn và ngăn ô nhiễm.

đ) Đối với các dự án, công trình đang thi công trong mùa mưa bão phải lập kế hoạch, phương án, biện pháp bảo đảm tiến độ thi công, an toàn đê quây, kênh dẫn dòng và không gây ảnh hưởng đến các khu dân cư, các cơ sở sản xuất (trong và ngoài khu vực dự án), hạn chế thiệt hại khi có lụt, bão, triều cường, mưa lớn hoặc các thiên tai khác.

e) Triển khai các dự án nạo vét sông, kênh, rạch, đồng thời vận động nhân dân phát quang, nạo vét thông thoáng dòng chảy, tháo dỡ, dọn dẹp những vật cản trên bờ, lòng sông, kênh, rạch làm ách tắc dòng chảy.

g) Thực hiện Luật Đê điều, Luật Đất đai, Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi, các địa phương, đơn vị chức năng kiểm tra và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về lấn chiếm hành lang bảo vệ bờ và lòng sông, kênh, rạch (theo Quyết định số 150/2004/QĐ-UB ngày 06 tháng 9 năm 2004 của UBND thành phố); tình trạng xây dựng, san lấp kênh, rạch, mặt bằng trái phép gây tắc nghẽn dòng chảy (theo Quyết định số 319/2003/QĐ-UB ngày 26 tháng 12 năm 2003 của UBND thành phố). Mức độ và hình thức xử phạt thực hiện theo Nghị định số 140/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về việc quy định xử phạt hành chính các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. Triển khai kế hoạch trồng cây phòng hộ bờ bao, đê bao để phòng, chống sạt lở công trình. Tăng cường nghiên cứu đề xuất các giải pháp chống bồi lấp cửa sông, rạch, nạo vét lòng dẫn tăng cường khả năng thoát nước, kết hợp giao thông thủy.

h) Phối hợp Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước thành phố, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức đẩy nhanh tiến độ dự án thủy lợi bờ tả, bờ hữu sông Sài Gòn.

i) Thành lập các đội chuyên trách, lực lượng ứng trực cơ động kết hợp với lực lượng chuyên nghiệp của Công ty Dịch vụ công ích quận - huyện để tuần tra, sửa chữa hệ thống bờ bao sau các đợt mưa lớn, triều cường; tổ chức và thực hiện bảo vệ công trình thủy lợi Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi năm 2001.

k) Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ khẩn trương triển khai dự án xây dựng khu neo đậu cho tàu, thuyền tránh, trú bão trên địa bàn huyện. Xác định các khu vực phân tán ven sông, ven biển an toàn để bố trí cho tàu, thuyền tại từng xã, thị trấn neo đậu trong mùa mưa, bão.

l) Xây dựng bổ sung hệ thống mốc cảnh báo ngập lụt, mốc chỉ giới công trình thủy lợi tại những khu vực xung yếu trên địa bàn các huyện ngoại thành và quận ven như quận 6, quận 8, quận 12, quận Thủ Đức...

2.2. Khu vực nội thành:

a) Các sở - ngành, đơn vị, địa phương thường xuyên kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước, nạo vét các hố ga, cống rãnh và sông, kênh, rạch bị bồi lắng; sửa chữa nắp cống, xây dựng mới hệ thống cống một chiều, lắp đặt các cửa van điều tiết nước…, nhất là tại các khu chợ, khu dân cư tập trung, bến xe, các trục lộ giao thông chính... nhằm đảm bảo cho việc tiêu thoát nước, ngăn triều trong mùa mưa bão.

b) Thường xuyên kiểm tra việc sử dụng an toàn hệ thống điện, nước, kho tàng (vật tư, máy móc, hàng hóa …), khảo sát các chung cư cũ, xuống cấp, nhà ở tạm bợ ven sông, kênh, rạch để có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp, đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân các biện pháp chằng chống nhà cửa an toàn nhằm phòng tránh tốc mái, sụp đổ khi có giông, gió, lốc xoáy xảy ra.

c) Các nhà máy, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có các công trình đã và đang xây dựng phải có hệ thống tiêu thoát nước và hệ thống xử lý nước thải để không gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là nguồn nước.

IV. NGUỒN LỰC THỰC HIỆN

1. Ngân sách thành phố: đầu tư các công trình phòng, chống thiên tai, tiêu thoát nước, thủy lợi, đê bao kết hợp giao thông nông thôn, công trình phòng chống sạt lở, dự án di dời dân, khu neo đậu tàu thuyền, mua sắm phương tiện, trang thiết bị, máy bơm, hệ thống thông tin liên lạc phục vụ phòng, chống lụt, bão, thiên tai – tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra...

2. Quỹ Phòng, chống lụt, bão thành phố và quận – huyện: đầu tư các công trình phòng, chống lụt, bão xung yếu, mua sắm trang thiết bị, tập huấn, diễn tập phòng, chống lụt, bão, thiên tai – tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, khắc phục thiệt hại, sự cố do thiên tai gây ra.

3. Ngân sách sở - ngành, đơn vị, quận - huyện, phường - xã - thị trấn: đầu tư, trang bị những điều kiện thiết yếu phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền, phòng, chống lụt, bão, thiên tai – tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, khắc phục sự cố do thiên tai gây ra theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Đồng thời, thực hiện theo phương thức nhà nước và nhân dân cùng làm, sử dụng hiệu quả nguồn lực hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, nguồn kinh phí tài trợ, hợp tác của các tổ chức phi Chính phủ nhằm tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn.

V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố: phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Sở Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy thành phố, Công an thành phố và Ban Chỉ huy Quân sự các quận - huyện phụ trách công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ của thành phố và quận - huyện. Hỗ trợ các địa phương, đơn vị trong công tác tổ chức tập huấn, diễn tập phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ để các tình huống diễn tập sát với thực tế, đạt hiệu quả cao. Thường xuyên kiểm tra và có kế hoạch sử dụng các trang thiết bị để tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn - cứu hộ, đặc biệt là tại các khu vực xung yếu (trên biển, cửa biển, cửa sông, vùng ven biển, ven sông, vùng trũng thấp… ). Sẵn sàng phối hợp với các đơn vị hỗ trợ, chi viện cho các quận – huyện ngay khi có yêu cầu.

2. Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố:

a) Chủ trì và phối hợp với Sở Giao thông Vận tải thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, Ủy ban nhân dân các quận - huyện và đơn vị liên quan triển khai thực hiện, đồng thời kiểm tra tiến độ các chương trình, dự án chống ngập để giải quyết tình trạng ngập nước trên địa bàn thành phố có hiệu quả. Đánh giá nguyên nhân ngập nước trên địa bàn thành phố và tham mưu, đề xuất các giải pháp quản lý, phòng chống, khắc phục trình Ủy ban nhân dân thành phố.

b) Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố nghiên cứu, cập nhật, đề xuất các tiêu chuẩn thoát nước, phương pháp xác định chỉ giới bảo vệ sông, kênh, rạch, luồng lạch sông, rạch, quy định kỹ thuật nạo vét làm cơ sở thống nhất trong thiết kế, kiểm tra, thực hiện các dự án tiêu thoát nước trên địa bàn thành phố. Xây dựng hệ thống cống một chiều tại khu vực nội thành, quận ven như quận 6, quận 8, quận Bình Thạnh... Chuẩn bị kế hoạch huy động và bố trí chuẩn bị máy bơm nước tại các khu vực xung yếu để xử lý kịp thời các sự cố, không để gây ngập úng cục bộ, kéo dài.

3. Sở Giao thông Vận tải thành phố:

a) Phối hợp với lực lượng công an và các địa phương kiểm tra, xử lý các phương tiện giao thông thủy làm sạt lở bờ sông, đê bao, lấn chiếm, san lấp sông, rạch trái phép; bảo đảm giao thông phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, di dời, cảnh báo kiểm soát an toàn giao thông thủy, bộ ở khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai hoặc khi có sự cố thiên tai.

b) Triển khai phương án, kế hoạch chặt tỉa cây xanh dễ đổ ngã; không để ùn tắc giao thông do ngã, đổ cây xanh khi mưa to, gió lớn, đảm bảo an toàn cho cầu, phà, có kế hoạch dự phòng huy động phương tiện vận tải đường bộ, đường thủy phù hợp với địa hình thành phố khi xảy ra bão, ngập lụt để kịp thời đáp ứng yêu cầu di chuyển dân cư, lực lượng cứu hộ - cứu nạn, cứu trợ. Phối hợp với Công an thành phố, Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố, Thành Đoàn có kế hoạch, phương án huy động lực lượng thực hiện cảnh báo an toàn khi xảy ra bão, ngập lụt trên các tuyến đường, công trình, khu dân cư.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố: tiếp tục triển khai kế hoạch phòng, khắc phục hậu quả động đất, sóng thần và xử lý sự cố tràn dầu; phối hợp với Công an thành phố, Sở Giao thông Vận tải thành phố, huyện, quận ven và Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố kiểm tra, xử lý tình trạng xả thải gây ô nhiễm, khai thác cát trái phép.

5. Công ty Điện lực thành phố và các Chi nhánh Điện lực khu vực, quận – huyện: đảm bảo nguồn điện liên tục 24/24 giờ cho các cơ quan, đơn vị chỉ đạo, cảnh báo, dự báo phòng, chống lụt, bão, thiên tai và các địa phương, đơn vị bơm tiêu chống úng; khắc phục sửa chữa ngay khi xảy ra sự cố đường dây tải điện. Bảo vệ hệ thống điện, thiết bị điện, trạm biến thế, vấn đề an toàn trong sử dụng điện; đồng thời, xử lý khắc phục nhanh chóng sự cố đường dây tải điện bị hư hỏng, chuẩn bị máy phát điện dự phòng khi thành phố bị ảnh hưởng của lụt, bão, thiên tai.

6. Tổng Công ty Cấp nước thành phố: đảm bảo an toàn mạng lưới, nguồn và lượng nước sạch cung cấp cho thành phố, dự kiến các phương án tổ chức cung cấp kịp thời cho các khu vực có khả năng bị cô lập khi xảy ra bão, ngập lụt sâu kéo dài do tổ hợp bất lợi triều cường, mưa to kết hợp xả lũ.

7. Sở Thông tin và Truyền thông thành phố, Bưu điện thành phố: phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin liên lạc khu vực và thành phố kiểm tra các trạm tiếp sóng viễn thông, bảo đảm cho mạng thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, tiếp nhận, xử lý thông tin trong công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thông suốt trong mọi tình huống nhằm chủ động hơn trong việc phòng chống, ứng phó nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại khi xảy ra thiên tai.

8. Sở Xây dựng thành phố: phối hợp với các sở - ngành, địa phương kiểm tra các nhà, xưởng, công trình, các công trường đang thi công, chung cư xuống cấp không bảo đảm an toàn khi xảy ra mưa bão, giông gió. Phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố nghiên cứu xây dựng các quy định trong xây dựng nhà ở và thiết kế các mẫu nhà đảm bảo an toàn khi có bão. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố hướng dẫn Ủy ban nhân dân các quận - huyện việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với đê bao, bờ bao, công trình thủy lợi, công trình phòng, chống lụt bão, đê biển, mỏ hàn, kè sông, kè biển, kè chống sạt lở, hệ thống tiêu thoát nước, cửa xả. Phối hợp Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện phương án di dời dân đến nơi an toàn, cảnh báo các chủ đầu tư có công trình ngầm chuẩn bị và thực hiện tốt nhất phương án chống ngập khi mưa bão, triều cường.

9. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, Sở Y tế thành phố, Sở Công thương thành phố, Hội Chữ thập đỏ thành phố: có kế hoạch đảm bảo dự trữ và chuẩn bị vật tư, thuốc men, nhiên liệu, hàng hóa, lương thực, thực phẩm… cần thiết để đảm bảo điều kiện sinh hoạt, đời sống, cứu tế cho nhân dân, xử lý vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh và an toàn cộng đồng trong vùng xảy ra thiên tai. Khi có lụt, bão, thiên tai xảy ra, phối hợp Sở Tài chính thành phố xem xét cân đối nguồn ngân sách dự phòng để trình Ủy ban nhân dân thành phố chi hỗ trợ cho các địa phương khắc phục thiệt hại do lụt, bão, thiên tai gây ra; đồng thời, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các quận, huyện giải quyết các chính sách, chế độ trợ giúp đột xuất cho các đối tượng gặp thiên tai theo quy định hiện hành.

10. Đài Tiếng nói nhân dân thành phố: khi nhận được các thông báo về bão, lũ, áp thấp nhiệt đới… phải tổ chức phát tin 2 giờ một lần (vào đầu giờ), đối với các tin khẩn, công điện phải tổ chức phát ngay (đọc 2 lần), sau đó cứ mỗi giờ phát lại một lần (vào đầu giờ), liên tục cả ngày và đêm trên các hệ phát sóng của Đài. Khi chưa nhận được tin mới thì tiếp tục phát lại tin cũ cho đến khi nhận được tin mới hoặc theo yêu cầu của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố.

11. Đài Truyền hình thành phố: khi nhận được các thông báo về bão, lũ, áp thấp nhiệt đới… thì phải tổ chức phát tin vào buổi truyền hình thời sự gần nhất, đối với các tin khẩn, công điện phải tổ chức phát ngay, sau đó cứ 2 giờ phát lại một lần (vào đầu giờ) liên tục cả ngày và đêm trên các kênh của Đài. Khi chưa nhận được tin mới thì tiếp tục phát lại tin cũ cho đến khi nhận được tin mới hoặc theo yêu cầu của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố.

12. Các cơ quan thông tấn báo chí của thành phố (Sài Gòn giải phóng, Tuổi trẻ, Người lao động, Pháp luật) tăng cường thực hiện công tác truyền tin, thông báo chính xác, kịp thời các thông tin dự báo, cảnh báo về thời tiết, lụt, bão, thiên tai. Khi nhận được các thông báo về bão, lũ, áp thấp nhiệt đới… phải đăng ngay trên số báo phát hành sớm nhất. Các cơ quan thông tấn báo chí tham gia đưa tin các nạn nhân vô danh để giúp cho việc truy tìm tung tích nạn nhân sau lụt, bão, thiên tai; đồng thời dành thời lượng và diện tích đưa tin hợp lý để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

13. Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố phối hợp với Công ty Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng, Công ty Thủy điện Trị An, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ, Cần Đơn, Nhà máy Thủy điện Srok Phu Miêng điều tiết, xả lũ hợp lý nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong việc phòng, chống úng ngập, lũ lụt và đẩy mặn cho hạ du trong mùa khô.

14. Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố tham dự họp tổng kết, triển khai kế hoạch phòng, chống lụt, bão, thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn tại quận - huyện được phân công phụ trách; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc quận - huyện, cơ sở thực hiện kế hoạch phòng, chống và trực tiếp chỉ đạo khi có lụt, bão, thiên tai xảy ra. Tổ chức Đoàn kiểm tra thành phố cùng Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão để kiểm tra công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai – tìm kiếm cứu nạn tại các quận - huyện.

 


Số lượt người xem: 48854    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 THƯ VIỆN VIDEO

Tìm kiếm